Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Måger 55Vi har igen i år modtaget fund af britiske (ssp.graellsii) men ingen baltiske (ssp. fuscus) Sildemåger.Der opfordres fortsat til stor påpasselighed vedracebestemmelse af Sildemåger. Dels er det sværtat vurdere, hvis man intet sammenligningsgrundlaghar (dvs. hvis fuglen(e) optræder alene), dels kander i danske farvande forekomme overgangsformermellem ssp. graellsii og ssp. intermedius (se 2004-rapporten).Husk at indtaste racebestemte Sildemåger med detkorrekte artsnummer i DOFbasen.Britisk Sildemåge L. f. graellsii 05912:2 fund: 27/9 1 ad Århus Havn (RSN) og 27-28/11 13K Århus Havn (RSN,KO).Et juli-fund af en adult fugl skal dokumenteresnærmere, før videre omtale i rapporten. Det erusædvanligt med adult graellsii i juli i Danmark, ihvert fald i Østjylland. Man skal være opmærksompå forvekslingsmulighed med 2. sommer intermedius,der med fjer på oversiden af yngre generationog bleget over foråret/sommeren fremstår relativtlysrygget som graellsii, men ellers set på afstandumiddelbart er adult i næb og hoved.Nordsøsildemåge L. f. intermedius 05913:Ynglefuglene i Kattegat tilhører hovedsageligt racenNordsøsildemåge. Hovedparten af de østjyske Sildemågerformodes at tilhøre denne race, hvorforalle ikke-racebestemte fund behandles herunder.Yngel: 117-137 par Hjelm (ABL,UBM,PLA) samt 4-5par Treskelbakkeholm (PLA m.fl.). Fra YdersteHolm er angivet 8 ynglefugle (MWH), men udenyderligere oplysninger. Der er desværre heller ikke iår optalt i Ørkenen, Anholt, som engang husedevores største koloni. 20/3 ses der dog 200 her(FSV), så mon ikke de stadig er der?For første gang siden Ole Lilleørs kortlægning afforekomsten i 1999 (se Lilleør 1999 og 2000) er deryngletal fra de tag-ynglende måger i Århus. Som ledi et samarbejde mellem Århus Kommune, kommunensgrønne guider og Naturhistorisk Museum erder gennemført en registrering, hvor man vedhjælp fra offentligheden har indsamlet oplysningerom ynglende måger på tagene i Århus (se rapportpåhttp://aarhuskommune.dk/files/aak/aak/content/filer/magistratens_2._afdeling/natur_og_miljoe/virksomheder_og_jord/kontrol/maager/Mxgerapport_-_Bestandsoptxlling_i_2007.pdf.Ved undersøgelsen registreres et større antal Sølvmågepar(se denne) samt 4 par Sildemåger: 2 parpå Århus Havn og 2 par på Edwin Rahrs vej, Brabrand(via HET). I 1999 registreredes 12 ynglepar(Lilleør 2000).Forårstræk ses tidligt i år, de første er 3/3 1 ad Viby(KEH) og 2 rst Fløjstrup Strand (JEL) samt 8/3 1 adrst Låsby (AWM). Fra 11/3 er der næsten dagligeobservationer.De største tal er alle fra Anholt og Hjelm. Udoverovennævnte skal nævnes 18/8 400 Anholt (FSV).Udenfor Anholt er de største tal 30/5 21 ÅrslevEngsø (ALM), 9/7 25 Århus Havn (SAR) og 31/7 31rst Bønnerup Strand (HAC).Efterårets sidste: 17/10 1 Mårup Samsø (Stig Englundvia MWH) og 19/10 1 ad Århus Havn (RSN).Vinterfund: Der foreligger fund fra både januar (2fund), februar (2 fund), samt november (et fund) ogdecember (et fund). De fleste er til en forandringgjort af erfarne observatører. Husk at indsættebemærkninger til observationerne, så det fremgår,at der ikke er tale om fejlindtastning.Total: 1774 (sum af alle racer + fugle uden raceangivelse) Indsendere: 49 Observationer: 250 Lokaliteter: 64JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 2 294 192 412 83 132 518 128 6 4 1

More magazines by this user
Similar magazines