Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

30 HøgefugleAlbøge, Tirstrup og Ry. Forhåbentlig kan vi se fremtil flere etablerede par i de kommende år.1. halvår: Der er en række vinterobs med 3/1 1Råby Kær (AAN) og 1 Låsby (AWM) som de første.Yderligere 8 obs i januar og februar drejer sig omenkelte fugle med undtagelse af 29/1 3 Kolindsundøstlige del (JPL).Forårstrækket er i gang fra starten af marts med enlang række obs á 1-4 fugle. Det er efterhånden megetsvært at skelne i materialet, hvor mange der eregentlige trækfugle, men fra Grenå/Gjerrild ogÅlsrode bliver de største forårstal: 11/4 6, 13/4 8,14/4 14, 15/4 7, 23/4 8, 24/4 15, 26/4 10, 28/4 9,7/5 6 og 11/5 7 (AR,HOF,APN,HAC m.fl.).På nær 15/4 4 trk Skæring (LPJ) og 4 V Klæbjerg,Helgenæs (DD) drejer alle øvrige obs fra andre lokalitetersig om max 3 fugle pr. dag.2. halvår: Gennem sommeren og det tidlige efterårer der tale om en række iagttagelser af 1-2 fugle påmange lokaliteter. Kun få af disse er egentlige trækobs,men drejer sig i stedet om lokale ynglefugle.Først midt i oktober registreres flere fugle på træk,alle fra Samsø, med 15/10 2 S Nordsamsø/Vesterløkkeog 19/10 4 rast/trkf Vesborg Fyr (MWH,MWK) som bedste dage.Årets sidste er 5/11 1 N Moesgård Park (HLL) og11/11 1 fou Stabrand/Tirstrup Lufthavn (APJ).Total: 485 Indsendere: 106 Observationer: 371 Lokaliteter: 172JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC10 2 72 186 100 40 24 15 12 22 2 -Havørn Haliaeetus albicilla 02430 DATSY-artFremgangen for landets Havørne afspejler sig også iØstjylland med en stadig stigning i antallet af bådeobservationer og lokaliteter. Materialet er efterhåndenså stort, at det er meget svært at frasorteregengangere – bortset fra helt oplagte, hvor flereobservatører har indsendt samme fugl fra sammedag. Det giver en meget større sum i tabellen endtidligere år, men der er stadig tale om en reel fremgangfor Havørnen i regionen.Bemærkelsesværdigt er det, at arten ses i alle åretsmåneder. Med jævnlige iagttagelse af adulte fugleved Salten Langsø/Mossø og i november set sammenmed en 1K fugl (KW), er der stærke indicier foret ynglepar i området, men vi må stadig vente påen sikker melding om redefund i Østjylland.Et andet område, hvor der jævnligt ses 1-2 imm.Havørne er Skanderborg Sø. Formentlig er det dissefugle, der en gang imellem tager turen op til ÅrslevEngsø/Brabrand Sø, hvor der oftest noteres overflyvendefugle, der forsvinder igen mod syd.Fra Djursland er der et par enkelte obs i januar/februar,mens trækket noteres i marts/april medbl.a. 12/3 2 2K Gjerrild Nordstrand (FNI,DD) og23/4 2 imm. trk Grenå By (AR). Største obs bliverdog 4/5 3 2K SV Strandkær/Molslaboratoriet (DD).På Samsø er der marts/april flere obs med 3/3 2 og23/4 2 Brattingsborg Skov (MWH) som største.I sidste halvår er der som nævnt jævnligt iagttagelserfra Søhøjlandet og Skanderborg/Årslev Engsø,men også Sødringholm/Eskeplet har flere fund.Mest bemærkelsesværdigt 4/11 hvor 2 adulte og 11K S flyver sammen fra Mariager Fjord mod RandersFjord og undervejs bliver moppet af en Vandrefalk– det må havde været en god dag for observatøren(HLL)!Total: 213 Indsendere: 78 Observationer: 172 Lokaliteter: 69JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC26 29 32 20 15 6 7 8 11 26 18 15Rørhøg Circus aeruginosus 02600En sæson på det jævne. Trækket er svagt både forårog efterår.Ynglefund: Et sted mellem 20-23 ynglepar erindrapporteret for perioden. En meget stabil bestandsom de mange genoprettede engsøer er medtil at fastholde. Eneste lokalitet, som med sikkerhedkan mønstre minimum to par, er Bjerregrav Mose(BKR,CSS). Husk at indrapportere ynglefugle medynglekode (YP) i DOFbasen.

More magazines by this user
Similar magazines