Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

40 BrokfugleLille Præstekrave Charadrius dubius 04690 BrokfugleYnglepar: Der er i alt indrapporteret 8-12 yngleparfra 7 lokaliteter. Der er kun sikre ynglefund fra tolokaliteter, Egå Engsø 3-4 par (HLL,BGO) og ÅrslevEngsø 2 par (HLL). Øvrige lokaliteter med muligeynglepar er Glatved/Limbjerg Kalkbrud 1-2 par(JPL,JKL), Vorup Enge/Vorup Engsø 1 par (TBR),Bølling Sø 1 par (NPB), Birkesig Råstofgrave 0-1 par(JPL,JKL) og Århus Havn 0-1 par (FF).Forår: Årets første Lille Præstekrave er 19/3 1 rstFuglsø Mose, Rougsø (LPJ). Observationen er tidlig,og er bekræftet ved observatøren. Fuglen sås oghørtes fint. Næste ses 28/3 1 rst Alrø Egehoved(LLH) og 2/4 8 rst Vorup Enge/Vorup Engsø (TBR).Forårstræk: I foråret er der truffet fugle på 23 lokaliteter.Uden for ynglelokaliteterne ses kun flokke(lok.max >5) på én lokalitet, 1/5 6 rst + 8/5 9 rstKasted-Geding Mose (SHØ,SSL,RDN).Efterår: Fuglene forsvinder fra ynglepladserne iløbet af juli til september. Der er observationer fra3 lokaliteter i august til september. Frem til 12/9 1-2 rst Egå Engsø (HLL,BKR,SSL m.fl.), 7/8 2 rst + 19/81 juv rst Vorup Enge/Vorup Engsø (BKR,LTP) ogfrem til 11/9 1-2 rst Årslev Engsø (LLH,MJH,HLLm.fl.). Eneste egentlige trækobservation er 25/7 2nord rst Eskeplet (LTP). Årets sidste observationerer 10/9 2 rst + 12/9 2 1K rst Egå Engsø (HLL,HBØ) og11/9 1 vdr rst Årslev Engsø (HBØ).Total: 143 Indsendere: 51 Observationer: 211 Lokaliteter: 31JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 2 25 56 29 22 6 3 - - -Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 04700 / 04701 / 04702Igen i år overvintrer der fugle ved Ebeltoft Færgehavn.Der er en spredt indrapportering af ynglepar,også på indlandslokalitet.Ynglepar: Der er i alt indrapporteret 14-24 yngleparfra 15 lokaliteter. Sikre ynglepar er rapporteret fraMellempoldene, Randers Fjord 3-4 par (LTP), AlrøPoller 1-2 par (JG), Egå Engsø 1-2 par (HLL,FNI),Hjelm 1-2 par, Sælvig 2 par og Treskelbakkeholm1-2 par (alle PLA). Eneste øvrige obs fra indlandslokaliteterer 7/7 1 par + 3 1K Årslev Engsø (HLL).Vinter: Der er vinterfund både fra første og andethalvår på Ebeltoft Færgehavn 3/1 5 rst, 14/12 +22/12 7 fou (alle JPL,JKL). Desuden 6/1 2 fou BønnerupStrand (CHJ).Forår: Første obs i foråret er alle fra 18/2, 1Eskeplet (HLL), 2 Alrø Egehoved (JSC) og 2 Draget,Besser Rev (MWH). Største obs 29/3 18 Anholt(FSV), 4/5 16 Overgårds Dige (LTP) og 18/5 18 EgåEngsø (HLL). Trækket topper ultimo maj med 22/560 Mariager Fjord, yderfjorden (PLA), 23/5 75 og25/5 69 Mellempoldene (LTP,TBR). En ekstraordinærstor obs af sene fugle af den nordlige raceiblandet enkelte lokale ynglefugle, 5/6 170 Mellempoldene(LTP). Observatøren meddeler, at detmå være rekordantal for Randers Fjords udmunding.Det er en af de største rapporteringer i Østjyllandi nyere tid.Efterår: 2/8 41 og 16/8 105 Bønnerup Strand(MJ,GGU), 24/8 43 og 13/9 63 Ebeltoft Færgehavn(KO). Fra medio oktober er der kun observationerfra Ebeltoft Færgehavn, flest 13/10 19 (KO), ogenkelte holder stand året ud, som nævnt ovenfor.Total: 1495 Indsendere: 83 Observationer: 456 Lokaliteter: 78JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC7 23 150 88 256 303 131 304 164 49 13 7Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.Pomeransfugl Charadrius morinellus 04820Der er ingen fund af arten i år.

More magazines by this user
Similar magazines