Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

8 Lommer, LappedykkereIslom Gavia immer 00040I forhold til sidste år, der var det bedste år i rapportenshistorie med ikke mindre end 22 obs (dog kun3 individer), er 2007 et lavår med blot én observation:17/5 1 ad sdr rst Gjerrild Nordstrand (HAC).Storlom Gavia immer/G. adamsii 00049I år én observation af ubestemt storlom:11/3 1 S Fornæs (GGU).Lom sp. Gavia sp. 00059Se under smålom.Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 00070Lommer, LappedykkereFremgangen for arten fortsætter. Årssummen(2972) er næsten dobbelt så høj, som det tidligerebedste år for arten (2005: 1565). Sølle 7-8 yngleparfra 5 lokaliteter er indrapporteret, hvilket er væsentligfærre end i de senere år. Bedste lokalitet erEgå Engsø med 3 par (HLL). Hertil kommer dog observationerom yderligere 28 territoriehævdende/syngendefugle.Større vinterobservationer (jan-feb ≥25): Studstrup:4-5/1 29 (RDN,SSK), 6/1 28 fou (LLH), 14/1 42 fou(PGH) og 17/2 44 (HLL,LLH). Norsminde Havn: 12/126 fou (DSA) og 13/2 32 (FLU). Mariager Fjord: 11/235 rst (OEH).Total: 2972 (800) Indsendere: 90 Observationer: 554 Lokaliteter: 135Yngleperioden (april-juli) domineres primært afobservationer fra Egå Engsø, max 17/7 10 (HLL).Herudover 2-3 ynglepar rapporteret.Efteråret/vinter (aug-dec) byder på mange størreforsamlinger (≥25 fugle) primært fra den vestligedel af Norsminde Fjord, Vorup Engsø og Egå Engsø.Max fra de tre lokaliteter: Norsminde Fjord 7/10142 rst (GGU), Vorup Engsø 8/10 38 rst (BKR) ogEgå Engsø 24/8 69 rst (HLL). Andre lokaliteter med≥15 fugle: Kysing Næs 22/12 21 fou (LLH,HLL).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC449 274 194 62 57 71 60 410 295 594 246 260Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 00090Det er et godt år for Toppet Lappedykker og årstotalennærmer sig igen tallene fra midt i 1990’erne.Desværre er indrapporteringen af ynglepar ikkefulgt med den øgede årstotal, der mangler såledesoplysninger fra mange gode lokaliteter.Ynglepar: 79-93 fra 23 lokaliteter, de største (≥10par): Dronningborg Bredning 14 par (LTP), SkanderborgLillesø 10-16 par (PLA), Øjesø 10 par (KO)og Bjerregrav Mose 8-10 par (TBR,BKR). Fra mangelokaliteter foreligger der oplysninger om betydeligeantal set i artens yngleperiode, men desværre ingenyngledata fra disse lokaliteter. Observationerbenævnt som ynglefugle er medtaget i statistikkenover ynglepar.Større observationer fra vinteren (jan-feb ≥100):7/1 209 rst Skanderborg Sø (PLA) og 29/1 445 rstSkanderborg Sø (PLA), som samtidig er årets størsteobservation. En del fugle bliver i saltvand til ind imarts: 3/3 100 rst Fløjstrup Strand (KWS), 4/3 171rst Alrø Egehoved (JSC) og 19/3 125 rst MoesgaardStrand (KWS).Yngleperioden (mar-aug) byder ikke på mange størreobs: 30/4 431 Skanderborg Sø (JTL), 26/5 79 rstBrabrand Sø (KEH) og 10/7 125 ad rst SkanderborgSø (PLA). Observatøren til sidstnævnte obs bemærkerdet totale fravær af juvenile fugle, hvilket tyderpå en dårlig ynglesæson på lokaliteten. 5-10 yngleparer rapporteret udover de nævnte.

More magazines by this user
Similar magazines