København 7. juni 2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og ...

danishdesignassociation.com
  • No tags were found...

København 7. juni 2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og ...

København7. juni 2012Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående UddannelserNOTATDESIGN I DANMARKS INNOVATIONSSTRATEGIDesign som metakompetenceDesign er som metakompetence en vigtig ingrediens i Danmarks innovationsstrategi.Design kan i modsætning til mange andre fagligheder skabe værdi i lille og stor skala i andreværdikæder, og kan bidrage som problemløser af nationale og globale udfordringer. Designer en proces og en metode, som kan drive innovation af produkter, services,forretningsmodeller og organisationer.Styrkepositioner – Gøre det vi er bedst tilDer er stor konkurrence om at være design-hub. Danmark kan blive nordens og/ellerEuropas design-hub – HVIS vi fokuserer på det, som vi er dygtige til og på det, som deandre ikke kan. Dansk design er en styrkeposition, men som lille land må vi erkende, at viikke har samme midler til at investere i uddannelse og andre initiativer, som understøtterdesign som en styrkeposition, som fx I Asien. Vi skal derfor have fokus på danskdesigninnovations DNA. Vi skal fokusere på, at den danske designtilgang har sit udspring idanske værdier som: Demokrati, andelsbevægelse, mennesket i centrum, tværfaglighed ognysgerrighed. Der skal udarbejdes en strategi og målsætninger for en dansk design-hub somproblemløser med udgangspunkt i særlige danske designstyrker.Produktion og innovation i DanmarkJob, virksomheder og produktion forsvinder ud af Danmark. Det er en realitet, atvidenarbejdspladser, innovation og produktion er tæt forbundne – og det er derfor vigtigt,at vi får skabt rammevilkår, der sikrer fastholdelse og udvikling af produktion i Danmark.Den offentlige sektor skal i højere grad være med til at drive innovation og efterspørge nyebæredygtige løsninger. Det kan fx ske via:AnlægsarbejderVed store anlægsarbejder som fx supersygehusene skal der være politisk vilje og ambitionerom at bruge de store anlægsarbejder som en platform til at skabe innovative løsninger, somhar eksportpotentiale. Der skal være et krav, at der i alle nye anlægsarbejder oprettes et”change lab”, som har til opgave at sammensætte tværfaglige partnerskaber, der har tilopgave at udvikle bæredygtige og innovative løsninger fx i et tæt samspil ml. teknologi,design og arkitektur.For at sikre en kontinuerlig opsamling på de store projekter kunne det også være enmulighed, at der er et krav om at knytte en ph.d. på udviklingsarbejder, så vi sikrervidenopsamling og –spredning. Regeringen har stadig mulighed for at påvirke bygningen afde nye super sygehuse og stille krav om, der skabes flere innovative løsninger.Konkurrenceudsættelse som løftestang for innovationRegeringen har udnævnt de kreative erhverv til at være en af de danske styrkepositioner.Kreativitet skal være med til at skubbe gang i innovation og vækst. Det kan bl.a. ske i kraft afkonkurrenceudsættelse. Dog er det eksisterende udbudssystem rigidt og en hæmsko forinnovation. De økonomiske og innovationsmæssige gevinsterne ved størrekonkurrenceudsættelse af offentlige serviceopgaver ved at bruge kreative kompetencer til atskabe innovative løsninger, bliver ikke en realitet i det nuværende udbudssystem.Udbudssystemet er ikke tilpasset virksomhedsstrukturen for små virksomheder, som er enrealitet i de kreative erhverv. Derudover er der for lidt viden om indkøb af kreative ydelser iden offentlige sektor. Der er behov for en omlægning til mere funktionsbaserede udbud ogfor begrænsede udbud for at få udnyttet potentialerne i konkurrenceudsættelsen.


Side 2Produktivitets KommissionenRegeringen har nedsat Produktivitets Kommissionen for at afsøge, hvilke barrierer, der ståri vejen for at øge produktivitet og skabe vækst i Danmark. Der er flere undersøgelser, derpeger på, at innovation bidrager til at skabe højere produktivitet og vækst. Det kunne derforvære interessant, at Kommissionen nærmere undersøgte, hvilken værdiskabelse design harfor innovation og produktivitet.UDDANNELSE OG FORSKNINGFastholde og udvikle position på designforskningDanmark nyder i dag stor international anerkendelse for vores designforskning. Det er etlille område, men vi har formået at markere os og høste anerkendelse for vores resultater.Den position skal styrkes og udvides. Det er en lille investering at bibeholde Center forDesignforskning, som skal sikre en fortsat styrkelse af forskningspositionen ved atkoordinere al forskning om design på landets uddannelsesinstitutioner. Centeret skalderudover sikre, at der sker en videnspredning til branchen og erhvervslivet, så resultaterneaf forskningen udnyttes til at skabe innovation.Fremtidige opgaver for centeret kunne være:1) Forskningskoordinering og -uddannelse:Der mangler forskeruddannelse inden for designfeltet. Det er stadig et ungt forskningsfelt.Der er fortsat behov for fokus på design som forskningsfelt.2) Efter-/videreuddannelse:Centret kan være en fælles efteruddannelsesplatform for designskolerne på både diplom- ogmasterniveau.3) Forskningsformidling:Centeret har allerede professionelle formidlingskanaler på dansk og engelsk - Mind Design(journalistisk formidlet) og forskningstidsskriftet Artifact.4) Fundraising og hjælp til forskningsansøgninger:Institutionerne har brug for hjælp til fundraising til forskningen.5) Brobygning til erhvervslivetDer er brug for at arbejde mere systematisk med at facilitere samarbejde mellem forskere ogerhvervslivet, f.eks. at fremme erhvervs-ph.d.-ordningen ved at matche kandidater medvirksomheder, lave infomøder om designforskning, og afholde korte, skræddersyedeuddannelsesforløb til virksomheder m.m.Krav til kandidater og tiltrækning af talenterVi mener, det er nødvendigt at styrke de danske designskolers tilknytning til nationale oginternationale designskoler og universiteter. Vi skal have både faglighed men også storfleksibilitet i designuddannelserne. Det er gavnligt, at studerende på bachelorniveau ihøjere grad kan sammensætte og tilpasse deres faglige kompetencer til den efterspørgsel,der er efter generalister med bred faglighed. Derimod bør kravene til kandidatoptagskærpes, således at kandidaterne både har dyb og specialiseret faglighed.Vi har brug for at lære af andre og få inspiration udefra. Der skal gøres en større indsats forat tiltrække internationale talenter, undervisere og forskere til Danmark f.eks. via summerschools og andre attraktive uddannelsesprogrammer m.m.Design ind i folkeskole og gymnasierDesign bør på lige fod med en række andre fag indgå i folkeskolernes og gymnasiernescurriculum. Undervisning i designmetode og –historie vil give eleverne et langt bedre afsætfor at se sammenhænge, tænke på tværs og skabe bedre løsninger. En måde at kick-starte enstrategi i folkeskoler og gymnasier kunne være at INDEX:s initiativ ”National Design toImprove Life Challenge”, som vil kunne være motoren for distribution af viden om designspotentiale som innovations- og vækstdriver til både folkeskolen og gymnasieskolen ogsamtidig være med til at sikre en bæredygtig tilgang til vækst og innovation blandt de ungegenerationer.Entreprenørskab og iværksætteriGenerelt skal iværksætteri og entreprenørskab fylde betydeligt mere på i det danskeuddannelsesystem og skal være en integreret del af alle uddannelsesniveauer helt frem tilvoksen- og efteruddannelsessystemet.Jannik Schack-Linnemann & Søren Friis Larsen, Dansk ErhvervCharlotte Rønhoff & Katrine DiBona, DIMartin Delfer & Gitte Just, Danish Design Association

More magazines by this user
Similar magazines