Årsrapport 2008 (pdf, 2MB) - Idrætssamvirket Århus

idraetssamvirket.dk
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 (pdf, 2MB) - Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2008Idrætssamvirket ÅrhusIdrættens Hus VestStadion Allé 708000 Århus C.HædersbevisningerTlf. 8614 5252Fax. 8737 4209E-mail: info@isaarhus.dkwww.isaarhus.dkÅbningstiderMandag – torsdag kl. 8.30 - 16.00Fredag kl. 8.30 - 14.00Årets lederBernd GrimmelSkytteklubben DSB/ASFÅrets idrætsudøver(Mister Pokalen)Pernille LarsenAGF SvømningÅrets talentThorbjørn SchierupKaløgvig BådelaugMedlemstalHovedforeninger: 39Underafdelinger: 245Specialforeninger: 139PersonaleI alt: 423Medlemmer: 81.338BestyrelseNels Møller (Formand)Sten Ejsing (Næstformand)Thomas AhrentzBent HviidJohnny KjeldbjergJens Peter Schou NielsenJens ØrhøjHenrik StampeSekretariatslederTlf. 8737 4205leder@isaarhus.dkProjekterSøren MartinussenØkonomiansvarligTlf. 8737 4201oekonomi@isaarhus.dkNicolai BlomIdrætskonsulentTlf. 8737 4203konsulent@isaarhus.dkBirger ChristiansenSkole & FritidTlf. 8737 4204skole@isaarhus.dkHelge MeierHasle BakkerTlf. 2677 3357info@haslebakker.dk2Forsidefoto: Anders Hede


ForordEndnu engang er det tid til at gøre status over et idrætsår.Denne gang over 2008. Idrætssamvirket Århus har i løbetaf året været aktivt involveret på flere vigtige områder.Årsrapporten vil uddybe en lang række af disse områder.Idrætspolitikken har været til debat gennem det meste afåret. Idrætssamvirket og foreningerne har haft mulighedfor at kommentere oplægget til den nye Sports- og Fritidspolitik.Bestyrelsen har tre gange i løbet af året givet sinekommentarer til politikken. Idrætssamvirket har stillet sig vedkompasset og har sat kursen. Vores udgangspunkt har væretvores Vision og Handleplan 2020, og det er med glæde, atvi kan konstatere, at det oplæg, som blev sendt til høring,indeholder en lang række af de punkter, Idrætssamvirket harpeget på. Udbygning og etablering af moderne og fleksibleindendørs idrætsfaciliteter og fodboldbaner er nogle af dehovedtemaer, som Idrætssamvirket peger på som særdelesvigtige for foreningslivet.Desuden har bestyrelsen gjort opmærksom på nødvendighedenaf, at der tilføres yderligere økonomiske midler til idrættensanlægspulje. Disse opfordringer er en del af oplægget tilden kommende Sports- og Fritidspolitik.Politikken er dog ikke endeligt vedtaget endnu, så der erstadig nogle slag, som skal kæmpes, og den udfordringtager vi op i 2009.Nels MøllerHasle Bakker har gennem de sidste år været en meget stordel af vores arbejde. I 2008 blev den egentlige etableringaf den grønne kile, bakkerne og faciliteterne færdige, ogområdet er nu klar til at blive taget i brug af foreninger ogskoler. Vi vil fortsat udvikle området, således at det bliver etaktivt og attraktivt område at dyrke idræt i - både for foreninger,motionister og skoler. Desuden vil området i fremtidenkunne tilbyde en helt ny tilgang til foreningsudvikling.Idrætssamvirket er meget stolt over at kunne tilbyde detteenestående område til byens motionister og idrætsfolk.Indsatsområderne i vores Vision og Handleplan vil fortsatdanne udgangspunkt for vort fremtidige arbejde, og viser frem til de kommende udfordringer i samarbejde medidrætsforeningerne i Århus Kommune.Nels MøllerFormand


IDRÆTSPOLITIKIdrætssamvirket har aktivt præget ÅrhusKommunes oplæg til en fremtidig SportsogFritidspolitik, og vi har sat vores fingeraftrykpå en lang række områder.Af Henrik Stampe og Nels MøllerSom nævnt i forordet til årsrapporten har Idrætssamvirketstillet sig ved kompasset og sat kursen mod maksimal indflydelsepå den kommende Sports- og Fritidspolitik. Vi hargennem det meste af året diskuteret politikken med bådeden siddende Rådmand Flemming Knudsen og Afdelingenfor Sport og Fritid, og vi er kommet meget langt med voressynspunkter. Dog er der stadig et stykke vej til målet.Det er ikke nogen tilfældighed, at hovedtemaerne i politikkenpå næsten alle områder, ligger tæt op ad vores egen Vision-og Handleplan. Det har netop været udgangspunktetfor vores synspunkter i diskussionerne. I januar 2008 formuleredevi nødvendigheden af fleksible faciliteter, foreningsudvikling,idræt uden for foreningen og folkesundhed. Alledisse temaer kan vi se formuleret i Sports- og Fritidspolitikken.Aktiv deltagelseAldrig har så mange borgere dyrket idræt i foreningerne ikommunen. Idrætsforeningerne rekrutterer mange børn ogvoksne til idrætten. Frivillige ledere bidrager til folkesundhedenog mulighederne for, at det sociale liv mellem menneskerudvikles.Forpligtelsen til at højne borgernes sundhed ligger hoskommunen, og idrætsforeningerne kan være med til at bidragetil dette.Det er Idrætssamvirkets holdning, at endnu flere skal deltageaktivt i foreningslivet, og det er derfor vigtigt, at ÅrhusKommune også bidrager økonomisk til, at flere inddrages.Flere og attraktive faciliteterDet er centralt for idrætten, at der sker en udbygning ogmodernisering af de eksisterende faciliteter. Konkret ønskerIdrætssamvirket, at der afsættes flere midler til idrættensanlægspulje, og at Århus Kommune i samarbejde medidrætten tager fat på opgaven, sådan at der inden for enkort årrække kan igangsættes en udbygning og moderniseringaf idrætsfaciliteterne. Det moderne menneskeønsker højere grad af fleksibilitet på grund af en travl hverdag.Det er ikke altid nemt at få idræt og motion til at passeind med det øvrige familieliv. Idrætsforeningerne har ogsåen udfordring i at imødekomme disse ønsker. Desuden opleverflere foreninger, at de ikke kan presse flere medlemmerind i de eksisterende faciliteter.Der er fra kommunens side udtrykt ønske om, at der i 2030bor 75.000 flere borgere i byen. Denne befolkningstilvækstkræver, at der etableres idrætsfaciliteter i alle nye boligområderi kommunen. En tilvækst af denne størrelse vil ogsåbetyde et øget pres på de eksisterende faciliteter. Derfor erdet nødvendigt, at der allerede nu afsættes et væsentligtbeløb til etablering af såvel kommunale som private byggerier,som passer til det moderne menneskes behov.Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring, som skal sikre,at der etableres idrætsfaciliteter i de nye boligområder.Idrætssamvirket vil holde byrådets politikere op på denneerklæring.ForeningsudviklingIdrætssamvirket ønsker, at idrætsforeningerne i kommunenskal have mange og kvalitativt gode muligheder for at udviklesig. Vi vil fortsætte og udbygge vores samarbejde medDGI, DIF og Århus Kommune, samt øvrige samarbejdspartnere,for at udvikle de gode uddannelsesmuligheder, somallerede eksisterer. Desuden vil vi i 2009 udvikle nye og målrettedeuddannelsestiltag til unge ledere.Motion uden for foreningerneVi ønsker, at flest muligt dyrker idræt i foreningerne.Dog skal vi ikke være blinde for, at mange dyrker idræt ogmotion i skove, på stier og åbne byrum, uden for det etableredeforeningsliv.Idrætssamvirket har gennem etablering af faciliteternei Hasle Bakker selv bidraget med at opfylde dette behov.Hvis endnu flere får øjnene op for vigtigheden af at dyrkemotion, har idrætsforeningerne mulighed for at tiltrækkemange flere medlemmer.I februar måned tiltræder en ny rådmand på posten somansvarlig for idrætslivet i Århus Kommune.Idrætssamvirket ser frem til det kommende samarbejdemed Jacob Bundsgaard Johansen. Vi vil, som vi har gjort i2008, fortsat sætte kursen for at nå de mål, som er vigtigefor idrætten i kommunen.4


5Foto: Anders Hede


Finansieringen er på pladsmio. kr. i projektet, så kom der for alvor ”hul igennem” tilLokale- og Anlægsfonden, da projektet modtog støtte fraÅrhus Kommune.Om hallenHallen er den første i Danmark, der indrettes direkte tilbørn. Indretning og redskaber bliver skabt på børnenespræmisser. Den bliver 1.200 m² stor, hvilket er 1½ håndboldbane.Hallen etableres i forbindelse med Århus Gymnastik-og Trampolincenter.Kort før jul modtog VIK Gymnastik et tilskudpå 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfondentil deres Gymnastik- og motorikhal.Med tilskuddet er finansieringen af hallenendelig faldet på plads.Sidste år skrev vi om, hvordan Vejlby Idræts Klub Gymnastikhavde modtaget et tilskud på 2,3 mio. kr. fra Århuskommunes anlægspulje. Tilskuddet fra Århus kommunevar en vigtig milepæl, men gennemførelsen af projektethar hele tiden bygget på, at der skulle hentes en pæn sumeksterne tilskud. Det store tilskudsbeløb fra Århus kommunevar en blåstempling af projektet, og det er blevetbrugt som løftestang over for diverse fonde.Den første million er altid den sværeste!VIK Gymnastik har arbejdet med projektet i fem år, ogefterhånden som projektet er blevet konkretiseret, er anlægssummensteget. Arbejdsgruppen bag projektet startedeud med en målsætning om, at projektet ikke måtteoverstige 12 mio. kr. ekskl. moms, og at der kun skullelånefinansieres fem mio. Denne målsætning er blevet revideretflere gange i takt med, at byggepriserne bare stegog steg. Nye ideer er ligeledes kommet til, hvilket naturligvisogså har været med til at presse prisen op. Det endeligebudget er endt på 18,4 mio. kr. ekskl. moms.Finansieringen sker via en opsparing af egne midler påsmå 3 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,4 mio. kr. samttilskuddet på 6,1 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.De sidste 5,9 mio. kr. finansieres via et kreditforeningslån.Foreningen har ikke opgivet at nå målsætningen på kun atlåne 5 mio. kr., så der sendes fortsat flittigt ansøgninger afsted til diverse fonde og puljer.Foreningens oplevelse af hele fundraisingprocessen er, atdet er den første tilskuds-million, der er den sværeste atskaffe. Selv om foreningen har været villig til at kaste 3Lokale- og Anlægsfonden skriver følgende om hallen:”Det særlige ved hallens og bevægelseslandskabets rammerer, at børn kan lege med gymnastikkens udfordringer– uden, at der er brug for voksne til at sætte aktiviteter igang eller overvåge begivenhederne.Hallens særkende vil være et skulpturelt klatremøbelkaldet ’Konkylien’. Klatremøblet vil folde og strække sigi hele hallens højde og bredde. Fra den øverste del af’Konkylien’ bliver der adgang til en gangbro, hvorfra detvil være muligt at udnytte hallens skrå tagflade til aktiviteter.Hallens gulv bliver fjedrende med forskellige overfladerog belægninger,der i sig selv vil indbyde tilleg og bevægelse. Andresteder i hallen etablereset ’Kænguruland’ og en’Slette’, hvor der vil værespringgrave og forskelligetrampolintyper.”Torben Frølich, direktør forLokale- og Anlægsfonden,siger om projektet:”Det er et fantastisk budpå, hvad gymnastikkenkan og vil gøre for børn.Et sjældent forsøg på atfokusere på børns bevægelseuden at tage udgangspunkti boldsport.Projektet er meget originaltog nyskabende og ethelt særligt eksempel påarkitektur i børnehøjdemed plads til leg, motorikog gymnastik, der ligger idirekte forlængelse af Fondensudviklingsarbejde.”6


Nye faciliteter til windsurferneÅrhus Windsurfing Klub (ÅWK) har i mange år haft baseved Åkrogen i Egå. Først med udgangspunkt i en udrangeretjernbanevogn og senere i de nedslidte bygninger,der tidligere husede Restaurant Åkrogen. Sidste sæsonblev gennemført i et redskabsskur venligt udlånt af ÅrhusKommune. Da standarden på foreningens lokaler langt frahar været prangende, har man længe haft ønske om nyeog tidssvarende faciliteter.HistorikDa Århus kommune i 2001 igangsatte de indledendeundersøgelser forud for en egentlig udarbejdelse af en nylokalplan for hele området, blev ÅWK inviteret med i planlægningsfasen.Her fik ÅWK støtte fra Sport og Fritid tilat sikre, at lokalplanen åbnede mulighed for, at der kunneopføres bygninger til fritidsformål.Lokalplanen blev udarbejdet og godkendt ultimo 2003,men klager og indsigelser har bremset den egentlige udførelse.Ingen af indsigelserne handlede om ÅWK’s byggerieller klubbens tilstedeværelse i strandparken, men debevirkede alligevel, at ÅWK først kunne søge byggetilladelseri 2008.God opbakning fra Århus KommuneÅrhus Kommune har været en god støtte for ÅWKigennem hele forløbet. Klubben har lejet grundarealet afkommunen i en periode på 15 år, og den har ligeledesmodtaget i alt 850.000 kr. fra Århus Kommunes anlægspuljetil idrætsbyggeri. Natur og Miljø har projekteret ogudført strandparken, og foreningen har i hele processenhaft et godt samarbejde med kommunens byggeledelse.Dette har medført, at ÅWK hele tiden har haft mulighedfor at præge projektet.Idrætssamvirket Århus har hjulpet ÅWK med rådgivningi forløbet og med at søge støtte hos Lokale- & Anlægsfonden.BygningerneKlubbens nye faciliteter etableres samtidig med, at kommunenopfører bygninger til offentlige toiletter, kiosk oglokaler til buschauffører.Bygningskomplekset, som består af tre bygninger placeretsom en trelænget gård, er tegnet af det prisbelønnedearkitektfirma CEBRA, som har formået at tegne et projekt,der er flot indpasset i strandparken. Det fremstår homogent,selvom der er meget forskellige anvendelser af detre bygninger.To af de tre længer er til ÅWK. Den ene indeholder omklædningsrum,depot for træningsbåd samt klublokale,som tænkes bredt anvendeligt for medlemmerne.Den anden bygning mod vest er beregnet til opbevaring afsurfgrej. Der bliver omkring 90 pladser til særlig glæde forklubbens juniorsurfere, studerende og andre, der kommerpå cykel eller med bus.Bygningerne opføres i et niveau, der svarer til et råhus.ÅWKs medlemmer udfører apteringsarbejderne som frivilligtarbejde. Det er anslået, at der vil medgå ca. 2000timer, så det er en stor indsats der kræves af medlemmerne.FremtidenDet er mange års drømme, der går i opfyldelse med detbyggeri, der er under etablering i dag.For ÅWK er det, der sker på Åkrogen, helt enestående.Klubben får en unik placering tæt på Århusbugten i en flotstrandpark – og så ved verdens 7. bedste strand.Klubben har de sidste sæsoner oplevet en meget flotfremgang i medlemstal og aktivitetsniveau - og det er medbase i tre stk. 20 fods containere! Det lover godt for fremtiden,og foreningen bobler af forventning.De nye faciliteter giver helt unikke muligheder for lavestørre arrangementer som stævner, træningssamlingermv. Ligeledes vil det løfte klubbens sociale liv.Det er i øvrigt klubbens ambition at tiltrække og afholdestore internationale stævner, gerne i samarbejde med deøvrige sejlklubber i Århusbugten – samtidig er det klubbensambition at tilbyde de bedste vilkår og den bedstetræning på alle niveauer.FinansieringByggeriet finansieres dels ved egne midler og frivilligtarbejde og dels med tilskud fra fonde og ved lån.Der er ydet tilskud fra Århus kommunes anlægsfond og fraLokale- og Anlægsfonden.Lån er ydet fra Sydbank og fra Danmarks Idræts-Forbund.Fakta om Århus Windsurfing Klub (ÅWK)Klubben blev etableret i 1983Medlemstal: 170 (og stigende)Tilbyder træning for begyndere og øvedeRåder i det nye byggeri over ca. 100 opbevaringsbokse,som kan lejes af medlemmer.7


2008H A S L E- et interactivt rum derLeg Læring IdrætDet er med stor spænding, vi ser forårets komme. Det ernu, projekt Hasle Bakker er færdigt og skal tages i brug.Hasle Bakker er helt unikt projekt, der henvender sig til alleområder af befolkningen - fra vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,skoler, ungdomsskoler, foreninger og befolkningeni al almindelighed.Kun manglende fantasi sætter grænser for områdetsanvendelse.Med projektet bidrager Idrætssamvirket og projekt ”HasleBakker” i væsentlig grad til at opfylde store dele af Idrætssamvirketsindsatsområder, som var beskrevet i årsrapportenfor 2007.Af denne fremgår det bl.a.:- at vi vil sikre fleksible facilitetertil idrætten, så den kan udvikle sig- vi vil give foreninger redskabertil at håndtere fremtidens udfordringer- at der kan dyrkes idræt udenfor foreningensom en del af hverdagen, idet den skal haveplads og muligheder for at udvikle sig- at medvirke til sunde idrætsvanerAlle disse indsatsområder kan laves og opleves i projektHasle Bakker.HVAD ER DET SÅ DER SKER?LegAktivitetsområdet tager udgangspunkt i Hasle Bakker oggår gennem Skjoldhøjkilen helt ud til Anelystvej i True.I området er der et omfangsrigt stisystem, der både går pålangs og tværs af området.I området er der endvidere etableret 5 runde aktivitetspladsermed en diameter på mellem 12 og 16 m.Ved hver plads er der etableret en hytte, som giver mulighedfor læ, ophold, madpakkespisning m.v.Endvidere er området derfor også et naturligt mål for områdetsfamilier ifritiden.LæringProjekt Hasle Bakker tilbyder også et helt anderledes undervisningsunivers,hvor naturen, historiefortælling og teknologigår op i en højere enhed.”Hasle Bakker-forløbet” er således et nyskabende undervisningssystem,hvor teknologien i form af mobiltelefonerog dens muligheder bruges til at kvalificereog dokumentere elevernes arbejde i naturen.Det er et tværfagligt undervisningsforløb i fagene biologi,geografi og matematik. Forløbet er i dele, som dels henvendersig til 5. og 6. klasse og dels 7. og 8. klasse.Som det fremgår af ovennævnte, bygger projektet på at fåundervisning ud af skolen og ind i naturen. Eleverne inddragesfysisk i forløbet, idet de skal bevæge sig rundt i områdetog opgaver skal behandles i forhold til denkonkrete kontekst, de befinder sig i.Hele forløbet knyttes sammen af en historie, som er skrevetspecielt undervisningsforløbet. I en form for rollespil(AudioMove) arbejder eleverne i grupper på 2-4, hvor narrativog realisme blandes sammen.Eksempelvis kan nævnes, at der er skrevet en fremtidshistorie,hvor naturen er ved at blive nedbrudt og forsvinde.Naturen i Hasle Bakker er dog stadig uforandret - eller erden? Der er derfor brug for en nøje undersøgelse afbiotoperne i Hasle Bakker og en skoleklasse bliver det forskerteam,der skal forestå undersøgelsen.Historien er således drivkraft for elevernes motivation ogknytter hele forløbet sammen. Gennem historien får undervisningenmening, og der tilføres et ekstra lag til undervisningen,hvor eleverne involveres på enanden måde end det er muligt iklasselokalet.Disse huse og pladser giver bl.a. børnehaver og øvrige daginstitutionermuligheder for leg og ophold i naturen.I denne stund etablerer afdelingen for teknik og miljø enrække legepladsmuligheder i området, ligesom der etableresen naturlegeplads.8


B A K K E Rtilbyder Leg Læring IdrætRundt i området er der placeret koder, som eleverne skaltage billeder af med mobiltelefon. Koderne gør det muligt,at opgaver og historie er tilpasset det sted, hvor elevernebefinder sig.Projektet er realiseret i samarbejde med Alexandrainstituttetog teatret Katapult med tæt involvering af brugerne.I hele processen har engagerede naturfagslærere været envæsentlig drivkraft i den didaktiske udvikling, hvor oplevelseog trinmål har spillet en central rolle.Hasle Bakker er derfor et unikt projekt, idet projektetintegrerer en lang række virkemidler, bevægelse, ophold inaturen, samarbejde, teknologi og ikke mindst et gennemgåendenarrativ, som er dedikeret til forløbet.IdrætSom tidligere omtalt er området et meget varieret naturområde,hvor alle personer fra den frivillige idræt kan bevægesig i skov, på eng, ved søer eller langs stier med højder overhavets overflade fra 41 til 98 meter. Der er således mulighedfor følgende aktiviteter:- trænings- eller konkurrenceløb på etablerederuter på 3,5,7, og 10 km- extreme running over 10 km- orienteringstræning for børn og nybegyndere- mountainbike træning og konkurrencer- VIGØR arrangementer- stavgang instruktionI forbindelse med løberuterne er der udarbejdet et elektroniskprogram (en elektronisk løbecoach), som via GPS ellermobiltelefon vil registrere din tid, og undervejs rådgive om,hvordan du bør løbe.Området er endvidere meget velegnet til at gennemføreteambuildings kurser for foreningens bestyrelser, afdelinger,særlige grupper eller andre.Ideen er at indøve samarbejdsmønstre og adfærd omkringproblemstillinger indenfor den frivillige idrætsorganisation.Udbyttet for de deltagende vil være øget interesse og øgetkompetenceniveau i relation til bl.a. sammenhold, kammeratskabog fair play.I kurset vil der være 5-6 moduler. Kurset kan endvidere opdelesi kortere eller længere varighed. Ligeledes kan manudvælge enkelte moduler.Med udgangspunkt i den teknologi og det system, der erudarbejdet til undervisning, er der i øjeblikket ved at bliveudviklet et foreningsudviklingsprogram, der vil anvendeteknologi og natur som pædagogisk instrument.Emner, der skal indgå i denne uddannelsespakke, vil bliveudvalgt i samarbejde med en række foreninger.Projektet her udarbejdes også i samarbejde med Alexandrainstituttetog teatergruppen Katapult.Borgerne i ÅrhusFor også at få borgerne i Århus ud i området er der indledtet samarbejde med de Lokalråd, som findes omkring HasleBakker og Skjoldhøjkilen.Dette har allerede medført, at der gennemføres flereVIGØR arrangementer, ligesom der etableres flere løbeprojekter.De første arrangementer gennemføres inden sommeren2009.Vi håber med disse arrangementer at få gjort den ”almindeligeborger” opmærksom på muligheder, som projekt HasleBakker indbyder til.Jeg håber, at vi ses i bakkerne.Venlig hilsenBent HviidFormandHasle Bakker9Foto: Poul Iversen


”Afskedshilsen” fra Rådmanden tilIdrætssamvirkets årsrapport 2008.Tiden nærmer sig medhastige skridt det tidspunkt,hvor jeg har valgtat overgive ”stafetten”som rådmand for Kulturog Borgerservice til nyeog yngre kræfter i mitparti.Jeg vil derfor gerne benyttedenne lejlighed til atsige tak for samarbejde,inspiration og konstruktivtmed- og modspil til demange ildsjæle, der hverdag yder et bidrag til udviklingenog trivslen af detårhusianske idrætsliv.Det kommer sikkert ikke bag på ret mange, at århusianskidræt altid har fyldt utrolig meget i mit liv: Som aktiv idrætsudøverog som idrætsleder gennem 30 år og gennem minemange år som medlem af Århus Byråd.En særlig stor glæde har det været at have det politiskeansvar for idrætten i Århus gennem 7 år i 2 rådmandsperioder.Jeg har været aktiv idrætsmand i 56 år.Jeg har været træner og leder i AIA og senere AIA-TRAN-BJERG i 30 år (herunder håndbold-formand i 12 år og hovedformandi 8 år), været turneringsleder for hele Jylland ihåndbold og medlem af JHF’s forretningsudvalg, medlemaf Dansk Håndbold-Forbunds turneringsudvalg og underviserpå Danmarks Idræts-Forbunds topleder-kurser ”Situationsbestemtidrætsledelse”.Jeg har været bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen iHåndbold og speaker til diverse idrætsarrangementer gennemmange år og meget mere.Starten til Idrætssamvirket, som vi kender det i dag, liggerhelt tilbage til kommunalreformen i 1970.Her blev alle de små forstads- og omegnskommuner en delaf den nye storkommune i Århus. Forgængeren hed SIKA(Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus)Idrætten syntes, det var nødvendigt at organisere sig medet samlet talerør over for det politiske niveau i den nye ÅrhusKommune.Udgangspunktet var at etablere en slagkraftig organisationfor idrætsklubberne i Århus til at varetage interesserne i forholdtil myndighederne og samtidig være en serviceorganisationfor medlemsforeningerne.Både jeg selv og andre rådmænd har haft stor glæde afsamarbejdet med Idrætssamvirket.Personligt har jeg oplevet et godt og konstruktivt med- ogmodspil, når de politiske beslutninger skulle træffes.I er blevet lyttet til, og har over årene haft indflydelse påen lang række af de politiske beslutninger, der har haftbetydning for udviklingen af idrætten i Århus – herunderudbygning og vedligeholdelse af idrætsbyggerier i ÅrhusKommune.Jeg håber - og er sikker på - at I også i fremtiden vil sevisionært på idrætsudviklingen i Århus Kommune - både iforhold til bredde og elite.Vi har i Århus et velfungerende og aktivt idrætsmiljø, mender er stadig plads til forbedringer.Det er ingen hemmelighed, at etablering af et sportscollegehar stået - og stadig står - højt på min ønskeliste for idrætteni Århus.Jeg håber, Idrætssamvirket vil arbejde for, at det lykkes atetablere et sportscollege inden for en kort årrække.Det vil være til gavn for de mange unge idrætstalenter, sombyen har og samtidig kan tiltrække.Vi arbejder jo for at pleje, fastholde og udvikle talenterneog at skabe en helhed i deres tilværelse og dagligdag.Derfor skal vi have et sportscollege !Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle de frivillige idrætslederei Århus Kommune.I yder hver dag en kæmpe indsats for, at Århus er med i denabsolutte top blandt danske idrætsbyer – både i forhold tilsportslige resultater, faciliteter, events og udvikling.Vi skal værne om de frivillige ledere og om foreningslivet,som er en vigtig del af det danske demokrati !Min interesse for århusianske idræt stopper ikke, fordi jegforlader rådmandsposten.Jeg vil fortsat følge levende med i udviklingen af byensidræt.Med en hjertelig tak for samarbejdet.Flemming Knudsen.10


4skarpe til idrætten i ÅrhusÅrhus kommunes kommende Sports- ogfritidspolitik er opbygget omkring firehovedmålsætninger:1. Aktiv deltagelseÅrhus skal være en aktiv fritids- og idrætsby -aktiv deltagelse giver et sundt og indholdsrigt liv.2. Attraktive faciliteterI Århus skal foreningsfaciliteterne fremstå moderne,imødekommende og veldrevne. Århus skal have en goddækning af de almindelige foreningsfaciliteter. Somstorby skal Århus råde over mange specialfaciliteter tilidræts- og foreningsaktiviteter.3. Udviklende elitemiljøerElitemiljøerne skal være kendetegnet ved langsigtet oghelhedsorienteret talentudvikling.4. Store sportseventsStore sportsevents giver oplevelser og identitet tilbyen og har stor brandingværdi. Århus skal - nationaltog internationalt – være anerkendt som en by, hvor deter attraktivt at placere og opleve store sportsevents.Vi har spurgt tre idrætsledere om, hvilketiltag inden for de fire hovedmålsætninger demener, at Århus Kommune bør igangsætte.For at foreningsfaciliteterne skal være imødekommendeer det afgørende, at rengøringen bliver bedre end detnuværende niveau.Dækningen af halfaciliteterne bør hæves med 3-4 hallerinden for de næste 2-4 år for at foreningerne kan tilbydeordentlige og attraktive træningstider. Lidt mere plads vilhæve kvaliteten af den daglige træning. Manglende fodboldbanerer nævnt så mange gange, så det er der fuldfokus på.Store sportseventsMed bygning af multiarenaen på godsbanens areal vil dervære skabt bedre muligheder for at tiltrække nogle flerestore sportsevents. Så i lyset af den økonomiske krise, vildet være optimalt at sætte byggeriet i gang i 2010.I forbindelse med fokus på store sportsevents glemmerman måske de mange nationale/lokale sportsevents/stævner,som afvikles i byen.Mulighederne for overnatning i forbindelse med afviklingaf stævner er på det sidste blevet meget mindre, da brandmyndighederneikke kan godkende lokaler, der er 1.5 til 2meter over jorden. Det gælder også selvom der er 2 udgange/flugtveje.De samme lokaler, som har været godkendti de sidste 10 år, er nu pludselig uegnet til overnatning.Med disse stramninger er det meget vanskeligt at afvikle etstørre stævne med eksempelvis overnatning for 400-500personer. Mindre sportsevents med deltagelse af 800-1000personer, hvoraf 500-600 skal overnatte, er næsten umuligat afvikle i Århus kommune.Når der er fokus på store sportsevents, så prøv at se påmulighederne for afvikling af ”mindre” sportsevents.Navn: Ove PedersenForening: Aabyhøj I.F,HovedforeningTillidspost: KassererAntal år i bestyrelsen: 23Attraktive faciliteterAdministrationen af foreningsfaciliteterne virker i det dagligemeget tilfredsstillende. Kvaliteten i en del af kommunensidrætshaller bør/skal hæves med hensyn til lys, halgulv, scoringstavlerm.v..Nettilslutning i kommunens idrætshaller bør etableres indenfor 1-2 år.11


Idrætssamvirkets idégrundlagAt skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt,herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentereforeninger over for myndigheder og institutioner.Idrættens Hus Vest • Stadion Allé 70 • 8000 Århus • Tlf. 86 14 52 52 • Fax 87 37 42 09 • info@isaarhus.dk • www.isaarhus.dk

More magazines by this user
Similar magazines