Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sneppefugle 49fremgang. Det illustreres af en beskrevet hændelse27/1 ved Horskær, hvor et enkelt skud fra jægerefik revl og krat på vingerne, og spoverne fandt førsttilbage til området igen i småflokke efter en timestid. Mange af den slags forstyrrelser medvirker til atfortrænge fuglene fra vores vigtige raste- og fourageringslokaliteter.Igen i år mangler vi rapporter om ynglefugle, menAnholt kunne være et godt bud.Vinter/forår: Mange fugle benytter de østjyskekyster som overvintringsområde. Allerede i januarfindes flere store flokke i EF Fuglebeskyttelsesområdenr. 15 ved Randers og Mariager Fjords udmunding,flest ses 6/1 med 500 Overgårds Dige(TN) og 335 Eskeplet (HLL,LTP). Omkring sammetidspunkt topper antallet af fugle også ved Alrø ogHorsens Fjord området med 7/1 323 rst på 6 lok.(JOP,JSC,OJE). Fra Samsø flest 12/1 227 og 29/1 233på flere lokaliteter i Stavns Fjord (MWH). Det ersamtidig de største samlede max tal fra de nævnteområder i årets første måneder.Efterår/vinter: Allerede i løbet af sommeren optræderstore flokke på de sædvanlige rastelokaliteter.Fremhæves skal dog især 11/8 hvor der i EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15 ved Randers ogMariager Fjords udmunding optælles i alt 1053fugle (LTP,TBR,FNI). Igen 1/9 ses næsten 1000 rastendefugle i området. Desuden 28/8 270 AlrøPoldkrog (JG) samt 17/9 197 og 5/10 333 beggeStavns Fjord (MWH). Vinteren igennem fortsatmange fugle, og året slutter med nogle rekordtal (?)fra Alrø Poller, 31/12 370 (JSC). Der er dog lidt tvivlom det reelle antal, idet der samme dag ligeledes erindmeldt 700 fugle fra lokaliteten (GGU), og detoverstiger jo mange gange, hvad der normalt sesher i Horsens Fjord.Total: 36.296 Indsendere: 63 Observationer: 664 Lokaliteter: 101JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4952 2958 3544 1737 389 698 1608 4859 4935 3721 3582 3293Sortklire Tringa erythropus 05450Et gennemsnitligt år hvad angårårssummen. To vinterfund(samme sted som i 2006) skillersig ud: 19/2 og 3/12 1 KaløSlotshalvø (JPL,JKL,DD).1. halvår: Forårets første ses23/4 1 Brabrand Sø (SSL). Trækkettopper med beskedne 1+5/55 Egå Engsø (EDY,ATL). Sidste er15/5 1 Koed Enge (APJ).2. halvår: Som sædvanlig begynderreturtrækket af adulte hunnerallerede i juni med de første10/6 5 Årslev Engsø (LLH).Trækket af gamle fugle bemærkesmed følgende større obs,16/6 8 Egå Engsø (RSN) og 17/612 Årslev Engsø (HLL). Ungfuglenestræk i aug-sep giver ikkeanledning til de store tal. Sidste,udover ovennævnte vinterfugl,er 27/10 4 Eskeplet (HLL).Total: 245 (inkl. gengangere) Indsendere: 34 Observationer: 111 Lokaliteter: 24JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 1 - 11 18 76 14 85 23 16 - 1

More magazines by this user
Similar magazines