Ledelse og social kapital

arbejdsmiljoraadgiverne.dk
  • No tags were found...

Ledelse og social kapital

Ledelse og social kapitalAM2011, Workshop 117Mads Kristoffer Lund, ArbejdsmiljøsekretariatetSigne Tønnesen, Lederne


Tune ind!• Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget Iallerede ved om social kapital:1. Dette er min introduktion til social kapital2. Jeg ved noget, som jeg glæder mig til at friske op og byggevidere på3. Jeg ved meget om social kapital, og jeg er her specifikt for atstille skarpt på en ledelsesvinkel


Tune ind!• Find en, I ikke kender i forvejen• Fortæl:– Hvem er I?– Hvor kommer I fra?– Hvad vil I særligt gerne have ud af denne workshop?


Program• Velkommen• Ledelse og social kapital• Præsentation af værktøj til arbejdet med socialkapital• Social kapital i jeres virkelighed


Forskellige former for kapital


Social kapital i et samfundsperspektivHuman kapitalIndivid aSocial kapitalSocial kapitalIndivid bHuman kapitalSocial kapitalIndivid cHuman kapitalColeman: ”en ressource, der øger individets handlemuligheder”


Social kapital i et samfundsperspektivPutnam:•”Samfund og organisationer, der er præget af klarenormer, tillid og gensidighed, og hermed en høj grad afsocial kapital, udmærker sig ved en højere effektivitetend samfund eller organisationer med mangel påsamme.”•Skelner mellem to typer netværk; de horisontale og devertikale – afgrænsende og brobyggende socialkapital


Social kapital i et arbejdsmiljøperspektiv


Samarbejde og relationerSamlende relationerBrobyggende relationerForbindende relationer


Social kapital i et arbejdsmiljøperspektivFra guldkorn€ Indflydelse€ Mening€ Forudsigelighed€ Social støtte€ Belønning€ KravTil diamanter◊ Tillid◊ Retfærdighed◊ Samarbejde


Hvad er tillid?En generel definition:• Accept af egen sårbarhed i forventning om, at den andenikke udnytter sårbarhedenTillidsbaseret ledelse:• Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventningom, at de ikke udnytter situationenMedarbejdertillid:• Medarbejderne accepterer at blive ledet i forventning om,at ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste


Tillid på arbejdspladsenSAMTALEARBEJDENede fra og opDe ansatte stoler påledelsenDe ansatte stoler på, atledelsen gør et godtstykke arbejdeVandretDe ansatte stoler påhinandenDe ansatte stoler på, atkollegerne gør et godtstykke arbejdeOppe fra og nedLedelsen stoler på deansatteLedelsen stoler på, at deansatte gør et godtstykke arbejde


Flere former for tillid• Rationel/økonomisk tillid (kan det betale sig at visetillid?)• Følelsesmæssig tillid (personlige nære relationer)• Spontan/rutinemæssig tillid (det er det simpleste ihverdagen)• Institutionel tillid (institutionerne plejer at fungere)• Refleksiv tillid (udvikles i takt med relationer ogsamarbejde)


Flere slags retfærdighedFordelingsmæssig:• Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse,frynsegoder etc. retfærdigt fordelt?I processer:• Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer?Går det ”rigtigt til”?I samarbejde med andre:• Samarbejde mellem mennesker: Bliver man behandletordentligt, dvs. med respekt?• Modtagelse af information: Får alle tilstrækkelig ogrelevant information?


Hvordan vinder du andres tillid?Velvillighed:Kompetence:Konsistent adfærd:Man viser sin gode hensigter (udnytter ikkesårbarhed)Man demonstrerer at man ved hvad man taler omog kender sine grænserGennemskuelig og forklarligIntegritet:Man mener og gør som man sigerUddeling af kontrol:Demonstration aflydhørhed:Man viser selv tillid ved at give kompetence tilandreMan tager andres synspunkter seriøst


Hvordan skabes en retfærdig proces?Konsistens:Involvering/repræsentation:Respekt:Neutralitet:Synlighed:Forklaring:Beslutningsgrundlag:Ankemulighed:Etik:Lige behandling af alle ansatteAlle berørte skal høres og involveres i processenSynspunkter behandles seriøstPersonlige interesser skal ikke influere på processenBeslutningsprocessen er gennemskueligHvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilkekonsekvenser den fårBeslutningerne skal være baseret på pålidelige ogrelevante informationerUnfair og forkerte beslutninger kan gøres omProcessen skal finde sted i overensstemmelse medfundamentale etiske principper


Social kapital i etledelsesperspektivLean•Værdikæde•Spild•Flow•Trækstyret produktion•Løbende forbedringerRelationel koordinering•Fælles mål•Fælles viden•Gensidig respekt•KommunikationKvalitetEffektivitetProduktivitetTrivsel


Social kapital i et ledelsesperspektivFokus på•Kerneydelsen•Kommunikation•Relationer


Social kapital i et ledelsesperspektivHvor er fokus i jeres bundlinje?•Økonomisk kapital?•Kulturel kapital?•Social kapital?•Symbolsk kapital?


Ledelsesopgaver og udvikling af social kapitalSamlendesocial kapitalBrobyggendesocial kapitalForbindendesocial kapitalDriftsledelseRammer for arbejdetMuligheder forsamarbejdeKanaler fortværgåendesamarbejdeKontakt til kunder ogborgereFormidle informationom topledelsensforventninger ogfremdrift i egenafdelingFaglig ledelseFælles forståelse forkerneopgavenKompetenceudviklingFeed-back ogcoachingSikre kendskab tilandre opgaverTolkning af kunde ogborgerbehovOversættelse afforandringer tilafdelingensopgaveløsningPersonaleledelseAnerkendelseKonfliktløsningFeed-back ogcoachingStøtte selvstændigttværgåendesamarbejdeInddragelse afmedarbejdere ibeslutningsprocesserStrategisk ledelseOversætte overordnetstrategi til afdelingensopgaverIntegration af andreenheders og kunders/borgeres behov i egenafdelingSikre afdelingensbidrag tilvirksomhedenssamlede strategi


Social kapitals bidrag til vækst og velfærd


Virksomhedens udfordring i dag• Alt der kan bidrage til bundlinjen harinteresse• Fokus på optimering er ikke nok• ”Maskinrummet” skal fungere – manskal ”have noget i banken”


Hvorfor social kapital?• Det giver ledelse og medarbejdere en fællesplatform• Det kan bidrage til integration afarbejdsmiljøet i virksomhedens strategi• Det er umiddelbart,forståeligt og givermening


Præsentation af værktøj om SKOverordnede værktøj•De skjulte velfærdsreserver, væksthus for ledelse•Guide til måling af social kapital, AMRHandlingsorienterede værktøj•BAR FOKA•BAR SoSu


BAR’enes værktøjer til social kapitalAM2011, Workshop 117Mads Kristoffer Lund, ArbejdsmiljøsekretariatetSigne Tønnesen, Lederne


Værktøjer til lederen1. Opfølgning på målinger2. Samarbejde3. Rammer4. Møder5. KommunikationFind det påwww.arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital


Værktøjer til AM, MED etc.www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital• Dialog om den socialekapital1. Flip flap2. Lille hurtig dialog3. Italesætte social kapitalud fra et filmklip• Måling af den socialekapital1. Fire hurtige2. Spørgeskema3. Observation4. Arbejdsmiljørådets• Organisering afindsatsen1. Kom godt i gang2. Refleksioner ilinjeledelsen3. Netværksmøder• Inspiration fra andre1. Fra BAR SoSuarbejdspladser2. Væksthus for Ledelse


Hvorfor dialogværktøjer?• ”Hvis en virksomhed vil øge den socialekapital er det vigtigt, at ledelse ogmedarbejdere begynder at tale om densociale kapital i virksomheden:• Hvad den består af• Hvad den betyder for virksomheden• Hvordan man i fællesskab kan udvikleden• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


Hvorfor filmklip?• Kan hjælpe jer til en fælles forståelse atstarte ud fra• ”Ufarligt”, samtidig med, at det gør socialkapital håndgribeligt• Tillid, retfærdighed & samarbejde i kontekst


Hvordan gør man?• Find arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital• Klippene fra Riget og Matador linker vi tilher• NB: Brug af klippene kræver, atarbejdspladsen har indgået aftale medCopydan, AVU-kopier


Fokusspørgsmål• Tillid: Læg mærke til omgangstonen påmødet.• Hvad må man tale om? Hvad kan man ikketale om?• Må man tale om fejl? Må man være uenige• Får man lov at tale ud?


Fokusspørgsmål• Retfærdighed:• Får alle lov at komme til orde?• Bliver der lyttet til alle?• Hvis der bliver truffet beslutninger, er det såklart for alle?


Fokusspørgsmål• Samarbejde• Har medarbejderne indbyrdes kendskab tilhinandens kompetencer ogarbejdsopgaver?• Har ledelse og medarbejdere?• Er det klart, hvad formålet og resultatet medmødet skal være?


Lav tre anbefalinger til Riget!• Hvad ville skabe mere tillid, retfærdighedog et bedre samarbejde i måden, Rigetbedrev sine møder på?• Fortæl jeres anbefalinger på til Dr.Moesgaard og afdelingen på en måde, deropbygger den sociale kapital


Gruppearbejde i faggrupperSocial kapital i jeres egen virkelighed - Hvordan kan Iskrue på den sociale kapital?•Hvilke konkrete indsatser kan understøtte udviklingenaf social kapital i jeres perspektiv?Stikord•Tillid•Samarbejde•Retfærdighed•Samlende, brobyggende og forbindende


Kan man skrue på den social kapital?• Skab anledninger– i afdelingen,– mellem afdelinger/på tværs– oppefra og ned• Integrer det i ledelsesopgaverne på alle niveauer• Understøt processen med kompetenceudvikling• Brug de værktøj der ligger


Kan man ”skrue” på den sociale kapital?Skab anledninger til udvikling af samarbejde, tillid og retfærdighed påafdelingsniveau (samlende relationer):• Især gennem det daglige samarbejde• Indretning af arbejdspladsen, så der er tid og rum til dialog og kulturså det bliver brugt• Brug kollegernes kompetencer• Synlig ledelse der inviterer til dialog• Accept af spørgsmål versus 0-fejlskultur• Arbejdets organisering, f.eks. teamstrukturen• Afdelingsmøder, teammøder, morgenmøder, afleveringsmøder,alternativ mødestruktur• Andre samarbejdsfora, f.eks. kompetencenetværk, arbejdsgrupper,andre formelle/uformelle netværk, temamøder, fælles frokost, fællesfredags-morgenmad, sociale aktiviteter• ”Gå ikke forbi” – tag det du ser og hører alvorligt og gør noget• MUS


Kan man ”skrue” på den sociale kapital?Skab anledninger til udvikling af samarbejde, tillid og retfærdighed påvirksomhedsniveau (forbindende relationer):• Ved møder i de formelle samarbejdsorganer, eks. SiO, SU og vedoverenskomstforhandlinger kan samarbejdet udvikles, retfærdigeprocesser skabes og tillid opbygges• Tag et serviceeftersyn på skrevne og uskrevne regler og normer• Relationer til medarbejderne; fokus på information ogkommunikation• Målinger som anledning;– Trivselsmålinger, medarbejdertilfredshedsmålinger, kortlægning af detpsykiske arbejdsmiljø, måling af den sociale kapital• Personaleaktiviteter der understøtter samarbejdet m.m.• Vær særlig opmærksom på at skabe anledninger ved størreforandringer, f.eks. ved fusioner, organisations- ogproduktionsændringer


Kan man ”skrue” på den sociale kapital?Relationer mellem afdelinger (brobyggende), f.eks.:• Projektarbejde på tværs af afdelinger• Overblik over specialer og kompetencer påmedarbejderportalen• Netværkstid og netværksaktiviteter, f.eks.sekretærnetværk• Højne informationsniveauet om, hvad der sker i andreafdelinger• Sociale aktiviteter• Intranet• …


Kompetenceudvikling• ”Kompetencer i social kapital”– Samarbejdsevne (empati, sæt dig i den andenssted (perspektivbytte), m.m.)– Opbygning af troværdighed, både fagligt ogledelsesmæssigt– Evne til at skabe retfærdige processer– Kommunikationsevne– Forhandlingsevne– Konflikthåndtering


Faktorer til vurderingaf relationer i din afdelingSamlende relationerHvor mange kolleger fra din egen afdeling:• Taler du dagligt med arbejdsmæssigt?• Taler du dagligt med om personlige spørgsmål?• Kan du tale med om meget fortrolige personligeforhold• Kan man i din afdeling stille spørgsmål om tingman burde vide uden at blive set ned på?• Er samarbejdet med dine kollegerpræget af åbenhed?


Faktorer til vurdering af relationermellem afdelinger og ”opad”Brobyggende og forbindende relationer• Hvor ofte taler du med kolleger/ledere fra andreafdelinger• Kan du hente hjælp i andre afdelinger, hvis du harbehov for det?• Hvordan vurdere du dine muligheder for atudveksle viden og erfaringer med kolleger fraandre afdelinger?• Synes du, at der er en højgrad af tillid mellem deansatte og den øverste ledelse?


Tak for i dag

More magazines by this user
Similar magazines