Status Projekt forebyggelse i 7. og 8. klasse - Sundhedscenter Vest

sundhedscenter.vest.dk
  • No tags were found...

Status Projekt forebyggelse i 7. og 8. klasse - Sundhedscenter Vest

Første statusrapportDecember 20111. Baggrund ...................3Citat fra 8. klasses elevVidebæk skole:”Det er godt nok noget,man lige skal tænke over”.2. Projektets formål og mål .........43. Projektets organisering ..........54. Aktiviteter i projektet ...........67. klasse...................68. klasse ..................65. Opsamling af data i projektet. .....7Rygning ...................7Alkohol ...................8Stoffer ....................8Konflikter ..................9SundhedsplejenTilfredshed med livet ..........9MIDT­ OG VESTJYLLANDS6. Perspektivering ...............102


1. BaggrundProjekt forebyggelse i 7. og 8. klasse er et tværfagligtog tværsektuelt projekt i Ringkøbing-SkjernKommune. Parterne i projektet er Politi, Sundhedspleje,SSP, Sundhedscenter Vest, Misbrugsafdelingen.Projektet startede i 2009 med et pilotprojekt og erderefter kørt i drift i 7. klasserne i 2010 og 8. klassernei 2011.Ideen til projektet opstod i Lokalrådet 1 Ringkøbing-SkjernKommune. Lokalrådets opgave er bl.a.at varetage det overordnede ansvar for koordineringaf forebyggelse i forhold til for tidlig alkoholdebut,stofmisbrug og kriminalitet.Rådet ønskede en mere koordineret og fokuseretindsats, således at det sikres, at den forebyggendeindsats når ud til alle unge i kommunen.Med udgangspunkt i ovenstående valgte vi i Ringkøbing-SkjernKommune at igangsætte en koordineretog tværfaglig forebyggende indsats, med fokuspå vidensdeling, trivsel og valg for at motiverede unge til at vælge en sundere livsstil.Indsatsen målrettes 7. og 8. klasserne, for at de ungeudviklingsmæssigt er modne nok til at forholde sigtil informationerne. Samtidig er det på det tidspunkt,at hovedparten af de unge bliver konfronteretmed valg i forhold til rygning, alkohol og hash.I forhold til sidstnævnte er der desuden risiko formedfølgende mistrivsel, kriminalitet osv.Ligeledes ændres forældrerollen i 7. klasse. Deunge agerer mere selvstændigt udenfor hjemmet.Det medfører mere ansvar for de unge selv, samtstiller større krav til forældrene om holdningsbearbejdningog synlighed.1 Lokalrådet er et lovbestemt råd sammensat af lokale lederefra politi og kommune.3


2. Projektets formål og målFormålet er:• at de unges viden om alkohol, stoffer, tobak ogegne grænser øges, således at de træffer deresvalg på et kvalificeret grundlag.Målbare mål i projektet er:• at alkoholdebutalder hæves.• at færre unge starter med at ryge.• at antallet af nye stofmisbrugere mindskes.• at færre udvikler kriminel adfærd.Citat fra 7. klasses elevVidebæk skole:”Det har været en god dag.Jeg har forstået konsekvensenaf det, man skal vælge.”Citat fra 8. klasses elev fraRingkøbing skole:”Det er barsk, men det er deneneste måde, man fatter detpå”.4


3. Projektets organiseringProjektejere:Direktør Anette Ørbæk AndersenAfdelingsleder Undervisning Gurli DyrvigLeder Sundhedscenter Vest Ulla SvendsenProjektgruppe:Anne-Marie Meller, SSPInger Møller, SundhedsplejenNiels Christensen, MisbrugsafdelingenPreben Bo Nielsen, PolitiElsebeth Rasmussen Sundhedscenter Vest, Projektleder.Citat fra 7. klasses forælderRingkøbing skole:”Tak for en god aften. Vihar fået tænkt over egenindflydelse, vi skal ændrekulturen”.5


4. Aktiviteter i projektetI projektet lægger vi vægt på, at formidlingen til deunge sker via vidensdeling. Der er fokus på, at deunge ikke møder ”løftede pegefingre”, men bliverbevidstgjort om konsekvenserne af deres valg.I 7. klasse arbejdes der med aktiv inddragelseaf de unge. Projektet er bygget op som en rækkeworkshops. Både de unge om formiddagen og forældreneom aftenen, bliver delt i mindre grupperhvor de arbejder med forskelligt indhold. Derudoverer der fælles opstart og afslutning.Workshops foregår ude på de enkelte skoler.De unge fra kl. 9.00 til 12.00. Deres forældre fra kl.19.00 til 21.30.De 5 workshops1. Politiet - Kan du sige nej?2. Misbrug/alkohol. – ”alkoholbriller”, alkoholfriedrinks.3. Sundhedsplejen – Grænser og signaler.4. SSP – Flertalsmisforståelser.5. Rygestartsforebyggelse.I 8. klasse er omdrejningspunktet i højere gradforebyggelse af kriminalitet med baggrund i alkoholog stoffer. Derfor foregik 8. klasses projektet i2011 på politistationen i Ringkøbing. Forældreneblev samlet på 3 geografisk fordelte skoler.Indholdet i 8. klasse er vidensdeling/undervisningmed udgangspunkt i lokale eksempler fra detvirkelige liv. En lokal tidligere misbruger og voldsdømtfortæller på film sin historie. Der afspilles entelefonaflytning fra Skjern og et alarmcentralopkaldfra Videbæk.8. klasses arrangementet adskiller sig fra 7. klassesved at være meget mere alvorligt og direkte.I projektet møder vi samtlige elever i 7. og 8. klasse.I september/oktober 2011 har vi mødt 619 8.klasses elever, og i oktober/november 2011 har vimødt 660 7. klasses elever, samt forældre fra både7. og 8. klasse.Tid Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5Workshop 1 9.15 11.20 10.55 10.05 9.40Workshop 2 9.40 9.15 11.20 10.55 10.05Workshop 3 10.05 9.40 9.15 11.20 10.55Workshop 4 10.55 10.05 9.40 9.15 11.20Workshop 5 11.20 10.55 10.05 9.40 9.15Pause 10.30 – 10.55 10.30 – 10.55 10.30 – 10.55 10.30 – 10.55 10.30 – 10.556


5. Opsamling af data i projektetInden vi møder eleverne, har alle skoler fået tilsendtelektroniske spørgeskemaer 2 til alle 7., 8. og9. klasser.9. klasse år 2011 kan betragtes som baseline forden videre måling, da de ikke har været inddrageti projektet.I 2011 ligger svarprocenten på 78,2 i 7. klasse, på67,4 i 8. klasse og på 45,6 i 9. klasse.Det vil sige besvarelser fra 516 elever i 7. klasse, 417elever i 8. klasse og 180 elever i 9. klasse.I alt er der i 2011 besvarelser fra 1.113 elever.I 2012 forventes en svarprocent tæt på 100 %, daskolerne opfordres til, at eleverne besvarer spørgeskemaeti en undervisningstime og ikke i frikvartererne,som det er foregået i 2011.Der spørges i undersøgelsen ind til rygning, alkohol,stoffer, vold, generel tilfredshed med livet,morgenmad og fritidsaktiviteter.RygningI spørgeskemaet bliver eleverne spurgt, hvor oftede ryger?Hvor ofte ryger du?2 Den fulde undersøgelse kan ses påwww.sundhedscenter-vest og www.ssprksk.dk7


Under 10 % i hver årgang har prøvet at ryge.I 7. klasse er der ingen festrygere eller dagligrygere.I 8. klasse er der i alt 4 festrygere (0,96 %) og 10 dagligrygere(2,40 %).I 9. klasse er der 12 festrygere (6,11 %) og 11 dagligrygere(6,11 %).Alkohol32,78 % af de unge i 9. klasse har aldrig drukket ethelt glas øl, vin, spiritus eller lign.Ud af de 1.113 elever i alt, er der i 7. klasse5 elever, der drikker til fester.I 8. klasse er der 39 elever der drikker til fester.Nogle få elever drikker hver weekend.1 i 7. klasse, 3 i 8. klasse og 28 i 9. klasse.Hash og andre stofferIngen i 7. klasse har prøvet at ryge hash. For 8. klassesvedkommende er der 3 elever, der har røget etpar gange. I 9. klasse er der 12 elever, der har prøvetat ryge hash.Af andre stoffer er der 17 elever i 8. klasse, der angiverat have prøvet enten Amfetamin, Ecstasy, Kokain,LSD eller snifning.I 9. klasse er det 2 elever ud af de 180, der har prøvetet af de angivne stoffer.Hvor ofte drikker du?Hvilken skole går du på?De 17 8. klasses elever svarer her på, hvilken skole de går på8


KonflikterI 9. klasse opgiver 1 elev at have haft problemerefter at have røget hash, og 29 at de harværet i problemer, efter at de havde drukketalkohol.84,69 % i 7. klasse angiver, at de er tilfredsemed deres liv. Det samme gælder 82,97 % i 8.klasse og 74,44 % i 9. klasse.22,78 % af de 180 elever i 9. klasserne svarer, atde kun er tilfredse med livet af og til.Tilfredshed med livetUndersøgelsen afsluttes med at spørge, om deunge er tilfredse med deres liv.Er du tilfreds med dit liv?9


6. PerspektiveringForskere har fundet ud af, at der en sammenhængmellem rygning, alkohol, stoffer og kriminalitet.Får man startet på det ene, er der større sandsynlighedfor, at man også begynder på noget af detandet. Den gamle undskyldning om at ”det er dabedre, at de drikker, end at de begynder at tagestoffer”, er altså en skrøne.Netop fordi det har vist sig, at ”lasterne klumpersig sammen”, gav det mening for os at lave ensamlet forebyggelsesindsats.Undersøgelser viser også, at nogle unge er mererisikovillige, eksperimenterende o.s.v. end andre.Der er øget risiko for, at sådanne unge begynder atryge, får et overforbrug af alkohol og/eller begynderat tage illegale stoffer.De 5 workshops i 7. klasse sætter fokus på de enkelteelementer i forhold til risikoadfærd og giversamlet en synergieffekt.I 8. klasse samles der op på den viden, de unge harfået i 7. klasse, og der bygges i høj grad videre påvidensdeling i forhold til de konsekvenser, som etoverforbrug af alkohol og et forbrug af stoffer oftefår.I projektet har vi en kraftig formodning om, at denviden der bliver formidlet til de unge og deres forældre,ikke kun får betydning for den enkelte eleveller den enkelte årgang.Citat fra 8. klasses elev fra Kirkeskolen:”Det er godt at kommer herud (påpolitistationen) det føles mere virkeligt”.10


Projektet er i høj grad med til at skabe en kulturforandring- en fælles forståelse af, at det er ”ufedt” atvære ryger, og at det allernemmeste er at lade væremed at begynde.På samme måde skabes via projektet en fælles forståelseaf, at det ikke er særlig sejt, når unge under 16drikker alkohol, eller bruger euforiserende stoffer.Ovenstående skaber forhåbentlig en kulturforandring,der vil sprede sig nedefter. Således er voresmål, at vi om få år vil se en helt anden holdning hosde unge og deres forældre i 7. og 8. klasse.Citat fra 7. klasses elev Ringkøbing skole:”Jeg har fundet ud af, at mine grænserikke var særligt store – jeg har lært nogetnyt om mig selv”.Citat fra 7. klasses elev Ringkøbing skole:”Jeg troede jeg vidste meget om rygning,men jeg lærte noget nyt.11


1. udgave, 1. oplag, 2012© 2012 Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern KommuneForfattere: Anne Marie MellerInger MøllerNiels ChristensenPreben Bo NielsenElsebeth RasmussenGrafisk produktion: Dafolo A/S, FrederikshavnDafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeretefter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO 14001.Svanemærket trykkeri 541-816Kontakt:SSP: anne-marie.meller@rksk.dkSundhedspleje: inger.moller@rksk.dkMisbrug; niels.christensen@rksk.dkPoliti: pbn006@politi.dkSundhedscenter Vest: sundhedscenter.vest@rksk.dkCitat fra 8 klasses elev fraAmagerskolen:”Jeg har fundet ud af, at jeg vilvære politimand nu”.Kirkegade 36880 Tarm99 74 10 34MIDT­ OG VESTJYLLANDS12Sundhedsplejen

More magazines by this user
Similar magazines