Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 15TBR fortæller følgende lille historie om sin storeobservation i Skalsådalen: ”Fouragerende på græsmarkmed 2 Knopsvaner og 9 Sangsvaner. Set 1 ad.med hvid farvering om venstre ben (kunne ikkeaflæses) og aflæst 3 gule halsringe: 1 ad med nr.946A + 1 ad med nr. 949A + 1 juv med nr. 939A. Detre halsbåndsmærkede holdt sammen.” Så se efterfugle, der er ringmærket i Holland.Total: 199-200 (169) Indsendere: 18 Observationer: 22 Lokaliteter: 16JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 4 174 - - - - - - - - 11Sangsvane Cygnus cygnus 01540Sangsvanen må fremover forventes at ses oftereogså i sommermånederne, nu da der er ved at væreen fast – omend endnu lille – ynglebestand i detjyske, der oven i købet ser ud til at få masser afafkom. Der er i 2007 registreret det første ynglepari området, idet et par blev set med 3 pull i BøllingSø. Hertil kommer 3 ynglepar med ikke mindre end13-14 unger (Nyegaard & Grell 2008) nordligere idet jyske. Så det tegner lovende. Også i vinterperiodenfortsætter antallet med at stige, så der atterses et rekordstort antal fugle. Ungfuglene udgør iforåret 14,8 % (37 flokke), mens årets produktion erpå 11,7 % (35 flokke). Noget tyder på, at der i vinterensløb er tiltrukket en del familieflokke, da sidsteefterårs ungeandel blot blev noteret til 9,1 %.1. halvår: Periodens største antal (lok.max >600):3/1 950 Demstrup Vase (AAN), 27/1 1030 OvergårdsMarker (LTP), 4/2 990 Kolind (BGO), 1/3 630Kolindsund, vest (EDY) og 3/3 800 Tørring (APR).Træk: Borttrækket sker i første halvdel af marts,men trækkende fugle ses helt frem til midten afapril. Således i perioden 9/3-14/4 i alt 43 observationeraf 1080 trækkende fugle, flest (>100): 9/3 128N Egå Engsø (HLL), 9/3 126 trk Fornæs (AR) og 11/3123 NØ Moesgård Strand (GGU). Den sidste flok påmere end 50 fugle bliver 16/3 67 rst Skærsø Gods(BNL). De sidste trækkende er 1/4 22 NØ Dragsmur(JSC) og samme dag 19 of Hestehave Skov (HPE)(samme fugle?) og 14/4 3 Ø Viby (GGU). Periodenssidste er 18/5 1 Egå Engsø (APN) og 2 rst VorupEngsø (NRL).Sommer: Foruden Bølling Sø ynglefuglene ses i perioden10/5-22/6 2 rst Vorup Engsø (LTP,BKR),23/6-28/7 1 rst Skærsø Gods (OFR,AS,LPJ) samt30/7 1 rst Yderste Holm, Stavns Fjord (MWH) – erdet mon afkom efter de danske ynglefugle?2. halvår: Periodens første ses 2/10 1 N Sletterhage(JPL), 3/10 7 of Alrø Poller (NH) og 12/10 2 rst EgåEngsø (APN). Derefter ses spredte småflokke gennemoktober. Træk: I perioden 1/10-20/11 67 obsaf i alt 430 trk, flest 4/11 31 SV Gjerrild Nordstrand(HAC) og 20/11 30 SV Dolmer (PJA). Første størreantal ses 9/11 168 Demstrup Vase (LTP) og 10/11213 Overgårds Marker (LTP). Periodens størsteantal (lok.max >500): 23/11 513 Råby Kær (TBR),24/11 1050 Nørrekær, Nørhald (LPP), 23/12 530Sødringholm Park (LTP), 29/12 2378 ad + 313 1 KOvergårds Marker (JHH), 30/12 620 Demstrup Vase(TBR) og 30/12 500 Ørsted Kær (APJ).Total: 41.132 (28.241) Indsendere: 110 Observationer: 968 Lokaliteter: 2331) Total 2) dagsmaxJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 10.650 9586 5122 49 12 8 4 4 - 204 4943 10.5502 3615 2437 1668 42 3 5 1 4 - 99 2431 2807Sædgås Anser fabalis 01570Efter sidste års rekord, er vi atter tilbage ved detmere normale. Der er i år 13 observationer af højst118 fugle, da efterårets flokke ved Randers Fjordkan være de samme fugle. Der er noteret 9 racebestemtefugle. Som sædvanligt flest iagttagelser fraførste halvår. Alle observationer nævnes.1. halvår: 15/1 2 rst Herredsenge (LPJ), 21/1 4 rstSødringholm Park (LTP), 4/2 3 Kolind (BGO), 18/2 4Eskeplet (HLL), 12/3 11 NØ Hasle (ALM), 12/3 9 NVog 15/3 2 begge Moesgård Strand (JTL) samt 16/3 4NV Feldballe (DD) og 1 trk Fornæs (AR).2. halvår: Periodens observationer er 3/11 16 rst og9/11 15 rst begge Demstrup Vase (LTP) og 5/12 38fou Råby Kær (OEH).

More magazines by this user
Similar magazines