kronisk sygdom - Kronikerenheden

kronikerenheden.dk
  • No tags were found...

kronisk sygdom - Kronikerenheden

Bedre inddragelse af mennesker med enkronisk sygdomPraksisnært kursusSundhedspædagogik i patientsamtaler4 kursusdageKommunikationstræningmed udgangspunkt ideltagernes egen praksisKurset er betalt af de regionalekroniker-puljemidlerKursusForår 2012


Sundhedspædagogik i samtale medmennesker med en kronisk sygdomBliv klædt på til kvalificeret at varetage samtaler med mennesker med enkronisk sygdom. Lær teknikker og værktøjer til at udforske og afdække deres behov,så I sammen kan finde ud af, hvad der er bedst for den enkelte.Samarbejde på tværsDette kursus tilbydes alle dele af sundhedssektoren, blandt andet for at gøre detlettere at tale sammen og evt. etablere faglige netværk på tværs af sektoren. Tilstyrkelse af samarbejdet og til gavn for patienterne.4 kursusdage:3 mødedage + 1 forberedelsesdagKurset er et sammenhængende kompetenceudviklingsforløb, hvor du får bådeteoretisk indlæg og praktiske øvelser med afsæt i din egen hverdag. Der er tremødedage, og den fjerde dag kan du selv fordele i forhold til de opgaver, der ermellem mødedagene.Du skal deltage i alle kursusdagene for at både du og de øvrige kursister får fuldtudbytte af kurset.Kursusdag 1Partnerskab og involveringDu får undervisning i, hvordan du kommunikererog samarbejder med patienten,så du opnår en bedre forståelse og indsigti hans eller hendes situation og hverdag.Det er målet, at I samme skal planlægge ogaftale sundhedsfremmende aktiviteter,som patienten både kan deltage i ogudføre selv.Opgave inden kursusdag 2:Beskrivelse af praksissituationenBeskriv et konkret stykke praksis fra dinegen hverdag. Praksisbeskrivelsen hjælpermed at analysere og perspektivere dineerfaringer. På kursusdag 1 får du hjælp til,hvordan du beskriver praksissituationen.Kursusdag 2Kommunikationstræning iUCN’s kommunikationslaboratoriumDu arbejder målrettet med træning af dinekommunikative færdig heder. Vi øver praktiskesituationer, hvor skuespillere agererforskellige typer patienter. Efterfølgendebearbejder vi øvelserne i forhold til teoretiskeinput. Det hele styres af en uddannetvejleder, der har særlige kompetencerinden for kommunikation og supervision.Målet er, at du selv ser nye sammenhænge,så du udvikler dine kommunikative færdighederi praksis.Opgave inden kursusdag 3:Arbejde med aktuelle casesDu kan her arbejde videre med sundhedspædagogiki konkrete, praktiske opgaverpå UCN’s elektroniske læringsplatform It’sLearning, hvor der kun er adgang for kur -sets deltagere og en vejleder. Du får vejledningi brug af systemet og supportpr. mail eller telefon.Kursusdag 3Hvordan følger vi oppå indsatsen?Workshop, løsningsfokuserettilgang og netværksdannelseVi arbejder i workshops med forskellige,praktiske udfordringer i forlængelse afkursusdag 2 og opgaverne fra It’s Learning– eller fra din egen praksis. Vi behandlerudfordringerne med en løsningsfoku serettilgang, LØFT, du sidenhen kan bruge ihverdagen.Der bliver også mulighed for at dannenetværk, så du også i fremtiden kanudveksle erfaringer med de øvrigekursister.Kursusdag 1Partnerskabog involveringOpgave:Fremstilling afpraksisbeskrivelserKursusdag 2Træningsdagi Kommunikationslaboratorium3 kursusdage (á 8 deltagere)Opgave:Afprøvningi praksisKursusdag 3Hvordan følger vi op påindsatsen?Netværksdannelse


TidKursus / nr. Dag 1Partnerskab oginvolveringKursus 1Nr. C48013-12Kursus 2Nr. C48016-12Kursus 3Nr. C48017-12D. 6.3.2012Kl. 9.00 – 15.30D.19.3.2012Kl. 9.00 – 15.30D. 12.4.2012Kl. 9.00 – 15.30Dag 2Kommunikationstræning(holdet deles på 3 dage)D. 26., 27. eller29.3.2012Kl. 8.30 – 16.00D. 16., 17. eller19.4.2012Kl. 8.30 – 16.00D. 8.,10. eller11.5.2012Kl. 8.30 – 16.00Dag 3Hvordan følger vi oppå indsatsen?D. 2.5.2012Kl. 9.00 – 15.30D. 22.5.2012Kl. 9.00 – 15.30D. 21.6.2012Kl. 9.00 – 15.30StedAlle kursusdage afholdes på UCN, Selma Lagerløfsvej 2, Aalborg Øst.PrisKurset er betalt af de regionale kroniker-puljemidler, så det er gratis for dig at deltage.NB! Tilmelding er bindende, og det er nødvendigt at du deltager alle kursusdagenefor at du og de øvrige deltagere får udbytte af kurset.Få mere at videLæs mere på www.ucn.dk/sundhed eller kontaktudviklingskonsulent Anne-Mette Støvring på ans@ucn.dkTilmeldingSend navn, adresse, arbejdssted, cpr.nr. og det ønskede kursusnr.til kursussekretær Judy Hagerup Jacobsen på: juj@ucn.dkSeneste tilmelding: 1. februar 2012UCN act2learn har udviklet dette kursus i samarbejde medAlmen praksis, de nordjyske kommuner, de nordjyske sygehuseog Kronikerenheden Nordjylland.

More magazines by this user
Similar magazines