Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sneppefugle 43Islandsk Ryle Calidris canutus 04960 SneppefugleÅrstotalen er hele 87 % over gennemsnittet for desidste 10 år (1997-2006) på 1614. Især bemærkeset pænt efterårstræk og mange overvintrende fuglei andet halvår. Materialet domineres som vanligt afobservationer fra udmundingen af Randers Fjord.1. halvår: Året starter med en del vinterobservationer,flest 6/2 22 (AWM) og 15/2 18 (LTP) beggeEskeplet samt 3/3 23 Alrø Egehoved (JOP).I april ses et tiltræk f.eks. 3/4 34 SødringholmStrand (APR) og 13/4 74 trk Gjerrild Nordstrand(AR). Fra forårstrækket er de største antal 23/5 23Mellempoldene (LTP), 25/5 57 Sødringholm Strand(TBR) og 5/6 45 Mellempoldene (LTP). De sidste påforårstræk er 14/6 4 Egå Engsø (BKR,SSL), som samtidiger 1. halvårs eneste indlandsobservation. Imodsætning til sidste år ses ingen oversomrendefugle i området ved Randers Fjords udmunding.Total: 3024 (1614) Indsendere: 30 Observatører: 146 Lokaliteter: 292. halvår: Returtrækket af adulte fugle indledesmed 15/7 8 S Eskeplet (HLL). Største observationeraf adulte fugle er 29/7 127 Eskeplet (HLL), 31/7 42Alrø (NH) og 4/8 38 Eskeplet (HLL). Første indrapporteredejuvenile fugl er 19/8 1 1K Årslev Engsø(HLL) og trækket af ungfugle topper med følgendeobservationer fra området ved Randers Fjords udmunding:1/9 179 (91 rst + 88 S) (HLL,LTP), 8/9 201(TBR) og 21/9 185 (LTP,TBR). Herudover skal nævnes31/8 75 Issehoved (MWH). Udover alleredenævnte indlandsobservationer skal følgende nævnes:4-23/8 1 ad. (SSL,RSN,LLH), 12/9 2 1K (HLL) og23/10 1 (BGO) alle Egå Engsø samt 3/9 1 ÅrslevEngsø (LLH).Årets sidste to måneder byder på mange fugle, flest23/11 313 og 27/11 112 begge Hevringholm Strand(FNI) samt 4/12 49 Lystrup Strand (FNI).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 50 37 109 115 55 249 426 1181 218 489 92Sandløber Calidris alba 04970Årstotalen ligger meget tæt op ad sidste års total oger hele 218 % over gennemsnittet for de sidste 10år (1997-2006) på 1136. Årsagen hertil skal isærfindes i nogle store rasteforekomster i området vedRanders Fjords udmunding. Derudover domineresmaterialet af vinterflokke på de traditionelle lokaliteterpå Djursland.1. halvår: Af overvintrende flokke fra Djursland kanfølgende nævnes: 7/1 80 kysten ved Katholm (BJS)og 17/2 140 Gjerrild Nordstrand (HAC). Enesteobservation udenfor NØ-Djursland i denne periodeer 7/2 1 Kolderne, Samsø (MWH).Fra forårstrækket er de største observationer i lighedmed de sidste par år fra udmundingen af RandersFjord (Eskeplet, Sødringholm Strand og Mellempoldene).Flest ses 23/5 700 og 25/5 1820(TBR,CSS). Sidstnævnte observation er den største irapportens historie og sandsynligvis den største iDanmark uden for Vadehavsområdet nogensinde!Herudover ses en del fugle på Norddjursland, flest18/5 25 Ø Gjerrild Nordstrand (JSC). Derudover erder blot to obs fra andre områder: 15/5 1 Alrø Egehoved(SFP) og 23/5 1 Anholt (CO). Forårstrækketafsluttes med 26/5 4 Bønnerup Strand (BJS), 2/6 1Eskeplet (LTP) og 5/6 6 Mellempoldene (LTP).2. halvår: Returtrækket indledes med 22/7 1Eskeplet (HLL), 25/7 4 Sødringholm Strand (CSS) og29/7 21 Eskeplet (HLL). De største antal fra de adultesreturtræk er alle fra udmundingen af RandersFjord (Eskeplet, Sødringholm Strand og Mellempoldene),27/7 16 (LTP), 29/7 21 (HLL) og 4/8 65(OLI,HLL). Juveniltrækket topper ult. septembermed 23/9 30 og 30/9 38 begge Bønnerup Strand(HAC,BGO).Fra november indfinder de overvintrende fugle sigigen på Djursland, f.eks. 24/11 50 Grenå Strand(PJA) og 31/12 75 Gjerrild Nordstrand (HAC).Total: 3618 (1136) Indsendere: 31 Observatører: 78 Lokaliteter: 15JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC149 211 157 57 2567 7 45 88 108 21 98 110

More magazines by this user
Similar magazines