Basunen som pdf

basunen.dk
  • No tags were found...

Basunen som pdf

Hip Hip Hurra!Formandens fødselsdag blev en festdag for afdelingen – og for medlemmerne!FOTO: AXEL BOEL OG BJARNE GRENAf Thorkild DalsgaardKære LarsJeg skal spare dig for talemåder som”at runde det skarpe hjørne”, ”at trædeind i de voksnes rækker”, eller hvadman nu kan finde på af floskler veden 50-års fødselsdag. For floskler ogvarm luft er jo netop ikke noget fordig. Du er en person, som går direktetil sagen uden omsvøb. Det vil jeg såforsøge at leve op til:Det føles rigtigt og naturligt netop atfejre dagen her i afdelingen med enfest for dig – og for medlemmerne!Fordi du i de sidste mange år har lagten kæmpe arbejdsindsats, måskehovedparten af din tid, i at få det herprojekt til at lykkes:At skabe et stærkt og markant Musikerforbundi Århus, som har styrke til atforsvare og varetage det enkelte medlemsinteresser og til at øve indflydelse i deforskellige politiske sammenhæng, somhar betydning for udviklingen af et frodigt,mangfoldigt og rigt facetteret musikliv ogmusikmiljø.Hvor professionalisme og kvalitet ikke erfyord!Dengang du involverede dig i fagligtarbejde var det i første omgang din økonomiskeindsigt, der kom medlemmerne tilgode. Du satte dig grundigt ind i skattesager,og forsvarede energisk medlemsinteresseroverfor arrogant og lemfældigsagsbehandling.Somafdelingskasserevar du påengangvagtsomog påpasseligmedøkonomien,ogdu var encentralperson iarbejdetfor at tilvejebrin-ge de økonomiske rammer (råderum, somdet hedder i dag), som er en forudsætningfor, at det faglige arbejde, medlemsserviceo.s.v. kan fungere og udvikles.I alt dette arbejde var dit temperamentkendt – måske også i nogen grad frygtet!Så da du kandiderede til formandspostenspurgte mange, om du mon ikke var entand for ”rødhåret”.Men dit temperament har jo vist sig atvære en kolossal styrke. Det er båret afærlighed og af retfærdig harme over deurimeligheder og kritisable forhold, du løberind i og som du ønsker at rette op på.Gennemslagskraft, vil jeg kalde det.Nu har du jo også ”blødere” sider: duer manden som slider og slæber for atmedlemmerne kan opleve en vellykketjuletræsfest. Du tager hånd om ældre ogveltjente kolleger i seniorklubben.Men først og fremmest har du en megetstor forståelse og sympati for alle afdelingensmedlemmer og hele deres arbejdssituation.Med i billedet hører også din kærlighed tilmusikken. Her er dit engagement prægetaf åbenhed og lydhørhed over for,mig bekendt, ikke bare alle genrer,men også overfor musikereog komponister som forsøger atgå helt nye og ukendte veje indenfor musik og formidling. Senesthar du engageret dig i vækstlagsproblematikkenog i musikpædagogiskesynsvinkler.Jeg vil slutte med at ønske dig ogafdelingen mange rødhårede årsammen i fremtiden. Og samtidigudtrykke håb og ønske om, at vii afdelingsbestyrelsen må kunnegive dig kvalificeret med- og modspili det fremtidige arbejde.HELD OG (TIL)LYKKE!12 basunen • juni 2005

More magazines by this user
Similar magazines