20849_Reserven 1_08 - Hovedorganisationen for Personel af ...

roid.dk

20849_Reserven 1_08 - Hovedorganisationen for Personel af ...

RESERVEN

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark • hprd.dk • mail@hprd.dk • februar 2008 • nummer 1/2008

I bladet:

• Protektors nytårshilsen – Reserven er en fleksibel ressource

• Hæren søger officerer og befalingsmænd til korttidstjeneste

som lærer/instruktør

• Rapport fra HELDET Irak 07

• Militær efteruddannelse (GME) i Flyvevåbnet

• Forsvarskommandoens Feltsportskursus 2008

• Indkaldelse til HPRD generalforsamling

• Udnævnelser i Reserven


BESTYRELSEN

Formand:

Major-R Karsten Heiselberg

Hvedemarken 8

3540 Lynge

☎ 4819 2048 (P) / 7022 3730 (A) / 2020 4021 (M)

kh@hotmail.com

Næstformand:

Oberstløjtnant-R Birger Kjer Hansen

Frændevej 13

2860 Søborg

☎ 3967 1305 (P) / 4322 2021 (A)

bkh@ltk.dk

Bestyrelsesmedlem:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

☎ 5492 6560 (P) /4567 4701 (A) / 4195 0654 (M)

joernarne@nielsen.mail.dk / janielsen@mil.dk

Bestyrelsesmedlem:

Major-R Peter Michael Andersen

Blidahpark 30, 1.tv.

2900 Hellerup

☎ 3962 0806 (P) / 7227 3306 (A) / 2526 3306 (M)

pma@bechbruun.com

Bestyrelsesmedlem:

Sektionsleder-R Per Junker Thiesgaard

Grønnegade 31, 1.th.

1107 København K

☎ 3312 0091 (P) / 2870 0191 (M)

thiesgaard@mac.com

Bestyrelsesmedlem:

Premierløjtnant-R Henrik Christiansen

Birkedommervej 9, 2.tv

2400 København NV

☎ 8616 3546 (P) / 3061 1266 (M)

henrik-chr@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem:

Premierløjtnant-R Claus Chr. S. Brünger

Øster Farimagsgade 14B 4. tv

2100 København Ø

☎ 3543 3882 (P) / 4092 2655 (M)

claus@bruenger.dk

Bestyrelsesmedlem:

Oversergent-R Folmer Riis

Langstedgyden, Turup

5610 Assens

☎ 6479 1353 (P) / 6226 1726 (M)

riis@it.dk

Hovedorganisationen for Personel af Reserven

i Danmarks Protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Ansvarshavende redaktør

Major-R Palle Redder Madsen

pallereddermadsen@mail.dk

☎ tlf. 3526 1922 (P) - 4076 8980 (M)

Redaktion

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

Major-R Bengt Laier

Udgiver

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)

Rigensgade 9 · 1316 København K

☎ 3314 1601 / mail@hprd.dk

Tryk og sats

Litotryk København a/s

Abildager 21 · 2605 Brøndby

☎ 4343 6600 / litotryk@litotryk.dk

Oplag

3.000 eksemplarer 4 gange årligt

ISSN

0907–6786

SEKRETARIATET

Sekretariatschef/webmaster:

Oberstløjtnant-R Peter Henrik Lynard

phl@hprd.dk

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Rigensgade 9 · 1316 København K

☎ 3314 1601 · fax 3314 3667

http://hprd.dk · mail@hprd.dk

Sekretariatet har åbent daglig mandag til fredag fra 09.00 til 14.00.

Sekretariatschefen kan tillige uden for denne tid træffes efter aftale.

RESERVEN

Ophavsret og presseansvar

Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når blot kilden angives.

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som

ikke nødvendigvis deles af HPRD.

Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende

artikel eller HPRD.

Abonnement

Reserven tilsendes gratis medlemmer af HPRD.

Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af 470

kroner årligt (momsfrit).

Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD's sekretariat.

Kommende udgivelser

Nr. 2/2008 22. maj (stoffrist 6. maj)

Nr. 3/2008 11. september (stoffrist 26. august)

Nr. 4/2008 27. november (stoffrist 11. november)

Nyt adresseringssystem

Grundet ændrede betingelser og service hos Post Danmark påføres modtageradresser nu af bladets trykkeri.

Adresseændringer tilgår ikke HPRD fra Post Danmark og bedes derfor meddelt HPRD Sekretariat direkte på

mail@hprd.dk

2 RESERVEN 1/2008


Hans Kongelige Højhed Prins Joachims

nytårshilsen

til det danske personel af reserven

Personel af reserven har igen i 2007 ydet et betydeligt og

vigtigt bidrag til forsvarets deltagelse i den internationale

kamp for fred og frihed samt for en positiv udvikling i nogle

af verdens konfliktområder. Det har desværre også betydet,

at danske soldater er faldet i kamp og dermed har betalt

den højeste pris.

I 2007 er det store arbejde med at tilpasse forsvaret med

vægt på deltagelse i og løsning af internationale opgaver

fortsat. Samtidig har mange – bl.a. som følge af de gunstige

tider i det danske samfund – ønsket at forlade forsvaret.

Personel af reserven har her vist sig at være en fleksibel

ressource, som har kunnet støtte forsvaret i løsning af de

forskelligartede opgaver, som forsvaret er pålagt.

Personel af reserven, som er placeret i den operative

struktur og i den regionale føringsstruktur, har på samme

måde i 2007 oplevet et stigende aktivitetsniveau. Reservepersonellet

har herigennem kunnet erfare, at der er brug for

dem. Reserven har således på fornem vis medvirket til

løsning af forsvarets mange opgaver.

Det er derfor for mig en stor glæde at konstatere, at forsvaret

fortsat i sin værktøjskasse har brug for den fleksible

kapacitet, som dette personel udgør.

Jeg udtrykker min anerkendelse for den indsats personel

af reserven har udført i 2007 og ønsker samtidig hver

enkelt og dennes familie et godt nytår.

RESERVEN 1/2008 3


Mulighed for tjeneste

som lærer eller

instruktør

ved Hærens sergentuddannelser

m.fl.

Som en del af de "66 tiltag" i operation

"Bedre Hverdag" er det besluttet

at øge antallet af uddannelsespladser

ved Hærens Sergentskole i Sønderborg

(HSGS). Dette med henblik på

dels at øge antallet af sergenter ved

Hærens enheder og dels at skabe

forudsætning for et større indtag på

Hærens Officersskole ved at øge

antallet af officersaspiranter og kontraktofficerselever.

Hæren har mangel på både officerer

og sergenter, så dette tiltag er

tænkt som en afhjælpning af denne

mangel. De mange ekstra elever ved

HSGS samt efterfølgende bl.a. ved

Hærens Kampskole medfører imidlertid

også et behov for at tilføre

Forsiden

skolerne den nødvendige instruktørog

lærerkapacitet.

Da der er mange OF-R og BM-R,

der har kompetencer indenfor disse

områder, ønsker HOK kontakt med

personel, der måtte være interesseret

i korttidstjeneste (eksempelvis 1

år) ved primært HSGS i Sønderborg.

Den pågældende vil blive beordret

til midlertidig tjeneste ved det

pågældende tjenestested.

Har dette fanget din interesse, kan

du få yderligere oplysninger ved

chefen for HR-afdelingen ved HOK,

major Anders Poulsen, 97101550-

7611 eller kaptajn Carsten Erichsen,

97101550-7614.

Engelsk sprogkursus for befalingsmænd

af reserven i AESOR regi

Det Tyske Reserveforbund har inviteret en-to danske befalingsmænd

af reserven med på det engelske sprogkursus, der afvikles i Rothenburg

d. 16/2 og 17/2 2008, begge dage fra kl. 09 - 17.

Eftersom der er tale om et nyt kursus uden erfaring med, så yder

HPRD deltagergebyret på 50 EUR pr. deltager incl. indkvartering og

frokost. Øvrig forplejning for egen regning. Transport klares ved lån af

MIL BUSL.

Der ydes denne gang ikke indkommanderingsdage for deltagelse i

kurset.

Er du interesseret – så kontakt OS-R Søren Adolphsen,

mail: sba@newmail.dk, tlf. 59278661 / 28555959 senest 6. februar.

4 RESERVEN 1/2008

Byen Musa Qala i Helmand-provinsen blev 12 DEC 2007

tilbageerobret af NATO (ISAF) styrker.

Afghanske soldater sætter efter sejren det afghanske flag

på byens højeste punkt.

Dansk EOD og CIMIC personel har i januar måned støttet

britiske enheder i Musa Qala.

Foto: US Army

Indhold

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims

nytårshilsen 3

Med helikopterne til Irak 5

Kandidater til valg til HPRD bestyrelse 7

Fransk medaljeoverrækkelse

til danske officerer 8

Øvelse Arrcade Fusion 2007 8

International Security Assistance Force 9

Dekorationer til reserven II 10

Forsvar mod selvmordsangreb 12

Militær efteruddannelse

– en dag i Flyvevåbnet 13

Kursus i konsekutiv tolketeknik 14

Hvad laver personel af reserven efter 60? 15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 16

Boganmeldelse 17

Aktuel anbefaling fra CIOR til NATO 17

Udnævnelse af kontraktofficerer

i Søværnet 18

Udnævnelser i Reserven 18

Årsberetning 2007 19

Feltsportskursus 2008 22

CIOR/YROW kongres i Tyrkiet 23

Internationale kurser 24

CIOR 5-kamp 2007 og 2008 27

Kredsnyt 28

Gul sløjfe der støtter vores soldater 32


Med helikopterne til Irak

Nyligt hjemvendt fra den irakiske ørken, er hovedet fuld af indtryk fra tre måneders udsendelse med Flyvevåbnets

Helikopter detachement hold II. Det var et lille detachement men der er ingen tvivl om at vi gjorde en forskel for de briter

vi støttede. Som presseofficer var to dage aldrig ens, og der var nok at se til når vi ville fortælle at der var danskere tilbage

i Basra selvom Hæren var taget hjem.

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN SANDRA PIHL HEISE

HELDET, ja første gang jeg så det i

en tekst, studsede jeg over ordet. Det

udtales [’hæl’dæt], og er en forkortelse

for HELikopter DETachemnet, og er

dagligdags betegnelsen for Flyvevåbnets

internationale mission i Irak i

efteråret 2007. Rent kommunikationsmæssigt

er det ikke en af de bedste

forkortelser, da civile læser det som

[’hæl´et] og ikke forbinder det med en

forkortelse. Men som de fleste af Forsvarets

forkortelser, så blev også

denne forkortelse hurtigt så indgroet,

at der ikke var andet at gøre end at

bruge den.

Min udstationering med HELDET

startede i maj 2007, hvor jeg en fredag

morgen blev ringet op af Flyvevåbnet

og spurgt, om jeg ville udsendes til

Irak. Opringningen satte mange tanker

i gang. Jeg stod mit i mine afsluttende

eksamener i København og skulle beslutte

om Irak var næste destination.

Jeg har ikke haft reaktionsstyrkekontrakt,

så mit svar var alene op til,

om jeg havde lyst eller ej. Egentligt var

jeg ikke i tvivl. Tidsmæssig passede det

perfekt og jeg har altid gerne ville

Fennec helikoptere fløj 354 missioner i Irak

udsendes. Jeg brugte weekenden på at

ringe rundt til mit netværk i Flyvevåbnet,

og efter samtale med familie

og venner, sagde jeg ja tak til stillingen,

som presseofficer for HELDET hold II.

Den 1. juli var jeg tilbage i uniformen

på fuld tid, med en halvårlig korttidskontrakt.

Sommeren igennem arbejdede

jeg i Flyvertaktiske Kommando i

Karup med forberedelserne til udsendelsen

sammen med hold 1's presseofficer.

I august og september arbejdede

jeg i FTK-LESEK, mens jeg fulgte

Hold I ankomst til Irak og deres dagligdag.

I september deltog jeg desuden i

fjortens dages missionsorienteret

uddannelse (MISU) med de øvrige deltagere

på hold II. Nu havde uniformen

skiftet farve til sand, og afrejsen sydpå

var nært forstående.

Fra Karup til Camp Copenhagen

Det første vi blev mødt af, da vi stod

ud af C-130 Herkules flyet i Basra, var

varmen. Jeg var endda så heldig først

at komme i oktober, hvor de 40 grader

var mere acceptable end temperaturerne

i juli og august, hvor man med

over 50 grader kan spejle æg på helikopternes

rotorblade.

Basen lå 15 km vest for Basra by ved

Basra lufthavn. Udover lufthavnen er

det en base for den multinationale

division i Syd-Irak, Contingency Operation

Base Basra, i daglig tale COB'en.

HELDET boede i den danske bataljons

gamle lejr, nu omdøbt til Camp

Copenhagen. Vi boede sammen med

en britisk battle group på 400 mand

for at fylde pladsen ud. Dette gjorde

også, at vi var folk nok til at have en

KFUM (Kuffen), som var vores daglige

samlingssted.

Der var planlagt fire dages overdragelse

mellem de to hold, og alle havde

travlt med at nå det hele. Hold I havde

løst missionen godt, og vi var mere

end parate til at tage over og komme

i gang efter alle forberedelserne.

De fire Fennec helikoptere var kernen

i bidraget, og det operative personel

kom fra Eskadrille 724, som til

daglig flyver med Forsvarets 8 Fennec

helikoptere. Mange af de andre kom

fra Helikopter Wing Karup (NIV III),

som var Parent Unit (den udsendte

enhed). Blandt detachementets 50

folk var jeg den eneste officer af reserven.

Briternes øjne i luften

Missionen for HELDET var at være briternes

øjne i luften. HELDET var en del

af den britiske fælles helikopterenhed:

Joint Helikopter Force Iraq, og blev på

linje med de britiske helikoptere

task'et af den britiske Brigade til at

løse forskellige opgaver. Den danske

ROE gav, at helikopterne ikke kunne

anvendes offensivt. Det blev HELDET’s

faste opgave at være top-cover for

forsyningskonvojerne til og fra Basen.

De 5.000 mand, der boede på COB'en,

krævede dagligt over 30 lastbiler med

alt fra vand til reservedele for at fungere.

Forsyningerne kom fra Kuwait, og

selvom det kun var 60 km i fugleflugtslinje

fra COB'en til grænsen, tog

køreturen over et par timer på grund

RESERVEN 1/2008 5


Der var ikke meget fri høje efter ombygningen af sengene til Bagdad-beds

af rutevalg. Den gennemsnitlige rute

var ca. 300 km. Den danske Fennec

helikopter fulgte konvojerne og kunne

gennem kommunikation med kolonneføreren

advare om mistænkeligheder

på ruten, det være sig alt fra trafikpropper

til mulige vejsidebomber.

Information til alle verdens

hjørner

Arbejdet som presseofficer er ikke

ligeså veldefineret som arbejdet som

helikopterpilot eller teknikeren. Det er

et område, der nemt bliver meget subjektivt.

Den store faste opgave var at skrive

et ugentligt nyhedsbrev, der blev publiceret

på Flyvevåbnets hjemmeside.

Nyhedsbrevet var den officielle præsentation

af HELDET's hverdag, og det

var en udfordring at få formuleret teknikernes

tekniske forklaringer sådan,

at også udefrakommende kunne forstå

nødvendigheden af det nybyggede airscoop.

Jeg var også webmaster på

Flyvevåbnets pårørendehjemmeside.

Hver dag blev der skrevet dagbog, og

jeg stod for at lægge den op på siden

og underbygge med fotos.

De fleste af mine opgaver skiftede

fra uge til uge. I forbindelse med folketingsvalget

optog jeg film, som blev

sendt hjem til Forsvarskanalen (Forsvarets

tv på nettet). Jeg var udstyret

med et af Flyvevåbnets nye professionelle

filmkamera-sæt, og kunne derved

optage film til internt brug og til

danske medier.

Kontakten til de danske medier

fyldte en del. Der var arrangeret pressebesøg

hjemme fra - det var perioder

6 RESERVEN 1/2008

- hvor jeg var sammen med journalister

næsten døgnet rundt. I forbindelse

med hjemtagningen kom TV2’s

Niels Brinch for at dække det sidste

danske militærbidrag, der nu blev

trukket hjem. Samtidig skrev jeg med

Ritzau journalister, skrev artikler til

nettet og koordinerede telefoninterviews,

ja, der var gang i den lige til det

sidste.

Idet HELDET var et lille detachement,

havde jeg udover min primære

funktion som presseofficer flere skråstregsfunktioner,

såsom velfærdsofficer/besøgskoordinator/adjudant.

Vi havde tre store besøg i lejren fra

Forsvarsstabschefen, Chefen for Flyvevåbnet

og Forsvarsministeren. Selvom

det var HELDET's dagligdag de skulle

opleve, så lå der mange timers koordination

og planlægning forud for besøgene.

Besøget af Forsvarsministeren

og hans stab gjorde, at alle mine

kasketter kolliderede. Jeg havde behov

for at være presseofficeren sammen

med delegationens DR1 TV-hold og

journalisten fra Politikken, besøgsofficer

for den 12 mand store delegation,

og velfærdsofficer for den dobbelte

fødselsdag der blev afholdt under

besøget. Derfor blev jeg nødt til at

uddelegere mine andre funktioner end

presseofficer, så jeg kunne være i helikopterhangaren

når der blev filmet til

TV-avisen. Men ligesom i mange andre

situationer, hjalp alle med at få opgaverne

løst.

Nu mangler jeg erfaring fra større

missioner, men holdningen hos vores

lille detachement var, at alle bidrog og

ingen var fredet. Alle, der var med

HELDET var specialister inden for

deres område, og rang betød derfor

meget lidt. Nogle af flyvespecialister,

der var med havde skruet på helikoptere

i en menneskealder, og gennemsnitsalderen

var høj med yngste mand

på 23 år og ældste på 64 år. Skulle en

ekstra opgave løses var det et spørgsmål

om, hvem der havde tid. Derfor

havde chefen OL Søren Jessen også en

vagt på Kuffen, ligesom os andre. Alle

arbejdede også side om side, da vi

skulle have fyldt 1.500 sandsække til

vores senge.

Himmelseng af sand

Indkvarteringen er en hel føljeton for

sig selv. I sommeren 2007 regnede det

ned over COB'en med granater. Der

var op til flere angreb om dagen, og

man sov i almindelige senge og havde

skabe i teltene. Da HELDET hold I

startede skulle man derfor smide sig

på gulvet om natten og hive fragmentationsvest

og hjelm på, hvis alarmen

gik.

Englænderne besluttende at

udskifte sengene med Bagdad-beds,

som er en madras på gulvet med en

kevlarplade ca. 1 meter over, som

"tag". Rundt om sengene blev der bygget

80 cm høje murer af betonsten for

at stoppe spredningen af fragmenter,

hvis der skulle lande en granat. Da jeg

kom til COB'en flyttede jeg derfor ind

i min egen lille ”grisesti”, som var alles

kælenavn for vores små sovebåse. Forbedringen

gjorde, at sengen var at

betragte som sikret område, og man

blev liggende i sengen under en alarm.

Mens vi var der, besluttede englænderne

imidlertid, at sikkerheden

omkring sengene skulle forbedres.

Oven på stenmuren skulle der lægges

en 10 mm jernplade, derpå kevlarpladen,

og øverst 32 sandsække indpakket

i plastik. Der var arbejde nok for

HELDET, da vi skulle bygge alle vores

senge om med sandsække og stålplader.

Regn af granater

Der var kun en enkel dag med nedbør,

men til gengæld var der dage, hvor det

regnede med granater. Jeg oplevede

30 angreb med i alt 96 granater i min

tid på basen, hvor den tætteste landede

15 meter uden for vagten til den

danske lejr. Mange ja, men langt fra

det niveau, som de udsendte i som-


mermånederne oplevede, - der var op

til 4 angreb om dagen. Det var aldrig

sådan, at jeg gik og tænkte på, hvornår

det næste angreb ville komme, men

når jeg først lå på gulvet, mens alarmen

gjaldede, kunne jeg mærke pulsen

dunkede i øret. Flere af alarmerne om

natten sov jeg igennem, eller jeg registrerede

kort, at alarmen lød og faldt i

søvn igen inden, at den blev afblæst.

Sammen med fragmentationsvest

og hjelm bar vi alle pistol, som personligt

våben, idet truslen for kidnapning

var Middel. De eneste skud, der blev

affyret var på skydebanen for at vedligeholde

vores færdigheder.

Succes hele vejen igennem

50 danske flyvere fylder ikke meget

blandt 5.000 englændere, men HEL-

DET's omdømme betød, at vi var velanset

på hele basen. Vi blev ofte, som

danskere, lidt flove over den kæmpe

taknemmelighed som englænderne

udviste, idet vi jo bare gjorde vores

arbejde. Den store taknemmelighed

skal ses både som et udtryk for, dels at

vi er allierede, dels at vi gjorde hverda-

gen mere tryg for de soldater, der hver

dag tilbragte 6-8 timer på de irakiske

veje. Kun tre gange i løbet af de 354

fløjne missioner var konvojerne udsat

for vejsidebomber, heldigvis uden

skade på personel eller materiel. HEL-

DET løste sin mission til fulde, og vi fik

alle mand med hjem.

For mig var der ingen vanskeligheder

ved at gå fra aktiv officer af reserven

til fuldtidsansat udsendt i INTOPS.

Det var det alle tiders tur, og til alle

tider var humøret højt og med et sammenhold,

der aldrig vaklede.

Kandidater til valg til HPRD bestyrelse

Seniorsergent af

reserven

Bjarne Askholm

44 år, gift, to døtre

på 12 og 18 år,

bosiddende i

Holstebro.

• Politikommissær i Midt- & Vestjyllands

Politi, som leder af Beredskabet

(Ordenspolitiet) i Skive.

• Indkaldt Jyske Trænregiment (JTRR)

i august 1982.

• FN-tjeneste på Cypern 84-85.

• Tjeneste med MP indtil april 1988,

hjemsendt som oversergent.

Major af reserven

Torben A. Valgren

43 år, gift med

Victoria på 21. år,

fire børn mellem

13 og 19 år, bor i

Kastrup.

• Arbejder i dag som underdirektør i

Michael Olsen & Partnere A/S.

• Tidligere arbejdet i Dansk Industri,

Løvens kemiske Fabrik, Forsvarets

Forvaltningsskole og SAS Cargo.

• Uddannet civiløkonom (HD (O)) fra

Handelshøjskolen i København i

1994.

• Indkaldt til reserveofficersuddannelsen

i Flyvevåbnet 1. aug. 1986.

• Ansat ved Politiet derefter.

• A-rådighedskontrakt og siden Bkontrakt

indtil nu.

• Designeret som KDOBM ved 2.

MPKMP/ TRR / DDIV.

• Udnævnt til seniorsergent af reserven

pr. 1. september 1994.

• Politiets Forberedende Lederuddannelse

i 2002 - Vicepolitikommissær

pr. 1. juli 2002.

• Vikartjeneste på KFOR 12 og 13.

• Politiets Overordnede Lederuddannelse

i 2006/2007 - Politikommissær

pr. 1. april 2007.

• Deltaget i STAMRU/JTRR fra 1992 –

2002, heraf overvejende del som

formand.

• Udnævnt til premierløjtnant af

reserven 1. aug. 1988.

• Udnævnt til kaptajn af reserven 1.

jan. 1993.

• Udnævnt til major af reserven 1.

dec. 1998.

• Færdiggjort videreuddannelsestrin I

i 1992 og videreuddannelsestrin II i

2003.

• Gør i dag tjeneste som næstkommanderende

(M331), Wing Reserve,

Air Control Wing.

• Tidligere gjort tjeneste som delingsfører,

næstkommanderende taktisk

fører og taktisk fører ved HAWK

eskadrille 544.

• Efterfølgende gjort tjeneste som

leder af efterretningstjenesten ved

HAWK afdeling Øst.

• Medlem af STARU/HOK fra 1996 –

2002.

• Formand for SG-udvalget i HPRD

siden 2006.

• Ca. 1000 indkommanderingsdage

gennem 20 år.

• Er meget interesseret i Reservens

forhold og vil fortsat bidrage til at

fremme Reservens aktiviteter. Jeg

ønsker at bidrage til, at dette sker

ved at arbejde som medlem af

HPRD bestyrelse.

• Medlem af reserveofficersudvalget i

Luftværnsgruppen siden 1991.

• Siden 1999 formand for reserveofficersudvalget

i Luftværngruppen,

Kontrol- og Luftforsvarsgruppen og

senest i Air Control Wing.

• Medlem af reserveofficersudvalget i

Flyvevåbnet siden 1999.

• Som del af forsvarets reserve i 20 år

er jeg overbevist om, at også fremtidens

forsvar har behov for en aktiv

reserve. For at sikre, at dette sker, er

der i endnu højere grad behov for, at

HPRD fortsat er en aktiv og relevant

aktør. Jeg ønsker at bidrage til, at

dette sker ved at arbejde som medlem

af HPRD bestyrelse.

RESERVEN 1/2008 7


Fransk medaljeoverrækkelse

til danske officerer

Under en medaljeoverrækkelsesceremoni

den 18. december 2007 i den

franske ambassades saloner, overrakte

den franske brigadegeneral Eric Arnaud

det franske forsvars fortjenstmedalje

til ni danske officerer for at have

udmærket sig i det fransk-danske

samarbejde inden for rammerne af

KFOR i Kosovo.

Oberstløjtnant af reserven Povl

Høyer modtog fortjenstmedaljen i

guld.

8 RESERVEN 1/2008

Ceremonien blev overværet af den

franske ambassadør, Bérengère Quincys

og chefen for Hærens Operative

Kommando, generalmajor Poul

Kiærskou.

Siden 1999 har en dansk bataljon

været indsat i Task Force Nords vanskelige

zone i Mitrovica, som er under

de franske styrkers kommando. Dette

samarbejde har varet i næsten ni år og

er blevet et symbol på fransk-danske

militære relationer.

Oberstløjtnant af reserven Povl Høyer

Øvelse Arrcade Fusion 2007

AF SENIORSERGENT AF RESERVEN BJARNE ASKHOLM

I dagene 5-16. november 2007 gennemførtes

een af de større øvelser i

flere år med dansk deltagelse. Dette

som et led i en længere øvelse forud

for Danske Divisions stabs deltagelse

på NRF 14 (Nato Reaction Force nr.

14) fra januar 2010 og et halvt år frem

med mulighed for aktivering og udsendelse

af hele Divisionsstaben til en

igangværende eller ny mission.

Den primære øvelsestager var HQ

Arrcen (Headquarter Allied Rapid

Reaction Corps) med hovedkvarter i

Mønchen Gladbach og engelsk ledet.

DDIV var i den henseende alene

sekundær øvelsestager.

Stedet var Sennelager – en temmelig

stor skydelejr / øvelsesplads nær

Bielefeldt sydvest for Harzen – et

pænt stykke nede i Tyskland.

HQ var placeret i en kæmpe teltlejr

langt ude i en øde og mørk skov, hvor

lysdisciplinen herskede i meget stort

omfang. Britterne havde opstillet HQ i

telte samt underbringelse i telte til

ca. 500 m/k i staben + hjælpere.

HQ DDIV var placeret i en lille gammel

skydelejr (tidligere ungdomslejr

før 2. verdenskrig) - Staumühle ca. 10

km derfra indkvarteret i faste lokaliteter

på 10 mands stuer. HQ var opsat

med KSN-vogne i en god og hensigtsmæssig

opstilling, og skulle fungere

med indspil til HQ Arrcen. DDIV deltog

med godt 300 i HQ incl. hjælpere.

For at styre øvelsen var der også

opstillet en LOCON og HICON på

Normandy Barracks, en god stor og

veletableret engelsk kaserne siden

krigen. Et helt britisk samfund, som så

blev fyldt op med øvelsestagere over

et par uger. Alene LOCON var bemandet

med 1.300 m/k fra mange forskellige

lande, heraf ca. 50 danske LOCON

personel.

Alene det at deltage i en sådan

øvelse efter flere års "fravær" / mangel

på sådanne aktiviteter og en delvis

feltmæssig deltagelse over mere end 5

dage – det var jo herligt for en gammel

reservemand. Det var også

udtrykket for de mange OF-R og BM-

R som jeg mødte og hilste på under

øvelsen. Uden at have et eksakt tal

var der ganske meget personel af

reserven der deltog i øvelsen.

Baglandet fungerede - logistikken,

forplejningen, indkommandering,

afregning og selv FOKUS personelbedømmelse

– ja alt fungerede hurtigt

og effektivt – før, under og efter øvelsen.

Rart.

At øvelsen så indimellem gik "lidt

langsomt" med indspillene, ja det er jo

en anden sag, når mange nationaliteter

skal arbejde sammen med så komplekse

IT-systemer, herunder med

HEM, FTR og TTJ forbindelser.

Spændende var det, og DDIV gjorde

det godt. Man er kommet godt igang

med rækken af øvelser op til NRF 14,

hvor der skal bruges mange OF-R og

enkelte BM-R. Så tag "bolden op" og

kontakt din enhed, FPT, DDIV og tilbyd

dine kompetencer, hvis du vil deltage

på en NRF 14 "kontrakt" med mulighed

for udsendelse. Der vil muligvis

komme andre kontrakttilbud og terminer

til R-PSN – mere om det senere.

Men – Reserven er forsat efterspurgt.


ISAF REGIONAL COMMANDS

& PRT LOCATIONS

RC(W)

Herat

International Security Assistance Force

Farah

Qala-e-Naw

Meymana

Chaghcharan

Lashkar

Gah

Tarin Kowt

Kandahar

RC(N)

MeS

Bamyan

Qalat

RC(S)

Ghazni

Konduz

Feyzabad

ISAF PRT

PRT Lead Nation

Regional Command

KABUL

RC(C) Kabul

Mission: Conduct military operations in the assigned area of operations to assist the Government of Afghanistan in the establishment

and maintenance of a safe and secure environment with full engagement of Afghan National Security Forces, in order to extend

government authority and influence, thereby facilitating Afghanistan’s reconstruction and contributing to regional stability.

Key Facts:

• Commander: General (USA) Dan K. MCNEILL

• Current HQ: HQ ISAF X (USA lead) from 4 FEB 2007

• 39 Troop Contributing Nations

• ISAF Total Strength: approx 41 700 (Includes National Support Elements)

• Remaining USA Contingent: approx 7.000 (Operation Enduring Freedom)

• ISAF AOR (Afghanistan land mass) 650.000 km²

• 25 Provincial Reconstruction Teams (PRT)

Pol-e-Khomri

Bagram

Wardak

Gardez

Sharana

Panjshir Nuristan

Asadabad

Mether Lam

Khowst

Jalalabad

RC(E)

Troop Contributing Nations (TCN): The ISAF mission consists of the following 39 Nations. (The troop numbers are

based on broad contribution and do not reflect the exact numbers on the ground at any one time)

NB: Georgian troops not yet deployed

* Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name

Den danske indsats i

Helmand i 2008

Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriets

20 siders redegørelse

fra december 2007

vedrørende den planlagte danske

indsats i Helmand, Afghanistan

i 2008 kan læses på

FMN hjemmeside http://forsva

ret.dk/FMN/Nyt+og+Presse/

Arkiv/Pressemeddelelser/

2007/Regeringens+plan+for+

Helmand.htm

RESERVEN 1/2008 9


Dekorationer til reserven II

AF STABSLÆGE AF 1.GRAD SVEN PHILIP JØRGENSEN

Som det i sidste nummer blev beskrevet

for det militære forsvar, har også

det civile forsvar, i dag benævnt Redningsberedskabet,

sine dekorationer.

Der er – ikke overraskende – betydelig

lighed i dekoreringspraksis, men der er

den forskel, at i Beredskabskorpset er

det samme dekorationer til reserven

og til det faste personel.

Hæderstegnet for 25 års god

tjeneste i Civilforsvaret –

også benævnt –

Civilforsvarets Hæderstegn

Hæderstegnet, der blev tildelt første

gang i 1963, er efterfølgende hvert år i

maj måned tildelt frivillige, personel af

reserven og fast personel efter 25 års

god tjeneste. Nok lidt overraskende

kan samme hæderstegn tildeles

udlændinge, der har gjort en særlig

indsats indenfor civilforsvaret.

Fortjensttegnet for

25 års god tjeneste i

Civilforsvaret.

Forside

10 RESERVEN 1/2008

Fortjensttegnet for

25 års god tjeneste i

Civilforsvaret.

Bagside

Redningsberedskabets

Medalje

Som det militære forsvar har også

Redningsberedskabet (tidligere under

andre betegnelser) i mere end et halvt

århundrede været indsat udenfor Danmark,

en aktivitet der er taget til de

senere år. Derfor har man også fundet

behov for at kunne honorære dette på

en synlig måde. Redningsberedskabets

Medalje blev indstiftet og tildelt første

gang i 1994. Kriterierne for tildeling er,

at den pågældende har udført en fortjenstfuld

indsats uden for Danmarks

grænser under usædvanlige betingelser.

Indsatsen skal normalt have strakt

sig over en længere periode og skal

være udført som humanitært arbejde.

På medaljens bagside – under trekanten

– indgraveres sted og årstal for

indsatsen.

Redningsberedskabets

Medalje.

Forside

HPRD kursus i Humanitær Folkeret 2008

HPRD afholder lørdag den 5. april 2008 0830-1730 et 1-dages kursus i

Humanitær Folkeret for personel i Forsvaret.

Formål: At skabe et grundlæggende kendskab i Humanitær Folkeret – i

praksis.

Hvem: Alle. Såfremt kursus er overtegnet prioriteres personel, der står foran

umiddelbar udsendelse til international tjeneste.

Mål med kursus: Indblik og forståelse samt perspektivering af Humanitær

Folkeret i internationale missioner.

Der vil være et begrænset antal pladser. Program og materialer udsendes

før kursus.

Kursus afholdes på en militær kursus-facilitet i Københavnsområdet.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 25. marts 2008. Tilmelding til HPRD Sekretariat.

Civilforsvarsforbundets

Hæderstegn

Hæderstegnet er indstiftet 9.november

1956 og efter kongelig approbering

tildelt første gang i 1957. Hæderstegnet

administreres af (nu) Beredskabsforbundet

og kan tildeles personer, der

i længere tid har udført et anerkendelsesværdigt

arbejde indenfor forbundets

arbejdsområder eller i særlig grad

har gjort sig fortjent ved deres virke

for civilforsvarssagen. Hæderstegnet

tildeles i meget begrænset antal –

under 10 pr. år – normalt i forbindelse

med det årlige landsrådsmøde.

Redningsberedskabets

Medalje.

Bagside Civilforsvarsforbundets Hæderstegn

Nijmegen Fortjenstkors og

Tjenestemindemedalje

Personel fra alle kategorier af Redningsberedskabet

har i talrige år deltaget

såvel ”aktivt” som i stabs- eller støttefunktioner

ved Nijmegen-marchen,

hvorfor de hertil knyttede dekorationer

hyppigt ses på de sorte uniformer.

Se i øvrigt artiklen i RESERVEN

4/2007 – også vedrørende ”bæring” af

dekorationer, officielle betegnelser

samt miniaturedekorationer.

Kilder:

Respektive værns uniformsbestemmelser.

Hof- og Statskalenderen, forskellige

årgange.

Stevnsborg, L.: Kongeriget Danmarks

Ordener, Medaljer og Hæderstegn.


56

50

33

39

60

18

13

1

8

19

7

14

2

9

20

28 29

34

46

51

61

Disse 70 ledere er optaget


på CBA uddannelsen

40

62

52

3

35

41

47

15

24

57

10

30

63

4

36

42

48

AVT ønsker jer alle held og

lykke med studiet

21

25

43

5

11 12

Du kan læse mere på www.avt-people.com

eller ring og hør nærmere på 70 208 828

Contents provided by: Educational member:

53

58

64

37

16

31

22

49

26

44

54

59

65

6

23

17

27

32

38

45

55

Module 1:

General Management,

Study Tour to Boston,

USA + E-learning

Module 2:

Marketing

Næste CBA

hold starter

august 2008

Ansøgningsfrist:

15. juni 2008

Thomas Christiansen, Sampension A/S 2. Linda Katarina Poulsen,

Hasselblad A/S 3. Ida Heckscher, DONG Energy 4. Brian Bisgaard, Eurest

A/S 5. Per-Michael Poulsen, Nokia 6. Per Hatting, TVM Executive Skills

7. Christian Brydensholt, Home 8. Kim Irwing Seeger, Danelec Marine 9.

Jakob Hansen, Nilfisk-Advance A/S 10.Vincent Attallah, Kivex Biotec Ltd.

11. Frederik Toft, TrygVesta A/S12. Lars Steffensen, Sony Nordic A/S 13.

Klaus Johansen, Scandinavian Airlines Danmark A/S 14. Brian Nielsen,

Mærsk Container Industry A/S 15. Torben Jeppesen, TopSolutions 16.

Niels Serup-Hansen, Sanofi-aventis Denmark A/S 17. Flemming Bille,

B.Bille A/S 18. Bo Rasmussen, Bording A/S 19. Lone Kuhlmann Denker,

TDC/Mobile Nordic 20. Camilla Frøjk, Krea Medie A/S 21. Berit Linde

Jessen, P.Lindberg A/S 22. Susanne Aaris Hedegaard, Alter Meierhof

Vitalhotel 23. Susanne Malmgren Bang Rasmussen, Eniro Danmark

A/S 24. Bo Reggelsen, Datacon A/S 25. Marianne Randrup, ILVA A/S

26. Thomas Drustrup, Confederation of Danish Industries 27. Zanne

Stensballe, TDC A/S 28. Thomas Biehl, Junget A/S 29. Johan Lundgren,

Dell 30. Martin Johansson, International Power Switch 31. Henrik From,

Activatum 32. Henrik Hjorth, Comwell A/S 33. Niels Scheel Vandel

Nørgaard, V&S Wine A/S 34. Lars Sloth, Orbicon A/S 35. Jan Normann

Ganderup, Merlin 36. Poul Erik Moelgaard Rasmussen, Revi-IT 37. Mads

Transel, NCR WCS 38. Peter Hansen, Scandic Hotel A/S 39. Viggo Linde

40. Dorit Greve, LandboFyn 41. Claus Hovge Andersen, BilBasen ApS

42. Michael Finderup, AdServing Danmark A/S 43. Peter Krogsgaard,

Telia A/S 44. Peter Wolter Nisbeth, TeliaSonera AB 45.Hanne Jørgensen,

Scanbech A/S 46. Rikke Charlotte Aarøe Carlsen, Marsh Inc. 47. Jan

Wedervang, Swedbank 48. Vibeke Holst-Andersen, Dako Denmark A/S

49. Lars Melvin Scharf, Locatel A/S 50. Kenneth Bæk, Edvantage Group

Denmark 51.Michael Nyberg,Reckitt Benckiser Scandinavia 52.Thomas

Kastrup,GN Store Nord 53.Jacob Christen Estrup,Vækstfonden 54.Peter

Springborg, Erik Sørensen Vin 55. Stig Gudmundsen, Stema Engineering

A/S 56. Allan Riis, GN Netcom 57. Thomas Vangsgaard, Viking Footwear

A/S 58. Torben Colberg Andersen, Nycomed Danmark 59. Josephine

Piplits, VIA Travel A/S 60. Jørgen Bach, Dynamicweb Software A/S 61.

Rudi Pedersen, Birn A/S 62. Ole Bugge Mikkelsen, KMD 63. Liselotte

Fjeldgaard, Alu Rehab A/S 64. Lars Bay-Smidt, Actona Company A/S 65.

Hans Erik Hjulmand Christensen, Ringkjøbing Bank

Ikke på billedet: Anders Bjørn Thielfoldt, Bossard Denmark A/S -

Andrew Hansen, Eik Banki P/F - Jesper Leth, Siemens A/S - Per Stritich,

SuccessFactors - Claus Thomsen, SDC A/S.

CBA uddannelsen består af følgende fag:

Module 3:

Module 5:

Leadership & Decision Making Financial Reporting & Control

Module 4:

Business Technology

& Operations Management

Module 6:

Competition & Strategy,

Management Simulation

Exercise + Applied Research

Project

Denmark: Toldbodgade 31 · 1253 Copenhagen K USA: Harvard Square Center · 124 Mt. Auburn Street · University Place, Harvard Square · Suite 200 N. · Cambridge, MA 02138-5700, USA · www.avt-people.com · avt@avt-people.com · Tlf. 70 208 828

CBA is a registered trademark of AVT in Denmark.

RESERVEN 1/2008 11


Forsvar mod selvmordsangreb

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN KLAVS VEDEL

Den 19.-23. november 2007 havde jeg

takket være venlig hjælp fra HPRD

mulighed for at deltage i kurset

Defence Against Suicide Terrorism

ved Centre of Excellence – Defence

Against Terrorism (COE-DAT), et

uddannelsescenter i NATO-regi i

Ankara. Formålet med at sende en

sprogofficer til Tyrkiets land var at

tilføre korpset lidt viden på dette

uhyggeligt aktuelle område med den

lumske bagtanke, at det måske-måske

kunne indspilles i forbindelse med

relevante missionsuddannelser.

Mange af lektionerne foregik på et

meget teoretiserende plan, på trods af

at flere af foredragsholderne jævnligt

gentog, at det er meget vanskeligt at

generalisere, når det kommer til

størrelsen selvmordsangreb. Der var

Sex, kærlighed, mænd og kvinder.

Aftaler med din partner og samtaler før, under

og efter udsendelse til international tjeneste.

12 RESERVEN 1/2008

Lars Juhl

Sexolog og Parterapeut

Samtale og rådgivning om seksualitet, parforhold og singleliv.

Coaching og vejledning omkring kærlighedsproblemer samt

undervisning, foredrag/debat og kurser.

Telefon 46401563 hverdage 10-14 / lars.juhl@lhuj.dk

enkelte mere konkrete indlæg, blandt

andet fra nogle af de tyrkiske officerer

og politifolk, samt interessante kommentarer

fra henholdsvis den afghanske

og pakistanske delegation. Jeg tillader

mig nedenfor i tilfældig rækkefølge

-at drage nogle af de i mine øjne mest -

interessante (del)konklusioner frem.

• Selvmordsangreb, 1. Jan. 2007 - 31.

okt. 2007:

Globalt: 424 angreb, 2479 dræbte,

5902 sårede, heraf:

Irak: 236 angreb, 1395 dræbte, 3304

sårede (konstant høj frekvens)

Afghanistan: 118 angreb, 407

dræbte, 769 sårede (stigende frekvens)

• Der var ikke registreret selvmordsangreb

i Irak inden den allierede

invasion i 2003

• Teknologien bag selvmords- og vejsidebomber

spredes voldsomt hurtigt

• Hvis en person vil ofre sit liv i et

selvmordsangreb, er det stort set

umuligt at forhindre vedkommende

i at gøre det. Der er en grund til, at

der kun findes meget, meget få selvmordsbombere,

som er pågrebet i

live. HUMINT (fysisk indhentning)

er uden sammenligning det mest

effektive forebyggende middel, men

de vestlige lande mangler (desperat)

kapaciteter på området

• De fleste specialister på området

lader til at være enige om, at der er

tre primære grunde til, at

oprørere/terrorister benytter selvmordsangreb.

1) Det er en uhyre

intimiderende type angreb, uanset

om målet er civilt eller militært, og

2) for mange grupper er det sammen

med IED (vejsidebomber) det

mest effektive våben mod de militære

enheder, de er oppe imod, hvilket

igen fører til, at 3) selvmordsangrebene

fungerer som et effektivt

rekrutteringsværktøj – hvert klip på

nettet dokumenterer, at modstanderen

kan tilføjes væsentlige tab

• Bagmændenes mål er altid politisk

(på kort sigt tit at skabe kaos); det

religiøse aspekt er en fernis

• Det er snarere følelsen af ydmygelse,

desperation og af at være

marginaliseret end fattigdom, der

får en person til at udføre selvmordsangreb

Der er (desværre) mere af ovenstående,

hvor det kommer fra - I er velkomne

til at tage kontakt, hvis I skulle

være interesserede i yderligere. Husk

dog, at jeg blot har deltaget i et kursus;

er absolut ikke ekspert på området.

Afslutningsvis vil jeg blot slå et

slag for, at sprogofficerer også skænker

HPRD en tanke (og måske et kontingent)

- så er der nemlig ganske

gode muligheder for at komme med

på kurser og lignende med indkommandering

til glæde for både den

enkelte og det danske forsvar.


Militær efteruddannelse

– en dag i Flyvevåbnet

Af premierløjtnant af reserven Ann-Christina H. Salquist

Ved Flyvertaktisk Kommando (FTK) får

reserven to dage om året kommandoen

over alle soldater ved FTK - selv

generalmajoren. Her har vi ansvaret

for at genopfriske og videreudvikle de

ansattes militære kompetencer.

To gange om året er området på og

omkring Flyvestation Karup bemandet

med reservefolk, der er travlt beskæftiget

med at sikre, at de ansatte hos

FTK kommer gennem den grundlæggende

militære efteruddannelse

(GME). Set-uppet har gennem de

senere udviklet sig og er forbedret i

takt med tilbagemeldingerne fra deltagerne.

Og i dag er der to dages

”teori” undervisning om foråret, hvor

deltagerne bliver opdateret i sidste

nyt indenfor forskellige militære færdigheder,

herunder CBRN, SKYD, SKYT

og TJEK. Efteråret byder på en lang

dag, som begynder tidligt om morgenen

og slutter sidst på aftenen. I år var

for første gang anderledes opbygget –

med udgangspunkt i en næsten livetransmission

fra Irak blev scenen for

den praktiske dag sat.

En dag i ”missions-området”

Efterårets GME var bygget op omkring

en helt almindelig dag i et missionsområde.

Udgangspunktet var spørgsmålet

om, hvilke arbejdsopgaver og

naturlige hændelser kan en udsendt

soldat opleve på en helt almindelig

dag langt væk hjemmefra? Med det

som springbræt planlagde vi en handlebane,

hvor deltagerne i løbet af 14

timer blev udsat for et civilt biluheld,

en vejsidebombe med efterfølgende

angreb, sure mennesker, almindelige

førstehjælpsmomenter, som gik på

blandt andet en, der fik hjertestop, en

anden, der havde brændt sig på

kogende vand og andre kreative

førstehjælpsindslag. Der udover sikrede

vi, at de almene militære færdigheder

blev trænet på flere forskellige

måder, såvel skydning, udgivelse af

befaling og beslutningstagning under

pres.

En voksende succes

Igennem de sidste fem år har FTK

Wingreserve udviklet sig fra at køre en

Er du reservemand/-kvinde og har du lyst til at trække i grønt et par gange

om året og være med til at køre GME ved Flyvertaktisk Kommando, er du

(uanset værn, rang og designering) velkommen til at kontakte Casper Friis,

caf@forsikringenshus.dk eller Pierre Lundby, pierre.lundby@mail.dk

Foto: Poul Vester, HJV

procesorienteret uddannelse med

udgangspunkt i de gamle uddannelsesdirektiver

til en dialogbaseret og

missionsrelevant uddannelse, og tilbagemeldingerne

er steget positivt i

takt med denne udvikling.

I 2007 opnåede vi 92 % tilfredse

deltagere, hvilket må siges at være det

højeste, vi har oplevet siden, vi overtog

den grundlæggende militære

efteruddannelse. Men… Resultatet er

kun opnået på baggrund af det gode

arbejde, som reserven lægger ved FTK

– og vi har behov for nye og kompetent

reservefolk.

RESERVEN 1/2008 13

ÆRRENSS MARRK

AF CARSTEN GRAABÆK


Kursus i konsekutiv tolketeknik

CITC – Consecutive Interp

i Garmisch Partenkirchen 19.- 30. november 2007

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN ESBEN RUDE NIELSEN

Som altid er den værste del af et kursus

afrapporteringen ved hjemkomst,

en af de væsentligste årsager til ikke

at søge kurser og dermed en af de

væsentligste årsager til, at folk forbliver

lykkelige i uvidenhed om ballonudbragte

flyveblade, peddigrørs

anvendelighed ved længerevarende

BSO i skovområder og her senest er

jeg stødt ind i begrebet ”tolkens falske

venner”. ”Dem har han sikkert mange

af”, tænker læseren nok, og ganske

rigtigt: Der er en del. Begrebet dækker

imidlertid ikke over menig Jensen, der

lige skal bruge en tolk til et bakshishjob

nede i bazaren, OS Petersen, der

synes godt om tolkens fysiske attributter

eller kaptajn Knudsen, som gik

på sergentskole med tolken og ved, at

han er mere værd end denne, men –

over ord, der eksisterer på flere sprog,

men ikke betyder det samme på disse

– som for eksempel taske, der bestemt

ikke betyder det samme på svensk

som på dansk.

Hernede i Garmisch er rapporteringen

derfor allerede begyndt, bogstaverne

flyver fra fingrene i middagspauser

og den sparsomme fritid, for

den står på hårdt arbejde fra otte til

PL-R Anne Toft Sørensen og Dr. Mehling

14 RESERVEN 1/2008

halv fire, før vi får lov at gå op på værelset

– Holstebro-standard uden eget

bad og toilet – og lave lektier. Føles

lukaf'et lidt trist, findes der internetforbindelse

for kursister, men på

amerikanske baser hersker Websense –

det mest hadede og foragtede censurprogram

i verden. Derfor som eksempler

– ingen poker, ingen streaming,

ingen TV, ingen nøgenbilleder undtagen

særligt udvalgte side 9 piger og

ingen Hattrick. Har du, kære læser,

ikke haft problemet, forstår du det

ikke. Til gengæld er der flere TV-kanaler

– 6 russiske, et par ukrainske, bulgarsk,

diverse amerikanske militære og

civile, CNN Europa, BBC og arabiske.

Tolkens miljø ændres med lynets hast,

en dag er det Putins og Bush' taler, der

er vigtige, en anden dag måske gammel

slavisk byggestil og landbrugsreformer

i det 19. århundrede, og

mange af de nødvendige ord og vendinger

dukker op i aktuelle TV-udsendelser.

Da skolen tilbyder kurser i flere

forskellige sprog, har det været naturligt

at give elever mulighed for at

følge udviklingen i det land, de nu

beskæftiger sig med. Jeg selv har fulgt

amerikansk fodbold, et meget aktuelt

tema i USA i disse dage og, da vores

undervisning foregår på russisk-amerikansk,

også meget aktuelt for netop

denne. Imponerende comeback af

Giants.

Marshall-centret er smukt beliggende

mellem Tysklands højeste

bjerge ned til floden imellem dem, og

en af grundene til, at man går så tidligt

til morgenmad, er udsigten til solopgangen

fra cafeteriet. Amerikanske

basers chowhalls har vel altid fascineret

os danske, men her må jeg for

første gang overgive mig: Det laves

ikke meget bedre selv i SOK. Mulighed

for fisk, kød og supper til hvert varmt

måltid, salat og frisk frugt, og en italiensk,

selvbetjent kaffemaskine forsøder

tilværelsen. Sportsfaciliteter, PX

og udflugtsmuligheder er der nok af til

at fylde fritiden i længere tid, mens

undervisningen takket være meget

dygtige undervisere ikke på noget

tidspunkt bliver kedelig. Og hvad går

den så ud på?

Til daglig går man ikke rundt og

overvejer, hvordan og hvorledes en

tolk arbejder, men der findes teknikker

indenfor ethvert fag. Vores kursus er

en gennemgang af de mest benyttede

teknikker, og indsigt i disse er en uvurderlig

hjælp i arbejdet som tolk. Underviserne

– en ukrainer, der blandt andet

har tolket for den tidligere præsident

og undervist på et af Kievs universiteter

i tolkning og en tidligere (civil)

luftkaptajn – har fuldt ud styr på hvad

man med rimelighed kan forlange af

en amerikansk eller engelsk elev, så

kravene til os er bestemt ikke for lave

– jævnligt skal vi forstå vendinger på

både russisk og engelsk, som vi hører

for første gang. På mange måder er

det undervisning i to sprog og i tolkning,

som foregår.

Dagene er systematisk inddelt, og er

næsten ens. Lektioner i husketeknik er

en behagelig start på morgenen, ofte

krydret med anekdoter om det gamle

Sovjet og det nye Rusland. De efterfølges

af grammatiklektioner i ofte benyttede

verber og varianter af disse,


eting Techniques Course

og praktisk teksttolkning af diverse

præsidenters TV-taler og TV-samtaler,

tit fulgt af deres talsmænds udlægning

af teksten. Der er stor forskel på

præsidenterne Bush og Putin, kan vi

efter flere dages studier konkludere.

Lektier af 1-5 timers varighed hver dag

får os til at føle os ”hjemme”.

En praktisk turisttolkning af en

næsten indfødt guide's rundvisning i

Partenkirchen er et kærkomment

afbræk fra læsemiljøet på centret. At

den foregår i snestorm gør kun situationen

mere realistisk, og de talrige

hints om snarlig indtagelse af Glühwein

på et af byen ikke specielt dyre

udskænkningssteder kommer nok

mere fra talerens hjerte end fra skuespillets

drejebog. Normalt ville det

selvfølgelig også føre til lystigt humør

og viser fra fædrelandets sangskat,

men her slår studiemiljøets militære

vilkår igennem igen – ingen barmhjertighed,

videre i programmet, og dagen

slutter først til programsat tid. Sidste

fredag er afsat til eksamen og diplomoverrækkelse,

vi måles på omtrent

samme skala som vores amerikanske

kolleger to uger senere bliver målt. De

er dukket op her midt i vores forløb,

men vi deler ikke timer med dem,

selvom det i princippet var planen fra

starten.

De to uger i Tyskland var godt givet

ud, det faglige udbytte langt større

end jeg havde håbet, og jeg kan varmt

anbefale det. Jeg tager gerne af sted

igen.

Nu er Russisk-linien på Institut for

Sprog, det tidligere CFS, HSPS og TLBS,

lagt i mølposen, og antallet af aktive

russiskuddannede sprogofficerer kan

forventes at falde fra det nuværende

niveau på vel omkring 30-35 med

omkring 10 om året, efterhånden som

folk færdiggør uddannelser og får vellønnede

jobs i industrien og etaterne.

Om ca. fem år vil der altså kun være

dedikerede folk tilbage til løsning af

sprogopgaver indenfor det slaviske

område (russisk-ukrainsk-polsk-serbokroatisk),

og det bliver optimistisk set

vel ca. 5 reserveofficerer i alt – folk

som mig selv, der ikke har fundet

andet kald i livet end at prøve at forstå

vor store nabo mod øst med ekspansionstendenserne.

Vore politikere

på såvel Folketings – som FKO-niveau

har tillagt opgaverne i Afghanistan og

Mellemøsten større betydning end

vort territorialforsvar, men med tiltag

som dette er der måske en mulighed

for at fastholde lidt flere som aktive

løsarbejdere for Forsvaret – både i forbindelse

med missionorienteret

uddannelse og i forbindelse med internationalt

orienterede opgaver i hjemog

udland. Vi får se – det har jo været

lidt småt med karrieremulighederne

de sidste ti-femten år, og premierløjtnantslønnen

er ikke vokset over medianlønnen

endnu, så forhåbentlig virker

medaljer ”Gud, Konge og Fædreland”

stadig motiverende for os om fem år.

Hvad laver personel

af reserven efter 60?

AF MAJOR AF RESERVEN BO G. FLINDT

Man kunne blive tilknyttet Det internationale humanitære

beredskab (IHB) i Udenrigsministeriet, hvor ”tjenesten” er

som en aktiv i reserven, ca. 3-5 uger om året.

Efter optagelse og et par kurser er man efter ca. 1 1 /2 år

klar til at blive udsendt.

Jeg var i Georgien ved præsidentvalget den 5. januar, hvor

der også skulle stemmes om tilknytningen til Nato.

Mange ville gerne tilknyttes NATO, især de unge fra universiteterne.

Det er ”lidt” anderledes, når jeg tænker på

danske studerende fra 68! Fotoet viser et valgsted, hvor der

blev talt op. Manden i forgrunden sidder med to bunker

foran sig. Den store er ”JA” til NATO.

RESERVEN 1/2008 15


Hovedorganisationen for

Personel af Reserven i Danmark

Indkaldelse til ordinær

generalforsamling

lørdag den 29. marts 2008 kl. 1400 på Hjemmeværnsskolen Slipshavn,

Slipshavnsvej, Nyborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4. Medlemskontingent for kontingentåret fastsættes på grundlag af et fremlagt budget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Ifølge lovenes § 13 er følgende medlemmer af bestyrelsen på valg:

• Oberstløjntnant-R Birger Kjer Hansen, Trænregimentet

• Major-R Peter Michael Andersen, Gardehusarregimentet

• Major-R Lars Peter Juhl, Flyvevåbnet

• Oversergent-R Folmer Riis, Danske Artilleriregiment

• Oberstløjntnant-R Birger Kjer Hansen, Trænregimentet, er villig til genvalg

• Major-R Peter Michael Andersen, Gardehusarregimentet, er villig til genvalg

• Major-R Lars Peter Juhl, Flyvevåbnet, er afgået fra bestyrelsen i 2007

• Oversergent-R Folmer Riis, Danske Artilleriregiment, har ikke ønsket genvalg

Bestyrelsen foreslår til nyvalg:

• Major-R Torben Arnt Valgren, Flyvevåbnet

• Seniorsergent-R Bjarne Askholm, Trænregimentet

Læs mere om kandidaterne andetsteds i bladet.

Som revisor for en etårig periode foreslås Mazars Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ifølge Foreningens love § 7 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar.

HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til Foreningens sekretariat eller læses på http://www.hprd.dk

16 RESERVEN 1/2008

Bestyrelsen


BOGANMELDELSER

Beredskab ved Daggry

– En Spifire pilot fortæller om Slaget om England

Anmelder: Oberstløjtnant af reserven (FLV) Axel G. Kristiansen

Luftkampene i ’’Battle of Britain’’

mellem RAF og Luftwaffe i eftersommeren

1940 er ofte belyst, både

militært, historisk og politisk. Det

er imidlertid sjældent, at vi hører

historien direkte fra en jagerpilot

som tilfældet er i ’’Beredskab ved Daggry’’. Bogen er udgivet

i UK med titlen ’’First Light’’ og først skrevet i år 2002

af Geoffrey Wellum, som i 1939 som 17-årig frivilligt

meldte sig som jagerpilot hos RAF. Hele handlingen udspiller

sig i forfatterens liv fra 17-21 års alderen, hvor han førte

spredte dagbogsnotater.

Denne bog ikke udmærker sig ved et skolet forfattersprog

- bogen springer noget i handlingen - eller en fejlfri

oversættelse. Bogen gennemgår ej heller de militære og

politiske overvejelser mellem de stridende parter.

Kvaliteten ved bogen er en anden: Den beskriver tankerne

og håbene hos den unge 17-årige Geoffrey, som brændende

ønsker sig at blive jagerpilot, hans kamp om at blive accepteret

på flyverskolen og senere i RAF Eskadrille 92, og i særdeleshed

det fantastiske kammeratskab mellem piloterne

og mandskabet i Eskadrille 92, hvor størstedelen af handlingen

udspilles. RAF Eskadrille 92 havde en front mission

som operativ spydspids, og Geoffrey fløj utallige farlige

missioner fra RAF Biggin Hill – en særdeles berømt Air Base

fra Battle of Britain. Forfatteren overlever Battle of Britain

og bliver som 21-årig overflyttet til en træningseskadrille

som ung kaptajn.

Den nok største kvalitet i bogen er beretningen om den

unge Geoffrey’s angst og kamp-vilje, når han alene i sit natmørke

Spitfire cockpit er forfulgt af en stribe Messerchmidt

109’ere. Disse luftslag var ikke for småbørn - tabene på

begge sider var frygtelige, og vi følger forfatterens enorme

savn, når han alt for ofte modtager meldinger om tabet af

hans pilot kammerater. Ind imellem bliver der tid til en kort

weekend på den lokale pub og et kort møde med hans

kæreste, som han under luftslagene ser meget lidt.

Bogen er ikke endnu en indføring i slagene under 2. verdenskrig,

men kan anbefales til alle, som ønsker den personlige

oplevelse fra en ung jagerpilots liv belyst på en virkelighedstro

og dramatisk måde.

Geoffrey Wellum: Beredskab ved daggry - En Spifire pilot

fortæller om Slaget om England.

Diorama Forlag oktober 2007. 288 sider. kr. 289. Illustreret

med amatør s/h - optagelser. ISBN 8791661072..

Aktuel anbefaling fra CIOR til NATO

Report says military reservists need

improved post-deployment care

December 14, 2007

Ottawa - The Interallied Confederation of Reserve Officers – known by its French acronym CIOR – today released

the results of its Study on the pre- and post-deployment care of reservists.

Canadian Captain (N) Carman McNary, president of the CIOR – a NATO-affiliated organization representing

the interests of 1.3 million reservists and reserve associations in 34 nations, briefed members of NATO’s Military

Committee in Brussels, Belgium, on the report and its specific recommendations for ministries of defence,

reserve associations, and NATO itself.

“Many member nations rely on reservists to augment regular forces deployed to Afghanistan and other

international missions,” said Captain (N) McNary. “ This report provides recommendations to address the

challenges in properly supporting and caring for these reservists.”

Recognizing that up to 25 percent of the deployed forces of member nations are reservists, the study was initiated

in 2006 to address the concern that pre- and post deployment care should match that provided to regular

force personnel.

Læs hele rapporten på http://www.cior.net/home_e.htm

RESERVEN 1/2008 17


Udnævnelse af

kontraktofficerer

i Søværnet

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN CLAUS CHR.S.BRÜNGER

Fredag den 26. oktober 2007 blev

maskinmester Ole Peter Nielsen og

skibsfører Peter Larsen udnævnt til

løjtnanter på Søværnets Officersskole

på Marinestation Holmen.

Siden januar 2007 har løjtnanterne

fulgt en 37 ugers efteruddannelse på

henholdsvis Søværnets Officersskole,

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole,

Søværnets Grundskole,

Søværnets Specialskole, andre skoler i

Forsvaret, ombord i flådens skibe og

ved søværnets landtjenestesteder.

Ved udnævnelsen var HPRD efter

gammel tradition til stede, for at overrække

en pris til førstudnævnte. Prisen

var et flot messing barometer, der blev

overrakt til LT Peter Larsen.

De to løjtnanter forretter nu tjeneste

i 1. eskadre på inspektionskutter

og inspektionsskib i Nordatlanten, indtil

deres kontrakt udløber i slutningen

af året.

18 RESERVEN 1/2008

Danmarks to første kontraktofficerer

ønskes god vind fremover.

LT Peter Larsen, CH/SOS, KD Christian

Anders Nørgaard, LT Ole Peter Nielsen

Udnævnelser

i Reserven

Følgende kaptajner af reserven

er 1. januar 2008 udnævnt til

majorer:

Hæren

Torben Sørensen

Ivan Doulgerof

Lars W. Thomsen

Bo S. Hansen

Karsten Winther

Chris Ryom

Henrik Bechvard

Annemette Hommel

Lars Rønved

Michael Kølendorf

Thorbjørn Von Alm-Phillipsen

Peter Bo Jeppesen

Martin L. Simonsen

Martin Dam Magnussen

Frank Lunde Davidsen

Christian Herskind

Dion Wesenberg

Claus Bretton-Meyer

Niels Lynge Madsen

Lars H. Knudsen

Flyvevåbnet

Eric Ahrenkiel

Michael Hørning

Jan Haaning Thomsen

Claus Walsted Nyboe

Thomas Jacobsen

Kurt K. Frederiksen

Arne Gotfredsen

Jørn-Erik Grønlund

Ulrik K. Sørensen

Søren Bunch

Michael Stæhr

Poul Erik Knudsen

Pierre L. Jensen

Overlæge af reserven

(Forsvarets Lægekorps,

Søværnet)

Jes Bruun Lauritzen udnævnes

til stabslæge af 2. grad af

reserven med virkning fra

1. februar 2008.


Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2007

Foreningens årsberetning kan i sin helhed læses på www.hprd.dk – redaktionen bringer nedenfor efter aftale med

bestyrelsen den politiske del af årsberetningen.

Her ved indgangen til 2008 er det på tide at gøre status

over det forgangne år. Med udgangen af 2007 er vi også

nået mere end halvvejs i forligsperioden 2005-2009 og

hovedparten af forligsprojekterne er sat i søen, om end de

ikke alle er afsluttet. Vi kan derfor i store træk se, hvordan

forligsperioden formodes at ende.

Udgangspunktet for indeværende forlig var, at Forsvarets

ledelse ikke så et behov for en egentlig reserve. Forsvaret

skulle være en professionel stående styrke, hvor en reserve

ikke var nødvendig.

Heldigvis havde politikerne en anden opfattelse og

sendte et signal om at reserven fortsat skulle udgøre en del

af det samlede forsvar.

Erfaringen har da også vist, at det var godt, at reserven

ikke blev fuldstændig afskaffet, om end der blev gjort ihærdige

– og flere steder uværdige forsøg herpå.

I de seneste 25 år har vi endnu ikke oplevet et Forsvar i

balance. Der opstår altid i forbindelse med en forligsimplementering

forhold som ikke kunne forudses i forbindelse

med forligets indgåelse. Sådan er det også gået denne gang,

hvor bl.a. personelflugten fra Forsvaret er væsentlig større

end planlagt og ønsket.

Det er derfor godt at der fortsat er en reserve at trække på.

Det er blot ærgerligt, at erkendelsen for behovet for

reserven kun i mindre omfang er nået til det niveau i Forsvarskommandoen,

hvor penge og struktur skal bevilges.

Erkendelsen er der ellers masser af andre steder i Forsvaret.

Spørg blot hos brugerne. Spørg hos divisionen, brigaderne,

DANILOG, regionerne, militærpolitiet, FSU, Flyvevåbnet

og de andre brugende enheder. Hverdagen hænger

ikke sammen uden muligheden for at trække på reserven.

Og hverdagen hænger knap nok sammen alligevel, fordi

reserven er reduceret i omfang og fordi der ikke tilføres nyt

blod til korpset. Reserven bliver derfor et år ældre hvert år.

Mulighederne for at bistå den faste kadre bliver mindre og

mindre efterhånden som tiden går.

Lad os derfor få gang i uddannelsen til reserven igen!

Behovet for at trække på reserven opstår også på længere

sigt - ligesom altid. Det er god taktisk lærdom at have

en reserve. Også i fremtiden.

Et højt aktivitetsniveau

De mange og lange udsendelser trækker store veksler på

personellet og familierne. Heldigvis bidrager løbende mere

end 50 officerer af reserven af forskellige grader og fra forskellige

værn til at støtte forsvarets udsendelser. Det betyder

i praksis at mellem 20 og 25% af de udsendte officerer

kommer fra reserven. Det er et substantielt bidrag til Forsvaret.

For to år siden støttede knap 70 reserveofficerer den

internationale tjeneste. Reduktionen i forhold til for to år

siden er igen udtryk for den manglende tilgang til reserven.

Mange af de der ønsker en tur til udlandet har allerede

prøvet det. Med manglende tilgang til korpset vil vores

evne til at støtte forsvarets internationale aktiviteter blive

mindre på sigt.

Opbygningen til NRF 10 og NRF 14 trækker store ressourcer

hos Forsvaret. Begge steder bidrager reserven substantielt.

Forudsætningen for at reserven reelt er til stede i

forbindelse med beredskabsperioden og en eventuel udsendelse,

er at der skabes kontraktmæssige forudsætninger

herfor. Herunder at reserven kan dele udsendelsesperioden.

Vi er i dialog med Danske Division og FPT herom.

Generelt er der et særdeles højt aktivitetsniveau blandt

reserven knyttet til Hærens operative struktur – og større

end det kan forventes leveret af reserven.

Totalforsvareregionerne er ved at få gang i aktiviteterne

der skal sikre, at den regionale føringsstruktur er relevant

og klar. Den regionale føringsstruktur er stort set rullet på

plads. Nogle regioner er bedre end andre til at anvende

reserven. Personel knyttet til regionsledelsen bruges flittigt.

Tilsvarende bruges reserveofficerspersonellet i føringsstrukturen

i stigende grad. Evnen til at bruge personellet af sergentgruppen

er derimod ikke tilfredsstillende og vi begynder

at se afgang fra dette niveau. Regionerne har en stor

udfordring i at fastholde sergenterne på sigt.

Flyvevåbnets reserve har hænderne fyldt op i forbindelse

med gennemførelse af Flyvevåbnets Generelle Militære

Efteruddannelse (GME).

En stor del af Søværnets reserve er knyttet til terminaltjeneste

og tjeneste i relation hertil. Også her er der masser

af tjeneste.

Sprogofficererne bruges mindst lige så meget som tidligere.

Efterspørgslen efter sprogofficererne er større end

sprogofficerskorpset kan levere. Ikke mindst nedlæggelsen

af uddannelsen i russisk har sendt et forkert signal til reserven

og skabt frustration i korpset.

Blandt sundhedspersonellet er der mulighed for masser

af ”skarp” træning. FSU mangler løbende personel til den

internationale tjeneste. Meget korte udsendelsesperioder

sikrer, at der løbende er personel fra reserven som kan

støtte FSU.

Ovenstående viser et meget stort træk på reserven.

Godt, at den fortsat eksisterer.

Udnævnelser

Udnævnelserne er igen kommet i gang. Som det fremgår

andet sted i dette nummer afReserven” er der pr 1. januar

2008 udnævnt 33 majorer af reserven.

Tidligere i løbet af 2007 er der udnævnt 16 oberstløjtnanter

af reserven og 2 seniorsergenter af reserven.

Ca. 70 premierløjtnanter står foran udnævnelse til kaptajn

af reserven. Det var oprindeligt lovet at udnævnelsen

skulle ske med virkning fra 1. februar 2008 men udsendelse

RESERVEN 1/2008 19


af reserveofficerernes udstikker til Bagdad i 3 måneder har

sat en stopper for dette, således at det formentlig tidligst

bliver sidst på foråret.

Det er ikke tilfredsstillende, at så væsentlige forhold som

udnævnelser skal lide under enkeltmandsudsendelser. FPT

bør kunne gøre dette bedre.

I efteråret 2007 blev udsendt nyt udnævnelsesdirektiv for

reserven. Udnævnelsesdirektivet udstikker en væsentlig ny

vej i forbindelse med udnævnelse og karriere for reserven.

VUT I og VUT II er stillet i bero for reserven. Der skal derfor

være andre kriterier som lægges til grund ved udnævnelse

af den enkelte.

Her er foreningen blevet enig med FPT om, at der skal

foretages en meritering af den enkelte som grundlag for

udnævnelse. Der ses ganske enkelt på den enkeltes samlede

tjeneste i Forsvaret, ligesom den enkeltes civile uddannelse

og job kan øve indflydelse på meriteringen. Hvis det samlede

forløb er tilfredsstillende og den pågældende vurderes

egnet kan der udnævnes.

Forudsætningen er fortsat at den enkelte er designeret i

en stilling som forudsætter den højere grad.

Fremadrettet forudsætter udnævnelse til M322, M331 og

M401-niveuaet fortsat forelæggelse for de respektive

Bedømmelsesråd, der tager stilling til egnetheden.

Udnævnelse til M401-niveauet forudsætter, at den

enkelte har bidraget til den internationale tjeneste og ved

udnævnelse til M300 og M200 niveauet er det ønskeligt, at

den enkelte har bidraget til den internationale tjeneste.

F.s.v.a de udnævnelser der nu har fundet sted til major af

reserven og de kommende udnævnelser til kaptajn af reserven

har det været nødvendigt at gå alternative veje for at

tilvejebringe bedømmelsesgrundlaget.

Det har været en sørgelig erkendelse at der for mange

premierløjtnanter og kaptajner ikke er skrevet personelbedømmelser

på de enkelte i ganske mange år.

FPT har lovet at dette vil blive ændret med implementeringen

af FOKUS der afløser det eksisterende bedømmelsessystem.

Formentlig fra 1. april. Fra foreningens side har

vi udtrykt tvivl om det også vil blive tilfældet. FPT fastholder

dog at det vil ske og det ser vi frem til.

Der er en række udnævnelser på vej blandt sprogofficererne.

Det ser vi også frem til.

HPRD’s samarbejde med Forsvaret

HPRD’s samarbejde med Forsvaret udøves på mange

niveauer og i mange fora. Mange steder er samarbejdet

godt. Generelt gælder at samarbejdet er afhængig af den

enkelte chefs tilgang til samarbejdet.

Den formelle platform i samarbejdet med Forsvaret

udgøres af Koordinationsgruppen vedrørende Reservens

Forhold (KG/RF) og Personel Af Reserven Udvalg (PARU)

ved de operative myndigheder.

Arbejdet i KG/RF er fortsat præget af en række konkrete

problemstillinger og med overordnede politiske forhold,

hvor foreningen gerne havde set, at sidstnævnte var mere

dominerende i forhold til førstnævnte kategori end tilfældet

er. Det er således nødvendigt også i KG/RF-regi at følge

op på en række konkrete sager overfor Forsvarets Personeltjeneste,

primært som følge af manglende lønudbetaling og

forhold relateret hertil.

20 RESERVEN 1/2008

Specielt på udstikkerområdet har samarbejdet været

godt om end udstikkerområdet viser hvor sårbar personelforvaltningen

er. Ganske få medarbejdere skal servicere en

ganske stor reserve og arbejdsvilkårene er ikke tilfredsstillende

for de pågældende.

Rulleprocessen i Hæren er overstået og arbejdet i

PARU/HOK har bl.a. omfattet drøftelser vedrører friskning

af reservepersonel-korpset, herunder foreningens ønske om

retablering af en egentlig grunduddannelse af officerer til

reserven.

I modsætning til forrige år har det i 2007 i et vist omfang

været muligt at få påbegyndt en egentlig drøftelse af den

mere langsigtede problemstilling vedrørende rekruttering

og efteruddannelse, m.v. Endvidere har en lang række mere

praktiske spørgsmål være vendt, herunder indkommandering

og rejseafregning, samt afklaring af samvirket med FPT,

den operative myndighed og enkeltpersoner i forbindelse

med tjenesteperioder og -rejser.

Ud over etableringen af PARU/HOK blev drøftelserne

vedrørende etablering af PARU ved de operative enheder

drøftet og langt hen ad vejen afsluttet. Fra HPRDs side

lægges til grund, at PARU-strukturen fortsat er det væsentlige

kontakt- og rådgivningsled for den stedlige chef m.h.t.

reservepersonellets forhold omkring tjeneste, uddannelse

og karriereforløb.

Arbejdet i PARU/FLV har været præget af, at der i 2007

har været tre forskellige formænd for udvalget og, at udvalgets

sekretær har været udsendt i international tjeneste.

Udvalget blev derfor genetableret medio 2007 og efterfølgende

afholdt to møder i efteråret 2007. Udvalget forventes

fremover at blive forankret i Flyvertaktisk Kommandos

HR afdeling og formanden for udvalget vil derfor fremover

være chefen for FTK HR afdeling.

Rulningen af personel af reserven i Flyvevåbnet er afsluttet

og resultatet er, at der er en række ubesatte stillinger i

de fem Wing Reserves i Flyvevåbnet. I samarbejde med Forsvarets

Personeltjeneste vil der blive arbejdet på at besætte

disse vakante stillinger. I løbet af 2007 blev de fleste rådighedskontrakter

udsendt, herunder også det efterslæb, der

har været fra tidligere.

I modsætning til det tidligere udmeldte er brugen af personel

af reserven i Flyvevåbnet forlænget til udgangen af

2010.

Der bliver pt. ikke uddannet officerer af reserven i Flyvevåbnet,

men de seneste meldinger tyder på, at den nye

officersuddannelse vil ændre det faktum. Den manglende

videreuddannelse vil dog give udfordringer med at udvikle

flyvevåbnet reserveofficerer yderligere.

Personel af reserven i Flyvevåbnet varetager fortsat

primært opgaven med at gennemføre Generel Militær

Efteruddannelse (GME) af det faste personel. Desuden

varetager personel af reserven også i begrænset omfang

øvrige specialistopgaver.

GME er gennemført på meget tilfredsstillende vis og den

nuværende personelsituation i Flyvevåbnet indebærer, at

opgaven med at gennemføre GME også i de kommende år

skal varetages af personel af reserven.

På initiativ af FTK vil de fem Wing Reserves i 2008

oprette kommunikation med reservepersonellet via en side

på FTK hjemmeside.


PARU/SOK arbejdede i løbet af 2007 videre på det stillingskatalog

der i 2006 kom på plads.

Stillingskataloget er blevet godkendt af FKO, men der

herskede i starten af året stadig uvished om, hvilke stillinger

der var under FPT og hvilke der lå under SOK samt

den egentlige struktur og udsigt til forfremmelser. Dette er

der i dag større klarhed omkring og det er nu FPT i samarbejde

med cheferne for de enkelte tjenester, der skal til at

udstikke disse stillinger.

Der er stadig stillinger ledige, hvorfor der i de enkelte

tjenester arbejdes på rekruttering.

2007 blev også året hvor søværnet udnævnte de 2 første

kontraktofficerer, der til forveksling minder om den gamle

reserveofficersuddannelse.

Forsvarets Sundhedstjenestes Personel af Reserven

udvalg (PARU/FSU) har også i 2007 skullet forholde sig til

de mange forandringer, som sundhedspersonellet af reserven

oplever som følge af forsvarsforliget og forsvarets

engagement i international sammenhæng.

FSU ny struktur trådte i kraft pr. 1. januar 2006.

FSU har fra begyndelsen af indeværende forsvarsforlig

haft en plan for og realiseret en fortsat uddannelse af yngre

læger/tandlæger til erstatning for det tidligere værnepligtsforløb.

Generelt gælder således, at FSU fortsat gør sig store

anstrengelser for at videreføre en behørig uddannelse af

læger til reserven og fortsat udvikler det konceptuelle

grundlag herom.

Som led i forligsimplementeringen fik FSU lønsum til at

kunne indkommandere sundhedsfagligt personel af reserven.

Dette giver grundlag for bl.a. at videreføre et fælles

årligt kursus for læger og tandlæger af reserven samt et

kursus for sygeplejersker m.fl. af reserven.

I forbindelse med samlingerne i 2007 var der fra FSU side

lagt fokus på det fremadrettede sanitetskoncept, i hvilken

forbindelse FSU også ønskede reservens aktive bidrag til

diskussion heraf – en opfordring reserven ivrigt bidrog til at

imødekomme.

I 2005 og 2006 blev der i OFRU/FSU regi drøftet, hvorledes

der kunne etableres en overgangsordning for læger og

tandlæger af reserven, således at muligheden for udnævnelser

fortsat kunne være til stede. FKO meddelte i februar

2007 sin godkendelse af en sådan overgangsordning som

nærmere specificeret af PARU/FSU.

Samarbejde med Hjemmeværnet

Etableringen af Den Regionale Føringsstruktur (REFØ), som

er opstillet under de fem Totalforsvarsregioner, gjorde, at

foreningens samvirke med Hjemmeværnet blev betydeligt

udvidet. Den oprigtige vilje til samarbejde, som foreningen

konstaterede fra begyndelsen, har siden da kendetegnet

samarbejdet med Hjemmeværnets øverste ledelse og de

enkelte Totalforsvarsregioner.

I forlængelse af arbejdet med etablering af selve REFØ er

der etableret PARU (Personel af Reserven Udvalg) på begge

niveauer, og arbejdet ser ud til at være kommet godt i gang.

Der pågår fortsat drøftelser om hvordan personel af

reserven i REFØ kan friskes. Etablering af REFØ er et forligsprojekt,

men FKO har endnu ikke demonstreret en troværdig

løsning på hvordan REFØ skal friskes.

Samarbejde med Beredskabsstyrelsen

Beredskabsudvalget under HPRD havde i 2007 som hovedmål

at danne et overblik over “Reservens fremtid” i Beredskabsstyrelsen

i forlængelse af den nye aftale om Beredskabet,

der blev indgået den 27. april 2007 om perioden 2007-

2010. Herudover ønskede udvalget at etablere et PARU/BRS

samt proaktivt at skabe et katalog med forslag til opgaver,

reserven kan løse i det “nye” beredskab.

Som resultat af udvalgets arbejde foreligger der nu et

overblik over Beredskabsstyrelsens fremtidige brug af reserven.

Beredskabsstyrelsen ønsker aktivt at anvende reservepersonel

på korttidskontrakter og som rekrutteringsgrundlag

for fast personel. En egentlig etats-uddannelse findes

ikke længere og meritering af civile uddannelse i kombination

med kortere kurser og uddannelser ved Beredskabsstyrelsens

skoler danner baggrund for udnævnelser såvel af

reserven som faste.

I daglig bemanding er reserven derfor et vigtigt element

og en integreret del af fødekanalen for fastansatte beredskabsofficerer.

Til gengæld står det klart at Beredskabsstyrelsens

beredskab fremover skal kunne løse sine beredskabsmæssige

forpligtelser med det faste personel alene.

Der er således ikke tanken, at man på lang sigt vil vedligeholde

en større reserve af hjemsendte, der kan indkaldes på

indkommandering. Sådanne ekstraordinære opgaver forventes

primært løst af det frivillige element i Beredskabet. Dog

vil Beredskabsstyrelsen gerne kunne trække på en egentlig

reserve af særlige civile kompetencer, f.eks. inden for telekommunikation

og IT, der kan udsendes sammen med fast

personel og frivillige i forbindelse med katastrofe-indsats.

Det lykkedes ikke at etablere en formel PARU/BRS, da

Beredskabsstyrelsen ikke ønsker en sådan. Til gengæld vil

man gerne mødes i en uformel møderække. Kataloget over

opgaver, som reserven kan løse i det nye set-up, er derfor

fortsat under udarbejdelse med fokus på korterevarende

internationale udsendelser og særlige civile kompetencer.

Reserveofficersforeningens Hæderstegn

(ROHT) tildeles personer, som personligt har ydet en helt

ekstraordinær og ganske særlig indsats for ROID eller for

reserveofficerskorpset i almindelighed.

I 2007 blev ROHT tildelt:

Departementschef Anders Troldborg

Oberst Kim Peter Bjerring Sonneby

Overtandlæge-R Tinne Zetterstrøm

Kaptajn-R Bernhard Frantzpötter

Kaptajn-R Thomas Hauge Berg

Kaptajn-R Claes Skat-Rørdam

Lektor Erik Andreas Jul Gram

Major-R Tapio Peltomäki (Finland)

Kapitän zur See d.r. Sigfried Beyer (Tyskland)

Foreningens øvrige aktiviteter

Ovenstående er som nævnt i indledningen en forkortet

version af årsberetningen til brug for bladet. Hele årsberetningen

findes på foreningens hjemmeside. Her kan man

bl.a. læse om foreningens øvrige aktiviteter, herunder

aktiviteter i kredse og udvalg.

RESERVEN 1/2008 21


Forsvarskommandoens

Feltsportskursus 2008

AF MAJOR AF RESERVEN JESPER GOTTLIEB, FORMAND FOR RESERVENS IDRÆTSRÅD (RIR)

Feltsportskursus er et tilbud til både

tjenstgørende og hjemsendt personel af

reserven om at vedligeholde færdighederne

i skydning og brug af kort og kompas

til gavn for sig selv og det danske forsvar.

Kursus er tilrettelagt således, at du

uanset træningstilstand og forkundskaber

vil kunne få udbytte af at deltage. Hvis du

gerne vil forbedre din træningstilstand, bør

du tilmelde dig retning C (fysisk træning).

Feltsportskursus gennemføres i regi af

HPRD ti kredse, hvor du får rig lejlighed til

at lære dine kolleger i nærområdet bedre

at kende på en afslappet og hyggelig

måde. Du kan frit vælge, hvilken kreds du

vil tilmelde dig i. Bortset fra transportudgifter

koster det intet at deltage, da Forsvarskommandoen

betaler for de direkte

udgifter. Arbejdskraften leveres af frivillige

fra HPRD.

Det komplette program for Feltsportskursus

vil til enhver tid kunne læses og på

www.feltsport.dk .

CIOR Military Competitions

Kontaktperson: Premierløjtnant af reserven

Steen Vittrup. 3537 8482 /

lacome@hotmail.com

CIOR Military Competitions er en holdkonkurrence

i militær femkamp. Hvert hold

består af tre personer - mænd eller kvinder

- og det danske landshold består normalt

af fire hold.

CIOR-konkurrencen afvikles som et

NATO-mesterskab med deltagelse af 60-

70 hold fra NATO lande samt en række

særligt indbudte gæstenationer.

Konkurrencen afvikles over tre dage.

Første dag gennemføres skydninger, hvor

alle skyder med både pistol og gevær

(værtslandets standardvåben). På andendagen

gennemføres forhindringsbanerne -

både løb og svømning. På tredjedagen gennemføres

orienteringsdisciplinerne, som er

O-løb, kortlæsning, afstandsbedømmelse

og håndgranatkast.

Deltagelse kræver først og fremmest en

god og positiv holdning, konkurrenceånd,

gode samarbejdsevner og naturligvis en

god fysik. Alle kan trænes, så lad ikke usikkerhed

om egen fysisk kunnen holde dig

tilbage fra at prøve kræfter med denne

sport.

Ud over den ugentlige træning, der i høj

grad foregår individuelt eller gennem deltagelse

i øvrige feltsportsaktiviteter, afvikles

der gennem året tre træningssamlinger,

to udtagelseskonkurrencer og to landsholdssamlinger.

22 RESERVEN 1/2008

Årets CIOR konkurrence afholdes i

Istanbul, Tyrkiet i juli måned.

Se programmet for træningen og øvrige

detaljer på HPRD hjemmeside

www.hprd.dk

Nordisk Stævne

Kontaktperson: Premierløjtnant af reserven

Esben Buhl. 2685 0247 /

ebuhl2000@yahoo.dk

Nordisk stævne er en konkurrence hvor

deltagerne konkurrerer i forskellige feltsportsdiscipliner.

Årets nordisk stævne

afholdes i Norge og er planlagt til gennemførelse

27 til 29 JUN 2008.

Lørdagens konkurrence gennemføres

som en holdkonkurrence hvor der indgår

feltskydning, orienteringsløb og kortlæsning

samt andre spændende udfordringer.

Søndagens konkurrence gennemføres

som en stafet konkurrence med 3 mands

hold. Hvis du synes, at ovenstående kunne

have din interesse, vil du kunne få tilsendt

forårets program med træningssamlinger,

konkurrencer og udtagelse.

AESOR-konkurrence

Kontaktperson: Overkonstabel af reserven

Jørgen Tang Nielsen. 22 56 73 42 /

nielsenjorgen@netscape.net

AESOR-konkurrencen er en militær 7kamp

for 3-mandshold. Konkurrencen

afholdes af den europæiske organisation

for befalingsmænd af reserven, AESOR

(Association Europeene des Sous-Officiers

de Reserve) og finder sted i ulige år. I øjeblikket

arrangerer den finske organisation

for reservepersonel en konkurrence efter

samme regler i lige år.

Konkurrencen forløber over 2 dage og

de 7 discipliner er: skydning, håndgranatkast,

gummibådssejlads, orienteringsløb,

svømning/forhindringssvømning, forhindringsbane

og terrænløb.

I skydning benyttes værtslandets standardgevær

og der skydes på 200 meter på

en elektronisk selvmarkerende bane. Først

har man 5 minutter til at skyde 5 prøveskud,

hvorefter man på 5 minutter skyder

15 gældende skud med fast anlæg. Herefter

skal man på 2 minutter løbe 200

meter, lade op med 10 skud og skyde de

10 skud liggende uden anlæg.

Håndgranatkast foregår ved at holdet

kaster 25 granater mod et vindue i 3,5 meters

højde på 20 meters afstand. Hver deltager

kaster først 5 granater, hvorefter de resterende

10 granater kan fordeles frit på holdet.

I gummibådssejlads skal båden i vandet,

der skal padles ca. 400 meter og båden

skal løftes af vandet igen. Orienteringsløbet

er middelsvært på 4-5 km med ca. 9

poster og gennemføres som gruppe.

I svømning skal 2 deltagere svømme 50

meter fri, mens den sidste skal igennem

svømmeforhindringsbanen.

Forhindringsbanen gennemløbes som

gruppe i kampuniform med løbesko ("fri"

fodbeklædning).

Terrænløbet er på ca. 8 km og er et

gruppeløb; afstanden mellem holdmedlemmerne

må ikke være mere end 20

meter under løbet.

Udlån af pistoler

I forbindelse med deltagelse i skydning

(Retning B) under feltsportskursus er der

mulighed for at få en pistol i udlån fra forsvaret.

Denne mulighed har alle aktive

skytter, som har et formelt ansættelsesforhold

(kontrakt) med Forsvaret og er tilmeldt

Feltsportskursus Retning B (skydning).

Man anses for aktiv, når man har deltaget

i minimum af tre skydearrangementer i

kalenderåret 2007 under Retning B. For at

opretholde udlånet skal man også gennemføre

mindst tre skydearrangementer i

2008. Det er pålagt RIR senest den 1.

marts at orientere forsvaret om, hvem der

deltager i Retning B, samt om de honorerer

minimumskravene.

Nytilgåede skytter kan deltage i skydningerne,

men ikke have et våben i fast

udlån. Det er vigtigt, at deltagelsen i skydningerne

bliver registreret af lederen af

Retning B - skytterne skal selv påse, at

registreringen foregår i forbindelse med

skydningerne.

Tilmelding til Feltsportskursus

foretages elektronisk på www.feltsport.dk.

Dette gælder alle kredse/retninger og landshold.

Tilmelding kan finde sted løbende, men

ønsker du information om hele sæsonen

skal du være tilmeldt senest mandag 18

FEB 2008.

Indberetning til Forsvaret om tilmelding til

Retning B (Skydning) vil blive foretaget på

baggrund af de tilmeldte deltagere pr. 18

FEB 2008.


CIOR/YROW

kongres i Tyrkiet

Fire yngre officerer, der vil gøre forskel såvel civilt som militært søges til

årets Young Reserve Officers Workshop i Istanbul.

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN ANN-CHRISTINA H. SALQUIST

I år går turen til byen med en beundringsværdig

kulturhistorie, men det er

ikke byens,men Reservens historie,som

du har mulighed for at influere på. Årets

emne under CIOR kongressen, og som

YROW vil arbejde koncentreret med, er

”arbejdsgiversupport og -støtte”.

Et ben i hvert liv

Som reserveofficer står vi med et ben i

hvert liv. Et i det civile og et i det militære,

og vi drager nytte af kompetencerne

på tværs af denne usynlige

grænse. Men flere af os oplever desværre,

at det kan være udfordrende at

få chefen til at acceptere, at du forsvinder

en uge fra jobbet, for at ”lege”

soldat eller vælger at blive udsendt på

international mission.

Vores civile chef sætter pris på de

kompetencer, som vi har fået i forsvaret,

men på den anden side lader han

os kun modvilligt slippe, hvis vi ønsker

at bruge dem i den kontekst, hvor de

egentlig hører hjemme. Så det ender

med at vi bruger vores feriedage på at

”lege” soldat. Og for mange kan det

rent økonomisk ikke længere svare sig,

samtidig med at der lægger et usynligt

pres fra arbejdsgiveren om, at du

egentlig blot burde blive ”hjemme” på

arbejdspladsen i stedet for at trække i

trøjen. Derfor ender mange af os med

en fornemmelse af at være splittet

mellem to liv - et civilt liv, som danner

rammerne for vores liv på lang sigt, og

et militært liv, som vi egentlig ikke

ønsker at lægge på hylden, men omkostningerne

ved at prioritere det

militære frem for det civile kan være

store.

Den kompetente reserve

forsvinder

Derfor oplever jeg, at flere og flere,

specielt yngre og yderst kompetente

reserveofficerer, forsvinder fra det

militære liv, selvom ideologien og

lysten til at trække i trøjen er der. Men

kampen med arbejdsgiveren, den tabte

indtjening, kravene fra forsvaret og

knaphed på tid gør, at den nemmeste

løsning er at lade trøjen ligge og

mugne i kælderen.

Hvad nu hvis?

Men! Hvad nu hvis vi havde chefens

opbakning? Hvad nu hvis det faktisk

blev offentlig anerkendt - specielt på

arbejdspladsen - at du brugte tid på at

trække i trøjen for at vedligeholde og

videreudvikle dine militære kompetencer?

Hvad nu hvis vi fik respekt for

at lade os udsende?

Ville du så overveje din militære

karriere en ekstra gang, inden du

kastede trøjen i kælderen?

Du har muligheden for at være med

til at påvirke dette ved at deltage i

Istanbul - de resultater, som YROW

skaber i løbet af kongressen bliver

fremlagt såvel for NATO som det danske

forsvar - og influerer ikke kun på

reserveofficerne, men hele NATOs

reserve.

Og det kan meget vel være, at resultatet

ikke kun bliver krav til arbejdsgiveren,

men også krav til forsvaret.

Hvis du har lyst til at være med til

at finde en løsning på, hvordan vi kan

være professionelle såvel i det civile

som det militær liv, så send en ansøgning

til HPRD.

Introweekend

Der er tradition for at danskerne er

velforberedte og gør sig positivt

bemærket i løbet af kongressen. Derfor

vil der i løbet af foråret april/maj

blive afholdt en forberedelsesweekend,

hvor også udenlandske reserveofficerer

vil deltage.

Ansøgning

Er du officer af reserven, premierløjtnant

eller kaptajn, under

eller tæt på de 30 år? Kan du

svare ja til ovenstående spørgsmål

har du mulighed for en fantastisk

oplevelse, for at skabe

internationale venskaber og

medvirke til at sætte dagsordenen

for NATOs reserve.

Tid: 7-13. juli 2008

Sted: Istanbul, Tyrkiet

Spørgsmål kan rettes til årets

delegationsleder:

Ann-Christina H. Salquist på

salquist@salquist.dk eller

tlf. 2329 7604.

Ansøgning om deltages skal ske

vha. skemaet ”kursus ansøgning

1”, som findes på www.hprd.dk.

Ansøgningen skal være HPRD

i hænde senest d. 3. marts.

YROW og CIOR

Young Reserve Officers Workshop

(YROW) er en separat del

af den årlige CIOR kongres. Formålet

med YROW er på tværs af

lande og kulturer at samle unge

reserve officerer og lade disse

arbejde og diskutere et udvalgt

emne inden for CIOR kongressen.

(Confédération Interallié des Officiers

de Reserve) CIOR er sammenslutningen

af reserve officersforeningen

i NATO og

PfPlande. Yderligere information

om CIOR kan findes på

http://www.nato.int/cior/

Se mere på HPRD’s egen

hjemmeside www.hprd.dk

RESERVEN 1/2008 23


Internationale kurser

AF OBERSTLØJTNANT AF RESERVEN JØRN ARNE NIELSEN

Min opfordring skal fortsat være, at I

orienterer jer på kursusmarkedet, herunder

jævnligt ”besøger” ikke bare

HPRD hjemmeside, men f.eks. også

www.natoschool.nato.int, www.cimicgroupnorth.org

samt www.brs.dk, for

15 – 20 JUN 2008

04 – 23 AUGUST 2008

27 JUL – 01 AUG 2008

24 RESERVEN 1/2008

således at kunne monitere såvel

udviklingen af kursusudbud som eventuelle

endnu ”available seats” på allerede

annoncerede kurser.

Du er altid meget velkommen til at

kontakte mig for kursusønsker/-idéer,

idet porteføljen af kurser gerne skulle

være en dynamisk funktion, der matcher

og reflekterer behov og efterspørgsel

set i konteksten af PSN-R

designeringer og anvendelse i international

tjeneste.

NATO Multinational Crisis Management Course

ID NS-M3-52-B-2008

Indhold/Formål To provide a forum for staff officers from NATO, PfP and others in which to introduce

and extend their understanding of NATO decision making and staffing process

applicable to Crisis Management. This course is designed to develop mutual

understanding …. and to generate interaction between personnel with very different

backgrounds, experience and culture.

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe KN, MJ og OL i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2008

Fransk stabskursus

ORSEM: Officiers de Reserve Spécialistes d´Etat-major (Reserveofficerer med stabsspeciale).

ID FRA STA 08

Indhold/Formål Stabskursus på BDE-niveau. Kursisterne får undervisning i og kendskab til stabsteknikker

med vægt på metode til udarbejdelse af operative befalinger og NATO

procedurer. Der afsluttes med en 3- dages CPX øvelse på stabsskolens simulationscenter

i Compiegne. Forelæsningerne gives af såvel franske som udenlandske

forelæsere/officerer. Undervisningen foregår i arbejdsgrupper (AG) af 15 mand

sammensat internationalt, med 2 undervisere per AG.

Sted ESORSEM: Ecole Superieure des Officiers de Réserve Specialists d’ Etat-major

(Højere læranstalt for reserveofficerer med stabsspeciale). Kurset foregår ved

Ecole Militaire (EM) i Paris.

Målgruppe KN, MJ og OL designeret på minimum BDE-niveau. Kurset består af 80 franske

OF-R samt inviterede fra øvrige lande , herunder 1 fra Danmark.

Forudsætninger Da alt foregår på fransk, skal ansøgere være gode til mundtlig og skriftlig fransk.

Dertil kræves stabserfaring på minimum BTN-niveau.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2008.

Særligt Potentielle ansøgere bedes snarest kontakte OL-R Jørn Arne Nielsen for nærmere

oplysninger om kurset, herunder adgangskravene.

Eftersom hverken Afdelingskursus eller VUT-II ikke længere eksisterer i Reservens

danske kursuskatalog er der hermed en fremragende, alternativ mulighed.

NATO Biological Warfare Defence Awareness Course

ID NS-N3–81–A-2008

Indhold/Formål ”To brief target audience on the current and emerging BW risks, hazards and threats

on all operations, NATO´s Bi-SC BW Defence Concept, implications of BW

Agent Medical Countermeasures, BW Agent Defence including legal and logistical

considerations”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe KN, MJ og OL designeret i relevante stillinger, herunder Totalforsvaret (/REFØ).

Forudsætninger Erfaring fra relevant designering.

Ansøgningsfrist 01 MAJ 2008


25 – 30 MAJ 2008

11 – 16 MAJ 2008

SEP 2008 – MAJ 2009

27 APR – 02 MAJ 2008

NATO Defence Against Terrorism Course

ID NS-M5-66-A-2008

Indhold/Formål To provide foundation knowledge of the global and regional threats of terrorism,

including its vrious forms, resources, means and tools as well as global, regional

and national efforts in combating terrorism; and to explain the NATO defence

terrorism policy doctrine ans means..

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe KN, MJ og OL designeret ved BDE/TFR(REFØ)/DIV/Corps, højere NATO stabe eller

som kursus før udsendelse til missionsområde.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 29 FEB 2008.

NATO CBRN Defence Orientation Course

ID NS - M3 – 70 – B – 2008

Indhold/Formål ”To teach students the basic concepts, procedures and responses to problems

pertaining to all aspects of NBC Defence within NATO”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe PL, KN, MJ og OL designeret i relevante stillinger, herunder Totalforsvaret.

Forudsætninger Erfaring fra relevant designering eller nydesigneret.

Ansøgningsfrist 15 FEB 2008

Canadian Forces College Joint Reserve Command and Staff Course

ID CAN STA 08/09

Indhold/Formål Et meget krævende kursus, men også attraktivt, da der p.t. ikke findes VUT-II/STK

på dansk grund. Såvel militært som med militærpolitiske aspekter. På DIV og

Corps niveau.

Interesserede bedes ASAP kontakte HPRD sagsbehandler, som vil knytte kontakt

videre til tidligere og nuværende danske kursister, så potentielle ansøgere kan få

præcise detaljer om krav og vilkår for og på kurset.

Periode Distance Learning i perioden SEP 08 - MAJ 09 med afsluttende 3 ugers

tilstedeværelse i Toronto i JUL 2009, inklusive eksamen/tests.

Sted Toronto, Canada, 3 uger i JULI 2009.

Målgruppe MJ og OL designeret i relevante stillinger.

Særligt Alt foregår naturligvis på engelsk. Forventer at kunne få 2 pladser på kurset.

Ansøgningsfrist 01 MAJ 2008, men søg gerne snarest.

NATO Staff Officer Orientation Course

ID NS - M5 - 32 – D – 2008

Indhold/Formål “To provide a foundation of knowledge on NATO including structure, policies and

operations as well as current issues affecting the Alliance to newly appointed

regular and reserve NATO/PfP officers equivalent civilians”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe Kaptajner, Majorer og Oberstløjtnanter designeret i højere stabe (BDE, DIV, Korps)

eller missionsudsendelse forestående/aftalt.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 05 FEB 2008

RESERVEN 1/2008 25


18 – 23 MAJ 2008

11-16 MAJ 2008

22 – 27 JUN 2008

26 RESERVEN 1/2008

NATO Legal Advisor Course

ID NS-P5-34-A – 2008

Indhold/Formål To provide active duty and civilian NATO and PfP legal advisors with an in-depth

introduction to legal aspects of multinational military operations including the

plans, policies, operations, and procedures of the Alliance.

Sted NATO School Oberammergau, 125 km S for München.

Målgruppe MJUR/Legal Advisors i stabsstillinger, der relaterer til indholdsbeskrivelsen. I

særlige tilfælde kan ikke-MJUR designerede komme på tale, f.eks. cand.jur. i stillinger

med folkeretslige arbejdsområder.

Forudsætninger Se målgruppe.

Ansøgningsfrist 15 FEB 2008

NATO Expeditionary Operations Course

ID NS-N3-58-B-2008

Indhold/Formål “To familiarize students from NATO or national organizations with NATO expeditionary

operations conducted in a combined/joined environment, with specific on

the evolution of the NATO Response Force”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe KN (evt. midlertidig), MJ og OL i relevant designering eller udpeget til udsendelse

til igangværende mission.

Særligt NIL.

Ansøgningsfrist 29 FEB 2008

NATO Reserve Forces Integration Course

ID NS-P5-39-A-2008

Indhold/Formål “The course instills in students an understanding of the various roles, missions

and doctrines of Reserve Forces throughout the Alliance. Building on MC policy,

the course surveys how the Alliance integrates Reserve Forces in current Operations.

To do this, the course explores numerous national “best practices” in a comparative

analysis framework. A wide range of topics, common to most Allaince

and PfP nations are surveyed”.

Sted NATO School Oberammergau (100 km. S for München)

Målgruppe KN, MJ og OL i relevant designering eller udpeget til udsendelse til igangværende

mission.

Særligt NIL.

Ansøgningsfrist 15 MAR 2008

Ansøgningsskema udgave AUG 2006 skal bruges

– findes på HPRD hjemmeside.

Kursusansøgninger til Oberammergau skal ledsages af en

Joinning Report, som findes på HPRD hjemmeside, sammen

med den almindelige ansøgning.

De udfyldte skemaer mailes direkte til HPRD sagsbehandler

(SBH) kurser: joernarne@nielsen.mail.dk eller

janielsen@mil.dk og ”kopi” til HPRD kontor: mail@hprd.dk.

Nijmegen march 2008

Tilmelding til Nijmegen march 2008 skal foretages inden

udgangen af februar måned.

Tilmelding til MJ-R Bo G. Flindt, 2679 1849,

e-mail: BGF@privat.dk – helst via e-mail.

Derefter vil de tilmeldte få tilsendt nærmere.

Betalingen er 1.650,00 kr., hvoraf vores HPRD refunderer

500,00 kr. for de medlemmer, der fuldfører marchen.

Kontrolmarcher er Århus 3-4 MAJ, Grænsemarchen 17-

18 MAJ og Christiansminde (Jægerpris) den 24-25 MAJ.

HPRD SBH anmoder herefter FPT via PF5 og PF6 om at klare

IKD samt afregning med PSN.

Sprogofficerer IKD vis ISP/FAK.

Rejseplanlægning sker nu via Forsvarets Koncernfælles

Rejsekontor (FKR) ved FPT, telefon 3266 5880.

Militær Festival i Moskva

www.kremlinzoria.ru

Jeg forsøger at samle en gruppe på 15-20 personer til

en tur til Moskva Militær Festival i dagene 12. til 15. september

2008.

Turen arrangeres af et professionelt rejseselskab.

Prisen vil være omkring 10.000 kr. pr. person.

Interesserede bedes kontakte mig inden den 22. februar.

Holger Rafaelsen/MJ-R emeritus

RAFAELSEN@hotmail.com


CIOR 5-kamp 2007 og 2008

”Skal vi til Riga? Hvad fedt er der ved det”, spørger Peter Klitz, mens han masserer Peter Kragelunds ømme baldemuskler

efter en hård omgang træning på SVMs forhindringsbane. Det skulle vise sig, at der var masser af fede ting ved Riga og

CIOR MILCOMP kongressen 2007.

AF PREMIERLØJTNANT AF RESERVEN ULF GJENDAL

I midten af juni var holdene til året CIOR

MILCOMP konkurrence i Riga, Letland

på plads. Danmark skulle også i år præsenteres

af tre hold: 2 hold i veteran

klassen og 1 hold i novice klassen. Det

vidner om at det efterhånden er nogle

erfarne herrer, der 5-kæmper, men også

om at der stadig er muligheder for at

begynde den vidtrækkende og spændende

5-kamp træning.

CIOR militær 5-kamp består af

skydning med pistol og gevær, FHB løb

og FHB svøm samt O-løb med indlagte

discipliner som kortlæsning,

afstandsbedømmelse og håndgranatkast.

Alle disciplinerne udføres i uniform

og i 3-mandshold.

Veltilrettelagt program

Den 27. juli stod deltagerne så klar med

taskerne pakket med uniformer og

sportstøj, parate til 8 dages programlagt

kongres og konkurrence i Riga. MIL-

COMP er kun en lille del af NATOs CIOR

sommerkongres med deltagelse af over

20 lande.YROW er også en del af denne

kongres.Et stort organisations- og planlægningsarbejde

ligger forud og letterne

havde magtet opgaven til fulde.

Foruden selve konkurrencen onsdag til

fredag var der fuldt træningsskema og

flere kulturelle arrangementer, bl.a. et

besøg hos forsvarsministeren, Latvian

Night og Barbecue og en stor gallamiddag

for alle kongressen.

Konkurrencen

På konkurrencens første dag afvikles

skydekonkurrencen. Det foregår med

værtslandets våben,som i år betød danske

GV M/75 og Neuhausen M/49 pistoler

– våben vi kender og elsker. Meget

kan afgøres i denne del af konkurrencen

og det er her veteranernes erfaring virkelig

har betydning. Lidt nervøsitet har

dog meget stor betydning på skiven

200m væk. Der er dog intet der er

afgjort i konkurrencen før efter sidste

disciplin og uanset placeringen efter

skydedagen bliver der kæmpet igennem

forhindringsbanerne og i skoven.

Forhindringsbanerne er de mest

publikumsvenlige discipliner og det

blev udnyttet i år, da alle kongressen

deltagere inklusive generalerne, blev

inviteret til at se forhindringsbaneløb

på en solrig formiddag væk fra konferencesalens

bløde stole og lumre luft.

Et godt initiativ fra arrangørerne side.

Som opvarmning for os andre valgte

et par deltagere fra det canadiske

præsidentskab at løbe forhindringsbanen

igennem.Deres teknik var lettere

rusten, men de gennemførte alle i slot

stil. Der var selvfølgelig også tid til

endnu en af de utallige taler. Sideløbende

med forhindringsbaneløbene

var der forevisning af Letlands nye redningshelikoptere

og et middelaldertelt

med øksekast og pindemadder. De danske

hold gjorde det godt, DK2 med en

tid på kun 2:53.Også SVFHB blev vel klaret

med stor publikumsopbakning. Det

er en fed fornemmelse at kæmpe sig

igennem vandet til opildnende tilråd

fra både konkurrenter og besøgende.

På konkurrencens sidste dag skal der

løbes langt og endnu længere, hvis ikke

de mange korttyper læses rigtigt. Oløbet

bør være tilrettelagt til en vindertid

på 1t 40min,men her begik arrangørerne

desværre deres stort set eneste

fejl. Løbet var meget langt og krævende

og det hurtigste hold kom i mål på 2t

50min og flere hold var ude i mere end

4 timer. Det gik også ud over tidsplanen

for aftenens Barbecue, men det er heldigvis

hurtig glemt, når præmierne er

overrakt og der er blevet skålet med

holdkammerater og modstandere.

Konkurrence i 2008 i Istanbul

Efter et vellykket CIOR 2007 ser vi frem

mod CIOR 2008 i Istanbul.Træningen er

startet i form af indendørs muskel-

træning og hockey hver tirsdag kl.18.00

på SVM KAS. Herudover løbes med en

civil løbeklub hver mandag og onsdag.

Forårstræningen begynder med O-løb

med Feltsport tirsdage fra starten af

april.En trænings AKOS for CIOR vil desuden

blive sendt ud på cior@groupcare.dk

snarest muligt. Tilmelding til

mailinglisten foregår igennem Steen

Vittrup (se nedenfor).

CIOR delegationen i 2007

Holdleder: OL-R Ejner Kristensen

Træner: PL-R Steen Vittrup

DK1: PL-R Anders Morten Andersen,

PL-R Søren Søndergaard, PL-R Ulrik

Kjeldsen

DK2: PL-R Peter Kragelund, PL-R Peter

Klitz, PL-R Ulf Gjendal

DK3: PL-R Martin Schwartzlose, PL-R

Esben Rasmussen, PL-R Bjørn Krøyer

Reserve: Christian Schlichting (Deltager

på internationalt hold nr. 4)

Resultater

DK1 nr. 3 Novice hold

DK2 samlet nr. 8, vinder af kortlæsningsdisciplinen

DK3 samlet nr. 11, vinder af NATO

FØHJ konkurrence

INT 4 blev nr. 2. i den internationale

klasse.

Kontakt

Der er altid plads til og brug for nye

CIOR 5-kæmpere. Kontakt Steen Vittrup,

tlf. nr. 3537 8482 eller mail

lacome@hotmail.com og hør nærmere.

Hovedparten af træningen foregår

pt. i Københavnsområdet, men der

planlægges flere træningsweekender i

Jylland.

Internationalt hold Nr. 4

Glade sølvmedaljevindere

RESERVEN 1/2008 27


Nyt fra HPRD kredse

Københavnskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen

Gartnerhaven 8

2800 Kongens Lyngby

☎ (+45) 4585 7733 / (m) (+45) 4074 5334

peajay@pc.dk

Er du på kredsens e-mail-liste?

Flere end 500 kredsens medlemmer er i dag på kredsens e-mail-listen

og modtager "seneste nyt" fra Kredsen.

Har vi ikke din e-mail-adresse, så send den til Peder Jon Andersen,

Københavnskredsens bestyrelse - peajay@pc.dk

Kredsgeneralforsamling

mandag den 4. februar 2008 Kl. 20.45

Venstres gruppeværelse 2-090 på 2.sal,Christiansborg adgang gennem

Folketingets Hovedindgang i Rigsdagsgården

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Kredsbestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Regnskab fir det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Eventuelt valg af formand (udgår i 2008)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

MJ-R Niels Kirkegaard, PL-R Henrik Breitling, KN-R Anders Johansen,

OL-R Birger Kjer Hansen og PL-R Thorbjørn Hein er på valg.

MJ-R Niels Kirkegaard og PL-R Henrik Breitling er villig til genvalg.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af SG-R Lars Bondo Svane.

6. Valg af revisor. MJ-R Tage Kure Kinnberg er villig til genvalg.

7. Indkomne emner

8. Eventuelt

Forud for Generalforsamlingen afholdes traditionen et socialt arrangement

– se kredsens hjemmeside.

Afdansningsbal den 29. marts 2008

Københavnskredsens dansekursus er godt i gang og mere end 50 deltagere

træder dansetrin onsdag og lørdag.

Den festlige afslutning på Dansekursus 2008 afholdes i Serapions

Logen, Frederiksberg lørdag den 29. marts kl. 18.30, og vi inviterer

deltagere på Dansekursus og kredsens medlemmer til denne festlige

aften – også dem som ikke deltog i Dansekursus.

Efter en 3-retters menu og kaffe bydes op til engelsk vals, tango,

quickstep, cha-cha, jive, lancier og blandet selskabsdans – lige indtil

kl. 01.

Tilmelding til Niels Kirkegaard på e-mail: niels@kirkegd.dk – tlf. 4582

0064 (p) / 4580 2233 (a) / 4045 2864 (m). Pris : 290 kr. pr. person

(ekskl. drikkevarer) – tilmelding er bindende.

Maj måned - Besøg på Kongsøre

Kredsens militære ekskursion går i år til Marinestation Kongsøre.

Endelig invitation annonceres på Kredsens hjemmeside og udsendes

på mail.

Tilmelding til PL-R Henrik Breiting på breiting@dbmail.dk eller

tlf. 23 99 91 99

Feltsportskursus

Retning A – Feltsport

Når vinteren slipper sit tag og Påsken er vel overstået begynder Feltsportskursus

atter sine tirsdagsudrykninger første gang 25 MAR i

Rude Skov. Traditionen tro er der efter vores første løb ”Eftersnak”.

Der er baner af forskellig sværhedsgrad og længde, fri start tid indenfor

udrykningens åbningstid og ingen yderligere formalia. Brug den

nemme on-line tilmelding til kursus via hjemmesiden www.felt-

28 RESERVEN 1/2008

sport.dk. Her henter du den samlede terminsoversigt for 2008 samt

den sidste aktuelle kursusbefaling. På gensyn i den tidlige forårsskov.

Leder: OL Birger Hoff, tlf. 4586 7655

Danske Mesterskaber i Biathlon, Orientering 2008

Københavnskredsen er medarrangør af det danske mesterskab 2008 i

Biathlon, Orientering. Konkurrencen indeholder disciplinerne

geværskydning med cal. 22, (som ved en skiskydning) punktorientering

og orienteringsløb. Stævnet afholdes 24 og 25 APR med

udgangspunkt fra de nedlagte skydebaner ved Hellebæk. 24 APR

afvikles den individuelle konkurrence og 25 APR stafetkonkurrencen.

Kom og oplev den spændende konkurrence og giv en hånd med. Da

nutidens værnepligtige soldater ikke kan afgives som hjælpere til

sådanne sportsstævner, idet dette ikke er ”relevant gavntjeneste”, er

der brug for hjælpere fra foreningen på stævnedagen til bl.a. føring af

deltagernes skydekort mv. Har du lyst til at opleve stævnet på nærmeste

hånd så kontakt MJ-R Tage K. Kinnberg, e-mail: tagekinnberg@hotmail.com,

eller tlf. 4580 7006.

Retning B - Skydning

Vinterskydningen er i fuld gang indendørs på banerne under Søværnets

Officersskole, A.H. Vedels Plads, Marinestation Holmen mandag

eftermiddag kl. 16.00 – 18.00 og udendørs på Københavns Skydecenter,

Selinevej 5, København S. (Krak 158 D5-C6) lørdag eftermiddag

kl. 13.00 – 15.00. Der skydes normalt udelukkende med grovpistol –

program til duelighedsskydning.

Programmet for februar – marts ser således ud:

Søværnets Officersskole: Mandag 25 FEB – 3 MAR (kl. 16.00 – 18.00)

Københavns Skydecenter: Lørdag 9 FEB – 8 MAR (kl. 13.00 – 15.00)

Sommerskydningen starter torsdag den 3. april på Københavns Skydecenter.

Der skydes kl. 17.00 – 19.00 (bemærk at tidspunktet er flyttet

én time) frem til sommerferien på følgende datoer: 3 APR – 10 APR –

24 APR – 8 MAJ - 15 MAJ – 22 MAJ - 29 MAJ – 12 JUN – 19 JUN.

Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen.

Kontaktperson: MJ-R Tage K. Kinnberg, tlf. 4580 7006/4146 9402

Retning C – Idræt

Hver mandag kl. 16.00 – 17.00 mødes vi til gymnastik og volleyball

på Center for Idræt, Svanemøllens Kaserne. Når årstid og vejr tillader

det, er vi udendørs med idræt og let atletik med henblik på at tage

Idrætsmærket. Alle er velkomne!

Leder: MJ-R Peter A, Henriksen, tlf. 2030 5977.

Biathlon Orientering

Feltsportskursus vil i 2008 arrangere deltagelse i alle danske Biathlon

Orienterings konkurrencer samt relevante konkurrencer i det sydlige

Sverige. Desuden vil der være mulighed for at deltage i Sommerbiathlon

konkurrencer (skydning med gevær cal. 22 og løb) i Københavnsområdet.

Se nærmere på www.feltsport.dk/København

Kontaktperson: KN-R Jacob Thymann Nielsen, tlf. 2726 0010

CIOR – Nordisk Feltsport

Træningen til næste års stævner er allerede godt i gang. Vi løber hver

mandag og onsdag kl. 17.20 fra Østerbrohallen med den civile løbeklub

Fortius. Yderligere er der ugentligt muskeltræning og måske lidt

hockey på Svanemøllen kaserne. Dage koordineres på mail. Når det bliver

forår og varmere i vejret begynder vi månedlige træningsdage hvor

vi skyder, løber, svømmer og alt hvad hjertet begærer.Alle er velkomne

til at træne med selvom de måske ikke ønsker at deltage til stævnerne.

Kontaktpersoner:

CIOR PL-R Steen Vittrup,tlf. 3537 8482 eller Lacome@hotmail.com

Nordisk PL-R Esben Buhl Rasmussen, tlf. 2685 0247 eller

ebuhl2000@yahoo.dk


Pistolskydning for sprogofficerer

AF MAJOR AF RESERVEN TAGE K. KINNBERG

Som leder af feltsportskursus i Københavnskredsen, blev jeg i oktober

kontaktet af en elev på Institut for Sprog under Forsvarsakademiet.

HPRD havde tidligere på måneden haft en introduktionstime på skolen,

hvor man bl.a. var kommet ind på de ting foreningen kunne tilbyde

medlemmerne i videreuddannelse på forskellige områder. Eleverne –

der næsten alle er kontraktansatte sergenter – havde tidligere på Sergentskolen

i Sønderborg modtaget den første grundlæggende skydeuddannelse

på Pistol M/49 – Neuhausen.

Spørgsmålet til mig var helt klart og kontant: Kunne Feltsportskursus

tilbyde sprogeleverne en videreuddannelse i brug af pistol M/49?

Efter endt sproguddannelse og udnævnelse til officer af reserven og

senere udsendelse, vil tjenestevåbnet være pistol M/49. Der var derfor

et stort ønske fra sprogeleverne om at få mere skydetræning og jeg

kunne som leder af Feltsportskursus ikke finde argumenter for et nej.

Det nuværende hold var på 28 elever som vi delte op i tre hold, der

hver i november/december har gennemgået sikkerhedsbestemmelser

mv., personlig skydevejledning, skydning på ringskive, hurtigskydning

og duelskydning. I februar 2008 gennemfører vi som afslutning en duelighedsskydning.

Fra eleverne på Institut for Sprog har vi modtaget følgende indtryk fra

skydebanen.

Midtjyske Kreds

Formand:

Major-R

Torben Brændgaard

☎ 8620 1253 eller 2178 2316 (M)

braendgaard@privat.dk

Generalforsamling og foredrag v. chef 1. Brigade

Midtjyske kreds indkalder til ordinær kredsgeneralforsamling d. 5.

februar 2008 i HVK Eshøj lokaler, Havekærvej 83, 8381 Tilst, indledt

af et spændende foredrag.

1800-1900: Foredrag: DE DANSKE LAND-MILITÆRE OPERATIONER I

AFGHANISTAN

ved chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram. Han vil i sit

foredrag bl.a. komme ind på

- den omfattende uddannelse forud for missionen,

- den konstante udvikling i organisation, materiel og operationsmønster,

- den danske kampgruppe i Helmand

Der vil også være lejlighed til at drøfte håndtering af pressen, betydningen

af de hårde kampe og brugen af personel af reserven i Afghanistan.

Tilmelding til foredraget til MJ-R Torben Brændgaard

(braendgaard@privat.dk).

1900-1915: Let traktement.

1915-2030: Generalforsamling med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af kredsregnskab

4. Kursuslederens beretning

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor

9. Det kommende års arbejde og budget

10. Eventuelt

Feltsport

Ceres-løbet

Torsdag d. 6. marts 2008 gennemfører vi det traditionsrige Ceresløb,

som er et natorienteringsløb. Vi mødes på et senere fastlagt sted i

Sprof´ere på skydebanen

AF SERGENT NIKLAS KABEL

Med en hverdag præget af sprogundervisning og lektier er et afbræk af

enhver art en kærkommen mulighed for alle sprof’ere. Når muligheden så

oven i købet indebærer pistolskydning, vil de færreste takke nej. Det var

således en deling forventningsfulde sprof’ere, der begav sig mod Københavns

Skydecenter for at modtage undervisning i skydning med pistol.

Undervisningen blev indledt med en hurtig og kompetent genopfriskning

af vores viden om pistolens opbygning. En tiltrængt genopfriskning

for de fleste, da vi ikke har været i berøring med våben siden tiden

i Sønderborg.

Selve skydningen blev gennemført over flere runder med forskellige

typer skydning. Vi kom således igennem både skydning på ringskive,

duelskydning og skydning på tid. Hele tiden støttet og instrueret af

Feltsportskursus, Retning B dygtige og imødekommende instruktører.

Skydningerne har været en god mulighed for, at man som soldat med

sprog som speciale har kunnet vedligeholde og forbedre de militære

kompetencer, der også forventes af én. Det har især føltes givtigt, da

mange af os står foran en snarlig udsendelse. At det så samtidig har

været sjovt og spændende er kun et velkomment plus.

Det er derfor med glæde, at vi ser frem til de næste skydninger, hvor

det måske endda vil være muligt at erhverve sig et mærke gennem

duelighedsskydningen.

Det næste hold på Institut for Sprog har allerede meldt sin interesse

for skydning med pistol overfor Feltsportskursus.

Marselisborg-skoven kl. 1730 og løber så snart, mørket er faldet på.

O-løbet er ca. 5-6 km og af middel sværhedsgrad (dvs. alle kan være

med). Efter løbet serveres suppe og øl/vand. Arrangementet koster

20 kr., som betales på aftenen.

Medbring lommelygte og kompas. Der er mulighed for bad og omklædning.

Tilmelding til feltsportsleder Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk eller

tlf. 4084 7782) senest FRE 29 FEB..

Skydning på politigården

Vi har forsøgt at lave aftale med politiet om at få skydetid på politigården

i Århus i løbet af vinteren, men dette er desværre ikke lykkes

endnu. Vi kæmper stadig og tidspunkterne vil blive offentliggjort via

e-mail. Hvis du ikke allerede er tilmeldt e-mail-listen, eller ikke modtager

e-mails, så kontakt retning-b leder PL-R Morten E. Andersen

(egtveda@hotmail.com).

Vi forventer at opstarte skydning på Vestereng Skyttecenter i slutningen

af marts eller starten af april.

Orienteringsløb

Hver måned deltager vi i et o-løb i det Midtjyske, hvor vi arrangerer

fælles transport samt en efterfølgende feltfrokost i det fri. Der er løb

af forskellig sværhedsgrad og længde samt god mulighed for at blive

”uddannet” lidt i o-løbets kunst af erfarne løbere. Find listen over

løbene på www.feltsport.dk/midtjyske.

CIOR-træning

Er du interesseret i at dyrke militær idræt på et lidt højere niveau og

med et mere intensivt træningsforløb, er CIOR måske noget for dig.

Vi søger pt. personer til en jysk bruttotrop, der vil træne CIOR disciplinerne

mhp. udtagelse til - og deltagelse i - den internationale

CIOR konkurrence, sommeren 2008. Kontakt feltsportsleder PL-R

Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk eller 4084 7782) og hør nærmere.

Basketball

Ugentligt trænes der basketball på Frydenlundskolen i Århus. Vi

træner sammen med en civil klub, og der er spillere på alle niveauer.

Kontakt KN-R Anders Edsen nae@orbicon.dk.

Retning C leder søges

Er du interesseret i varetage reservepersonellets ”fysiske uddannelse

og træning” i det midtjyske, så giv en melding til feltsportsleder PL-R

Rune Erichsen (r.erichsen@mail.dk eller 40 84 77 82), idet stillingen

som retningsleder er ledig. Du skal blot være initiativrig og kunne li’

at dyrke sport.

RESERVEN 1/2008 29

Nyt fra HPRD kredse


Nyt fra HPRD kredse

Fynskredsen

Formand:

Kaptajn-R Henrik Husted Hagelsø

Søgaardsvej 9E

5750 Ringe

☎ 6262 1881

henrik_husted_c@hotmail.com

Send din E-mail adresse til formanden.

I årets sidste uge var det naturligt at gøre status over året 2007.

Året har været præget af mange aktiviteter, som har givet deltagerne

nogle gode oplevelser og styrket det militære og sociale sammenhold

i foreningen.

Nævnes skal: Foredrag på Dannevirke, skydning i Elmelundhaven,

Skallebølle og Sallingelunde. Deltagelse i feltsportsaktiviteter med

andre kredse, såsom Hancockdysten i Skive ved Midtjyske Kreds

samt sømålsskydning og Tirsbæk Gods ved Lillebæltkredsen. Deltagelsen

ved DM i Feltsport i Karup.

Civilt har vi deltaget i pistolterrænskydning i Skallebjerg samt

Odense Orienteringsklubs træningsorienteringsløb. Vi har deltaget

ved hovedforeningens ordinære generalforsamling samt foreningens

fødselsdag. Sammen med vor gode nabokreds, Lillebælt, har vi gennemført

HPRDs kredsskyttestævne i pistolskydning for 30. gang –

Skallebøllestævnet, hvor vi var så beskedne at vinde takket være:

PL-R Anders Frimuth Kristiansen 294 p.

MJ-R Leif Mosegård 275 p.

LT-R H.V.Jensen 274 p.

De 3 bedste 843 716 783 680 743 0

FYN LIL KBH SVJ MID NOR

Året sluttede med den hyggelige ”Julestue på Dannevirke” d. 3/12, og

feltsportskursus afholdt den traditionsrige julefrokost på Præstegården

d. 7/12.

Ved årsskiftet blev vores næstformand og kasserer Martin Magnussen

efter en lang uddannelse til VUT-2 i Canada udnævnt til MJ-R, og

da den unge, nybagte major gerne stiller op som kandidat til formandsposten,

har jeg valgt at gå af som formand til Generalforsamlingen.

Denne beslutning er taget, fordi den nyoprettede Regionale

Føringsstruktur (REFØ) har tilbudt mig en plads i Totalforsvarsregion

Fyn, Syd- og Sønderjylland (TFRS), som vil beslaglægge en del af min

tid, og fordi formandsjobbet og feltsportsaktiviteter kombineret med

større civilt arbejdspres har lagt beslag på mere tid, end min familie

synes om. Dette vil jeg nu råde lidt bod på.

Med venlig hilsen

Henrik Husted Hagelsø

KN-R, Kredsformand

Vestsjællandskredsen

Formand:

Major-R Jørgen Thusholdt

Gammel Torv 2

4200 Slagelse

☎ 5853 1545 (A)

Besøg på Isbådsmuseet på Halsskov Rev, 4220 Korsør

og generalforsamling 2008 afholdes fredag, 15. februar kl.1600.

Dagsorden efter lovene.

Efter generalforsamlingen vil medlemmerne blive budt på en servering.

Tilmelding ikke nødvendig, men modtages gerne på tlf. 5853 1545

(09-1600).

30 RESERVEN 1/2008

Kredsarrangementer

Mandag den 4. februar 2008 – Generalforsamling

Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke kl. 1800. Ud over kredsgeneralforsamling

også gennemgang af Feltsportskursus og generalforsamling i

Skyttekreds HPRD/ROID-Fyn. Dagsorden ifølge vedtægterne

(se indkaldelse og dagsorden på hjemmeside www.hprd.dk)

Tilmelding senest torsdag 24. januar 2008 til formanden eller

Per Søgaard (se tlf. og e-mail nedenunder).

Onsdag den 09. april 2008 – Foredrag

”Tiden efter 5. maj 1945” Foredraget omhandler bl. a. retsopgøret

efter besættelsen.

LT Villy Scheuer-Hansen.

Sted: Soldaterhjemmet Dannevirke kl. 1930. HISAM arrangement.

Ingen tilmelding.

Onsdag den 11. juni 2008 – Midsommergrill

Præmieskydning efterfulgt af grillmad. Ægtefæller/kærester yderst

velkomne. Sted: Skallebølle-centeret Kl. 1700. Grillmad indtages kl.

1900. Tilmelding til Per Søgaard senest onsdag den 4. juni 2008.

Feltsportskursus i Fynskredsen

Kursusleder: KN-R Kim Aage Nielsen Birkerød, tlf. 6484 2030 /

knb@mthojgaard.dk

Retning A/Terrænsport

Retningsleder: MJ-R Per Søgaard, tlf. 6615 0207 (P) / 6541 4788 (A) /

per.sogaarddadlnet.dk

O-løb Vi kobler os på nogle O-løb i Odense Orienteringsklub. Lørdag

den 2. februar i Hesbjerg Skov. Kl. 1245. Lørdag den 16. februar i

Broby Skov. Kl. 1245. Se AKOS på hjemmesiden www.hprd.dk For

nærmere oplysninger (startsted, EMIT brik) kontakt Per Søgaard.

Retning B/Skydning

Retningsleder: SSG-R Gert Riber Schultz, tlf. 6480 1161 /

elgertschultz.mail.dk

Indendørs skydning foregår hver torsdag kl. 17-19 i Elmelundhaven 4,

Odense V. Sidste skydedag er torsdag den 27. marts 2008. Vi skyder

med 9 mm og med indstikssæt, 5,6 mm. Våben kan lånes på banen

og AMMO er gratis.

Udendørsskydning foregår hver onsdag kl. 17-19 i Skallebølle Skyttecenter.

Første skydedag er onsdag den 2. april 2008. Hver onsdag

skydes med 9 mm pistol; der er desuden skydning med gevær fra kl.

16-17. Se detaljer på hjemmesidens AKOS.

Terrænskydning Oplysning om og tilmelding til terrænskydninger fore

tages gennem Gert Schultz.Vi deltager bl. a. i forårets terrænskydning

i Skallebjerg på Sydvestfyn. Detaljer kan ses på hjemmesiden.

Retning C/Fysisk træning

Retningsleder: FPR Olav Degn-Andersen, tlf. 6615 0704 / odakm.dk

Badminton og styrketræning hver tirsdag kl. 2000-2200 i gymnastiksalen

på Odense kaserne.

Sønderjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R Arne Claus Petersen

Smedevej 11

6310 Broager

☎ 7443 0550 (A) / 6530 3512 (P)

ackp@petersen.tdcadsl.dk

Lillebæltskredsen

Formand:

Major-R Jens Hagelskjær Knudsen

Sydvænget 10, Vesterlund

7323 Give

☎ 7573 6072 (P)

jenshk@wanadoo.dk


Nordjyske Kreds

Formand:

Major-R Jens Kirk

Stentoften 46, Rebild

9520 Skørping

☎ 9810 4873 (P)

jenskirk@yahoo.com

Mindeord for Premierløjtnant

af reserven Søren Kaae Pedersen

Vores ven og kollega premierløjtnant af reserven Søren

Kaae Pedersen er pludseligt afgået ved døden onsdag

d. 12. december 2007. På en løbetur med hunden svigtede

hjertet, og han faldt om. Forbipasserende og

falckredderes genoplivningsforsøg var forgæves. Søren havde så sent

som tirsdagen forinden på vanlig kompetent vis ledet de fysiske aktiviteter

i gymnastiksalen på Nørre Uttrup Kaserne, idet han i flere år

var Nordjyske Kreds retningsleder fysisk træning.

Søren har, siden han vendte tilbage til Nordjylland i 1995, efter endt

tjeneste som løjtnant ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive, været

et af kredsens mest energiske og aktive medlemmer. Søren deltog

aktivt i alle kredsens aktiviteter, og han var suppleant og sekretær i

kredsbestyrelsen. Han var aktiv i Den Danske Internationale Brigade

(DIB), hvor han som CIMIC officer var udsendt til Kosovo på hold 3 i

2000/01. I forlængelse af sin udsendelse forblev Søren i Kosovo som

transportofficer i Dansk Flygtningehjælp i et år. De seneste par år har

Søren været aktiv CIMIC officer i stab Danske Division. Søren var værnepligtig

ved den Kongelige Livgarde i 1990/91, og han har desuden

forrettet tjeneste ved Hærens Logistikskole i Aalborg.

Søren var en betroet ven, som altid var hjælpsom og omsorgsfuld.

Han er uddannet skolelærer og var en elsket og respekteret lærer på

Seminarieskolen i Aalborg. Søren efterlader hustru Rikke, som han

blev gift med i foråret, og sønnen Jeppe som Søren havde orlov for at

passe, samt Rikkes to børn. Søren blev kun 36 år, og hans uventede og

uvarslede død vil for altid efterlade en stor tomhed.

Æret være Sørens minde.

Feltsport

Idrætsmærkeprøve, tirsdag d. 4. marts (restant d. 11. marts).

Prøven afholdes i forbindelse med den ugentlige gymnastik klokken

1830 i gymnastiksalen på Nr. Uttrup Kaserne. Ingen tilmelding.

Indendørsafslutning, tirsdag d. 25. marts

Afslutning på indendørssæsonen kl. 20.00 (efter gymnastik og

skydning) i officersmessen, Nr. Uttrup Kaserne.

Tilmelding til Niels Peter Knudsen, tlf. 9813 2880, senest Tirsdag d.

18. marts (egenbetaling 50 kr).

Svømning, tirsdagene 1., 8. og 15. April

Skansebadet, Nr. Sundby klokken 1800. Vær der præcis for samlet

betaling.

Udendørssæsonen skydes i gang tirsdag d. 22. april

Der skydes 9mm pistol på Lindholm Skydebanen hver tirsdag fra

klokken 1700.

Orienteringsløb i Tranum Klitplantage,tirsdag d.27.Maj

Tilmelding tirsdagen forinden til Poul Guldbæk på tlf. 2182 9875.

Der er mulighed for samtransport fra Lindholm Skydebane kl. 1700.

Sydvestjyske Kreds

Formand:

Major-R Carl Christian Høy

Brokærvej 6

6771 Gredstedbro

☎ 7543 1042 (P) / 6083 2278 (M)

cchoey@mail.dk

Kredsgeneralforsamling 2008

Sydvestjyske Kreds afholder generalforsamling tirsdag 26 FEB, kl.

1930-2200 i officersmessen på Varde Kaserne.

Medlemmerne indkaldes direkte pr. brev medio FEB med program

og dagsorden.

Storstrømskredsen

Formand:

Oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen

Sportsvej 16, Løjtofte

4900 Nakskov

☎ 5492 6560 (P) / 4195 0654 (M)

joernarne@nielsen.mail.dk

Generalforsamling 2008

Kredsgeneralforsamling afholdes i Løjtnantsstuen, Vordingborg

Kaserne, onsdag den 27. februar 2008 kl. 18.45.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til kredsformanden senest mandag den 25. februar.

Efter generalforsamlingen, kl. 20.00, vil kredsens tidligere næstformand,

MJ-R Bo Leimand, causere over emnet:

”NATO Allied Ground Surveillance System”.

NATO star overfor at skulle anskaffe 8 stk. Global HAWK UAV Block

40, med tilhørende jordstationer og datalink. Projektet styres i

øjeblikket af et internationalt team bestående af officerer og

ingeniører fra 15 NATO lande, i alt 32 personer.

Team´et benævnes Allied Ground Surveillance Support Staff

(AGS3), som ledes af Team Leader Jørgen Bo Leimand, der overtog

stillingen 01 november 2007.

Indtil da var J.B. Leimand chef for Handelsafdelingen ved Forsvarets

Materieltjeneste.

Bo Leimand vil give en beskrivelse af systemet og en indsigt i de

problemstillinger, der er knyttet til de processer, der skal være på

plads for at et sådant system kan indføres i NATO operative og

logistiske struktur.

Nordvestjyske Kreds

Formand:

Oberstløjtnant-R Torben Andreasen

Nis Petersens Vej 22

7620 Lemvig

☎ 9782 2386 (P) / 9690 9690 (A)

kta@mail.tele.dk / ta@cheminova.dk

Ørkenens sønner

Det er ikke et foredrag om de danske styrker i Irak, selv om der sikkert

er mange, der gerne vil høre om de erfaringer, der er gjort der.

Det er i stedet en genoptagelse af kredsens tradition med en hyggeaften

med lidt at spise og en god forestilling i teatret.

Vi har skaffet et antal billetter til forestillingen med den berømte

og berygtede kvartet "Ørkenens sønner"

torsdag d. 10. april kl. 20.00 i Herning Kongrescenter.

Vi mødes forud for forestillingen til spisning kl. 18.00.

Det gode gamle princip om "først-til-mølle" anvendes atter.

Pris pr. deltager (incl. billet og spisning, men excl. drikkevarer) bliver

250,- kr.

Tilmelding til KN-R O.O.Olsen på tlf. 9721 1386 eller pr. mail

o.olsen@vip.cybercity.dk

Artikler

Forslag til artikler sendes til Hovedorganisationen for Personel af

Reserven i Danmark

Rigensgade 9, 1316 København K, mail@hprd.dk med kopi til

redaktøren.

Send manuskripter i Word eller et kompatibelt format som filvedhæng

til en email.

Send fotos i ét af formaterne JPEG, EPS eller TIFF som en selvstændig

fil.

Redaktionen forbeholder sig ret til at korrekturlæse samt forkorte

og redigere manuskripter.

RESERVEN 1/2008 31

Nyt fra HPRD kredse


Adresseændring bedes meddelt

Hovedorganisationen for Personel

af Reserven i Danmark

Rigensgade 9

1316 København K

☎ 3314 1601 · mail@hprd.dk

Gul sløjfe der støtter

vores soldater

Ny mulighed for at synliggøre sin støtte til de udsendte personel i de internationale

operationer

Familienetværket står bag initiativet til

fremstilling og udgivelse af en støttesløjfe,

der kan sættes bag på bilen, på køleskabet

eller en anden metaloverflade. Støttesløjfen

er nemlig en magnet.

I den forløbne uge blev sløjfen præsenteret

i forbindelse med Familienetværkets

efterårsseminar.

På den måde bliver det muligt for såvel

pårørende som kolleger og andre at synliggøre,

at man støtter det personel, der er

udsendt i internationale operationer.

Det er HKKF, der har forestået det praktiske

i fremstillingen af den gule sløjfe, og

det vil være HKKF, der sammen med

Familienetværket kommer til at administrere

salget af støttesløjfen.

Den gule sløjfe sælges for 50 kroner, og

det overskud, der måtte komme ud af salget,

anbringes med halvdelen på en konto,

der kan dække udgifter for Familienetværket,

som ikke falder ind under det

budget, netværket får fra Kammeratstøtteordningen.

Som eksempel på dette kan nævnes, at

denne konto trådte ind, da en soldat var

blevet såret i en international operation og

indlagt på Rigshospitalet. Soldatens kæreste

kunne ikke ud af sin SU finde midler til

at komme fra provinsen til Rigshospitalet

på besøg ud over ganske sjældent.

Her trådte Familienetværket til med

midler fra denne konto og forærede kæresten

et togkort, så turen til Rigshospitalet

kunne tages dagligt.

Den anden halvdel af et eventuelt overskud

vil gå til Anders Lassen-fonden.

Anders Lassen-fondens formål er at

belønne betydningsfuld militær indsats og

opmuntre tilskadekommet dansk militær

personel. Desuden tilgodeser fonden personer,

eller deres efterladte, der yder eller har

ydet en særlig humanitær indsats, hvis de

er under vanskelige økonomiske forhold.

Ydelsen kan også tilfalde pårørende, hedder

det blandt andet i fundatsen.

Anders Lassen-fonden har Hans Kongelige

Højhed Kronprins Frederik som protektor.

Den gule støttesløjfe er blevet til på et

ønske fra Familienetværkets kontaktpersoner,

og er fremstillet efter amerikansk forbillede.

Den gule sløjfe er hentet i historien om

den unge soldat, der måtte skilles fra sin

kæreste for at drage i krig. Hvis hun stadig

ville have ham, når han vendte hjem fra

krigen, skulle hun binde at gult bånd om et

gammelt egetræ ved indkørslen til forældrenes

farm, så han allerede her kunne

se, at han var velkommen.

Det er denne gule sløjfe, der i flere år har

kunnet ses bag på mange biler i USA. Nu

kommer de også i Danmark med teksten

”Støt vore soldater” og et lille Dannebrogsflag.

Den gule sløjfe kan købes gennem

Familienetværkets kontaktpersoner på

tjenestestedernes informationsmøder i

forbindelse med udsendelserne eller gennem

Hærens Konstabel- og Korporalforening

(Tlf. 3393 6522).

Yderligere oplysninger kan fås hos redaktør

John Kreiner, HKKF, mobil 4038 6615.

Den omkring 20 cm lange magnetsløjfe i nærbillede

More magazines by this user
Similar magazines