Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

56 MågerMiddelhavssølvmåge Larus michahellis 05915Selvom arten ser ud til at optræde hyppigere i Østjylland,må der fortsat både for denne art og forKaspisk Måge opfordres til stor forsigtighed medartsbestemmelsen! Begge arter kræver gode iagttagelsesforholdfor sikker bestemmelse, og helstfotodokumentation. Husk at gule ben ikke er nok!Lad gerne enhver observation følge af en udførligbeskrivelse af fuglen og fund-omstændighederne!Brug notefeltet i DOFbasen hertil!Der foreligger i alt 18 observationer af, hvad der veler 8 forskellige fugle i 2007, hvilket er rekord: 31/1-5/2 1 5K+ rst Århus Havn (RSN,RDN,SSL,KO m.fl.(foto)), 16/2 1 ad Grenå Havn (HAC), 24/8 1 1KGåsehage (KO (foto)), 30/10 1 ad Århus Østhavn(KO,RDN (foto)), 14/11 1 1K rst nat Stubbe Sø (KO(foto)), 18/11 1 2K Egå Engsø (RSN,RDN,SSL (foto)),28/11-11/12 (4 obs) 1 ad hun Århus Havn (KO,SSL,RSN,EDY (foto)) samt 4/12 1 ad Århus Havn (RSN(foto)). RSN skriver, at der er tale om to forskelligefugle i Århus Havn i december, hvilket også tydeligtfremgår af den vigtige fotodokumentation.Sølvmåge Larus argentatus 05920For 4. år i træk noteres en rekordhøj total på72.705 fugle (554 observationer), hvilket skyldes enrække meget store tællinger på overnatningsstederbl.a. i havnene. Der er også tal fra mange af yngleområderne,omend der også er huller her. For førstegang siden 1999 er der foretaget en eftersøgningaf de tag-ynglende måger i Århus, idet derregistreres i alt ca. 150 par, og i en rapport fra ÅrhusKommune vurderes bestanden til at være over200 par (se omtale under Nordsøsildemåge). Hovedpartenaf yngleparrene i Århus findes på havnenog indenfor Ringgaden. I 1999 registreredes173 ynglepar (Lilleør 2000).Ynglefuglene er repræsenteret ved (antal par): 45Århus Midtby (via HET), 46 Århus Havn (via HET),23 Brabrand Nord (via HET), ca. 20-30 Slet (viaHET), 1050-1125 Hjelm (ABL,UBM,PLA m.fl.), 1100-1200 Treskelbakkeholm (PLA m.fl.), 122 BegtrupRøn (PR m.fl.), 3-4 Bølling Sø (NPB) samt 5 AlrøPoller (JG). Herudover er der indtastninger af observationermed adfærden YF (ynglefugle) fra YdersteHolm i Stavns Fjord og Tunø Sønderklint, menved disse er der ikke oplyst antal ynglepar!Der er i lighed med sidste år ingen tal fra hverkenAnholt eller Svanegrunden.Alle større antal uden for yngletiden og ynglelokaliteterneer fra Århus Havn max 31/1 min. 3000(RDN m.fl.) og Grenå Havn max 23/11 2200 (KO).Største tal fra ferskvand er 18/8 700 Egå Engsø (JG).Kaspisk Måge Larus cachinnans 05930Der foreligger i alt 14 indtastninger, alle fra efteråret.Det vurderes at der er tale om mindst 7-8forskellige individer, som alle er subad eller ad. Defleste af observationerne er grundigt beskrevet påDOFbasen, hvortil fotos af flere af fuglene kan findespå http://gulldk.blogspot.com og http://aarhusbirder.blogspot.com.Fundene nævnes kronologisk: 12/10 1 3K Øer/Hassensøre(KO), 18/10 1 3K Feldballe (KO), 23/11-27/12 regelmæssigt 1 ad, 4/12 og 14/12 dog 2 adalle Århus Havn (MO,RSN m.fl. (foto)) samt 23/12 13K Stubbe Sø (KO (foto)).Svartbag Larus marinus 06000Totalen lyder på 6945 fugle fordelt på 557 observationerog 97 lokaliteter.Bestanden på Hjelm er sidst optalt i 1998, dengangvar der 39-45 par (PLA), og ser således ud til at værestabil. Bestanden på Treskelbakkeholm er derimodsteget, det seneste tal herfra er 6 par i 2005.Yngel (antal par): 12-14 Treskelbakkeholm (PLAm.fl.), 40 Hjelm (ABL,UBM,PLA m.fl.), 2 BegtrupRøn (PR m.fl.), 2 Alrø Poller (JG). Derudover er derobservationer af ynglefugle fra Yderste Holm ogKolderne (begge Stavns Fjord) men uden oplysningerom antal ynglepar.

More magazines by this user
Similar magazines