De unge

fremforsk.dk
  • No tags were found...

De unge

Sundhed a global trend denæste 5- 10 år• Sundhed er og bliver et centralt issue på flerearenaer……………• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• Sundhedsapostle og flere på vej ……• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes daglige trivsel som envæsentlig del af HR-strategien• Skoler og dagsinstitutioner mv.


Danmark i Verden 2020Danmark i Verden 2020


2020 -Globalization,speed and strategy• En global verden og de mange kulturer• Det globale arbejdsmarked og konkurrence• Kommunikationsteknologier gøre det muligt atarbejde, træffe beslutninger og løse problemerpå tværs af fysiske grænser• Hurtigere og hurtigere ændringer i udfordringerog krav til det enkelte mennesker bådepersonligt, fagligt og teknologisk• Det stiller store krav til det enkelte menneskesuddannelse, selvværd, dømme og handlekraft


Elite, middelklasse og de nyeunderprivilegeredeDet polariserede samfund• Globalisterne: Den øverste del af samfundet med de bedsteuddannelser, jobs og levevilkår. Verden som legeplads.• Regionalisterne: Middelklassen nyder velstanden og denvoksende demokratisering i denne gruppe. Verden, Danmark, oglokalområdet• Den nye underklasse – de lokale: Uuddannede, østarbejdere,immigranter og flygtninge. Mennesker uden uddannelse- mennesker,som lever på kanten og i bunden af vores samfund.


Arbejdsmarkedet ifremtidenDer er og blivermangel påkvalificeretarbejdskraft ifremtidenFlidNye tabereVindereKombination afviden og kreativiteter de afgørendeevner i fremtidenGamletabereNyevindereKlogskab


Fremtidenslønmodtager• Højtuddannet faglært kort, mellemlang og languddannelse• Højtuddannet ufaglærte – eller udenforarbejdsmarkedet• Alt det andet ordner robotterne eller kineserne,inderne og andre i hele verden• Der er et stort behov for uddannelse,efteruddannelse og både personlig og fagligopkvalificering for at være en succes påarbejdsmarked


De seks generationer ogforskellige værdier ogteknologierBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selvoptagne,udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Abercrombie & Fitch,N.Y.


Karakteristika for Y og Z• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vilgøre alt for. Børnene i første række ..• De er ikke egoistiske, men socialiseret til atvære individualister.• Alle har ret til at følge drømme og blive ensucces – for nogle er udseendet, for andredigitale skills og for andre sportslige ogmusikalske evner . Paris Hilton• De skifter roller og værdier afhængig af defælleskaber( arbejde, skole, fritid, spil)


Personal network andvirtuality• Mine forældre er mit fundament!• Men så kommer venner/fællesskabet og desociale sammenhænge.• Hver digital native = stor personligt netværk- 4-8 intime venner- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.- tidl. 100-200 MSN venner nu op til og mere end400 venner på Fjæsbogen


The first on - line generationGoogle it ! Nr. 1Digital Natives• Næsten født og lever on-line!• Nyheder, informationer, shopping, chatting,computer games, download music og skabeegen musik og video med andre digital natives• Multitasking – de gør det hele på samme tid• Det fedeste er at skabe egen musik, video,tøjstil, møbel, projekt mv.• www.YouTube.com – Broadcast Yourself• www.facebook.com – Twitters og andre netværk


De unge:krav og forventninger• Uddannelsen/arbejde er til for mig og ikkeomvendt lidt mindre i krisetider• Hvilke muligheder for personlig og fagligudvikling – funktioner, kollegaer ogarbejdspladser?• Løn og titel ….• Fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv• Fri os for regler, men giv os masser af frivilligetilbud og en voksen ( den positive ressource


fortsat.• Fællesskab med mange andre unge og etengageret uddannelsesmiljøet• Forståelse for det hele menneske - person,livsfase, børn, en syg kat, transport til og fraarbejde (personlig anerkendelse)• De yngre mænd og faderskabet …• Engagerede undervisere og praktikvejledere,som positive ledestjerner for formålet ogmeningen med uddannelsen?


FremtidensmedarbejdertypeDe stabile traditionalister !• Godt job og gode udviklingsmuligheder• Balance med parforhold, familie og parcelhusDe globale campister !• Udfordringer og udvikling i jobbet hele tiden,ellers finder de nye græsgange• Balance med parforhold, familie og parcelhus


Status arbejdsmiljø• Ca. 60 % af virksomheder har 3 eller 4 tilbud ommad, motion, alkohol og røg (2005)• Flere og flere virksomheder tilbyder andet –massage, privat sygesikring, bredbånd, togkort,det ultimative www.google.com• Det store fremtidige indsatsområde ermedarbejdernes udfordringer i arbejds- ogprivatlivet , især psykisk arbejdsmiljø og stress


Undersøgelser• Medarbejdere, som har det godt på jobbet,bliver i jobbet, arbejdstempo ogarbejdsmængde ingen betydning…• Dårlig ledelse gør folk langtidssyge og får demtil at flytte arbejde (NAF)• Vidensspecialister ønsker stor autonomi ogfleksibilitet i arbejdet , men har svært ved atstyre og strukturere eget arbejdsliv og angstfor usynlighed i.f.t ledelsen (Susanne Ekmann)


The best places to Worki DK• Middelfart Sparekasse, Cisco Systems, AstraZeneca og ATP ( 2007)• Fælles: God økonomi, høj tilfredshed og lavtsygefravær blandt medarbejderne.• Flerstrengede Indsatsområder:• Sundhed, uddannelse, servicetilbud,livsbalance og fleksibilitet.• Strategier udarbejdet i samarbejde medansatte som en vedvarende HR- strategi!


Fremtidens arbejdsmiljø• Mere frivillige tilbud/fryns(konkurrencen), deunge elsker fryns!!!• Virksomheden som livsnavigatør for allemedarbejderne( din mor og far)• Konstant dialog med medarbejderne om nyemetoder, som fremmer deres trivsel ogtilfredshed på arbejdspladsen ….


Ledelse, ledere og krise


LedelseHvad virker?Performance = effektivitet, tilfredshed imedarbejdergruppen, lavt sygefravær (Privateogså markedspositionen)• God kommunikation og vidensdeling = denenkelte medarbejder indsigt i mål og strategier• Flade ledelsesstrukturer, selvstyrende teamsmed egen beslutningskraftLedelse og Performance Handelshøjskolen 2006.


The Manager• Den faglige specialist, som har den fagligeindsigt og dømmekraft i hverdagen• Faglig rollemodel for medarbejdere påarbejdspladsen – lysende eksempel• Evne til at begejstre og motivere i forhold tilkerneydelsen, kultur og strategi• Lede og fordele arbejdsopgaver medoverordnet overblik ud fra personale, økonomiog arbejdsopgaver


The Priest• Kunne lide mennesker i al deres umulige ogbesværlige mangfoldighed ( give dem plads)• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årligeMUS• Anerkendelse af indsatsen (kvinder mere endmænd)• Give den enkelte retning og mening iarbejdslivet ( Uhyre vigtigt)


The Artist• En leder som tør indrømme fejl( UHA) contraden negative fejlfinder/problemkulturen• Prøve nye veje og metoder og give plads tilmedarbejderne• Leder – som tør uddelegere beslutninger ogansvar til andre end sig selv• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere atvære på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)


The local Manager, Artist andPriest !• Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer• Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


Organisationer i fremtiden• Taylor er stadig grundlaget forkonstruktionen af organisationerog idealet på produktionsområdet• Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen aforganisationer og hans idealmodel for et bureaukratianvendes stadig i det daglige• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbskverden? Hvor organisationen ikke kan styre mennesket• Den nye digitale organisation skal og vil være heltanderledes!• Hierarkier og gamle modeller står for fald de kommendeår• Hvem kommer først med den nye model?...


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenMontanagade 29E, 1. th.Postboks 2758000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines