Om læsning i 1. klasse Intensiv læseindsats gav ... - Greve Kommune

greve.dk
  • No tags were found...

Om læsning i 1. klasse Intensiv læseindsats gav ... - Greve Kommune

Om læsning i 1. klasse120%100%80%60%40%20%0%H1999H2003Kommune 2005Kommune 2006Tjø2006 læseløftDam2006 læseløftKar2006 læseløftMO2006 tidlig læsehjælpHol2006 LBLHed2006 LBLUsikker læserLangsom og sikkerlæserHurtig og sikker læserFaktaboks 1# 5/1 - 2006Læse avisenIntensiv læseindsats gav hurtigt poteDa Caroline fra 1.a. på Tjørnelyskolenbegyndte i skole efterjuleferien blev hendes hverdaglidt anderledes, end den havdeværet før ferien. Carolines lærerehavde nemlig opdaget, at Carolineikke fik ligeså godt fat i det medbogstaver og ord, som hendesklassekammerater, og derfor varhun udvalgt til at være med i Læseløftprojektet.først ser på læseproblemer i 3.klasse er det for sent”, siger Carolinesmor, Carina Rasmussen, derikke kan pege på én negativ tingved hele forløbet.Caroline har også selv væretglad for at være med, selvom detbetød, at hun brugte en halv timemindre i sfo’en hver dag. Eftermed”, fortæller Carina Rasmussen.Inden projektet gik i gang varforældrene til de udvalgte børn tilinformationsmøde på skolen, ogfire uger inde i forløbet var derigen et møde; desuden var derunder hele læseløftsperioden enløbende kontakt med læselæreren.I Læse-Avis nr. 3 2006 blev derskrevet om metoden Logisk Begynderlæsning(LBL).I kommunen bruges flere forskelligetilgange eller metoder til denførste læseindlæring som fx: LBL– Tidlig Læsehjælp – Læseløftm.fl.Hver metode har sit særpræg oger et udtryk for et pædagogiskvalg, når det drejer sig om at læreeleverne at afkode bogstaver ogord.I den landsdækkende Danlæsundersøgelseopregnes en rækkemulige medvindfaktorer for atopnå bedre læseresulater og somogså kan genfindes i den kommunaleindsats (se faktaboks 2).I de læseundersøgelser som både”Læse-Avisen redigeres af læsekonsulentLene Norrbom og seniorkonsulent NielsWestergård (ansvh.) Avisen udsendes tilsamtlige skoler i 10 eksemplarer samt tilBørne- og Ungeudvalget.”Læse-Avisen” udkommer med 4 numre iskoleåret 2006/07.Yderligere eksemplarer kan downloades fraadressen:www.greve.dk/Skoleportal/Forside.asp og kanfrit distribueres til alle interessenter i GreveKommunes skolevæsen.Læse-Avis # 5/1 er udsendt august 2006.bruges i Greve Kommune og pålandsplan i 1. klasse undersøgeselevens evne til at ordafkode.I Faktaboks 1 er der foretaget ensammenligning af skoler medkommunesnit (Kommune 2005og Kommune 2006) og Landssnit(H1999 og H2003).Tidlig læsehjælp og Læseløfter metoder, der er inspireret afReading Recovery – hvor Mosedeskolenhar arbejdet med TidligLæsehjælp i en del år; og på trepilotskoler arbejdes der som tidligerenævnt med Læseløftet.På Holmeagerskolen har manarbejdet med LBL siden 2001 ogpå Hedelyskolen fra skoleåret2005-2006.Med udgangspunkt i de stipledelinjer ses skolernes læsereultat iforhold til Kommune 2006.Mulige ”medvindsfaktorer” for gode læseresultater∆ Der skal være en handleplan for læsning i kommunen∆ Der skal være efteruddannelsestilbud for lærerne.∆ Skolens ledelse skal gå aktivt ind i en prioritering af læseområdet.∆ Læsning skal være et særligt indsatsområde.∆ I klassen skal der være arbejdsro, engagement og arbejdsomhed.∆ Klassen skal være socialt velgungerende med god trivsel for alle.∆ Der skal være klare faglige forventninger til eleverne.∆ Der skal være mangfoldighed og variation i klassens læseaktiviteter.∆ Der skal lægges vægt på individuelt tilpasset undervisning og individuellelæsemål.∆ Der skal tilkendegives elevernes forældre et tydeligt, gennemdrøftet ogaftalt ansvar.∆ Der skal arbejdes regelmæssigt med intern evaluering af undervisningog elever.Det er hendes forældre taknemmeligefor. De vidste nemlig godt,at Caroline havde brug for lidtekstra hjælp. Carolines tvillingebrorgår i hendes parallelklassepå Tjørnelyskolen, og forældrenekunne se, at der var stor forskelpå, hvordan de to børn fik fat i detmed at læse. Så da Carina Rasmussenog hendes mand inden julfik besked fra Carolines lærer om,at deres datter var udvalgt til at fåekstra hjælp, var det næsten somen ekstra julegave.”Det er utroligt at se, hvordan Carolineer vokset med opgaven ogfik interesse for læsningen underforløbet. Hun var faktisk hellerikke med i alle 20 uger, som forløbeter planlagt til at vare, fordihun forbedrede sig så markant.I dag er hun i fuld gang medlæseprocessen, så vi er utroligtglade for, at hun kom med, og atder blev taget hånd om Carolineslæsesvaghed allerede i 1. klasse.Så vi håber, at skolen fortsat viltilbyde sådanne forløb. Hvis manskole skulle hun nemlig arbejdesammen med læselæreren, deri Carolines tilfælde var hendesklasselærer. Når Caroline komhjem fra skole, skulle der arbejdesvidere:”Caroline havde en særlig kontaktbog,som læreren dagligtskrev i, så vi kunne følge med.Og hver dag var der en opgave,som vi brugte 20 minutter påherhjemme. Vi gjorde det til etfamilieprojekt, så også Carolinesbrødre var med omkring bordet,når vi lavede læseopgaver og puslesætninger.Vi gjorde også megetud at fortælle Caroline, at hun varsærligt udvalgt til det her, så hunhar været stolt over at have væretDen tætte kontakt med skolen oglærerne har været med til at giveet godt forløb, fortæller CarinaRasmussen, der har følt, at hun oghendes mand har været godt klædtpå af skolen til at støtte Carolinei hendes arbejde med at knækkelæsekoden.FAKTABOKS:Læseløftprojektet har kørtsom pilotprojekt på Damagerskolen,Karlslunde Skoleog Tjørnelyskolen i skoleåret2005/2006. I Læseløftprojekteter 6 elever, der harhaft det svært med læsning,fra hver skole blevet udvalgttil et intensivt læsekursus,hvor de har fået 30 minutterseneundervisning dagligt i 20uger.


Forældreundersøgelse/LæseløftSom det fremgår af forsiden i interviewet med Carolines forældre er der stor tilfredshed med Læseløftet ogde muligheder, som det giver det enkelte barn.I slutningen af første klasse er der blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene tilbørn, som har modtaget et tilbud om Læseløft.På baggrund af undersøgelsen og forældrenes kommentarer kan det konkluderes, at både forældre og børnhar været meget tilfredse og glade for tilbuddet.Hvordan var informationen til hjemmet inden Læseløft start?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende10 7 2 1Hvordan vurderes samarbejdet med Læseløftlæreren?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende15 4 1Hvordan var du tilfreds med det tidspunkt, Læseløftundervisningen fandt sted på?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende11 4 5Kommentar: De tre skoler har givet Læseløftesundervisning på forskellige tidspunkter:Før og efter skoletid (SFO-tid) og i selve skoletiden.Hvordan har du været tilfreds lektielæsningen?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende12 8Hvordan har du været tilfreds med kontaktbogen mellem Læseløftlærer og hjem?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende18 2Er du tilfreds med den læseudvikling dit barn har haft i Læseløftperioden?Særdeles godt Meget godt Godt Mindre godt Ej tilfredsstillende15 4 1Vores barn er blevet mereinteresseret i at læse:Ja Nej19 1Vores barn har væretglad for tilbuddet:Ja Nej20Derudover har forældrene haft mulighed for at skrive kommentarer til det gennemførte Læseløftsforløb, somgengives her i udpluk:• Vi synes, det har været alle tiders kursus, og sætter stor pris på, at vores datter har fået det tilbud. Det harværet en særdeles positiv oplevelse for hele familien. Fortsæt det gode arbejde.• Det har givet vores barn en enorm stor lyst til at læse. Han har selv kunnet mærke en stor forbedring.• Vi håber, at dette projekt vil give andre børn og forældre den samme positive oplevelse, så det kan blive etfast tilbud til de børn, som har behov for det.• Det har fra start været meget positivt. Det er helt igennem en solstrålehistorie. Lærerne er enormt dygtige/professionelle.• Fra ikke at kunne læse overhovedet til selv at tage letlæsningsbøger og genkende ord – det er simpelthendejligt!• Vores søn var glad for Læseløftet. Meget ensformigt, men nødvendigt.• Det er simpelthen super, hun knækkede koden hurtigere og stoppede forløbet før tid. Hendes storebror harogså fået læsehjælp i 1½ år, men for sent, så fortsæt med Læseløft.• Vi er meget glade for, at vi fik tilbuddet. Det har givet vores søn mere selvtillid, han giver ikke så let opmere, når han skal læse.Inspirationsmøde om skolens læsepolitkI begyndelsen af juni blev der afholdt et informations- og inspirationsmøde vedr. arbejdetmed skolens læsepolitik.Efter en information om kommunens læsepoltik præsenterede de enkelteskoler nogle udvalgte områder fra deres læsepolitik.Herefter fortalte læsevejleder Anne Kamp om KrogårdskolensIdekatalog.Det var et meget inspirerende eftermiddag, og det blev besluttet,at der frem over afholdes et årligt møde om arbejdetmed skolernes læsepolitik og med informationer om mål for detkommende skoleårs kommunale læsepolitk.Den kommunale læsepolitik findespå hjemmesiden Skoleportalen.Portalen kan nås på denne adresse:http://www.greve.dk/Skoleportal/Forside.aspx- klik dernæst ind på rubrikken ”Om GreveSkolevæsen, hvorefter punktet ”Læsepolitik”aktiveres.Læsepolitikken for den enkelte skole findes på skolens hjemmesideunder rubrikken ”Information”.(Du kan naturlig klikke dig frem til den enkelte skole via den kommunalehjemmeside ”Skoleportalen).

More magazines by this user
Similar magazines