Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sneppefugle 45Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea 05090Årstotalen er 25 % under gennemsnittet for desidste 10 år (1997-2006) på 238. Årsagen til denlave total er især et dårligt træk af juvenile fugle(men også returtrækket af adulte fugle), hvilket gørsig gældende i hele Danmark i efteråret 2007.1. halvår: Hele fem fund (af tolv fugle) gøres underforårstrækket, hvilket er ny rekord. I 1990´erne blevder således blot registreret fire forårsfund fordeltpå to forskellige år. Alle forårets observationernævnes: 7/5 1 Følle Bund (MO,RSN) er nok tidligstefund i DOF-Østjyllands historie, 16/5 1 Egå Engsø(RSN), 25/5 2 Havnehagen, Samsø (MWH), 25/5 7(TBR,CSS) og 5/6 1 begge Mellempoldene (LTP).Total: 178 (238) Indsendere: 20 Observatører: 59 Lokaliteter: 15Fundet fra sidstnævnte lokalitet 25/5 er samtidigden største forårsobservation i rapportens historie.2. halvår: Returtrækket af adulte fugle indledesmed 8/7 4 Eskeplet (HLL). Der ses ingen tocifredeantal. Største antal er 14/7 6 Egå Engsø (RSN),19+20/7 6 Årslev Engsø (MJH,LHH) og 29/7 7Eskeplet (HLL). Første ungfugl ses 19/8 1 1K SødringholmStrand (CSS). Juveniltrækket topper pri.september med 1/9 14 og 9/9 9 begge Eskeplet(HLL). Årets tre sidste observationer er 26/9 6Eskeplet (HLL), 27/9 1 Skæring (JKC) og 2/10 1Norsminde Fjord (HLÆ).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 11 1 54 59 52 1 - -Sortgrå Ryle Calidris maritima 05100Årstotalen er lidt over gennemsnittet for de sidste10 år (1997-2006) på 85 og afspejler reelt set ca. 60forskellige fugle. Samsø står for 75 % af årstotalen. Imodsætning til forrige år ses ingen fugle i Grenåområdet.1. halvår: Alle observationerne nævnes: 7/2-11/3op til 3 Kolderne, Samsø (MWH), 15/2 25 Bosserne,Samsø (MWH) samt en sjælden observation fraforårstrækket 5/5 5 Ebeltoft Færgehavn (JSP).2. halvår: Efteråret starter med 6/10 1 Issehoved,Samsø (MWH). Herudover ses 31/10-16/12 op til10 Ebeltoft Færgehavn (KO,JC,JPL), 26/11 Lushavn,Samsø (MWH), 15/12 20 Bosserne, Samsø(MWH,LAH), 18-20/12 op til 18 Draget Besser Rev(MWH) og endelig 31/12 4 Århus Østhavn (RSN) – iøvrigt første observation på sidstnævnte lokalitet iover tre år.På Samsø er der farveringmærket (Bosserne) flerefugle og desuden aflæst flere allerede farveringmærkedefugle. Bl.a. aflæses 18/12 en farveringmærketfugl på Besser Rev ringmærket 16/2 2007på Bosserne.Total: 103 (85) Indsendere: 7 Observatører: 17 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 32 2 - 5 - - - - 4 1 59Almindelig Ryle Calidris alpina 05120Årstotalen er 20 % over gennemsnittet for de sidsteti år (1997-2006) på 92.758. Det indkomne materialedomineres af observationer fra Randers Fjordsudmunding, idet området står for imponerende 65% af årstotalen – i øvrigt nøjagtig samme andel somsidste år!1. halvår: De største antal fra vinteren er 13/2 1000Eskeplet (LTP), 4/3 830 Gyllingnæs (JSC) og 24/3800 Mellempoldene (LTP).Fra forårstrækket er de største antal alle fra udmundingenaf Randers Fjord med 29/4 2500 SødringholmStrand (LTP), 23/5 3000 (LTP) og 25/52500 Mellempoldene (TBR). Herudover er størsteobservation 6/5 1800 Alrø Poller (JG). Ved udgangenaf maj er forårstrækket stort set overstået, ogsidste tocifrede flok bliver 5/6 160 Mellempoldene(LTP). I juni ses meget få fugle, disse drejer sig nokom oversomrende fugle.2. halvår: Returtrækket indledes allerede pri. juli

More magazines by this user
Similar magazines