reserven - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

roid.dk

reserven - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Hovedorganisationen for

Personel af Reserven i Danmark

indkaldelse til ordinær

generalforsamling

lørdag den 28. marts 2009 kl. 1400 i Gl. Varmecentral, Kastellet, København

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes på grundlag af et fremlagt budget.

5. Valg af Formand.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Ifølge lovenes § 13 er følgende medlemmer af bestyrelsen på valg:

• Formand, Major-R Karsten Heiselberg, Den Kongelige Livgarde

• Oberstløjntnant-R Jørn Arne Nielsen, DANILOG

• Premierløjtnant-R Henrik Christiansen, Jyske Dragonregiment

• Premierløjtnant-R Claus C. Brünger, Søværnet

• Sektionsleder-R Per Junker Thiesgaard, Beredskabsstyrelsen

• Formand, Major-R Karsten Heiselberg, Den Kongelige Livgarde, har ikke ønsket genvalg

• Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen, DANILOG, har ikke ønsket genvalg

• Premierløjtnant-R Henrik Christiansen, Jyske Dragonregiment, er villig til genvalg

• Premierløjtnant-R Claus C. Brünger, Søværnet, er villig til genvalg

• Sektionsleder-R Per Junker Thiesgaard, Beredskabsstyrelsen, er villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår som ny formand:

• Oberstløjtnant-R Birger Kjer Hansen, Trænregimentet

Bestyrelsen foreslår til nyvalg:

• Oberstløjtnant-R Sven Straarup, Den Kongelige Livgarde

• Marinespecialist-R Knud Underberg Rasmussen, Søværnet

Læs mere om kandidaterne andetsteds i bladet.

Som statsautorisret revisor for en étårig periode foreslås genvalgt MAZARS

Ifølge Foreningens love § 7 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar.

HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til Foreningens sekretariat eller læses på http://www.hprd.dk

ReseRven 1/2009

Bestyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines