AFTALE OM

radiograf.dk
  • No tags were found...

AFTALE OM

AmtsrådsforeningenKLKØBENHAVNS KOMMUNEFREDERIKSBERG KOMMUNESundhedskartelletAFTALEom Lokal løndannelsefor Sundhedskartelletsområde2005


INDLEDNINGDe lokale muligheder i nærværende aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellet gælder for bådeledende og ikke-ledende personale. Mulighederne i den lokale løndannelse skal underbygge fagene, fagenesudvikling, arbejdsformen i sundhedssektoren og kvaliteten af sundhedstilbudene og personalepolitikken.Det er hensigten med lokal løndannelse, at prioriteringer vedrørende opgaveløsning og personalepolitikskal kunne understøttes af lønnen. Det er på det lokale niveau, at der er en detaljeret viden om, hvordanopgaverne løses. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den lokale løndannelse anvendes som et redskab til atunderstøtte de lokale prioriteringer. Lokal løndannelse kobles sammen med den lokale personalepolitikog kan således blandt andet anvendes som middel til at opfylde institutionens/arbejdspladsensvirksomhedsmål.Den fortsatte udvikling af kvaliteten og ydelserne i sundhedssektoren forudsætter, at de ansatte har mulighedfor løbende at styrke og udvikle deres faglige og personlige kompetencer. En opgavevaretagelse af høj kvalitetmed fokus på patienten/borgeren er fundamentet for en dynamisk og fremtidssikret sundhedssektor.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område5


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERAftale om Lokal løndannelseKapitel 1. AnvendelsesområdeKommentarerne i denne aftale svarer i hovedtræk til dekommentarer, der var knyttet til den hidtidige aftale omny løndannelse, bortset fra steder, hvor der ved OK-05er aftalt afgørende ændringer.§ 1. OmrådeAftalen gælder for (amts)kommunalt ansatte, derer omfattet af en overenskomst/aftale, hvor derer henvist til denne aftale, og som er ansat i:1) Amtsrådsforeningens forhandlingsområde,2) KL’s forhandlingsområde,3) Københavns Kommune,4) Frederiksberg Kommune,5) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner,dog for Amtsrådsforeningensforhandlingsområde og KøbenhavnsKommunes vedkommende alle selvejendeinstitutioner mv., som (amts)kommunen harindgået driftsoverenskomst med, og6) naturgasselskaber og ved andre fælles(amts)kommunale virksomheder.Bemærkning:De selvejende dag- og/eller døgninstitutionerer omfattet af aftalen, og det forudsættes,at spørgsmålet om kompetence til at indgåaftaler for institutionen afklares mellemkommunalbestyrelsen, amtsrådet og bestyrelsenfor den pågældende selvejende dag- og/ellerdøgninstitution.Denne aftales bestemmelser gælder direkte i denenkelte (amts)kommune. Aftalens bestemmelser skalses i sammenhæng med de enkelte overenskomstersbestemmelser.Der gøres opmærksom på, at hhv. KøbenhavnsKommune og Frederiksbergs Kommune efterfølgendehar indmeldt sig i KL.Selvejende daginstitutioner, herunder klubber, eromfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn ogdermed omfattet af aftalen.Følgende institutioner mv. er indenfor KL’sforhandlingsområde omfattet af den lokaleløndannelse:• Selvejende dag- og døgninstitutioner, herunderklubber• Naturgasselskaber• Fælleskommunale virksomheder.Følgende institutioner indenfor Amtsrådsforeningensforhandlingsområde er omfattet af den lokaleløndannelse:• Selvejende institutioner med hvem(amts)kommunen har indgået driftsoverenskomst.Det forudsættes, at amterne oplyser Sundhedskartelletom, med hvilke institutioner, der indgåsdriftsoverenskomst, og over for hvilke institutionerdriftsoverenskomsten opsiges.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område7


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBemærkning vedr. KL og FrederiksbergKommune:Ansatte ved andre selvejende institutioner enddag- og/eller døgninstitutioner (f.eks. selvejendeplejehjem eller idrætshaller) er ikke omfattet afaftalen.For sådanne selvejende institutioner kan detmellem kommunalbestyrelsen og bestyrelsenfor vedkommende selvejende institutionbestemmes, at der kan aftales lokal løndannelseinden for denne aftales bestemmelser.Det forudsættes ligeledes, at spørgsmåletom kompetence til at indgå aftaler om lokalløndannelse for institutionen afklares mellemkommunalbestyrelsen og bestyrelsen for denpågældende selvejende institution.Stk. 2Lærere ved de grundlæggende social- ogsundhedsskoler og sygeplejeskoler er dog ikkeomfattet af nærværende aftale. De følger denhidtidige 2002-aftale om lokal løndannelseindgået mellem de (amts)kommunalearbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemændog Overenskomstansatte, indtil der sker overgangtil statens overenskomster. Lokale løntrin ogtillæg aftales og reguleres efter de bestemmelser,som gælder for disse lærergrupper i periodenindtil overgangen. Der er ikke afsat nye lokalelønmidler til lærere i perioden. Med hensyntil afsættelse af nye lokale lønmidler til øvrigtpersonale henvises til § 8, stk. 1.I forbindelse med kommunalreformen overgår degrundlæggende social- og sundhedsskoler samtsygeplejeskolerne til staten pr. 1. januar 2007.8 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEKapitel 2. LønmodelSUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERI Sundhedskartellets overenskomster er angivet hvilketløntrin der skal indplaceres på. Desuden kan være enangivet en række centralt fastsatte kriterier, som f.eks.bestemt erhvervet specialuddannelse, som giver ret tilindplacering/oprykning til højere løntrin eller et centraltfastsat kronetillæg.Der kan lokalt aftales lønforbedringer i form afoprykning til højere løntrin eller tillæg. Desuden kander aftales resultatløn.Sundhedskartellet og de (amts)kommunalearbejdsgivere er enige om, at det ikke er hensigten, atmedarbejdere i længere perioder alene er på grundløneller løn i henhold til indplaceringen på løntrin efteroverenskomsten jf. aftalens § 6, stk. 6.Der bør som udgangspunkt foretages årligelønforhandlinger lokalt jf. aftalens § 6.I en række Sundhedskartelaftaler er det fastlagt,hvorvidt grundløn/indplaceringsløn samt lokalt aftaltelønelementer og resultatløn skal/kan medregnes, nårder ydes betaling for• Merarbejde (bilag)• Funktion/konstitution (bilag)• Åremålsansættelse (bilag)• Suspension (bilag)§ 2. LønmodelStk. 1Lønmodellen består af en række centralthenholdsvis lokalt aftalte løn elementer.a. Centralt aftalte lønelementer Det fremgår af overenskomsten hvilke centralt aftaltelønelementer, der er aftalt for den pågældende gruppe.Opfylder en medarbejder de centralt fastsatte kriterier,skal lønforbedringen udmøntes, med mindre disse kuner vejledende. Udmøntning af lønforbedringer eftervejledende kriterier sker efter lokal forhandling.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område9


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEFor personale i ledende stillinger er der mellemde centrale aftale- og overenskomstparter aftalten løntrinsskala. Indplacering på grundløn aftaleslokalt i henhold til reglerne i de respektiveoverenskomster.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERDet fremgår af Sundhedskartellets overenskomsterhvilken grundløn, der som minimum skal indplacerespå. Der kan lokalt indgås (forhånds)aftale om atindplacere på en grundløn i løntrinsskalaen.Derudover kan der lokalt aftales tillæg.For personale i ikke-ledende stillingerer der mellem de centrale aftale- ogoverenskomstparter aftalt en løntrinsskala. Detløntrin, den ansatte indplaceres på efter endtuddannelse og uden nogen beskæftigelsepå grundlag af grunduddannelsen, dækkerde funktioner, den ansatte er i stand til atvaretage som nyuddannet/eventuelt nyansat.Indplaceringen fremgår af de respektiveoverenskomster.Det fremgår af Sundhedskartellets overenskomsterhvilket løntrin, der som minimum skal indplaceres på.Der ud over kan der lokalt aftales indplacering på ethøjere løntrin og/eller tillæg.Herudover kan der for personale i bådeledende og ikke-ledende stillinger væreaftalt tillæg mellem de centrale aftale- ogoverenskomstparter.Eventuelle centrale tillæg fremgår af derespektive overenskomster.b. Lokalt aftalte lønelementer Der kan altid aftales tillæg, uanset hvilken grundløneller løntrinsindplacering, der er aftalt.Der kan lokalt aftales tillæg eller indplaceringpå højere løntrin, end hvad der fremgår afoverenskomsternes indplaceringsbestemmelser.Lokale tillæg eller indplacering på højere løntrinbaseres på de arbejds- og ansvarsområder, der erknyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger.Arbejds- og ansvarsområderne skal ligge ud overdet, der forudsættes varetaget for grundlønnen(ledende personale) eller lønnen i henhold tilindplaceringen på løntrin efter overenskomstensbestemmelser (ikke-ledende personale).Det er vigtigt at afgrænse de arbejds- ogansvarsområder, man skal varetage for en aftaltlønforbedring, eller at udarbejde præcise kriterier forydelse af lønforbedringen. Det kan være vigtigt for atafgøre uenighed, f.eks. om ophør af lønforbedringenbegrundet i arbejds- og ansvarsområder, jf. § 15,eller om aflønning for varetagelse af arbejds- ogansvarsområder er dækket af grundlønnen/indplaceringen.10 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSELokale tillæg eller indplacering på højereløntrin kan endvidere baseres på den enkelteansattes kvalifikationer og kompetencer,såfremt varetagelsen af opgaver udføres på etsærligt kvalificeret niveau, eller området kræverviden, handlekompetence og ansvar ud overbasisniveauet.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERKriterierne for den ansattes kvalifikationer ogkompetencer tager udgangspunkt i objektive forholdsom eksempelvis uddannelse og erfaring. Subjektivekriterier kan supplere de objektive kriterier. Grænsenmellem objektive og subjektive kriterier kan væreflydende og forskellig afhængig af arbejdsopgaver,traditioner m.m. I 1996 blev udarbejdet enlønformsudvalgsrapport af de (amts)kommunalearbejdsmarkedsparter om nye løndannelsesmodeller.I den blev der anført en række eksempler på”mere subjektive kriterier, der ikke er egnede somselvstændige kriterier, men højst bør supplere deobjektive kriterier: selvstændighed, engagement, evnetil at videregive specialviden og samarbejdsevne”.I aftalen om beskæftigelsesanciennitet (bilag 7)er fastlagt, hvorledes beskæftigelse medregnes,hvis lønforbedringer begrundet i kvalifikationerog kompetencer er baseret på erfaring(beskæftigelsesanciennitet), f.eks. hvordan erfaringmedregnes ved tiltræden/fratræden på en anden datoend den 1. i en måned.For personale i ikke-ledende stillinger gælder,at tillægget skal udgøre minimum 5.300 kr. årligt(31-03-2000 niveau) ekskl. pensionsbidrag(pr. 01-01-2006: 6.100 kr. i nyt grundbeløb).Der kan ikke aftales tillæg under minimumsbeløbet påkr. 6.100 (1.1.2006 niveau).I forbindelse med overgangen til Sundhedskartelletsny lønmodel, har de centrale parter aftalt, at der skalske genforhandling af forhåndsaftaler, som indeholdertillæg eller trin med en værdi under minimumsbeløbetpå kr. 6.100 (1.1.2006 niveau). Hvis der ved en sådangenforhandling ikke kan opnås enighed om de nyetillægsstørrelser, gælder de hidtidige beløb fortsat.VarighedTillæg og indplacering på et højere løntrin endfastsat i overenskomsten kan enten være varigeller midlertidig.De lokale parter skal ved indgåelsen afaftalerne om lokal løndannelse tage stilling tiltillæggets/indplaceringens varighed, betingelserfor ydelse af tillægget/indplaceringen,opsigelsesbestemmelser m.v.Lønforbedringer begrundet i arbejds- ogansvarsområder kan være tidsmæssigt begrænseteller begrænset efter varetagelsen af det pågældendearbejds- og ansvarsområde, jf. § 15. Det er vigtigt, atman lokalt definerer, hvornår en aftalt lønforbedringbegrundet i arbejds- og ansvarsområder kan bringes tilophør.Lønforbedringer begrundet i kvalifikationer ogkompetencer er som udgangspunkt varige i forhold tilden enkelte medarbejder, jf. § 16.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område11


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBemærkning:Ved indgåelse af nye lokale lønaftaler skal dertages stilling til, om hidtil ydede løndele helteller delvist skal afløses af nye løndele, eller omnye løndele lægges til den hidtil aftalte løn. Vedindgåelse af nye lokale aftaler skal der endvideretages stilling til, om der skal aftales reduktionsom følge af fremtidige stigninger i grundlønnen(ledende personale), løntrinene (ikke-ledendepersonale) eller tillæg.For så vidt angår aflønning aftillidsrepræsentanter i relation til lokalløndannelse henvises til bilag 4.Der kan indgås forhåndsaftaler med henblik på, atTR ikke stilles lønmæssigt og lønudviklingsmæssigtringere end den gruppe, vedkommende er TR for.Endvidere kan der indgås lønaftaler for kvalifikationerog kompetencer, der erhverves ved udførelse afhvervet som TR. Desuden kan der ydes lønforbedringerbegrundet i arbejds- og ansvarsområdet som TR.Der henvises til bilag 4, der indeholder hjemlen til ataflønne TR i relation til lokal løndannelse.c. ResultatlønResultatløn baseres på opfyldelse af bestemtemålelige eller konstaterbare resultater af entenkvantitativ eller kvalitativ karakter, og udmøntespå en i forvejen aftalt og kendt måde i forholdtil forvaltningens/in stitu tio nens/virksomhedensmålsætninger og/eller resultater.Der kan lokalt indgås aftale om resultatløn efter Aftaleom resultatløn.Formålet med indgåelsen af lokale aftaler omresultatløn kan blandt andet være:• At skabe kvalitative og/eller kvantitativeforbedringer i opgavevaretagelsen, og/eller• At fremme lokale projekter, der har tilformål at udvikle fagligheden, fremme nyearbejdsmetoder, foretage organisatoriskeomlægninger og lignende.Der kan også indgås aftale om resultatløn for ikkeplanlagteeffektiviseringer.Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kananvendes til personalegrupper og enkeltemedarbejdere.Der er indgået en særskilt aftale mellemSundhedskartellet og de (amts)kommunalearbejdsgiverparter om resultatløn.12 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERStk. 2Grundlønnen (ledende personale),løntrinene (ikke-ledende personale) og tillægprocentreguleres efter gældende aftaler.Uregulerede tillæg – herunder områdetillæg– undtages fra generelle lønforbedringer.Sundhedskartellet har ikke kendskab til, at der erindgået aftaler om uregulerede tillæg.Kapitel 3. Pension og uddannelse§ 3. PensionStk. 1Til overenskomstansatte ydes tillæg sompensionsgivende tillæg eller ved indplacering påhøjere løntrin.Lønforbedringer er pensionsgivende, uanset omlønnen ydes som tillæg, herunder engangsbeløb, ellerindplacering på højere løntrin.Stk. 2For tjenestemænd gøres lokalt aftalte tillægpensionsgivende efter én af følgende 2muligheder:Ved overgangen til Sundhedskartellets ny lønmodel,skal personalekontoret i amtet/kommunen noterei personalesagen, hvilket løntrin på KTO-skalaen,den pågældende tjenestemand er aflønnet efter.Har tjenestemanden efter overenskomst, aftale elleri henhold til sit ansættelsesbrev ret til automatiskoprykning til et højere løntrin, end den pågældende eraflønnet på, noteres dette ligeledes i personalesagen.Det amtskommunale skalatrinsprojekt aftalt vedOK-05, giver som minimum tjenestemandenret til at blive pensioneret efter det løntrin itjenestemandspensionssystemet, der liggerumiddelbart over det løntrin i KTO-skalaen,hvorefter den pågældende ved overgangen tilSundhedskartellets ny lønmodel var aflønnet. Dettegælder til og med løntrin 45. Løntrin 46 og opefter erblevet reguleret med 1,78%.Det skal præciseres, at en aftale for den samme del aflønnen alene kan indgås efter enten a eller b.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område13


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEa) Varige tillæg, som ydes påpensioneringstidspunktet, indregnes itjenestemandens pension således, attjenestemanden pensioneres fra nærmestliggende løntrin på den løntrinsskala, somgælder på KTO-området inklusive tillæg, ellerSUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTAREROprykning til et højere løntrin i Sundhedskartelletslønskala giver ikke i sig selv en automatisk indregning itjenestemandspensionen. Lønforbedringen skal aftalespensionsgivende efter metode a eller b.Ved den lokale lønforhandling skal der såledesogså tages stilling til, efter hvilken af de 2 metoder,lønforbedringen skal gøres pensionsgivende fortjenestemanden. Den aftalte metode skal noteresi personalesagen samt hos (amts)kommunenslønkontor.Over tid vil den situation kunne opstå, at entjenestemand får en række tillæg, hvoraf nogle gørespensionsgivende efter metode a og andre eftermetode b.Retsstillingen for tjenestemænd, herunder retten tiltjenestemandspension, er i øvrigt uændret.b) Der oprettes en supplerendepensionsordning af lokalt aftalte tillæg(gælder også midlertidige tillæg). Indbetalingtil supplerende pensionsordning sker medsamme procentsats som for tilsvarendeoverenskomstgrupper.Bemærkning til stk. 1 og stk. 2:Tillæg aftalt den 01-06-2002 eller senere,herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra01-04-2002 til 31-05-2002 er pensionsgivende.Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillægberøres ikke heraf, medmindre andet aftales.Såfremt der til tjenestemænd ikke i forvejen eroprettet en supplerende pensionsordning, ertillæg på under 3.800 kr. i årligt grundbeløb(31-03-2000 niveau) (pr. 01-01-2006: 4.300kr. i nyt grundbeløb) ikke pensionsgivende,med mindre andet aftales. Når de ikkepensionsgivendetillæg samlet udgør mindst3.800 kr. (31-03-2000 niveau) (pr. 01-01-2006:4.300 kr. i nyt grundbeløb), vælges en afovennævnte muligheder.Der er aftalt et minimum for tillæg til ikke-ledendepersonale på kr. 6.100 (1.1.2006 niveau) årligt, jf. § 2,stk. 1, litra b.Der kan i forhold til metode b dog også lokalt aftales,at tillæg er pensionsgivende, selv om summen af tillæger under kr. 4.300 (1.1.2006 niveau).14 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEResultatløn er normalt ikke pensionsgivende.I relation til, at resultatløn normalt ikke erpensionsgivende, er der ikke påtænkt enindskrænkning af den hidtidige adgang tilat yde pensionsgivende lønforbedringer afrationaliseringsgevinster.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERIfølge Aftale om resultatløn kan lønforbedringernegives i form af engangsbeløb, tillæg ellerløntrinsforbedringer. Engangsbeløb og tillæg er ikkepensionsgivende, med mindre andet er bestemt i denlokale aftale.Stk. 3Lokal løndannelse kan anvendes tiludbygning og etablering af pensionskasse/pensionsforsikringsbaserede pensionsordninger.Ved pensionsforbedringer forudsætterde centrale aftaleparter, at de principper,der er indeholdt i de kollektivt aftaltepensionsordninger, respekteres.For tjenestemænd kan lokal løndannelseanvendes i overensstemmelse med vilkårenei Rammeaftale om supplerende pensionfor tjenestemænd og ansatte med ret tiltjenestemandspension for Sundhedskartelletsområde.Der kan indgås aftale om pensionsforbedringer,f.eks. en forhøjelse af det samlede procentvisepensionsbidrag eller et ekstraordinært bidrag til enpensionsordning.For personale med kollektivt aftalte pensionsordninger(f.eks. pensionskasseordning) indbetalespensionsbidrag i disse ordninger. Tilsvarendegælder for tjenestemænd, hvor der er indgået aftaleom placering mellem den enkelte organisationog de(n) (amts)kommunale arbejdsgivere. Hvisdet ikke er sket, gælder for tjenestemænd samtpersoner uden kollektivt aftalte pensionsordninger, atvedkommende kan vælge, hvor pensionsforbedringenskal placeres. For så vidt angår tjenestemænd meden hvilende kollektivt aftalt pensionsordning (f.eks.pensionskasseordning) fra tidligere offentlig ansættelseplaceres pensionsforbedringer i den tidligere ordning.Parterne kan bl.a. aftale, at pensionsindbetalingenudgør et fast årligt grundbeløb, således at grupper afmedarbejdere/enkeltmedarbejdere uden tillæg kan fåforhøjet pensionsindbetalingen.§ 4. UddannelseStk. 1Midler til uddannelsesformål kan anvendestil fuld eller delvis løn og lønsupplementeller pensionsindbetaling i forbindelse medbevilget efter- og videreuddannelse, herunderorlov til deltagelse i uddannelse. Midler tiluddannelsesformål kan herudover anvendes tildækning af udgifter til transport, kursusafgifter,lærebøger mv. Midler afsat til uddannelsesformålkan ikke anvendes i forbindelse medgrunduddannelse.Midler kan anvendes såvel til lønsupplement som tilkursusafgifter m.m.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område15


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBemærkning:I forbindelse med de særlige muligheder foranvendelse af lokal løndannelse ved efter-/videreuddannelse og orlov til deltagelse iuddannelse kan arbejdsgiverbetalt uddannelsehjemlet særskilt i aftale/overens komst dog ikkefinansieres via lokal løndannelse.Stk. 2Forhandlinger om afsættelse af midlerunder de forskellige uddannelser afvikles ioverensstemmelse med §§ 5-6 og §§ 11-14.Der kan indgås aftale om hvilke midler, derafsættes til hvilke uddannelser, til hvilkemedarbejdergrupper og ydelsens form.Bemærkning:De overordnede retningslinier for efterogvidereuddannelsesindsatsen kan somhidtil drøftes inden for rammerne afsamarbejdsudvalgsstrukturen.Der kan således også indgås forhåndsaftaler,jf. § 13, om efter- og videreuddannelse.Der henvises i øvrigt til Aftale om kompetenceudvikling,som bl.a. fastlægger, at der på den enkeltearbejdsplads opstilles udviklingsmål for den enkeltemedarbejder eller grupper af medarbejdere. Den lokaleløndannelse kan kobles med udviklingsmålene.Aftalen fastlægger endvidere, at der skal afholdesen årlig drøftelse om (amts)kommunens politik påkompetenceudviklingsområdet. Såfremt den enkelteoverenskomst har bestemmelser herom, tilsidesættesde dog ikke.Spørgsmålet om, hvilke konkrete medarbejdere,der skal på hvilke uddannelser og hvornår,er ikke aftalestof, men fastlægges af(amts)kommunen. Voksenuddannelse betragtesogså som efteruddannelse.Voksenuddannelse er f.eks. åbenuddannelse, almen voksenuddannelse,studieforberedende enkeltfagsundervisning ellerarbejdsmarkedsuddannelse. Hertil kan der ikkeopnås SU.Anvendelse af lokal løndannelse tiluddannelsesformål forudsættes at supplereeksisterende uddannelsesbudgetter. Det vilsåledes være i strid med aftalens forudsætningerat nedsætte uddannelsesbudgettet alene medden begrundelse, at uddannelsesområdet tilføresmidler fra lokal løndannelse.16 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERKapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure§ 5. Lønpolitisk drøftelse(Amts)kommunen kan fremlægge sinoverordnede lønpolitik med henblik på en årligdrøftelse i det øverste medindflydelses- ogmedbestemmelsesudvalg.Selv om der er aftalt en procedure for afholdelseaf årlige lønpolitiske drøftelser med delokale repræsentanter for organisationerne iSundhedskartellet, jf. § 6, kan (amts)kommunen fortsatfremlægge sin overordnede lønpolitik med henblikpå en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- ogmedbestemmelsesudvalg.I henhold til Aftale om TR, samarbejde ogsamarbejdsudvalg skal der afholdes en årlig drøftelseom (amts)kommunens overordnede lønpolitik, dervedrører samtlige ansatte, uanset om de er omfattetaf lokal løndannelse. I den lønpolitiske drøftelseinddrages bl.a. ”det økonomiske råderum” for denlokale løndannelse, jf. § 8. I fællesskab drøftesoverordnede løn- og personalepolitiske principper, hvorandre lokale løninstrumenter end lokal løndannelsekan inddrages, f.eks. seniorpolitik og resultatløn.I drøftelsen kan naturligt indgå overvejelser om,hvorledes det lokale økonomiske råderum kananvendes til at understøtte de overordnede principperog visioner i lønpolitikken. I lønpolitikken kan f.eks.fastlægges, hvordan og hvilke dele af de overordnedeservice- og personalepolitiske målsætninger, der kanunderstøttes ved hjælp af lokal løndannelse – det kanf.eks. være om rekruttering, udvikling og fastholdelse,om kompetenceudvikling mv.Den overordnede lønpolitik vil med fordel kunnespecificeres nærmere ved fastlæggelse af lokalelønpolitikker på de enkelte arbejdspladser/forvaltninger.Der er alene tale om en drøftelse, og der kan ikke iden forbindelse indgås aftaler om den lokale lønpolitik,som tilsidesætter organisationernes aftaleret.Med det øverste medindflydelses- ogmedbestemmelsesudvalg menes hovedudvalg,som skal etableres i hver (amts)kommune, hvis derer indgået en lokal aftale om medindflydelse ogmedbestemmelse i henhold til rammeaftalen herom.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område17


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERHvis der ikke er indgået en lokal aftale ommedindflydelse og medbestemmelse, og aftalen omtillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalgdermed gælder i den pågældende (amts)kommune,kan den årlige drøftelse om den lokale lønpolitikafholdes:• I det centrale hovedsamarbejdsudvalg for hele(amts)kommunen• Mellem et særligt samarbejdsorgan/-forhandlingsudvalg og ledelsen.I henhold til § 6, stk. 2 skal der indgås en aftale omregler og tidsfrister for de lokale forhandlinger medde (lokale) repræsentanter for organisationernei Sundhedskartellet. Såfremt samtlige af disseorganisationer ikke er repræsenteret i det øverstemedindflydelses- og medbestemmelsesudvalg,bør der ikke i dette udvalg træffes beslutning omprincipielle ændringer, som f.eks. en sammenlægningaf forhandlingerne i 2006 og 2007, uden at disseorganisationer er blevet inddraget. Der bør være ensamlet enighed på lønmodtagersiden herom.Det er Sundhedskartellets opfattelse, at regler ogtidsfrister for de lokale forhandlinger skal aftales ihenhold til aftalens § 6, stk. 2.Der føres endvidere lønpolitiske drøftelser somled i de årlige lønforhandlinger med de enkelteorganisationer i Sundhedskartellet, jf. § 6.Bemærkning:Den årlige lønpolitiske drøftelsehar bl.a. til hensigt, at ledelsen ogmedarbejderrepræsentanter indgår i en dialogmed henblik på, at begge parter får det størstmulige ejerskab til lønpolitikken.Repræsentanterne i det øverste medindflydelses- ogmedbestemmelsesudvalg bør i øvrigt holde en tætkontakt med dem, der ikke er repræsenteret i detøverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg.Hensigten med den årlige lønpolitiske drøftelse er endialog mellem parterne.Der henvises til MED-håndbogen, parternesfælles vejledningstekst, § 9, stk. 1 og tilbemærkningen til § 15, stk. 1 i Aftaleom tillidsrepræsentanter, samarbejde ogsamarbejdsudvalg for Sundhedskartelletsområde.18 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 6. Forhandlinger og ProcedureaftaleStk. 1Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt,medmindre andet aftales lokalt. Hvis ingen afparterne fremsætter krav om forhandling, tagesder ikke initiativ til afholdelse af en forhandling.Man kan lokalt aftale, hvor ofte man vil forhandle.Begge parter kan tage initiativ til forhandling.Det kan aftales, hvornår forhandlinger skal afholdesi løbet af et kalenderår, og at sådanne aftaler kanfraviges i forbindelse med aktuelle behov. Øvrigeformkrav kan også aftales, f.eks. tidspunktet for leveringaf den lokale lønstatistik, jf. § 7.Det er udgangspunktet for den lokale løndannelse,at der er en årlig forhandling. For at rammerne forforhandlingerne bliver så klare som muligt, bør manvære opmærksom på, at:• Der kan aftales andre forhandlingsterminer• Aftaleparterne skal fremsætte krav om forhandling,såfremt en forhandling skal afholdes• Det bør præciseres, hvem der forhandler og hvemder i givet fald kan indgå aftaler• Aftaleparterne bør fremsætte forslag skriftligt.Bemærkning:Det anbefales, at parterne lokalt præciserer,hvem der har henholdsvis forhandlings- ogaftalekompetence i forhandlinger om lokalløndannelse.Forslag, der ønskes drøftet, skal normaltfremsættes skriftligt over for modparten.Stk. 2(Amts)kommunen indkalder til et samletmøde med de (lokale) repræsentanter fororganisationerne i Sundhedskartellet medhenblik på at indgå en aftale om tidsfrister ogregler for de lokale forhandlinger.(Amts)kommunen er forpligtet til at indkalde til etsamlet møde med de (lokale) repræsentanter fororganisationerne i Sundhedskartellet.Det er Sundhedskartellets opfattelse, at der kanaftales andre tidsfrister og regler end dem, som evt.bliver vedtaget i det øverste medindflydelses- ogmedbestemmelsesudvalg, jf. § 5.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område19


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERStk. 3Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdesforhandling senest 6 uger efter modtagelse af enforhandlingsbegæring, medmindre andet aftales.Bemærkning:Opmærksomheden henledes på, at sager omnyansættelser og væsentlige stillingsændringersøges fremmet mest muligt.Ved besættelse af en stilling gælder, at ”lønforholdeneså vidt muligt skal være aftalt før tiltrædelsen”jf. de fælles bemærkninger til § 6, stk. 4. Når detaf bemærkningerne til dette stykke fremgår, atforhandlingerne ”søges fremmet mest muligt”, bør dederfor typisk afvikles hurtigere end 6 ugers fristen, somgælder for alle lokale forhandlinger.Stk. 4Ovennævnte ændrer ikke ved organisationernesforhandlings- og aftaleret i forbindelse mednyansættelser, væsentlige stillingsændringerog ved andre omstruktureringer ogarbejdsomlægninger, som medfører væsentligtændret stillingsindhold.Organisationerne har på ethvert tidspunkt, uanset omder er aftalt faste forhandlingsterminer, mulighed forat aftale lønvilkår i forbindelse med nyansættelser,herunder nyoprettede stillinger og væsentligestillingsændringer mv.Bemærkning:Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlingerforudsættes aftalt efter bestemmelsen i stk. 2og 3.I forbindelse med besættelse af en stillingomfattet af denne aftale skal lønforholdene såvidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Hvis detteikke af praktiske grunde er muligt, vil følgendeløsningsmuligheder kunne anvendes:Tillidsrepræsentanter, der forhandler lokal løndannelse,bør rette henvendelse til organisationen, hvis en af de4 løsningsmuligheder anvendes/planlægges anvendt.1. Der kan indgås en midlertidig aftale omlønvilkårene.2. Der kan kun udbetales grundløn(ledende personale) eller løn i henholdtil indplaceringen på løntrin efteroverenskomstens bestemmelser (ikkeledendepersonale) + øvrige centralt aftalteløndele.20 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER3. Der kan udbetales den hidtidigestillingsindehavers grundløn (ledendepersonale) eller løn i henhold tilindplaceringen på løntrin efteroverenskomstens bestemmelser (ikkeledendepersonale) + tillæg og/eller løntrinbegrundet i arbejds- og ansvarsområdet(svarende til funktionsløn indtil den 01-04-2005) som en acontoløn.4. Der kan udbetales en acontoløn svarendetil (amts)kommunens løntilbud til denpågældende, idet tilbuddet forudsættes atvære højere end pkt. 2.Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsener opnået enighed om lønforholdene, anvendesforhandlingsproceduren i § 18.Hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen, anvendesinteressetvistsystemet, der bl.a. rummer mulighed for,at acontoløn sager afgøres ved en opmand, jf. § 18.Stk. 5(Amts)kommunen og (lokale) repræsentanterfor de forhandlingsberettigede organisationer iSundhedskartellet har pligt til at forhandle lønefter denne aftale.Stk. 6Lønforholdene for den enkelte ansatte i(amts)kommunen skal vurderes ved denårlige lønforhandling. Det er ikke hensigten,at en medarbejder i et længerevarendeansættelsesforhold skal forblive på grundløn(ledende personale) eller løn i henhold tilindplaceringen på løntrin efter overenskomstensbestemmelser (ikke-ledende personale). Delokale forhandlingsparter skal i forbindelsemed de årlige lønforhandlinger være særligtopmærksomme på dette.Præcis hvordan vurderingen skal foregå, er ikkefastlagt bortset fra, at den skal ske som led i den årligeforhandling, og at den omfatter hver enkelt ansat.Men bestemmelsen indebærer, at lønforholdene oglønudviklingen for alle ansatte skal indgå i den lokaleforhandling. Bestemmelsen forpligter begge parter.Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt athave en fælles aftale om forberedelsen af de lokaleforhandlinger, så det sikres, at alle tages i betragtningved parternes udarbejdelse af forslag. Det kunnef.eks. ske ved en fælles gennemgang af de ansattesmuligheder for at komme i betragtning, evt. ud franogle fælles kriterier.Forpligtelsen indebærer ikke nødvendigvis, at derstilles forslag og forhandles for samtlige medarbejdere,men at parterne ved lønforhandlingen har taget alle ikonkret betragtning.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område21


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEBemærkning til stk. 1-6:Af § 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter,samarbejde og samarbejdsudvalg forSundhedskartellets område samt § 11, stk. 4i MED-rammeaftalen for Sundhedskartelletsområde fremgår det, at tillidsrepræsentantenskal have mulighed for at få alle relevanteoplysninger om løn- og ansættel sesforhold forde personer, som pågældende repræsenterer,herunder en liste over de ansatte. Såfremt derelevante oplysninger ikke automatisk tilgårtillidsrepræsentanten, skal oplysningerneudleveres på tillidsrepræsentantens begæring.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERRelevante oplysninger kan f.eks. være kopier afarbejds-, aktivitets- og mødeplaner, lønoplysninger mv.,som har sammenhæng med overenskomsten og delokale aftaler.Af § 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter,samarbejde og samarbejdsudvalg forSundhedskartellets område samt § 11, stk. 3i MED-rammeaftalen for Sundhedskartelletsområde fremgår det, at tillidsrepræsentantenved forestående ansættelser og afskedigelserinden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligtorienteret. Dette indebærer, at alle oplysningeraf interesse for tillidsrepræsentantensvaretagelse af sin funktion i forbindelse medansættelse og afskedigelser uopfordret skal tilgåtillidsrepræsentanten.Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må skelønmæssig forskelsbehandling på grund af køn.Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder ligeløn for samme arbejde eller arbejde af sammeværdi.Formålet er at sikre, at lønforhandlerne i heleforhandlingsforløbet ikke skaber ”uligeløn” for mændog kvinder.Ved vurderingen af, om der er tale om sammearbejde, er det naturligt at tage udgangspunkt istillingsindholdet. Dette kan dog ikke vurderesisoleret. De samme typer af arbejde kan f.eks.udføres på forskellige forvaltningsområder iamtet/kommunen, og det er derfor nødvendigtogså at vurdere, om arbejdet er af samme værdifor den amtslige eller kommunale løsning afopgaven.Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs.det omfatter ikke alene lønelementernei lokal løndannelse, men alle former forarbejdsvederlag.22 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 7. LønstatistikAftale om statistikgrundlag for de lokalelønforhandlinger for Sundhedskartellets områdegælder.Aftalen er bl.a. optrykt som bilag 6.Lønstatistikken på (amts)kommuneplan udarbejdesfor personale– og stillingskategorier med mulighedfor opdeling i ”alle ansatte”, ”alle ansatte eksklusiveekstraordinært ansatte” og af ”ansatte begge år isamme stilling”. Lønstatistikken skal som minimumindeholde oplysninger om gennemsnitsløn oglønudvikling fordelt på løndele (grundløn, tillæg,genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdeleneskal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg.Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn.Personale- og stillingskategorier, der har forskelliggrundløn, angives særskilt.Det forudsættes, at den enkelte kategori udgørmindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før talletoffentliggøres.Hvis en part ønsker at lade en anden statistikindgå i de lokale forhandlinger, skal en kopi afdenne udleveres til forhandlingsmodparten, dahovedsynspunktet er, at begge parter skal kende desamme lønstatistiske oplysninger ved forhandlingerne.Lønstatistikken på landsplan udarbejdes en gangårligt af FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor),og opgør de enkelte personale-/stillingskategorierslønudvikling på landsplan. Desuden opgøreslandsdækkende (amts)kommuneorienteredelønstatistikker. Endelig opgøres den samledelønudvikling på landsplan fordelt påarbejdsgiverområder og hovedorganisationer.Bemærkning:Aftale om statistikgrundlag for de lokalelønforhandlinger vedrører lønstatistik på(amts)kommunalt plan og landsplan. På(amts)kommunalt plan skal der til brug forde lokale lønforhandlinger fremlægges detnødvendige lønstatistiske materiale mindsten gang om året. Det FælleskommunaleLøndatakontor udarbejder de landsdækkendelønstatistikker mindst en gang om året.(Amts)kommunen kan vælge at udarbejde detlønstatistiske materiale selv eller lade det udarbejde afen statistikproducent f.eks. FLD.Statistikkerne fra FLD udarbejdes p.t. kvartalsvis, og deer tilgængelige på FLD’s hjemmeside (www.fldnet.dk).Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område23


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 8. Råderum til lokal løndannelseStk. 1For ledende personale er der afsat i alt 2,5%af personalegruppernes lønsummer ekskl.særydelser til lokal løndannelse. Midlernefordeles således, at 1,25% af lønsummen ekskl.særydelser er til rådighed pr. den 01-01-2006og 1,25% af lønsummen ekskl. særydelser er tilrådighed pr. den 01-01-2007.De afsatte midler til lokal løndannelse kaldes også for”forlodsfinansiering”.Der henvises i øvrigt til det lokale økonomiskeråderum, jf. § 8, stk. 2.For ikke-ledende personale er der afsat 1,25%af personalegruppernes lønsummer ekskl.særydelser til lokal løndannelse. Midlerne er tilrådighed pr. den 01-01-2007.Midlerne indgår i den enkelte (amts)kommunessamlede råderum til lokal løndannelse. Midlerneer således ikke organisationsopdelte.Der er aftalt en udmøntningsgaranti for de afsattemidler i 2007 jf. § 9.Stk. 2Ud over de afsatte nye midler, jf. stk. 1, er dermidler til rådighed til lokal løndannelse, jf. bilag 1(Det lokale økonomiske råderum).I forbindelse med centralt aftalte ændringer i grundlønmv. kan der af de centralt aftalte overenskomstmidlervære finansieret forventede afledte lokalekonsekvenser (jf. også bilag 1, pkt. 12). Dennefinansiering er et af flere elementer, der påvirkerdet økonomiske råderum, jf. Sundhedskartelletskommentar om bilag 1 nedenfor.Bemærkning:Det samlede råderum for de lokale forhandlingerpåvirkes i betydeligt omfang af størrelsen afde afsatte midler. I år, hvor der ikke er afsatnye midler, må der således forventes et merebegrænset råderum for den lokale løndannelse,hvilket naturligt vil præge indhold og omfang afde lokale forhandlinger.Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen.Der tages dermed i budgetfasen stilling tilstørrelsen af midlerne til løn, som kan aftalesanvendt lokalt. De afsatte midler er ikke en pulje,og der er ikke hermed centralt fastsat loft for denlokale anvendelse af midler til lokal løndannelse.24 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets områdeDet er i budgetfasen, at den enkelte (amts)kommunetager stilling til, hvor meget der anvendes til løn,herunder hvor meget der afsættes til dækning afde lønforbedringer m.v. Sundhedskartellets OK-05-resultat indeholder. Desuden skal (amts)kommunentage stilling til håndteringen af den lønstigning, someventuelt ligger ud over OK-05 resultatet – samttil andre faktorer, der påvirker lønudviklingen f.eks.personalesammensætningen. I bilag 1 er oplistet 12forskellige elementer, som kan påvirke det økonomiskeråderum i opadgående eller nedadgående retning.


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEDen samlede virkning af de enkelte amtersog kommuners dispositioner omkring lokalløndannelse er helt afgørende for, om derudmøntes generelle lønstigninger pr. automatikover reguleringsordningen, eller om midlerneer brugt mere ”aktivt” i overensstemmelse medintentionerne bag lokal løndannelse.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERDet er vigtigt, at personalerepræsentanterne ihovedudvalget er opmærksomme på, at de idrøftelserne af (amts)kommunens budget børsøge at påvirke størrelsen af midlerne til denlokale løndannelse. Det drejer sig både omforlodsfinansiering, lokale lønstigninger udoverforlodsfinansieringen, og om andre frigjorte løndelemv., som påvirker det økonomiske råderum.Spørgsmålet om finansieringen kan også inddrages iden årlige lønpolitiske drøftelse, jf. § 5.Overenskomstresultatet er baseret på en forudsætningom, at der i (amts)kommunerne som helhed er ensamlet lønudvikling på 0,25% om året udover detsamlede Sundhedshedskartel-overenskomstresultat(inkl. forlodsfinansiering), også kaldet reststigningen.Reststigningen kan f.eks. komme fra størrelønstigninger end forlodsfinansieringen og fra enændret personalesammensætning.Det vil være naturligt, når (amts)kommunens budgetdrøftes, jf. MED-aftalens § 9, stk. 3 /SU-aftalens § 15,stk. 5, nr. 2, at bede (amts)kommunen redegøre for,hvordan der er taget højde for de 12 elementer ogreststigningen.Hvis (amts)kommunerne som helhed ikke brugerforlodsfinansieringen og ikke har en reststigning somforudsat i et år, betyder det en højere udmøntning frareguleringsordningen det næste år.Den aftalte udmøntningsgaranti jf. § 9, har særligetvisteløsningsregler for løsning af uenighed omudmøntningsgarantiens opfyldelse.Parterne er opmærksomme på, at det medhenvisning til strukturreformen kan værevanskeligt at færdiggøre lønforhandlingernefor 2007 før det tidspunkt, hvor midlerne er tilrådighed.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område25


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 9. Udmøntningsgaranti Der etableres en regional/kommunaludmøntningsgaranti for Sundhedskartelletspersonalegrupper vedrørende de nye midler afsat tillokal løndannelse pr. 1.1.2007.Aftalen er vedhæftet som bilag 5.Stk. 1Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler tillokal løndannelse for Sundhedskartellets områdegælder.Bemærkning:Udmøntningspligten angår centralt afsattemidler i 2007. Summen af disse midler udgørudmøntningsgarantien. Den forholdsmæssigeandel af den samlede sum er det enkelte amt/den enkelte kommune forpligtet til at anvende tillokal løndannelse til de personalegrupper, der eromfattet af garantien.Hovedprincipperne for udmøntningsgarantien er:• Der indføres en udmøntningsgaranti på regions- /kommuneniveau for de midler der er afsat til lokalløndannelse.• Summen af disse midler udgørudmøntningsgarantien. Den forholdsmæssigeandel af den samlede sum penge er den enkelteregion/kommune forpligtet til at anvendetil lokal løndannelse for Sundhedskartelletspersonalegrupper.• Udmøntningsgarantien udgør et minimum. Der erikke noget maksimum.Merudgifter, som følge af lokale aftaler ihenhold til arbejdstidsaftalerne i de forskelligeforhandlingsområder, indgår ikke ved opgørelseaf udmøntningsgarantien.Opgørelse af udmøntningsgarantien:• Beregningsgrundlaget for udmøntningsgarantienbaseres på en model, hvor den udbetalte løn inkl.fremskrivning lægges til grund. Den præcise modeludarbejdes i samarbejde mellem parterne.• Forbruget opgøres for kalenderåret.• Opgørelsesniveauet er værdien pr. 1. januar iudmøntningsåret.• Grundlaget for opgørelsen er den varige merudgift.• Til dokumentation af udmøntningsgarantienudleveres en statusopgørelse den 1. oktober iudmøntningsåret.• Den enkelte region/kommune skal have opfyldtudmøntningsgarantien inden årets udgang.26 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEUdmøntningsgarantien udgør et minimum; der erikke noget maksimum. Det samlede råderum forde lokale forhandlinger udgøres af de elementer,der indgår i aftalens bilag 1.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERMidler der indgår i opfyldelsen af udmøntningsgarantien:I opgørelsen indgår summen af lokale aftaler, der ikalenderåret udmøntes med hjemmel i bestemmelserom lokal løndannelse, dog således at følgende aftalerikke indgår i opfyldelsen af udmøntningsgarantien:• Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse mednyansættelse• Aftaler, herunder aftaler om engangsbeløb, derlokalt er enighed om, helt eller delvist erstatter/viderefører tidligere aftaler• Aftaler indgået i henhold til arbejdstidsaftalen.I opgørelsen af udmøntningsgarantien indgår desuden:• 1,5% i særlig feriegodtgørelse• Pensionsbidrag i det omfang, den aftaltelønændring er pensionsgivende.(Amts)kommunen udleverer en statusopgørelseover udmøntningsgarantien den 1. oktober 2007.Det fremgår af aftalen, hvilke lokale aftaler derindgår, og hvilke lokale aftaler der ikke indgår idenne opgørelse.Der er aftalt særlige tvisteløsningsregler tilbehandling af tilfælde, hvor der opstår uenighed omudmøntningsgarantiens opfyldelse:a) Lokale repræsentanter for Sundhedskartellet er ifællesskab påtaleberettigede. Sager om manglendeopfyldelse af udmøntningsgarantien skal senestrejses med udgangen af november måned.b) Uenigheden forhandles først mellem de lokaleparter. Såfremt der ikke kan opnås enighed pådet lokale niveau, kan sagen rejses overfor decentrale parter som en retstvist (mæglingsmøde ogvoldgift).c) Manglende overholdelse af udmøntningsgarantiener ikke et overenskomstbrud, men medførersanktion i form af et strafbeløb. Strafbeløbet udgør15% af den manglende udmøntning.d) Den manglende udmøntning samt strafbeløbetskal i første omgang bruges i regionen/kommunenefter lokal aftale, og skal i sidste ende anvendeslokalt efter aftale mellem de centrale parter.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område27


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 10. GennemsnitsløngarantiStk. 1Aftale om gennemsnitsløngaranti forSundhedskartellets område gælder.Bemærkning:Den enkelte garantilønsgruppe sikres pålandsplan gennemsnitslønnen (ekskl. overarbejdsbetaling)med udgangspunkt i lønniveauetopgjort for november 2004.Der etableres én gennemsnitsløngarantigruppe forAmtsrådsforeningens og H:S forhandlingsområdeomfattende alle personalegrupper i Sundhedskartelletog én gennemsnitsløngarantigruppe for KL’s, Kbh.’sog Frb.’s forhandlingsområde omfattende allepersonalegrupper i Sundhedskartellet.Midler til lokal løndannelse indgår som hidtil igarantien med 72%.Kapitel 5. Aftaleindgåelsen§ 11. AftaleparterLokale lønaftaler indgås mellem amtsrådet/kommunalbestyrelsen/sel skabet/virksomheden- herunder de hertil bemyndigede – og(lokale) repræsentanter for organisationerne iSundhedskartellet.De lokale repræsentanter for organisationerne,f.eks. tillidsrepræsentanter, har forhandlings- ogaftalekompetencen i den udstrækning, den er blevetdelegeret af den pågældende organisation.De lokale repræsentanter kan også være fraeksempelvis en organisations lokale afdeling. Detforekommer også, at de lokale forhandlinger varetagesfra et centralt kontor.Organisationerne afgør selv, i hvor vid udstrækningforhandlings- og aftaleretten skal delegeres.I det følgende betegnes ovennævnte som(amts)kommunen henholdsvis (lokale)repræsentanter for den forhandlingsberettigedeorganisation.Bemærkning:Forslag om ydelse af løn efter principperne idenne aftale kan ikke afvises med henvisningtil, at medarbejderen ikke er medlem af en aforganisationerne i Sundhedskartellet.28 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERForhandlingsretten udøves af denforhandlingsberettigede personaleorganisation(den personaleorganisation, der har underskrevetoverenskomsten).Hvis der er tvivl om, hvem der er denforhandlingsberettigede organisation, retteshenvendelse til Sundhedskartellet.Den (amts)kommunale arbejdsgiver retter henvendelsetil Sundhedskartellet. Sundhedskartellet vil herefterpege på den (eller de) organisation(er), som kanudøve forhandlingsretten.§ 12. Forhandlingsfællesskaber(Lokale) repræsentanter for de organisationer,der er forhandlingsberettigede i henholdtil nærværende aftale eller tilsvarendeaftaler om lokal løndannelse/ny løn,kan med (amts)kommunen aftale, atforhandlingerne føres samlet mellemen flerhed af lokale repræsentanter forarbejdstagerne og (amts)kommunen. Sådanneforhandlingsfællesskaber kan omfatte samtligeforhandlingsberettigede organisationereller et antal af de forhandlingsberettigedeorganisationer.De lokale repræsentanter kan alene indgå aftale omforhandlingsfællesskaber for de organisationer, derepræsenterer.Der kan med fordel etableres samarbejder på tværsaf organisationerne og faggrupper. Hensigten medsamarbejdet er at styrke organisationerne til at opnåløsninger, der ikke er mulighed for enkeltvist og atundgå, at arbejdsgiversiden ”spiller organisationerneud mod hinanden”. Det er i givet fald organisationerneselv, der tager stilling til hvilke aftalespørgsmål, der skalsøges løst i fællesskab og hvilke, der skal forhandles afden enkelte organisation.§ 13. ForhåndsaftalerDer kan indgås forhåndsaftaler/aftalesretningslinier, hvori kriterierne og formenfor lønændringerne er fastlagt. Aftalerneudmøntes på det tidspunkt, hvor én eller fleremedarbejdere opfylder de aftalte kriterier.Forhåndsaftaler kan f.eks. indgås om lønforbedringeri form af tillæg eller indplacering/oprykning til højereløntrin. Lønforbedringerne kan være begrundet iarbejds- og ansvarsområder eller kvalifikationer ogkompetencer. Udmøntningen sker automatisk på dettidspunkt, hvor de aftalte betingelser opfyldes.Forhåndsaftaler kan også indgås om pensionsforbedringer,jf. § 3, stk. 3, eller om efter- ogvidereuddannelsesaktiviteter, jf. § 4.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område29


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBemærkning:Der vil således ikke skulle indgås en konkretaftale hver gang, en eller flere medarbejdereudfører en af forhåndsaftalen omfattetfunktion/opgave mv., erhverver kvalifikationereller indtræder i stedet for den eller demedarbejder(e), der hidtil har udført funktionen/opgaven. Der henvises til bilag 3 vedr. rammerfor lokal løndannelse for ikke-ledende stillinger.Lokale forhåndsaftaler indgået før den 01-04-2005 videreføres, medmindre en afparterne ønsker genforhandling. I så faldopfordres de lokale parter til at genforhandleforhåndsaftalerne på uopsagt grundlag. Dog kanforhåndsaftaler opsiges med 3 måneders varsel.I forbindelse med overgangen til Sundhedskartelletsny lønmodel, som træder i kraft 1.1.2006 hhv.1.4.2006, er der aftalt en procedure for håndteringen afeksisterende forhåndsaftaler. Det er udgangspunktet, atforhåndsaftalerne løber uforandret videre. Såfremt enaf parterne ønsker at genforhandle en forhåndsaftale,opfordrer de centrale parter til, at det sker på uopsagtgrundlag.Der gælder en 3 måneders opsigelsesfrist vedopsigelse af lokale forhåndsaftaler, hvis det kanbegrundes med overgangen til Sundhedskartellets nylønmodel. I alle andre tilfælde gælder de almindeligearbejdsretlige regler for opsigelse af lokale aftaler.Her er udgangspunktet, at aftalen kan opsiges ioverensstemmelse med de opsigelsesbestemmelser,der er nævnt i den pågældende lokale forhåndsaftale.Forhåndsaftaler om lønforbedringer i formaf løntrin til ikke-ledende personale krævergenforhandling, idet løntrin skal omsættes tilkronebeløb. Det samme gælder for ledendepersonale, som den 01-01-2006 er aflønnetlavere end L1 eller højere end L16 efter den nyelederskala.Lokale forhåndsaftaler for ikke-ledende personale,som indeholder KTO-løntrin, skal genforhandles, idetKTO-løntrinnet skal omsættes til et tillæg (kronebeløb)eller evt. fremrykning/indplacering på nyt løntrin iSundhedskartellets lønskala.Kronetillægget skal angives i nyt årligt grundbeløb(1.1.2006 niveau).I de situationer, hvor der er aftalt en modregningsadgang,skal der foretages en lokal forhandling, såledesat der lokalt er enighed om, hvad der modregnes i.30 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESærligt for ikke-ledende personaleDer skal også ske genforhandling i de tilfælde,hvor forhåndsaftalerne indeholder tillæg ellertrin med en værdi under 5.300 kr. årligt (31-03-2000 niveau) (pr. den 01-01-2006: 6.100kr. i nyt grundbeløb). Hvis der ved en sådangenforhandling ikke kan opnås enighed om denye tillægsstørrelser, gælder de hidtidige beløbfortsat.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERVed OK-05 blev der aftalt et minimumsbeløb for ikkeledendepersonale ved lokale lønforbedringer til kr.6.100 (1.1.2006 niveau) årligt, jf. § 2, stk. 1, litra b.Forhåndsaftaler, der indeholder lønforbedringer underdette niveau, skal genforhandles.§ 14. BegrundelserStk. 1I aftaler om ydelse af tillæg, indplacering påhøjere løntrin og resultatløn angives de kriterier,der har dannet grundlag for aftalen. Kriteriernebør fremtræde med en synlig sammenhængmellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor.Enhver aftale skal indeholde en begrundelse. Hervedfremmer man, at der i den enkelte (amts)kommunearbejdes målrettet for at anvende og udviklekvalifikationer og kompetencer samt arbejds- ogansvarsområde i en lønmæssig sammenhæng.Ikrafttrædelsestidspunktet for lønforbedringernebør fastsættes i overensstemmelse med tidspunktetfor overtagelse af opgaverne eller erhvervelsen afkvalifikationen/kompetencen. Se også kommentarernetil § 15-16. Udgangspunktet bør være, at der ydessammenlignelig løn for sammenlignelige kvalifikationer,kompetencer og arbejds- og ansvarsområder.Bemærkning:En begrundelse eller angivelse af kriterier kanogså få betydning i forhold til Lov om ligeløn tilmænd og kvinder, jf. bemærkningen til § 6.En begrundelse eller en angivelse af kriterier kan ogsåfå bevismæssig betydning i forhold til lov om ligeløn tilmænd og kvinder.Protokollat af den 04-11-1998 omansættelsesbreve præciserer, at den ansatte skalunderrettes skriftligt om lokalt aftalte ændringeraf lønforholdene efter overgang til lokalløndannelse.Af Protokollatet, som er optaget som bilag 8 til aftalen,fremgår det, at hver enkelt ansat skal underrettesskriftligt, hvis der i (amts)kommunen aftales ændringeri vedkommendes løn.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område31


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERStk. 2I forbindelse med lokale forhandlinger om tillægsamt indplacering på højere løntrin for ikkeledendepersonale kan der tages udgangspunkti de i bilag 3 opstillede kriterier inden forfire funktionsområder: kerneområdet, detudviklingsmæssige område, det pædagogiskeområde og det ledelsesmæssige område.De oplistede kriterier er ikke udtømmende.Stk. 3For ledende personale henvises der tilvejledning om lønfastlæggelse i de respektiveoverenskomster.Kapitel 6. Opsigelse og ophør af aftaler om lokale løn forbedringerKapitel 6 drejer sig om, under hvilke vilkår, lokaleforhåndsaftaler og lønaftaler kan opsiges eller ophøre.Der er vedrørende lønforbedringer begrundet i arbejdsogansvarsområdet og lønforbedringer begrundet ikvalifikationer og kompetencer i § 15 -16 søgt sondretmellem, hvorvidt der er tale om opsigelse/ophør/ændring af en kollektiv lokalaftale eller en aftaltlønforbedring for enkelte personer.Uklare eller mangelfulde formuleringer, isærvedrørende opsigelse/ophør af lokalt aftaltelønforbedringer, giver ofte anledning til utilfredshedog uenighed. Sundhedskartellet skal derfor opfordretil, at TR eller den, der har aftalekompetencen,er opmærksom på, at der anvendes så præciseformuleringer som muligt i opsigelses-/ophørsbestemmelserne.§ 15. Lønforbedringer begrundet i arbejds- og ansvars områdetStk. 1Aftaler om lønforbedringer begrundet iarbejds- og ansvarsområdet kan opsiges ioverensstemmelse med den lokale aftale ellerændres ved enighed mellem aftalens parter.I § 15, stk. 1 beskrives, hvordan en lokal kollektiv aftaleeller en aftalt lønforbedring for enkelte personer omfunktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges ellerændres.32 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBemærkning:Denne bestemmelse dækker såvel kollektivelokale aftaler (f.eks. forhåndsaftaler) som aftaler,der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelseover for en enkelt ansat skal ske med denpågældendes opsigelsesvarsel.Stk. 2Lønforbedringer med hjemmel i lokale aftalerkan ophøre i de tilfælde, hvor arbejds- elleransvarsområdet bortfalder for den pågældende,og forudsætningen for lønforbedringenvar knyttet til varetagelsen af arbejds- elleransvarsområdet. Lokalt aftalte lønforbedringerkan desuden ophøre i overensstemmelsemed bestemmelser herom i den lokale aftale,herunder forhåndsaftaler.I § 15, stk. 2 beskrives, under hvilke betingelserfunktionsbestemte lønforbedringer kan ophøre.Lønforbedringerne kan ophøre – uanset om de eraftalt centralt eller lokalt – hvis funktionen bortfalder,og det var en forudsætning for lønforbedringen, at denbestemte funktion faktisk varetages.Det kan endvidere i den lokale aftale, herunder iforhåndsaftaler, være fastlagt, under hvilke betingelser,funktionsbestemte lønforbedringer ophører.Bemærkning:Opmærksomheden henledes på, at ophør aflønforbedringer kan medføre vilkårsændringerfor den enkelte ansatte, som skal behandles efteroverenskomstens bestemmelser.Stk. 3.Aftaler om løntrinsændringer i forhold tiltjenestemandslønsystemet kan ikke opsiges fortjenestemænd.Se i øvrigt kommentarerne til § 3, stk. 2.§ 16. Lønforbedringer begrundet i kvalifikationer og kompetencerStk. 1Lokale kollektive aftaler om lønforbedringerbegrundet i kvalifikationer og kompetencer kanopsiges i overensstemmelse med den lokaleaftale eller ændres ved enighed mellem aftalensparter.I § 16, stk. 1 beskrives, hvordan en kollektiv lokalaftaleom kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsigeseller ændres.Bemærkning:De ansatte omfattet af den hidtidigeaftale vil i den situation beholde dereskvalifikationsbestemte lønforbedring som enpersonlig ordning, medmindre andet aftales.En lokalt, kollektivt aftalt lønforbedring begrundeti kvalifikationer og kompetencer er i princippetuopsigelig i forhold til den enkelte ansatte, der eromfattet. Den ansatte bevarer lønforbedringen som enpersonlig ordning, såfremt den kollektive lokalaftaleopsiges eller ændres.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område33


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERLønforbedringer begrundet i kvalifikationer ogkompetencer er som udgangspunkt en varig løndel forden enkelte medarbejder, med mindre andet særligtaftales. Varige lønforbedringer kan kun ændres medvirkning for den enkelte ansatte ved aftale mellemparterne. Midlertidige lønforbedringer omfatter:• Tidsbegrænsede aftaler• Aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet tilen betingelse, og hvor det af parterne kankonstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt.Stk. 2Lokale aftaler om lønforbedringer for den enkelteansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellemaftalens parter.I § 16, stk. 2 fastslås, at en lokalt aftalt lønforbedringbegrundet i kvalifikationer og kompetencer for enenkelt person kun kan ændres ved enighed mellemaftalens parter.Bemærkning:Et eksempel kan være stillingsskift inden for(amts)kommunen til en stilling, hvor denerhvervede kvalifikation/kompetence ikke errelevant.I en voldgiftssag fra 2001 mellem KTO og de(amts)kommunale arbejdsgivere er det afgjort, atansatte både ved ansøgt og uansøgt overgang til andenstilling indenfor samme (amts)kommune og i sammetype stilling bevarer hidtidig kvalifikationsløn.Denne retsstilling er uændret efter overgangen til lokalløndannelse.Et eksempel på overgang til anden stilling indenforsamme kommune og i samme type stilling kunne f.eks.være en sygeplejerske, der skifter mellem 2 plejehjemindenfor samme kommune.Ved enighed kan aftaleparterne dog fortsat ændre enaftale om lønforbedringer begrundet i kvalifikationer ogkompetencer, jf. stk. 2.Stk. 3Aftaler om løntrinsændringer i forhold tiltjenestemandslønsystemet kan ikke opsiges fortjenestemænd.Se i øvrigt kommentarerne til § 3, stk. 2.34 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERKapitel 7. Rets- og interessetvister§ 17. RetstvisterStk. 1Brud på eller uenighed om forståelsen aflokale aftaler indgået i henhold til en kollektivoverenskomst/aftale om lokal løndannelse meden forhandlingsberettiget organisation behandlesefter de almindelige regler for behandling afretstvister aftalt med organisationen.Stk. 2Hvis tvisten drejer sig om brud på ellerforståelse af denne aftale, retter denforhandlingsberettigede organisation/(amts)kommunen henvendelse tilSundhedskartellet og arbejdsgiverparternemed henblik på afholdelse af mæglingsmøde/forhandling mellem parterne i denne aftale.Første afsnit i § 17 drejer sig om retstvister opstået omlokale aftaler indgået mellem de (amts)kommunalearbejdsgivere og en enkelt organisation.Andet afsnit i § 17 drejer sig om tvister, der kantilbageføres til nærværende aftale. Bliver en tvist bragtvidere til forhandling mellem de (amts)kommunalearbejdsgiver og Sundhedskartellet, følges i øvrigtretstvistaftalens bestemmelser.Af aftalen om retstvister fremgår det, at en retstvistskal forsøges bilagt ved forhandlinger lokaltmellem (amts)kommunen og vedkommendepersonaleorganisations tillidsrepræsentant/afdeling/faglige klub. Hvis retstvisten ikke bilægges,oversendes sagen til centrale forhandlingermellem den pågældende arbejdsgiverpart ogpersonaleorganisationen. Hvis retstvisten fortsatikke bilægges, retter personaleorganisationen/vedkommende (amts)kommunale arbejdsgiverparthenvendelse til Sundhedskartellet med henblikpå afholdelse af mæglingsmøde/forhandlingmellem Sundhedskartellet og den pågældendearbejdsgiverpart.Fører forhandlingerne mellem Sundhedskartellet ogden centrale arbejdsgiverpart ikke til en forligsmæssigløsning, er det i retstvistaftalen angivet, i hvilket forumsamt med hvilke tidsfrister, tvisten kan videreføres.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område35


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARER§ 18. InteressetvisterInteressetvister kan f.eks. forekomme, hvis der opståren lokal uenighed om, hvorvidt en gruppe eller enenkeltperson skal have andel i de lokale midler, hvilkenstørrelse lønforbedringen skal have, eller hvor derlokalt er uenighed om lønforbedringer, efter at en lokalaftale herom er opsagt.I stk. 1-4 beskrives de 4 niveauer, der anvendes vedløsning af interessetvister. De skal følges ved tvistermellem en organisation og de (amts)kommunalearbejdsgiverparter, med mindre der lokalt er indgået enanden model for løsning af interessetvister, jf. stk. 5.Stk. 1 Niveau 1.I den (amts)kommune, hvor interessetvistener opstået, føres der hurtigst muligt mellem(amts)kommunen og (lokale) repræsentanterfor den forhandlingsberettigede organisation enforhandling med henblik på at bilægge tvisten.Stk. 2 Niveau 2.Bilægges interessetvisten ikke, kanorganisationsrepræsentanter fra begge partertilkaldes med henblik på medvirken i enlokal forhandling mellem (amts)kommunenog (lokale) repræsentanter for denforhandlingsberettigede organisation. En afparterne kan kræve den lokale forhandlingafholdt inden for en frist af 3 uger efterforhandlingen i stk. 1.Sundhedskartellet anbefaler, at der udarbejdeset referat af forhandlingen, idet dette kan havebetydning såvel ved enighed som ved videreførelse afinteressetvisten.36 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERStk. 3 Niveau 3.Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes Hvis der ved de centrale forhandlinger i niveau 3 opnåssagen af en af parterne inden for en frist af 14enighed om, hvorledes tvisten skal løses, er dennedage efter den lokale forhandling til centraleløsning bindende for de lokale parter.forhandlinger mellem den (amts)kommunalearbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigedeorganisation. Den centrale forhandling kankræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsenaf forhandlingsbegæringen. De centrale partersløsning af tvisten er bindende for de lokaleparter.Bemærkning:Parterne er enige om, at der udfoldes storebestræbelser på at finde løsninger lokalt (niveau1 og 2). Hvis dette ikke lykkes, er parterne enigeom, at der i niveau 3 så vidt muligt skal findes enløsning.Stk. 4 Niveau 4.Kan der ikke indgås aftale i henhold til stk. 3,Det paritetisk sammensatte nævn kan inddrages,kan sagen senest 6 uger efter den afsluttendesåfremt forlig efter niveau 3 ikke er muligt. Paritetiskforhandling under stk. 3 forelægges et paritetisknævn kan anvendes ved alle typer af interessetvister.sammensat nævn bestående af 4 medlemmer. 2medlemmer udpeges af Sundhedskartellet og 2medlemmer udpeges af arbejdsgiverne.Hvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiverenfastsat acontoløn, og der ikke har kunnet opnåsenighed i det paritetiske nævn i stk. 4, 1. afsnit,kan hver af parterne anmode en uvildig personom at tiltræde nævnet.I 2 typer af interessetvistsager kan en udpeget opmandtræffe afgørelse, såfremt sagen ikke kan forliges i detparitetisk sammensatte nævn. Dette gælder for sagerom acontoløn (jf. i øvrigt bemærkningerne til § 6,stk. 4) og i sager, hvor der efter overenskomsten efterlokal aftale skal ydes et tillæg uden beløbsgrænse– et såkaldt ”skal-tillæg”. I en voldgiftssag fra 2001fik arbejdsgiverne medhold i, at (amts)kommunenkunne udbetale acontoløn, så længe der ikke varopnået enighed om vilkårene. Med udbygningen afinteressetvistsystemet er det ikke længere muligt.Opmandsmodellen modvirker således ensidiglønfastsættelse fra arbejdsgiversiden.Hvis der ikke kan opnås enighed om atpege på en bestemt person, anmodesForligsinstitutionens formand om at udpegedenne.Den pågældende kan mægle mellem parterneog træffer endelig afgørelse i sagen, hvis den ikkeløses på anden måde.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område37


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERAfgørelse efter denne bestemmelse kanendvidere ske i sager, hvor der efteroverenskomsten efter lokal aftale skal ydes ettillæg uden beløbsgrænse.Stk. 5Mellem (amts)kommunen og (lokale)repræsentanter for de(n) forhandlingsberettigedeorganisation(er) kan der aftales en anden modelfor løsning af interessetvister, der erstatterstk. 1-4. En sådan aftale kan være en generelaftale, der omfatter alle forhold om løsning afinteressetvister vedrørende lokal løndannelse,eller en aftale, der kan omfatte en konkretinteressetvist.Bemærkning:For så vidt angår løsning af lokaleinteressekonflikter om lokal løndannelse jf. stk.1-5, henvises til bilag 2.Der kan lokalt mellem de(n) forhandlingsberettigedeorganisation(er) og (amts)kommunen aftales en lokalmodel for løsning af interessetvister. En sådan aftale vilf.eks. kunne indeholde en lokal opmandsmodel for alletyper af interessetvistsager.I bilag 2 er interessetvistsystemet beskrevet grafisk.Såfremt interessetvisten drejer sig omde generelle forudsætninger for lokalanvendelse af lokal løndannelse eller i øvrigtprincipielle spørgsmål, der udspringer afdenne aftale, afholdes forhandling mellemden (amts)kommunale arbejdsgiverpart ogSundhedskartellet.Bemærkning:Hvis der ikke er aftalt en grundløn for stillingen,er parterne enige om, at der er mulighed forblokade af stillingen efter hidtidig praksis. Forledende personale er parterne enige om, at derikke er mulighed for blokade af stillingen, hvisder ikke lokalt er aftalt en grundløn.Den omtalte hidtidige praksis er bl.a. situationer,hvor der ikke er enighed om en stillings grundløn,og organisationen følgelig efter hidtidig praksis harkunnet iværksætte blokade. I den ovenfor omtaltevoldgift om acontoløn er det slået fast, at ”…der ikkekan iværksættes kollektive kampskridt med henblikpå opnåelse af tillæg, hvad enten disse er ”kan-tillæg”eller ”skal-tillæg”.”På lederområdet kan der ikke iværksættes blokade afen konkret stilling, selv om der ikke lokalt er aftalt engrundløn.For tjenestemænd følges proceduren i stk.1-5, hvis der er aftalt en grundløn. Hvis derikke er aftalt en grundløn, følges procedureni tjenestemandsregulativet vedrørende bl.a.lønningsrådsbehandling.Retsstillingen for tjenestemænd er i øvrigtuændret.38 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSEKapitel 8. Ikrafttrædelse og opsigelse mv.SUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERBilag 1-4 er parterne enige om at henvise til. Deøvrige bilag i denne kommenterede udgave af aftalener uddrag af aftaler mv. som Sundhedskartellet harfundet det hensigtsmæssigt at henvise til. Disseøvrige bilag er alle officielle aftaledokumenter, derer indgået på et tidspunkt, hvor Sundhedskartelletsmedlemsorganisationer var medlem af KTO, ellerpå et senere tidspunkt, med Sundhedskartellet somforhandlings- og aftalepart.Sundhedskartellet har aftalt med arbejdsgiverparterneat indtræde i samtlige generelle KTO-aftaler, somselvstændig aftalepart, hvorfor disse videreføresuændret medmindre der udtrykkeligt er aftaltændringer.§ 19. IkrafttrædelseDenne aftale træder, hvor intet andet er nævnt, ikraft den 01-04-2005.§ 20. Opsigelse af aftalenDenne aftale kan opsiges med 3 måneders varseltil en 31. marts, dog tidligst til den 31-03-2008.Indgåede aftaler fortsætter uændret uansetopsigelse af denne aftale.København, den 21-12-2005ForAmtsrådsforeningen:Signe Friberg Nielsen / Thorkild RotenbergForKL:Kjeld Hansen / Nanna AbildstrømAftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område39


AFTALE OMLOKAL LØNDANNELSESUNDHEDSKARTELLETSKOMMENTARERForKøbenhavns Kommune:Kjeld Hansen / Nanna AbildstrømForFrederiksberg Kommune:Kjeld Hansen / Nanna AbildstrømForSundhedskartellet:Connie Kruckow / Josephine Fock40 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


BILAG 1Det lokale økonomiske råderumBilag 1. Det lokale økonomiske råderumI dette bilag sættes der fokus på hvilke elementer, der bl.a. påvirker det økonomiske råderum for den lokaleløndannelse.IndledningGenerelt er parterne enige om, at det er begge parters ansvar, at det lokale lønsystem fungerertilfredsstillende.Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter den lokale løndannelse, som der har været enighed omat indføre.En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at den lokale løndannelse kan understøtteudvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet.Det lokale råderumLønsystemet indeholder flere muligheder for at udvikle den lokale løndannelse.Generelt skal det fremhæves, at tidligere kendte puljesystemer i løndannelsen er forladt fuldstændigt i detlokale lønsystem.Kommuner og amter har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selvstændig lønprofil.Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug og de mer- eller mindreudgifter,der vil opstå i løbet af året.En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende.Elementerne i dette ”økonomiske råderum” vil blive oplistet nedenfor.Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen stilling til størrelsen afmidlerne til løn. En væsentlig ”finansieringskilde” til udvikling af lokal løndannelse er de nye midler afsat vedde centrale overenskomstforhandlinger, som sammen med andre frigjorte løndele m.v. kan aftales anvendtlokalt.De afsatte midler er ikke organisationsopdelte.Elementerne i det lokale råderumUd over de afsatte nye midler, som er en del af det lokale økonomiske råderum, kan navnlig følgendeelementer påvirke det økonomiske råderum i opad- eller nedadgående retning:1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anciennitetsforløb erstattes medmedarbejdere uden eller med et kortere anciennitetsforløb.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område41


2. Personalesammensætning, eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet med korterevarendeuddannet personale eller omvendt.3. Overgangstillæg, der bortfalder.4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet som resultatløn.5. Forhåndsaftaler.6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en uddannelse eller en særlig funktion lokaltskal aftales en løn.7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer.8. ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter den lokalt valgte økonomistyringsform,eller omvendt.9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budgetår til det efterfølgende budgetår.10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges helt eller delvist til løn.11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt behov.12. Central finansiering af afledte lokale effekter.1 1De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomiske råderum. Men listen er ikkeudtømmende.Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed for varige tildelinger, mens andre,f.eks. vakancesituationerne, giver mulighed for engangsbeløb.Betydningen af reguleringsordningenDer er ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendelse af midler til lokal løndannelse.Hvis lønudviklingen i kommuner og amter som helhed ligger under lønudviklingen på det privatearbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellenkompenseres via generelle lønstigninger til alle ansatte i samtlige kommuner og amter.Hvis den samlede lønudvikling i kommuner og amter inklusive forbrug af midler til den lokale løndannelsenogenlunde svarer til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløselønstigninger.Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private arbejdsmarked, nedsættes de generellelønstigninger for alle ansatte tilsvarende det følgende år.Den samlede virkning af de enkelte kommuners og amters dispositioner omkring lokal løndannelse er derforhelt afgørende for, om der udmøntes generelle lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, ellerom midlerne er brugt mere ”aktivt” i overensstemmelse med intentionerne bag lokal løndannelse.1 Ved indgåelse af aftaler i de enkelte overenskomster for en del af en personalegruppe kan der være anvendt midler tilforventede lokale afledte lønaftaler for resten af personalegruppen.42 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Årlig drøftelse af budgettets konsekvenserOvenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råderum har betydning for løn-,arbejds- og personaleforhold i kommunen og amtet. Disse elementer kan indgå i den drøftelse – normaltén gang årligt – som afholdes mellem Hovedudvalget og (amts)kommunens politiske ledelse af budgettetskonsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om medindflydelse og medbestemmelse § 9, stk. 3eller i drøftelser i samarbejdsudvalget i henhold til SU-aftalens § 16, stk. 5, nr. 2.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område43


BILAG 2Løsning af lokale interessetvisterBilag 2. Løsning af lokale interessetvisterParterne er enige om, at der udfoldes store bestræbelser på at finde løsninger lokalt (niveau 1 og 2).Hvis dette ikke lykkes, er parterne enige om, at der i niveau 3 så vidt muligt skal findes en løsning.Model 1Løsning af lokale interessekonflikter efter § 18, stk. 1-4Lokale forhandlinger – evt. lokalt niveauEnighedUenighed”Hurtigst muligt”, jf. § 18, stk. 1.Niveau 1 mellem (amts)kommunen og (lokale) repræsentanter for denforhandlingsberettigede organisation, jf. § 18, stk. 1EnighedUenighedOrganisationsrepræsentanter tilkaldes – ingen frist for begæring heraf, jf. § 18, stk. 2.Niveau 2 – De lokale parter med arbejdsgiver- og organisationsrepræsentanter sombisiddere. En af parterne kan kræve niveau 2-forhandlingen afholdt inden for en frist af3 uger efter niveau 1-forhandlingen jf. § 18, stk. 2EnighedUenighedNiveau-3-forhandling begæres af en af overenskomstparterne over for denmodstående overenskomstpart inden for en frist af 14 dage, efter den lokale niveau2-forhandling er afsluttet. Niveau 2-forhandlingen er afsluttet, enten når en af parterneerklærer den for afsluttet, eller efter at de lokale parter er enige om at erklære den forafsluttet, jf. § 18 stk. 3. Det skal fremgå af mødereferatet fra niveau-2-forhandlingen,hvornår forhandlingen anses for afsluttet.EnighedNiveau 3. De centrale parter. En af parterne kan kræve niveau 3-forhandlingen afholdtsenest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæringen, jf. § 18, stk. 3UenighedSenest 6 uger efter den afsluttende niveau 3-forhandling kan sagen forelægges etparitetisk sammensat nævn, jf. § 18, stk. 4.Niveau 4. Paritetisk nævn bestående af 4 medlemmer, heraf 2 udpeget afSundhedskartellet og 2 udpeget af arbejdsgiverne.EnighedUenighedSåfremt sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat acontoløn eller om situationer,hvor der i henhold til overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg udenbeløbsgrænse, kan hver af parterne anmode en uvildig person om at tiltræde nævnet.Den pågældende kan mægle mellem parterne og træffe endelig afgørelse i sagen,jf. § 18, stk. 4.Model 2Løsning af lokale interessekonflikter efter § 18, stk. 5Mellem (amts)kommunen og (lokale) repræsentanter for de(n)forhandlingsberettigede organisation(er) kan der aftales en anden model for løsning afinteressetvister, der erstatter § 18, stk. 1-4. En sådan aftale kan være en generel aftale,der omfatter alle forhold om løsning af interessetvister vedrørende lokal løndannelse,eller en aftale, der kan omfatte en konkret interessetvist.44 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


BILAG 3Rammer for Lokal løndannelseBilag 3. Rammer for Lokal løndannelseI forbindelse med lokale forhandlinger om tillæg samt indplacering på højere løntrin for ikke-ledendestillinger kan der tages udgangspunkt i de nedenfor opstillede kriterier inden for fire funktionsområderDe nedenstående fire funktionsområder tager udgangspunkt i kompetencer og opgaver, som er centrale foransatte i sundhedsvæsenet.Tillæg eller indplacering på højere løntrin forudsætter, at varetagelsen af opgaven udføres på et særligtkvalificeret niveau, samt at området kræver viden, handlekompetence og ansvar ud over basisniveauet.Forskellige forhold kan tillægges betydning ved fastlæggelsen af aflønnin-gen af en medarbejder eller engruppe af medarbejdere. I vurderingen indgår stillingens samlede indhold og omfang, samt en konkretvurdering af de(n) ansattes faglige og personlige håndtering af opgavevaretagelsen. Hvordan og i hvilketomfang aflønningen kombineres af lønelementer i form af tillæg eller indplacering på højere løntrin, aftaleslokalt.I det følgende er givet eksempler på elementer, der kan indgå i lønfastlæggelsen i forbindelse medforhandling om tillæg eller indplacering på højere løntrin. Listen er ikke udtømmende.Kerneområdet:Kerneområdet dækkes af alle medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere i basisfunktioner. Kerneområdeter det enkeltes fags kernefunktioner og er patient/borgerrettet:• varetagelse af specialistfunktioner,• særligt ansvar inden for kerneområdet,• varetagelse af en særlig avancementsstilling.• varetagelse af arbejdsopgaver på et særligt kvalificeret niveau in-den for kerneområdet.Udviklingsmæssige:Det udviklingsmæssige funktionsområde dækkes af medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere, dersystematisk sætter egen og andres prak-sis i et større perspektiv for at udvikle bedre tilbud:• varetagelse af specialistfunktioner,• særligt ansvar inden for det udviklingsmæssige område,• varetagelse af arbejdsopgaver på et særligt kvalificeret niveau inden for det udviklingsmæssige område.Pædagogiske:Det pædagogiske funktionsområde dækkes af medarbejderen eller en gruppe af medarbejdere, der formidlersin faglige viden til andre, f.eks. kolleger, samarbejdspartnere, studerende og uddannelsessøgende samtpatienter(brugere) eller patientgrupper (brugergrupper):• varetagelse af specialistfunktioner,• særligt ansvar inden for det pædagogiske funktionsområde,• rådgivning eller supervision af andre og egne faggrupper eller borgere,• varetagelse af arbejdsopgaver på et særligt kvalificeret niveau inden for det pædagogiske område.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område45


Ledelsesmæssige:Det ledelsesmæssige funktionsområde dækkes af medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere, dervaretager faglig ledelse, koordinerende funktioner, planlægningsansvar eller lign. Der er ikke tale om atvaretage en ledende stilling, idet sådanne er omfattet af lederoverenskomsten:• varetagelse af faglige ledelsesfunktioner,• varetagelse af projektledelsesfunktioner,• varetagelse af souscheffunktioner,• varetagelse af arbejdsopgaver på et særligt kvalificeret niveau inden for det ledelsesmæssige område.46 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


BILAG 4Aflønning af tillidsrepræsentanter i relation til Lokal løndannelseBilag 4. Aflønning af tillidsrepræsentanter i relation til Lokal løndannelseParterne er enige om følgende:For tillidsrepræsentanter vil der kunne indgås aftale – herunder forhåndsaftale – om at kompenseretillidsrepræsentanterne for det løntab/den mangel på lønudvikling, der måtte være en følge af, atvedkommende ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med dekolleger, den pågældende er tillidsrepræsentant for.Lønforhold for den enkelte tillidsrepræsentant kan endvidere aftales ved konkret udfyldelse af en indgåetforhåndsaftale for vedkommende personalegruppe og for kvalifikationer, der erhverves ved udførelsen afhvervet som tillidsrepræsentant.På baggrund af tillidsrepræsentanternes ændrede rolle indenfor aftalesystemet, der efter den sketedecentralisering i langt højere grad baserer sig på lokale løsninger, kan der desuden lokalt efter en konkretvurdering indgås aftale om ydelse af funktionsløn til tillidsrepræsentanter.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område47


BILAG 5Aftale om udmøntningsgaranti48 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område49


50 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område51


52 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område53


54 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område55


56 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


BILAG 6Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlingerAmtsrådsforeningenKLKØBENHAVNS KOMMUNEFREDERIKSBERG KOMMUNESundhedskartelletAFTALEOM STATISTIKGRUNDLAG FORDE LOKALE LØNFORHANDLINGERKAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE§ 1. OmrådeStk. 1. Aftalen gælder for1) kommuner i KL’s forhandlingsområde2) amter i Amtsrådsforeningens forhandlingsområde3) Københavns Kommune4) Frederiksberg Kommune5) naturgasselskaber og andre fælles (amts)kommunale virksomhederBemærkning:I 1-4 indgår selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, dog for Amtsrådsforeningens forhandlingsområdeog Københavns kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som (amts)kommunen harindgået driftsoverenskomst med, og som er omfattet af amtslige/kommunale overenskomster.I 5 indgår alle fælleskommunale virksomheder m.v. – i det omfang de ikke indgår i 1-4 - som er omfattetaf amtslige/kommunale overenskomster, og der angives selvstændig statistik for disse virksomheder.KAPITEL 2. LØNSTATISTIK§ 2. Lønstatistik på (amts)kommuneplanStk. 1.Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger (amts)kommunen, at der fremlægges detnødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året.Lønstatistikken udarbejdes for personale – og stillingskategorier med mulighed for opdeling i ”alleansatte”, ”alle ansatte eksklusive ekstraordinært ansatte” og af ”ansatte begge år i samme stilling”.Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område57


Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordeltpå løndele (grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension). Tillægsdelene skal kunnefordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg.Lønstatistikken skal endvidere være opdelt på køn.Personale- og stillingskategorier, der har forskellig grundløn, angives særskilt. Det forudsættes, at denenkelte kategori udgør mindst 5 fuldtidsstillinger i hver statistik, før løntallet offentliggøres.Bemærkning:Tillæg omfatter: Tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder, tillæg baseret på kvalifikationer ogkompetencer, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg.Tillæg omfatter såvel trin som tillæg.Pension omfatter: Betalte pensionsbidrag, ATP og supplerende pension. Dvs. tjenestemandspension erikke medregnet.Lønstatistikken tilpasses ved ændringer i personalesammensætningen som følge af opgave- ogstrukturreformen.Til orientering kan oplyses, at Det Fælleskommunale Løndatakontor har udarbejdet et lokaltstatistikprogram. Programmet indeholder mulighed for udarbejdelse af statistikker, som ligger ud over deminimumsbetingelser, som er fastsat i denne aftale.Endvidere henvises til FLD’s hjemmeside, hvor der løbende offentliggøres (amts)kommuneorienteredelønstatistikker (LO-PAKS).Stk. 2.Hvis en part ønsker at lade en anden statistik indgå i de lokale forhandlinger, skal en kopi af denneudleveres til forhandlingsmodparten.§ 3. Lønstatistik på landsplanStk. 1.Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året en opgørelseover de enkelte personale-/stillingskategoriers lønudvikling på landsplan.Stk. 2.Der udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) mindst én gang om året landsdækkende(amts)kommuneorienterede lønstatistikker.Stk. 3.Den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer engang om året.58 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


KAPITEL 3. TVISTER, IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE§ 4. TvisterSåfremt der opstår en tvist, der drejer sig om brud på eller forståelse af denne aftale, retter denforhandlingsberettigede organisation/(amts)kommune henvendelse til Sundhedskartellet/den relevantearbejdsgiverpart med henblik på afholdelse af mæglingsmøde/forhandling mellem den (amts)kommunalearbejdsgiverpart og Sundhedskartellet og følger i øvrigt Retstvistaftalens bestemmelser.§ 5 Ikrafttræden og opsigelseStk. 1.Aftalen har virkning fra den 1. april 2005Stk. 2.Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2008København den 23. juni 2006ForAmtsrådsforeningen:Signe Friberg Nielsen / Tine HolstForKL:Mads Lebech / Johnny KristensenForKøbenhavns Kommune:Mads Lebech / Johnny KristensenForFrederiksberg Kommune:Mads Lebech / Johnny KristensenForSundhedskartellet:Connie Kruckow / Josephine FockAftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område59


BILAG 7Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner og amterAmtsrådsforeningenKLSundhedskartelletAFTALEOM BESKÆFTIGELSESANCIENNITETFOR ANSATTE I KOMMUNER OG AMTER§ 1. IndledningStk. 1.Aftalen omfatter tjenestemænd, reglementsansatte og overenskomstansatte i kommuner og amter.Stk. 2.Aftalen gælder i de kommuner og amter, der hører til KL’s og Amtsrådsforeningensforhandlingsområder, samt i Københavns og Frederiksberg kommuner.Stk. 3.Aftalen gælder, hvor der i lønmæssig sammenhæng er tillagt en forudgående periodes erfaring,beskæftigelse eller ansættelse m.v. lønmæssig betydning, med mindre der i de enkelteoverenskomster eller aftaler er fastsat særlige regler vedrørende §§ 2-3 efter denne aftale ombeskæftigelsesanciennitet.§ 2. Almindelige bestemmelser om beskæftigelsesanciennitetStk. 1.Beskæftigelsesancienniteten regnes fra den 1. i en måned, og altid i hele måneder.Stk. 2.Ved tiltrædelse på en dato efter den 1. i en måned regnes beskæftigelsesanciennitetenfra den 1. i den følgende måned.Stk. 3.Ved fratrædelse på en anden dato end den sidste i en måned medregnes hele fratrædelsesmåneden ibeskæftigelsesancienniteten.§ 3. BeskæftigelseskravStk. 1.Ved fratrædelse på en anden dato end den sidste i en måned medregnes hele fratrædelsesmåneden ibeskæftigelsesancienniteten.60 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


Stk. 2.Der optjenes ingen beskæftigelsesanciennitet ved beskæftigelse i mindre end 8 timer pr. uge igennemsnit.Stk. 3.En ansat optjener beskæftigelsesanciennitet i det tidsrum, den pågældende varetager sin stilling,idet dog følgende fraværsperioder medregnes i beskæftigelsesancienniteten:1) ferie,2) midlertidig tjeneste i anden stilling,3) sygdom,4) barsel- og adoptionsfravær med løn,5) barsel- og adoptionsorlov uden løn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder medhensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v.,6) fravær med henblik på varetagelse af ombud og medlemskab af Folketinget ellerEuropa-Parlamentet,7) tjenestefrihed med løn og8) indkaldelse til aftjening af værnepligt.Bemærkning til § 3, stk. 3, nr. 1:Det bemærkes, at ferieperioder medregnes, uanset om den pågældende har optjent ret til ferie med løneller feriepenge, eller om ferie afholdes uden løn.Bemærkning til § 3, stk. 3, nr. 7::Tjenestefrihed med løn medregnes i hele beskæftigelsesancienniteten. Tjenestefrihed uden løn erprincipielt ikke beskæftigelsesanciennitetsgivende. Kortvarige tjenestefrihedsperioder uden løn, hvorlønfradraget beregnes efter § 3 i aftalen om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personalemedregnes i beskæftigelsesancienniteten. I medfør af tjenestemandsregulativets § 38, stk. 4, kandet bestemmes, at tjenestefrihedsperioden medregnes i beskæftigelsesancienniteten. Tilsvarendebestemmelser findes eller praktiseres inden for de enkelte overenskomstområder.§ 4. Dokumentation for ansættelseStk. 1.En erklæring fra kommunen/amtet om en fratrædende persons ansættelse skal indeholde oplysning om1) datoen for tiltrædelsen,2) datoen for fratrædelsen og3) beskrivelse af indplacering og lønforløb i den seneste stilling inden fratrædelsen,herunder oplysning om beskæftigelsesgraden (beskæftigelsesbrøk).Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område61


Stk. 2.Erklæring efter stk. 1 udleveres uopfordret i forbindelse med fratrædelsen, hvis dette er foreskrevet vedden aftale/overenskomst, som den ansatte har været omfattet af. I andre tilfælde udleveres erklæringefter stk. 1, hvis den ansatte anmoder herom. En erklæring kan eksempelvis finde anvendelse, hvorder centralt er aftalt kvalifikationsløn betinget af ansættelsestid, jf. den enkelte overenskomst/aftalesbestemmelser herom.Stk. 3.En erklæring efter stk. 1 forudsættes lagt til grund ved ansættelse i en ny stilling, hvis erklæringensudvisende er i overensstemmelse med de oplysninger, som den nyansatte giver om sin hidtidigebeskæftigelse.§ 5. Ikrafttræden og opsigelseStk. 1.Aftalen har virkning fra den 01-04-2002.Stk. 2.Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 31-03, dog tidligst til den 31-03-2005.Stk. 3.Aftale af den 03-07-1989 om lønanciennitet m.v. for kommunalt/amtskommunalt ansatte medaflønning efter tjenestemandslønsystemet ophæves, jf. dog stk. 4.Stk. 4.For ansatte efter løntrinssystemet, der ikke er omfattet af rammeaftalen om ny løndannelse, finderaftale af den 03-07-1989 om lønanciennitet m.v. for kommunalt/amtskommunalt ansatte med aflønningefter tjenestemandslønsystemet fortsat anvendelse.København, denFor Amtsrådsforeningen:For KL:For Sundhedskartellet:62 Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område


BILAG 8PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM ANSÆTTELSESBREVEMELLEM SHK OG DE (AMTS) KOMMUNALE ARBEJDSGIVERPARTERPROTOKOLLATTIL AFTALE OM ANSÆTTELSESBREVEMELLEM SHK OG DE (AMTS) KOMMUNALEARBEJDSGIVERPARTER§ 4 i aftale om ansættelsesbreve (Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren omvilkårene for ansættelsesforholdet) omhandler forpligtelsen til at give meddelelse om ændringer iansættelsesforholdet, men denne bestemmelse omfatter ikke lønændringer.De (amts)kommunale arbejdsgiverparter og Sundhedskartellet (SHK) er dog enige om, at den ansatte skalunderrettes skriftligt om decentralt aftalte ændringer i lønforholdene efter overgang til ny løndannelse. Detkan ske ved udlevering af en kopi af den indgåede aftale af de ændrede lønforhold, ved specifikation pålønsedlen eller ved anden skriftlig underretning.Underretningen skal være den ansatte i hænde senest 1 måned efter aftalens indgåelse. Hvis der ikke givesden ansatte denne underretning, følges den i § 5 aftalte procedure.København, denFor Amtsrådsforeningen:For KL:For Sundhedskartellet:Aftale om Lokal løndannelse for Sundhedskartellets område63

More magazines by this user
Similar magazines