Basunen som pdf

basunen.dk
  • No tags were found...

Basunen som pdf

Skolekoncerter som fødselsdagsgaveAf Thorkild DalsgaardEbbe Høyrup fik sit fødselsdagsønskeopfyldt – delvist!Nu skal dette nummer af Basunen jo ikkehave 50-års fødselsdage og jubilæer somgennemgående tema. På den anden sidevil vi ikke forbigå den kendsgerning, atEbbe Høyrup, leder af organisationenLevende Musik i Skolen (LMS), fejrede sin50-års fødselsdag ved en reception den31. marts i år.I invitationen til fødselsdagsreceptionenhavde Ebbe anført, at hans højeste ønskevar muligheden for at arrangere endnuflere skolekoncerter i fremtiden. Ja faktiskhavde han opgivet tallet 9000 koncertersom sit ønskemål. Og minsandten om ikkehans ønske blev hørt – og opfyldt i et vistomfang!Som en del af en større bevilling tilbørnekulturområdet afsatte Kunstrådet imarts måned et beløb på 6,4 mio. kr. tilskolekoncerter over en toårig periode. Ogdet er lige netop Ebbe og hans medarbejderei LMS, som skal sikre, at disse pengeomsættes i et antal spændende skolekoncerter.9000 koncerter bliver det ikketil, snarere noget i retning af knap 1000.Nej, naturligvis er dette ikke sat i værk pågrund af Ebbes fødselsdag, ikke destomindre har det skabt stor glæde hos hamog LMS, ligesom det er en stor arbejdsmæssigog organisatorisk udfordring.Hvordan skal pengene så bruges?Der er to formål, forklarer Ebbe: for detførste skal de flere koncerter støtte visionenom, at alle børn skal opleve en godkoncert hvert år (dette mål er nået Norge– med godt 9000 årlige koncerter). For detandet skal der indhøstes erfaringer til brugfor indplaceringer af skolekoncerter efterstrukturreformens ikrafttræden. Indtil nuhar det i høj grad været amterne, som harydet tilskud til skolekoncerterne, men denedlægges som bekendt i løbet af 2006.Musik i TideUnder overskriften Musik i Tide iværksættesen række modelforsøg, som går ud påat finde den bedste måde at sætte skolekoncerttilbudeti system, således at detkan fungere optimalt efter 1. januar 2007.Modelforsøgene afvikles dels i Østjylland,hvor de koordineres fra den musiske skolei Silkeborg, dels i Sønderjylland. Den nyebevilling genererer omkring 500 musikerjobsom året, vurderer Ebbe.Ebbe Høyrup mener, at staten bør påtagesig ansvaret for fremtidens skolekoncerter.Er det den enkelte kommune, som haransvaret for koncertvirksomheden, kanden blive meget ujævnt og tilfældigt fordelti landet. Derfor har LMS fået foretrædefor folketingets kulturudvalg for at frem-lægge de mange og gode argumenter forfremtidens skolekoncerttilbud: fremmendefor kulturel identitet, for indlæring ogfaglighed, for styrkelse af de musikalskefødekæder m.m. Skolekoncerterne erogså en væsentlig arbejds- og udviklingsmulighedfor musikere. LMS arbejder for,at skolekoncerterne sikres i lovgivningen,at de sikres økonomisk, og at samfundetbakker op om visionen om at alle børnoplever en koncert hvert år. Det bør væreen folkesag! slutter Ebbe Høyrup.Kunstrådet i Århus har vurderet MusikhusetI april måned fremkom Kunstrådet underÅrhus Kommune med en rapport, deranklager Musikhuset for i sin kunstneriskeprofil først og fremmest lever op til alsidighedskravetog til kvantitative ambitionerom mange arrangementer frem for atsatse mere på de kunstnerisk ambitiøseog fornyende forestillinger. Formand forÅrhus Byråds Kulturudvalg, Bo Abrahamsen(V), mener, at Kunstrådet måske rammeren smule ved siden af med sin kritik.”Den kan være fin nok, men jeg menerikke, at Kunstrådet har taget med i sin vurdering,at Musikhuset langt hen ad vejenhar en bunden opgave fra byrådet blandtandet om, at der ikke bare skal spilles fortomme sale”, udtaler han. SF’s medlemaf kulturudvalget Jørgen Skov er tilfredsmed den foreløbige redegørelse. ”Mendet er for tidligt at sige, hvad vi skal gøre,for vi har ikke haft tid til at gennemgå heleudtalelsen. Jeg mener, at vi nu har et godtudgangspunkt at diskutere ud fra. Det errigtigt, at Musikhuset på nogle områderhar en bunden opgave, men jeg menergodt, der kan være plads til en skarperekunstnerisk profil. Og det er, hvad dennediskussion i virkeligheden drejer sig om,nemlig, hvad vi som byråd til stille af kravtil Musikhuset i fremtiden”, siger JørgenSkov. Og det skal jo heller ikke værenogen hemmelighed, at programmet ilange perioder har været meget midtsøgendeprimært med tilbud rettet mod etbredt publikum i form af musicals, standupcomedy, ældre rock- og popkoryfæervel ”over the hill”, foredragsrækker medfolk primært kendt fra TV og udenlandskeoperagæstespil af tvivlsom kvalitet, derudelukkende spiller de gamle, klassiske”hit”-operaer. Der skulle jo gerne væreplads både til det mainstream-populæreog det grænsesøgende, der måske appellerertil en mindre skare men derimodtager anderledes kunstnerisk stilling i sinudførelse. Musikhuset modtager immervæket større milliontilskud fra kommunen,der ikke kun skal gå til at drive udlejningsvirksomhedog skabe overskud i byenskulturelle flagskibs-institution.20 basunen • juni 2005