Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

12 Hejrerområdet) har i en del år svinget omkring 4500-5000par, og der registreres i alt 4390 reder i 2007. Bestandenpå Vorsø, lige uden for vores område, falderogså i 2007, og er nede på 1284 reder, hvilketer det laveste antal her siden begyndelsen af1980’erne. I 2007 tælles i alt 35.261 reder i Danmark.Det er en tilbagegang på 7 % i forhold til 2006og 10 % i forhold til de forudgående ti års gennemsnit.Bestanden er dermed den laveste siden startenaf 1990’erne.Ynglebestanden overvåges årligt af DMU som led iskarv-handlingsplanen. I 2007 har man sparet den”skriftlige” afrapportering, der plejer at finde sted iform af en arbejdsrapport fra DMU, hvorfor defølgende oplysninger er hentet fra www.dmu.dk(søg på ”skarver 2007”). Der findes desværre ikkeoffentliggjorte oplysninger om optællingsdato m.v.Stavns Fjord: 2729 reder i 2007 (2958 i 2006). Deplejer at være på Kolderne og Yderste Holm, mendet er ikke oplyst i år. Der er tale om en tilbagegangpå 7 % i forhold til 2006.Bosserne øst for Stavns Fjord: 270 reder (ca. 50reder i 2006).Svanegrunden: 1391 reder (1359 i 2006).Der er ikke konstateret ynglende skarver ved StubbeSø eller andre af vore søer i 2007.Større antal udenfor ynglelokaliteterne vedrørernæsten altid enten overnatning eller flokke, derfisker på fiskestimer. Overnatning rapporteres oftestfra revlerne langs Østkysten fra Bønnerup i sydtil mundingen af Mariager Fjord i nord, samt Bosserne,Anholt, Hjelm og i lidt mindre antal fra ÅrhusHavn. Årets største antal (her nævnes kun lokalitetsmax):15/2 og 15/12 3000 Bosserne (LAH),30/7 2000 Sødringholm Strand (LTP), 16/9 1760Ahl (KUC), 22/9 1500 Gjerrild Nordstrand (HAC) og3/10 3000 Anholt (FSV).Fra ferskvand er tallene traditionelt meget mindre,men kan dog være ganske bemærkelsesværdige,især i Skanderborg Sø, Fussing Sø og Stubbe Sø sesder ofte store antal, hvilket også er tilfældet i 2007.De største flokke er 29/1 350 Vorup Engsø (BKR),29/9 350 Stubbe Sø (PLA,APJ), 2/10 400 Fussing Sø(TBR) og 22/12 400 Skanderborg Sø (SHA).Rørdrum Botaurus stellaris 00950 HejrerForekomsten i 2007 er noget sparsom i forhold tilde senere år, idet der kun er fund fra 4 områder,alle med paukende fugl/fugle. Totalt 11-13 fugle(sum af lok.max + sete fugle udenfor pauketid).Forekomsten opsummeres lokalitetsvis:Brabrand Sø: 17/1 1 (SSK) og 27/2 2 fou, ses vediskanten fra Stavtrup fugletårnet (JOA). I perioden3-19/4 høres og ses regelmæssigt en fugl ved søen(BGO,SSK,RSN,SSL,HLL,NIJB,SST) – pauken er båderapporteret fra østenden ved Dødeå samt fravestenden, så måske er der tale om to forskelligefugle. Årets sidste fund i Østjylland er også herfra:4/7 1 set vestenden (KEH).Bjerregrav Mose: 1/3-2/6 op til 3-4 paukende samtidig(TBR,CSS,BKR m.fl.). En paukende fugl rapporteretfra Rejstrup Enge, som er en del af BjerregravMose, formodes at være en af ovennævnte.Lading Sø: 30/3 1 pauk (JEL) – årets eneste fund fradenne lokalitet.Stubbe Sø: 11/3 1 pauk i østenden af søen(APN,RAM).Vorup Enge: 7/6 1 pauk (BKR).Sølvhejre Egretta alba 01210Med hele tre fund i 2007, må den stigende forekomstpå landsplan (se f.eks. Årsrapporten 2005-2006 i Christensen og Lange 2006) siges også atvære slået igennem lokalt.Fundene er: 12/1 1 rst Egå Engsø (EDY), 5/5 1 rstKasted Mose (SHØ) samt 30/10 1 N Beder (ESØ).Alle tre fund er bekræftet hos observatørerne.Fundet i januar er det første vinterfund fra Østjylland.Der er tale om 8.-10. fund af arten i Østjylland(tidl. Århus Amt).

More magazines by this user
Similar magazines