12.07.2015 Views

Afrusning i forbindelse med tilbud efter servicelovens § 110 - Social

Afrusning i forbindelse med tilbud efter servicelovens § 110 - Social

Afrusning i forbindelse med tilbud efter servicelovens § 110 - Social

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEL § <strong>110</strong> - <strong>Afrusning</strong> i <strong>forbindelse</strong> <strong>med</strong> <strong>tilbud</strong> <strong>efter</strong> <strong>servicelovens</strong> § <strong>110</strong><strong>Social</strong>ministeriets vejledende udtalelseServicelovens § <strong>110</strong>-boformer tilbyder en lang række ydelser, som kan variere iindhold og omfang, ligesom de kan være rettet mod forskellige målgrupper.Optagelse i boformer sker ved egen henvendelse – selvmøderprincip - eller vedhenvisning fra offentlige myndigheder.Lederen af boformen træffer afgørelse om optagelse af en borger, jf. lovens §<strong>110</strong>, stk. 3 på baggrund af en vurdering af, om borgeren tilhører målgruppen,uanset om henvendelse sker ved selvmøde eller ved henvisning fra andenoffentlig myndighed. Til målgruppen hører personer, som ikke disponerer overegen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidigeboalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge,venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdsstedden kommende nat. Med til gruppen hører også personer, som ikke kan benytteeller opholde sig i egen bolig såkaldt ”funktionelt hjemløse”.I <strong>forbindelse</strong> <strong>med</strong> optagelse er lederen forpligtet til at afvise en borger, hvisdenne ikke hører til målgruppen. Det gælder også, hvis en anden myndighedhenviser en borger til boformen.Handle-/betalingskommunen kan hjemtage refusion fra staten for ophold på et§ <strong>110</strong>-<strong>tilbud</strong>. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter hertil. Tilhørerborgeren ikke målgruppen, kan der ikke hjemtages refusion. <strong>Social</strong>ministerietkan – typisk i <strong>forbindelse</strong> <strong>med</strong> behandling af refusionsberetningerne omhjemtagelse af statsrefusion – beslutte, at refusionen skal tilbagebetales.Bestemmelsen i § <strong>110</strong> regulerer alene bodelen af <strong>tilbud</strong>det, herunder de særligesygeafdelinger til bl.a. afrusning, som i sin tid blev etableret <strong>efter</strong>bistandsloven. Det bemærkes, at disse <strong>tilbud</strong> ikke udgør et <strong>tilbud</strong> om egentligalkoholbehandling svarende til sundhedslovens § 141, hvilket fremgår af<strong>Social</strong>ministeriets vejledning nr. 4 til lov om social service om bo<strong>tilbud</strong> mv. tilvoksne, punkt 173.Alkoholbehandling er behandling, der sigter på at ændre adfærden i forhold tilalkohol, hvilket kan ske både gennem en <strong>med</strong>icinsk behandling, der reducererdrikketrangen og en samtalebehandling, der sigter på at ændre den mådepatienten tænker om alkohol og handler i forhold til alkohol.Alkoholbehandling er ikke en del af et bo<strong>tilbud</strong>dets ydelser og er ikke omfattetaf refusion, jf. ovenfor.<strong>Afrusning</strong> er afgiftning af den alkoholpåvirkede borger, således at promillenreduceres til 0. Dette sker primært ved at undgå indtagelse af alkohol.Abstinensbehandling er <strong>med</strong>icinsk behandling almindeligvis <strong>med</strong>benzodiazepiner. Denne behandling bør startes under afrusningsfasen.Foretages alkoholafrusning <strong>med</strong> receptpligtig <strong>med</strong>icin (f.eks. antabus ogabstinens<strong>med</strong>icin) forudsættes lægefaglig tilsyn, jf. autorisationsloven. Ved


anvendelse af receptpligtig <strong>med</strong>icin er der ikke kun tænkt på ordinationen, menogså på selve <strong>med</strong>icinhåndteringen og -udleveringen, herunder at justere<strong>med</strong>icinen eller at trappe en person ud af <strong>med</strong>icinen.Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der gælder både for offentligeog private institutioner/i både offentligt og privat regi, og som omhandlergenerelle regler for ordination, <strong>med</strong>icindispensering, <strong>med</strong>icinadministration,dokumentation mv., uanset om opgaven varetages af autoriseredesundhedspersoner eller personale, der ikke er sundhedsuddannet.I regi af bo<strong>tilbud</strong> <strong>efter</strong> <strong>servicelovens</strong> § <strong>110</strong> er afrusning en sekundær ydelse,som i konkrete tilfælde er nødvendig, for at boformen kan tilvejebringe sinprimære ydelse, som er selve bodelen og den sociale støtte. Et forsorgshjems<strong>tilbud</strong> om afrusning kan og skal således ikke helt eller delvist erstatte et <strong>tilbud</strong>om (døgn)behandling <strong>efter</strong> sundhedslovens § 141, hvorfor kommunen ved athenvise til afrusning på et <strong>tilbud</strong> <strong>efter</strong> <strong>servicelovens</strong> § <strong>110</strong> heller ikke ville leveop til behandlingsgarantien på alkoholområdet, sundhedslovens § 141, stk. 2.Tilbyder en boform alkoholbehandling <strong>efter</strong> sundhedsloven ved siden afbodelen, vil <strong>tilbud</strong>det skulle deles i en visiteret del, der varetageralkoholbehandlingen og finansieres <strong>efter</strong> de gældende regler i sundhedslovenherom, hvoraf følger, at der ikke kan hjemtages statsrefusion for detteydelsesområde <strong>efter</strong> serviceloven.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!