Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

44 SneppefugleDværgryle Calidris minuta 05010Årstotalen er 34 % under gennemsnittet for desidste ti år (1997-2006) på 74. Generelt sås forholdsvisfå Dværgryler i Danmark i 2007. Både fordenne art og Krumnæbbet Ryle kunne man ellershave forventet et stort juveniltræk, idet der er såkaldt”lemming-år” nordpå, hvilket resulterer i bl.a.mange juvenile Lille Kjover og Fjeldvåger. Detteforbindes ofte med nedsat prædation fra rovdyr ogrovfugle på vadefugleungerne og dermed øget ynglesuccesfor vadefuglene.1. halvår: Året starter med fem forårsfund: 14/5 1Årslev Engsø (MJH), 16/5 1 og 23/5 2 begge EgåEngsø (RSN) samt 25/5 2 (TBR,CSS) og 5/6 1 (LTP)begge Mellempoldene.2. halvår: Under de adultes returtræk, som indledesmed 13/7 1 og 25/7 1 begge Egå Engsø (HLL) samt21/7 2 Årslev Engsø (HLL), ses utrolig få fugle, såledesgøres ingen observationer på over to fugle.Første ungfugle er 5/9 7 1K Eskeplet (HLL). Herudovergøres blot én observation fra juveniltrækketpå over fem fugle: 9/9 6 1K Årslev Engsø (MJH).Årets sidste fugle ses 16/9 2 Årslev Engsø (MJH),17/9 1 Egå Engsø (SSL,KO,HBØ,RSN) og sluttelig enlidt sen observation: 15/10 1 Gåsehage (AS).Total: 49 (74) Indsendere: 12 Observatører: 29 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 6 1 4 6 31 1 - -Temmincksryle Calidris temminckii 05020Året er det bedste i rapportens historie, idet årssummener en snært større end i 2005. Således erårssummen hele 220 % bedre end gennemsnittetfor de sidste ti år (1997-2006) på 177. Som sædvanligtses langt størsteparten om foråret, især i de toengsøer ved Århus.1. halvår: Den første ses meget tidligt: 21-22/4 1Egå Engsø (HLL,SSL,RDN), hvilket er den tidligsteobservation i Danmark nogensinde. Næste fugle ses28/4 3 Egå Engsø (BGO). De største antal er alle fraEgå Engsø: 14/5 55 (SSL,RSN), 17/5 116 (SSL) og18/5 65 (HLL). Observationen fra 17/5 er den størstei rapportens historie og samtidig det størsteantal fra Danmark i 2007. Herudover kan nævnes11/5 26 Årslev Engsø (JEL) og 21/5 10 Følle Bund(FNI). Forårstrækket afsluttes ult. maj med 25/5 1Følle Bund (FNI), 26/5 1 Egå Engsø (SSL), 26/5 2Årslev Engsø (HLL) og 31/5 1 Århus Østhavn (KWS).2. halvår: Returtrækket indledes med. juli med følgendeobs: 13/7 2 Egå Engsø (HLL), 20/7 2 og 21/71 begge Årslev Engsø (HLL,MJH). Efterårstrækketdomineres i lighed med forårstrækket af observationerfra de to engsøer ved Århus. Flest ses 3/8 4 og6/8 3 begge Årslev Engsø (MJH,LHH). Desuden kanto trækobservationer nævnes: 30/7 1 og 1/8 1 Sbegge Fornæs (JPL,FNI). De sidste observationergøres ult. august, 19/8 1 Vorup Engsø (BKR), 21/8 1Egå Engsø (HLL) og 29/8 1 Bølling Sø (HST).Total: 567 (177) Indsendere: 28 Observatører: 66 Lokaliteter: 10JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 6 531 - 7 23 - - - -

More magazines by this user
Similar magazines