Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

3Artsbehandling i rapportenDer tilgår Rapportgruppen et meget stort datamateriale. Alt indsendt materiale anvendes ved udarbejdelse afrapporten, men det er den enkelte skribent, der står for prioriteringen af, hvad der er relevant at nævne. Deenkelte arter er generelt søgt behandlet efter følgende skabelon (vedr. sjældne fugle, se ovenfor):1. Overskrift. Dansk og videnskabeligt artsnavn samt euring-nummer. 2. Kommentar til artens forekomst i detforløbne år i forhold til ”normalen”. 3. Yngleforekomst. Ynglepar og syngende fugle samt andre fund somtyder på yngel. 4. Træk-/rasteforekomst opdelt i første/andet halvår eller forår/efterår. Første og sidste forekomstersamt større antal rastende og trækkende fugle. Endvidere sommer- eller vinterfund hos arter, dernormalt ikke ses i hhv. sommer/-vinterperioden. 5. Tabel. En oversigt over materialet i tabelform:Årstotal (= summen af månedssummerne + evt. udaterede observationer)Gennemsnit for de10 foregående årAntal indsendere, antal observationer og antal lokaliteter,hvor arten er observeretTotal: 21.609 (22.128) Indsendere: 27 Observationer: 216 Lokaliteter: 97JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC218 104 2374 7033 140 116 - 35 420 11.139 10 20Månedsfordeling over alle daterede obs (minus oplagte gengangere),samt for udvalgte arter andre former for sammentællinger.Dubletter og stationære fugleMånedsfordelinger og totaler søges udarbejdet gennem frasortering af dobbeltobservationer. Dvs. når flerepersoner har indsendt obs fra samme lokalitet samme dag, bruges kun den største obs; ved trækobs tages doghensyn til optællingstidspunktet, hvis dette er oplyst. Ved rasteflokke observeret gentagne gange over enperiode sker der også en frasortering, hvis fuglene med overvejende sandsynlighed kan skønnes at være stationære.Denne metode giver ikke de store problemer ved primære trækobs og fåtallige arter, men er vanskeligereved f.eks. rastende ande- og vadefugle, hvor det kan være svært at afgøre graden af udskiftning i flokkene.Vi håber dog, at en ensartet behandling vil give et tydeligere billede af arternes forekomst og et bedresammenligningsgrundlag.FORKORTELSERAlderpull: Pullus, fra klækning til flyveevneopnås.juv: Juvenil, fra første rigtige fjerdragttil første vinterdragt.imm: Immatur, ikke-ynglende fuglfra første vinterdragt tilkønsmodenhed.subad: Subadult, ynglende fugl,der endnu ikke har fuld udfarvetvoksendragt.ad: Adult, kønsmoden fugl i fuldstændigvoksendragt.1K, 2K, 3K…: Alder i kalenderår. Enfugl er i sit 1. kalenderår fraklækning til førstkommendenytår, derefter i 2. kalenderårhele næste år osv.Dragtsdr: Sommerdragtodr: Overgangsdragtvdr: VinterdragtAdfærdN, Ø, S, V, SV…: Trækretningfou: Fouragerende/fødesøgendeindtrk: Indtrækkendeof: Overflyvenderet: Returtrækkenderst: Rastendesy: Syngendeth: Territoriehævdendetrk: Trækkendetrkf: Trækforsøgyp: YngleparTidsangivelserpri.: Primo, fra 1. til og med 10. imåneden.med.: Medio, fra 11. til og med20. i måneden.ult.: Ultimo, fra 21. til og med 31. imåneden.Øvrige forkortelserex: Eksemplar/individ (-er)h: Hørtlok.max (>n): Lokalitetsmaksima,største obs på lokaliteterne(større end det angivne antal n).medd: Meddelt, meddelerobs: Observationrmk: RingmærketSU: DOF’s sjældenhedsudvalg

More magazines by this user
Similar magazines