103 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

103 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dkISSN 1602-4435Medlemsblad for GeoforumDanmark. Geoforum er enideel forening, der på landsplanarbejder for at fremme densamfundsmæssige nytte afgeografisk information.Geoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 København VTlf. 38 86 10 75Fax 38 86 02 52geoforum@geoforum.dkwww.geoforum.dkRedaktionenAnsvarshavenderedaktør:SekretariatschefJesper Skovdal ChristiansenGeoforum Danmarkjes@geoforum.dkGrafikerMette BorgGeoforum Danmarkmbo@geoforum.dkForsideillustration:Små forårsbebudereTrykkeriKLS Grafisk Hus A/SJernholmen 42 APostboks 11832650 HvidovreTlf. 36 34 29 00Fax 36 34 29 10www.kls.dkOplag: 1.600Kommende numreDeadlineNr. 104 16. april 2009Nr. 105 15. maj 2009Se annoncepriser påwww.geoforum.dkIndholdsfortegnelseLeder - Synergi mellem det offentlige og private ............................ 3Generalforsamling i Geoforum ...................................................... 4Produktion af digital 3D bymodel for kantonen Geneve i Schweiz ...... 6Fælles retning i digitaliseringsindsatsen ....................................... 12En biografi af manden bag RoMax ............................................... 14Arrangementer ......................................................................... 18Nyt fra virksomhederne ............................................................ 20Mødekalender .......................................................................... 23Bestyrelse og udvalgsformændBestyrelseMichael Israelson, Intergraph, michael.israelson@intergraph.comInge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dkPer Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dkHans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dkNils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dkKirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dkMads Staunskjær, mads.stauns@gmail.comSuppleanterJørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dkBo Overgaard, Blominfo A/S, boo@blominfo.dkUdvalgsformændKortdage 2009Lars Brodersen Aalborg Universitet, lars@aau.dkArrangementsgruppe ØstJacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, jms@blominfo.dkArrangementsgruppe VestAnders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dkTidsskriftsudvalgHans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dkUddannelsesudvalgFlemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dkWMS/WFS gruppenBo Overgaard, Blominfo A/S, boo@blominfo.dkINSPIRE back-upInge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dkOrtofotogruppenSøren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dkForskningsudvalgHans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk3D udvalgLars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk


Synergi mellem detoffentlige og privateGeoforum har et strategisk målom at skabe synergi mellem offentligeog private aktører igeodatasektoren. Det har vi, fordivi tror på, at samarbejde er envæsentlig parameter for bedre udnyttelseaf GIS og geodata i samfundet.Vi har de seneste år set en rækkevellykkede eksempler på offentligesamarbejder. FOT er et godteksempel herpå og også på adresseområdeter der gjort store fremskridt.Der er imidlertid ikke såmange eksempler på nyskabendesamarbejder mellem det offentligeog private virksomheder. Der ermange gode projekter og resultater.Men det er som oftest traditionelleleverandør/kunde-samarbejder,hvor det er kontrakten,der, som centralt element, dannergrundlaget for samarbejdet.Det kunne være spændende ogsamtidigt befordrende for alle parter,hvis der kunne skabes andremåder at samarbejde på, hvorparterne var drevet af fælles mål.I praksis skal der naturligvis altidvære en aftale, når man arbejdersammen. Men der er mulighed forat skabe nye konstruktioner.Et eksempel på et område, hvorder er en mulighed for at skabesamarbejde mellem offentligeog private, er fonden til ArbejdskraftBesparendeTeknologi – ABT.Fonden administreres af Finansministerietog giver tilskud til demonstrationsprojektereller implementeringsprojekter,der kan sparearbejdskraft i den offentlige sektor.Tilskud gives kun til offentlige institutioner.I geodatabranchen børvi være kreative dels at tænkegeodata ind i denne sammenhængog dels at benytte muligheden forat skabe nye samarbejdsrelationermellem offentlige og private virksomheder.Geoforum vil afholde et medlemsarrangement,hvor vi får repræsentanterfra ABT-fonden til atfortælle om de muligheder, vi har,i vores branche, for at søge dissemidler.Inge Flensted og jeg var sammenmed vores sekretariatschef for korttid siden inviteret til møde medbestyrelsen for FOT. Ved denne lejligheddrøftede vi bl.a. samarbejdetmellem producenter af geodata ogde forskellige FOT samarbejder regionalt.For producenterne betyderFOT en væsentlig ændring både iprodukt og i den generelle markedsmæssigesituation. Bl.a. udbydesder nu færre men større opgaver,idet FOT jo netop går ud på atgå sammen om kortlægningsopgaverne.Diplomatisk kan man sige,at FOT har givet nye udfordringeri samarbejdet mellem firmaerneog kommunerne/KMS. Det gælderbåde kvaliteten af leverancerne,priserne og størrelserne af de udbudteområder.Geoforum vi gerne bidrage til atskabe dialog på dette område om,hvad der overordnet kan gøres forat skabe et godt samarbejde til allesfordel. Grundlaget for det godesamarbejde forudsætter kendskabtil situationen for den anden part.Som nævnt er et af Geoforumsstrategimål at skabe synergi mellemoffentlige og private parter ibranchen. Dette vil vi arbejde målrettetpå, idet vi mener, at det offentligeog de private virksomhederi vores branche er dybt afhængigeaf hinanden og at succeser skabes isamarbejde.Michael IsraelsonPræsident for Geoforumgeoforum.dk103 • april 20093


Generalforsamling i GeoforumTirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 (Programstart kl. 16.30)Festauditoriet (Aud. 1-01)LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, KUBülowsvej 17, Frederiksberg CProgram for dagen16.30 - 17.15 Fagligt indlæg om Klimaudfordringen17.15 - 17.30 Spørgsmål til det faglige indlæg17.30 - 17.45 Demonstration af Geoforums nye hjemmeside17.45 - 18.00 Pause - Vi går over til Gimle18.00 - 18.45 En let buffet i Gimle19.00 - GeneralforsamlingFagligt indlæg ved GeneralforsamlingenTirsdag den 28. april 2009 kl. 16.30Er klimaforskerne dumme, fordrukne og fulde af løgn?Fagligt indlæg ved direktør Peter Aakjær, DMI.Hvis man her i klimaårets læserbrevsspalter forsøger at danne sig et billede af dengennem snitlige klimaforsker, så er det ikke en særligt charmerende eller for den sagsskyld begavet person, der toner frem. Inden Danmark senere på året risikerer at nærmesig en kollektiv klimakvalme, vil DMI’s direktør Peter Aakjær forsøge at rette lidt op påde hårdt prøvede forskeres ry og rygte ved at mane flere af de hyppigst citerede myterom CO2 og den globale opvarmning i jorden.Dagsorden ved Generalforsamlingen1. Valg af dirigent og referent.2. Beretning om selskabets aktiviteter.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommendeår til godkendelse.5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.6. Behandling af indkomne forslag.7. Valg af præsident8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.- 3 bestyrelsesmedlemmer.- 2 suppleanter til bestyrelsen.9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.- 1 statsautoriseret eller registreret revisor.- 1 intern revisor.- 1 intern revisorsuppleant.10. Eventuelt.Tilmelding til buffetMellem fagligt foredrag, oggeneralforsamlingen byderGeoforum på buffet i LIFE‘skantine Gimle.Husk tilmelding påwww.geoforum.dkForslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hændesenest tirsdag den 7. april kl. 9.00.Indkomne forslag vil blive meddelt på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.4 geoforum.dk103 • april 2009


3D BY® 2009Skitse til ny banegård udarbejdet af sbs – europlan for Slagelse KommuneBLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODELIdeel til kommune- og lokalplanlægning,byggesagsbehandling, støjkortlægning,simulering af vandstandsstigninger,skitseprojektering, synlighedsanalyser…www.blominfo.dkgeoforum.dk103 • april 2009Masnedøgade 202100 København ØTlf.: 70 200 226blominfo@blominfo.dkTrue Møllevej 98381 TilstTlf.: 70 220 426nvp@blominfo.dk 5


Produktion af 3D-bymodelfor GeneveAf Rasmus Lindeneg Johansen, COWIFigur 1. Illustration lavet af SEMO,digital 3D-bymodel med træer placeretpå terræn model og draperet medortofoto.I efteråret 2008 fik COWI opgavenat producere en digital 3D-bymodelfor Geneve og de omkringliggendekommuner. Opgaven består i atproducere mere end 76.000 bygningerfordelt over et geografiskområde på ca. 250 km 2 .Udover at producere de digitale3D-bygninger skal disse også integreresmed allerede eksisterendegeokodede terrestrisk indmåltebygningspolygoner. Bygningspolygonerneanvendes til at lave tagudhængpå bygningerne samt til atkode de digitale 3D-bygninger meden unik databasenøgle til det administrativebygningsregister.la Mensuration Officielle (SEMO),en form for pendant til vores Kort& Matrikelstyrelsen, den officiellekort-myndighed og aftager til dendigitale 3D-bymodel.SEMO laver selv eller i samarbejdemed grafiske firmaer diverse il-lustrationer. Samtidig stiller SEMOdata til rådighed for visualiseringeraf fremtidige bygge- og anlægsprojekter.Produktion af dataSelve produktionen er i første omgangen relativ enkelt opgave. AlleRepublique et canton de GeneveSchweiz er opdelt i 26 kantoner,der har hver deres egen Grundlovog Regering. Kantonen Geneve erderfor en selvstyrende enhed, derdog er medlem af den samledekonføderation af Kantoner, menmedmindre en opgave udtrykkeligtligger ved konføderationen, har denenkelte Kanton selvbestemmelse.Kantonen Geneve har ca. 450.000indbyggere og er ca. 282 km 2 .I Kantonen Geneve er Service deFigur 2. Ved produktionen er der direkte sammenhæng mellem de registreredevektorer og 3D-flademodellen. Modelleringsarbejdet forgår med direkte støtte istereomodellen i den digitale arbejdsstation.6geoforum.dk103 • april 2009


Vi bringergeodata i spilGeodata er en stærk parameter, når der skal tænkes i nye ITløsninger. Der er stor efterspørgsel efter flere geodata ognye anvendelser af geodata i IT-løsninger.Indsamling af nye geodata kan være dyr. Derfor gælder detom at udnytte eksisterende geodata hvor muligt og kombineredisse med andre informationer på en letforståeligog brugervenlig måde. Det kræver viden om, hvordan manimplementerer webbaserede løsninger, der håndterer bådeborgerhenvendelse og registrering af nye geodata direktepå internettet.Yderligere information fås hos afdelingsleder Eva BornRasmussen på telefon 4348 4634 eller divisionsdirektørNils Bo Wille-Jørgensen på telefon 4348 6085. Læs mere påwww.grontmij-carlbro.dkgeoforum.dk103 • april 20097


Figur 3. En bygning som samlet objekt. Bygningen er inddelt i 5 lag, hvert lag har vedhæftede attributter og alle indeholderdet unikke EGID, som fungerer som databasenøgle.bygninger registreres i en DigitalFoto grammetrisk Arbejdsstation udfra billeder leveret af SEMO. SEMOleverer ligeledes de digitale terrænogoverflademodeller samt aerotriangulationog bygningspolygoner.Bygningernes tagkonstruktion registreresog omdannes til en flademodel.Flademodellen redigeres efterfølgendei henhold til de specifikationer,der er opstillet for opgaven.Dernæst bliver opgaven nogetmere kompliceret, da SEMO harværet ret specifik i sine krav tilnøjagtighed på position, integrationmed eksisterende bygningspolygoner,beregning af areal og volumen,attributter for 3D-bygningerne, dengeometriske integritet i 3D-bygningen,samt levering i ESRI’s geodatabasesom multipatch.KvalitetskontrolSEMO’s egen kvalitetskontrol beståraf 3 fuldtidsansatte, der, udoverden visuelle kontrol, laderdata gennemløbe en serie af 10forskellige attributtests og geometrisketests. Attributtestene gennemsøgeralle de attributter, der erberegnet ud fra volumen af bygningeneller diverse tag-detaljer(superstrukturer) så som kviste,karnapper, tårne, osv. Alle bygningsobjekterbliver kontrolleretfor areal af tagflade, taghældning,areal af tagudhæng, areal af faca-AnvendelseAnvendelsen af den digitale 3Dmodeli Geneve er udover degængse visualiseringer af fremtidigebygge- og anlægsprojekterogså koncentreret omkring at sikreen sammenhæng til den alleredeeksisterende mængde administrativevektor data. Derfor har detværet et bærende tema, at allebygninger laves som individuelleobjekter med sammenhæng til dentilhørende bygningspolygon. Alle76.000 bygninger får derfor detunikke EGID bygningsnummer frabygningspolygonen. Dette EGIDnummer er også databasenøgle tilbygnings- og boligregistret. Bygder,areal af facader over terræn,volumen, osv. De geometrisketests handler om at sikre integriteteni den digitale 3D-bymodel.Det er meget vigtigt for SEMO,at modellen har en dokumenteretkvalitet, således at der ikkekan rejses tvivl om rigtigheden afbygningers højde, placering ellerudformning. Desuden er det vigtigtfor den fremtidige anvendelse, atgeometrien er konsistent og derkontrolleres blandt andet, om alleobjekter er lukkede, at ingen fladerskærer gennem hinanden, at alleflader vender ud fra bygningen, atalle vægge er snappet til tag, atalle punkter har 3D-snap, at allesuperstrukturerne er snappet tiltagflader, at ingen bygninger overlapperhinanden, at der ikke er gabmellem sammenhængende bygninger,og at alle flader er plane.Alle disse tests stiller meget storekrav til selve produktionen og ikkemindst til den interne kvalitetskontroli produktionen.For at kunne opfylde disse kravhar det været nødvendigt med etomfattende udviklingsarbejde forat tilvejebringe værktøjer, der kansikre den ønskede kvalitet. Det harværet nødvendigt at matche SE-MO’s geometriske tests, hvilket harafstedkommet en meget kraftfuldværktøjskasse af automatiske rumligegeometriske tests.Det har været muligt at opstille enrække robuste kontrolværktøjer,der automatisk retter eller markererfor en manuel vurdering af, omen situation er en fejl.Figur 4. Illustration af analyse af natbelysningi bydelen Fontenette8 geoforum.dk103 • april 2009


3D-DK – landsdækkende 3D bymodelORTO-DK ® – landsdækkende ortofotoDTM-DK ® – landsdækkende højdemodelVektor-DK – landsdækkende kortlægningDin verden fra enhver vinkel!geoforum.dk103 • april 2009www.scankort.dk9


Laurent Niggler, Direktør for SEMO og kantonallandinspektør, er meget aktiv i forbindelse medrealiseringen af den digitale 3D-model og ligeledesmeget aktiv i forbindelse med at få bragt bymodellentil live i et aktivt miljø.ningers superstrukturer har ligeledesdet unikke bygnings EGID, menogså sit eget unikke SPID, hvorvedalle objekter i hele modellen har etunikt ID.Ved at skabe sammenhæng mellembygningspolygonerne og 3Dbygningernesamt at levere data iESRI’s format kan den digitale 3Dbymodelnu indgå som et tema iden offentlige administrations samlededatamængde. På længere sigtvil SEMO udvikle egne værktøjer tilhåndtering af disse data på ESRI’splatform og nærme sig et egentligt3D-GIS med mulighed for rumligeanalyser.På SEMO’s hjemmeside , der dogkun eksisterer på fransk, findesen udførlig beskrivelse af Genevesplaner med den etablerede digitale3D-bymodel og deres videre strategipå området. Der er ligeledes enrække visualiseringer samt en megetinteressant video med forskelligeanvendelsesmuligheder så somindlejring af underjordiske installationerog analyse af natbelysningi bydelen Fontenette.I april skal kommunerne Bernexog Cofignon anvende den digitale3D-bymodel til en omfattendeproduktion af visualiseringer af etfremtidigt stort byggeprojekt. Dissevisualiseringer skal indeholde veje,træer, trafik og byudstyr.SEMO har perspektiver for 3DbymodellenDer er ingen tvivl om, at SEMO er enmeget professionel organisation, ogder er lagt et stort arbejde i forberedelsenaf specifikationer og internorganisation for at opnå en storchance for succes med den digitale3D-bymodel. Den bliver alleredemarkedsført meget aktivt fra SEMO’sside og der bliver lagt stor vægt på,at den digitale 3D-bymodel bliveranvendt, og at den er en aktiv del afden offentlige administration.Er du flyttet eller har du skiftet job?Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig tilsom medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændringeller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage detteblad samt øvrige medde l elser rettidigt.Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om.Med venlig hilsen Sekretariatet10 geoforum.dk103 • april 2009


GIS & .NET & HELSINGØR?Vi har brug for en ekstra softwareudvikler, der kan udvikle webapplikationerog webservices til vores stigende antal kunder.Så har du lyst til at arbejde med kolleger der er specialister indenfor udviklingaf IT-løsninger til kort, luftfotos og scannede dokumenter, så læs mere omjobbet på vores hjemmeside: www.jo-informatik.dkMetadata • Catalog Data & Web Services • Serve GIS Data • Serve Scalable • Fine Grained Security • Manage& Serve • Data Manager Imagery • Serve Maps • Solution Toolkit • Scalable • Fine Grained Interoperability• Web Services • ISO Metadata • Crawl for Data Harvest Security • Manage & Serve • Data Manager •Byd Metadata velkommen • Catalog Data & til W • Serve GIS Data • Serve•Harvest • Serve Maps • Solution Grained Security • Manage & Serve • Data Manager • Web Enable GeoERDAS APOLLO 2009ERDAS APOLLO er det nye geodatasystem somsømløst forbinder alle dine dataERDAS APOLLO nedbryder murene mellem GIS,remote sensing og fotogrammetri - og du kan letforbinde dine geodata med alle dine øvrige dataERDAS APOLLO understøtter naturligvis OCG ogISO standarderneByd derfor velkommen til ERDAS APOLLO 2009Besøg www.erdas.com og www.t-kartor.comgeoforum.dk103 • april 200911


Fælles retning idigitaliserings indsatsenAf Kirsten Elbo og Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og ByggestyrelsenNedsættelsen af Domænebestyrelsenfor Bygninger, Boliger og Forsyningskaber en mulighed for en bredtværoffentlig digitaliseringsindsatspå området. Gennem samarbejdeti bestyrelsen skal igangsættes digitaliseringsinitiativer,hvor ydelserog arbejdsprocesser vil være mestværdifulde at digitalisere og hvorløsninger kan genbruges på tværs.Domænebestyrelsen for Bygninger,Boliger og Forsyning skal sikre,at der arbejdes i samme retningog med fælles målsætninger iforbindel se meddigitaliseringsinitiativerinden for domænet. På dennemåde vil arbejdet i domænebestyrelsenvære med til at sikre såvelstore ressourcebesparelser someffektiviseringer og innovation iforvaltning en på området.Effektiv og serviceorienteretdigital håndteringArbejdet i Domænebestyrelsen forBygninger, Boliger og Forsyning skalfacilitere og understøtte videreudviklingenaf en effektiv og serviceorienteretdigital håndtering af byggeri-bolig- og forsyningsområdet ibred forstand. Bestyrelsens førsteopgave har været at fastlægge enløsningsorienteret handlingsplan.I andet halvår af 2008 udarbejdededomænebestyrelsen en handlingsplanfor digitaliseringsindsatsen påområdet. I handlingsplanen har bestyrelsenvalgt at anlægge en fokuseretog handlingsorienteret tilgangtil sit domæne og der er derfor ihandlingsplanen udvalgt en rækketemaer, hvor potentiale ved digitalforvaltning og muligheden for hurtigtat kunne igangsætte initiativerer prioriteret. I udarbejdelse afhandlingsplanen har domænebestyrelsenlagt vægt på, at arbejdetinden for domænet bidrager til såvelnytænkning og innovation somef fektiviseringer og serviceforbedringer.Domænebestyrelsen vil i forbindelsemed de enkelte initiativerudnyt te og genanvende alleredeanerkend te koncepter og værktøjerfor en helhedsorienteret digital forvaltning,herunder Service-fællesskabetfor Geodatas (SFG) ”Principperfor systemarkitektur ved brugaf geodata” og IT- og Telestyrelsensanbefalinger til ”Arkitektur fordigital forvaltning”. På denne mådevil domænebestyrelsen i videst muligtomfang tage udgangspunkt i ogunderbygge eksisterende digitaliserings-arbejdepå området.Initiativer i handlingsplan 2009Initiativerne i handlingsplanendækker over en bred række af områder,fra digitalisering af byggesagsbehandlingenover energivurderingtil digitalisering af oplysninger,der indgår i ejendomshandel.Herudover har Domænebestyrelsentværgående fokus på et bedre datagrundlag,der vil kunne benyttes ien lang række sammenhænge ogdomænebestyrelsen vil løbendevære opmærksom på tiltag, derkan styrke datakvaliteten.Fokus på livscyklusUnder det brede tværgående tema”Byggeri fra Vugge til grav” arbejderdomænebestyrelsen med en visionfor digital håndtering af hele bygningenslivscyklus fra vugge tilgrav. Grundidéen i visionsarbejdeter, at man ved at skabe en digitalsammenhæng mellem de enkelteprocesser og faser, som en bygninggennemgår i løbet af sin livscyklus,vil kunne opnå meget store effektiviseringer i forhold til i dag, hvormange informationer tabes pågulvet, når nye faser påbegyndesog nye aktører kommer til. Dettekan f.eks. være i overgangen frabygning ens anlægsfase til driftsfase.Det forventes, at visionsarbejdet ogandre initiativer under dette temavil være med til at afdække grundlæggendeproblemstillinger ogudfordringer for digital forvaltningrelateret til bygninger og på dennemåde kunne pege på relevante initiativerrelateret til standardiseringog digitalisering.Byggesagsbehandlingen indgårnetop som en del af en større helhedi bygningens livscyklus. Projektet”Digitalisering af offentligbyggesagsbehandling” skal overen treårig periode gennemføre etpilotprojekt for digital byggesagsbehandlingi et samarbejde mellemstat og kommuner. Projektet skalDomænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og ForsyningInstitution Titel NavnErhvervs- og Byggestyrelsen (formand) Direktør Finn LauritzenSKAT Direktør Thomas FredenslundDomstolsstyrelsen Programdirektør Simon GjeddeKort og Matrikelstyrelsen Vicedirektør Søren Reeberg NielsenEnergistyrelsen Vicedirektør Kristian MøllerIT- og Telestyrelsen Kontorchef Per Schultz EegKL Kontorchef Eske GroesKL Direktør i Rudersdal Kommune Iben KochVelfærdsministeriet Afdelingschef Frank Bundgaard12 geoforum.dk103 • april 2009


vise, hvordan digitaliseringen kanforegå, og samle viden om, hvilkegevinster borgere, virksomheder ogmyndigheder opnår. I projektet deltagerGentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Århus og VejleKommuner samt KL og ErhvervsogByggestyrelsen.Offentlige ejendomsoplysningerét stedEt andet større projekt er ”Digitaladgang til oplysninger i forbindelsemed ejendomshandel” (DIADEM),der er en ny digital selvbetjeningsløsning.Projektets bærende idé er,at brugere kan tilgå og hente allede nødvendige offentlige ejendomsoplysningerét sted, i én og sammearbejdsgang via Internet. Nogle afoplysningerne forekommer i dagkun som papirbaserede oplysningerog skal derfor digitaliseres. Det gælderbl.a. evt. miljøsager, adgangsforhold,varmeplaner, olietanke,spildevandsplaner og verserendehuslejenævnssager.I 2008 blev der nedsat domænebestyrelser for områderne Social,Sundhed, Erhverv, samt Bygninger, Boliger og Forsyning. Udgangspunktetfor domænebestyrelsernes afgrænsning er sammenhængendeserviceområder med fælles overordnet formål på tværs afmyndighedsskel i den offentlige sektor. Disse områder er defineret iden fællesoffentlige forretningsreferencemodel FORM.Styregruppen for TværoffentligtSamarbejde (STS) har den 3. februar2009 godkendt den endeligepro jektplan for DIADEM, og implementeringenaf projektet forventespåbegyndt 2. kvartal 2009.Projektet forankres i Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger ogForsyning, og indgår som et væsentligtinitiativ i bestyrelsens handlingsplan.I styregruppen deltagerErhvervs- og Byggestyrelsen (formand),Danmarks Miljøportal, Kom-munernes Landsforening, By- ogLandskabsstyrelsen, Transportministeriet,SKAT, Kort & Matrikelstyrelsensamt Domstolsstyrelsen, deralle bidrager med data til DIADEM.Nye initiativerDomænebestyrelsen vil supplerehandlingsplanen med nye initiativeri takt med, at domænets temaerbearbejdes og modnes. Domænebestyrelsenvil ligeledes væreopmærksom på mulige initiativer iforhold til politiske prioriteringer.Hvis du vil vide mere…Læs mere om Domænebestyrelsenfor Bygninger, Boliger og Forsyningsamt digitaliseringsstrategien her:www.ebst.dk/domaenebestyrel sewww.modernisering.dkLæs mere om Projekterne DIADEMog Digitalisering af offentlig byggesagsbehandlingher:http://www.ebst.dk/digital_adganghttp://www.ebst.dk/digitalisering_byggesagsbehandlingInitiativer i handlingsplan 2009• Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling• Vision for “Byggeri fra vugge til grav”• Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM)• Energivurdering af bygninger• Sammenlægning af boligejer.dk og OIS.dk• Datakvalitet i BBR• Bygningsgeokodning• Etablering af OIO udvalggeoforum.dk103 • april 200913


En biografi af mandenbag RoMaxAf Per Hofman Hansen, Silkeborg BibliotekI geoforum.dk nr. 96 efterlyste NielsChr. Nielsen, Syddansk Universitet, isit bidrag til artikelserien om danskeforskeres indsats, viden om RoMaxKartografi eller tilsvarende små kartografiskeforetagender, som havdeudarbejdet turistkort i Danmark fremtil ca. 1950.Nu har Bibliotekar Per HofmanHansen, Silkeborg Bibliotek, udarbejdeten biografi om indehaverenaf det kartografiske forlag RoMaxKartografi i København, AgronomRobert Iversen (*28.05.1912,†18.06.2001). Som en opfølgningbringer vi derfor her denne biografi.Robert Madsen Iversen blev født iKøbenhavn som søn af skibsrederC.E. Madsen Iversen. Han tog realeksamenog blev landbrugskandidati 1939. Han var ”Beskæftiget medopmålinger, beregninger og kortlægningaf en række større danske godserog herregårde siden 1939” (DanskeLandbrugskandidater, 1944).I 1982 lyder samme beskrivelse” d h dsåledes: ”Beskæftiget med opmålinger,beregninger, kortlægning ogrationalisering af større godser ogherregårde siden 1939. Tillige ejer afMaglemosegaard ved Vedbæk og etmindre kartografisk forlag” (Biografiskleksikon over agronomer, 1982).Opmålingsarbejder og skriverierI 1946 foretog Robert Iversen opmålingerog kortlægninger for godsejerScavenius på Klintholm Gods påMøn, hvor han i 1947 også fandt tidtil at nedskrive folkesagn og fortællingerunder titlen “Klintekongen.Sagn og Historier fra Møns Klint”,som han dedikerede til godsejeren,og som kun blev lavet i ganske fåmaskinskrevne eksemplarer. Førsti 1998 forestod Møns Folkebiblioteken egentlig udgivelse.Men Scavenius foreslog også RobertIversen at udfærdige et ”Turistkortover Møns Klint. Med Klinteskovenog Liselund”. Det blev udgivet påRobert Iversens kartografiske forlag,RoMax, i samarbejde med Møns Turistforeningi 1947.Året efter udgav Klintholm Gods etlille hæfte med titlen ”Træk af KlintholmsHistorie. Samlet i Anledningaf, at Godset den 7. juni 1948 harværet i Familien Scavenius’ Eje i 150Aar” også her med tekst af RobertIversen.Et indirekte indblik i Robert Iversensprofessionelle virke som agronomfår man, når han om Klintholm Godsskriver: ”Godsejer Scavenius har ide senere år omlagt driften på Klintholmog Søndergaard til mekaniseretlandbrug. På gårdens kuperedemarker, hvor for 150 år siden etatsrådensmange bønder og husmændhåndsåede kornet, høstede dettemed le og bandt det op i hånden,kørte det i hus på små vogne oggennem den lange vinter tærskedemed plejl og agede til Stege medkornet – dér trækker store traktorernu de moderne såmaskiner og kombineredemejetærskere, mens nyelastautomobiler kører kornet bort.I stalden findes en af Danmarksbedste herregårdsbesætninger, og iskovene, hvor før v. Plessen lod foretagerovdrift, står nu bøge og graneri smuk kultur.” – Robert Iversen harutvivlsomt stor andel i rådgivning afdenne modernisering og omlægning.Turistkortet over Møns Klint må væreblevet en succes, for året efter i1948 udgav Robert Iversen igen påsit forlag RoMax Kartografi et ”Turistkortmed beskrivelse af Fanø”.Det sker denne gang i samarbejdemed Esbjerg-Fanø Turistforening ogSønderho Turistforening, og kortetblev ledsaget af et 15-siders informationshæfte.Robert Iversens videre skæbneI januar 2009 kan gode bekendte afRobert Iversen, Lene Steinhardt og14 geoforum.dk103 • april 2009


hendes mand tømrermester Otto S.oplyse følgende: Begge har kendtRobert Iversen gennem mange år.De har især kendt ham for hans engagementpå Bakken og hans hjælpmed en større renovering af Bakkekroen,hvor han stod for udsmykningaf en række vægmalerier. RobertIversen tegnede og dekorerede ogsådækkeservietter til kroen, som i øvrigtbruges den dag i dag.En sang skrevet til en utvivlsomtmeget god bekendt, kvægavlslederCarl Schmidt på dennes 60-års fødselsdag,10. januar 1948, er udførti tekst og med karakteristiske tegningeraf Robert Iversen. Sydfynske(?) lokaliteter som Agernæs, Svinningegård,Egebjerggård, Benzon,Gyldensteen og Sandjords-Fælledgårdennævnes. Man må antage, ather i 1948 har Robert Iversen væretknyttet til en eller flere af dissegårde.Robert Iversen på Maglemosegårdved VedbækRobert Iversen købte i 1952 gårdenMaglemosegård, men grundethans større interesse for livet påDyrehavsbakken og omgang meden stor kunstnerkreds, som kunnetælles blandt hans venner, løb detikke rundt for ham. Hans søster,den dansk-amerikanske skuespillerOsa Massen Vogel (Åse Madsen,1914-2006) kom ham imidlertid tilundsætning og købte gården, så hankunne blive boende.Robert havde mange planer medMaglemosegård. På et tidspunkt varder så mange bjørnekløer, at han varved at kvæles i dem. Det gjorde, atfolk omkring Maglemosegård stiftedeforeningen ”Maglemosens Naturpleje”,og som satte får ud på markerne.Det var en rigtig god idé.Hvad hjertet er fuldt af…Otto Steinhardt lærte omkring 1963Robert at kende på Dyrehavsbakken,hvor Robert arbejdede somarkitekt for en del teltholdere, bl.a.direktør og teltholder Oscar Pettersson(1911-1995), som denganghavde Bakkekroen, og initiativtagertil prisen ”Bakkens Oscar”. ”Robertvar en lun fyr, som godt kunne lideet glas øl, og en snak.”Nogle år senere, da Otto blev tømrermester,var det ofte, at han kørtetil Robert med affaldsbrænde, daRobert kunne bruge alt - han samledepå alt! På det tidspunkt havdehan også startet en ponyrideklub;jeg tror, han havde 10-12 ponyer,som han lejede ud til piger.Maglemosegård ligger med direkteudgang til Trørødskoven. Det vari forbindelse med denne ponyridning,at jeg lærte Robert at kende,idet Pernille, vores datter, elskedeat komme på Maglemosegård, hvorhun som 3-årig startede med at riderundt om lindetræet, der står midtpå gårdspladsen.SygdomI 1995 bliver Robert syg, idet han fiken hjerneblødning og blev lam i denene side. Han kan ikke tale og liggerpå hospitalet i lang tid. Der er imidlertidstadig heste på gården, somfamilien Steinhardt påtager sig atpasse. Robert kommer på plejehjemog Steinhardts træder til og gørRobert Iversen omkring 1990 på Bakkekroen,Dyrehavsbakken.Nedenfor Robert Iversen på sin ejendomMaglemosegaard, Vedbæk.Maglemosegård i stand. Det tog demto år, da Robert Iversen ALDRIGnogen sinde havde smidt noget ud.”Det var et mega-arbejde, men detblev så godt”. Robert kom hjem tilsin elskede gård, og Lene og OttoSteinhardt flyttede ind på første sali 1997.Robert kæmpede bravt for at kommesig helt, men i 2001 gav han op,ville ikke spise og drikke, og det erder ingen, der overlever. Han dødeden 18. juni 2001. Da Robert Iversenikke efterlod sig hverken hustrueller børn, arvede søsteren gården.Osa Madsen dør i Santa Monica iCalifornien 2. januar 2006. Arvingerefter hende forlanger nu Maglemosegårdsolgt for højeste bud, ogfamilien Steinhardt må i 2007 flyttederfra.”Så har vi været igennem voresgemmer. Desværre er det ikke sågeoforum.dk103 • april 200915


meget, vi har fundet om Robert.Han har ikke gemt så meget om sigselv, avisudklip, billeder og andenomtale er mest om hans 2 søstre”.Lene Steinhardt fortæller videre:”Robert var et meget privat menneske,talte ikke så meget om sig selv,ville gerne lytte til andre. Han haraldrig omtalt kortet over Fanø til os.Vi vil altid tænke på Robert med storrespekt. Han var et venligt og rartmenneske”.PS!”Jeg har gået det meste igennemog set på kortet over Fanø, og erikke spor i tvivl om, at det er RobertIversen, der har tegnet det.Vi kan også genkende hans skrift.Vi flyttede fra Maglemosegård i2007 til en lejlighed, så vi har pakketmeget ned i flyttekasser, ogderiblandt meget af det om RobertIversen. Med hensyn til Roberts livi 1950’erne talte han aldrig om det;måske var han ikke så glad for athans Romax ikke blev til mere; deter kun noget, jeg gætter på. Dervar ikke mange, der var bekendtmed, at Robert ikke ejede Maglemosegård.Jeg tror, han var lidtflov over ikke at kunne klare det,og at hans søster Åse måtte trædetil. Hun var også et meget spændendemenneske, men det er enhelt anden historie!”, slutter LeneSteinhardt.Om biografiens forfatterSammenskrevet og tilrettelagt afBibliotekar Per Hofman Hansen, SilkeborgBibliotek, Kaj Munks Vej 14,8600 Silkeborg. hofman@silkeborg.bib.dk. Tlf. 86 82 60 64.HenvisningerOm Fanø-kortethttp://www.aldus.dk/fanoe/romax/Om Robert Iversenhttp://www.aldus.dk/fanoe/romax/iversenOm Romax. Kartografisk Forlag. SeNiels Chr. Nielsen: Fra Turistkort version1.0 til 2.0 og videre? geoforum.dk, nr. 96, september 2008, s. 4-7.Også tilgængelig på nettet på http://www.geoforum.dk/Files/Filer/Geoforumdk/96_screen.pdfDanske landbrugskandidater. Udarbejdetaf Alfred Larsen. Udgivet afForeningen af danske Landbrugskandidater.Kbh., 1944, s. 116.Biografisk leksikon over agronomer.Redigeret af S. Højer-Pedersen ogKjeld Suhr. Udgivet af Dansk Agronomforening,1982, s. 77.Biografisk fortegnelse over danskeagronomer. [Omslagstitel: Danskeagronomer], redigeret af Kjeld Suhrog Annegrete Suhr. [Klampenborg]:Dansk Agronomforening, 1996, s. 22.En stor tak til min gode kollega,bibliotekar Michael Bach, FrederiksbergBibliotek, der bragte migpå sporet af Lene Steinhardt,lenesteinhardt@hotmail.com, tlf. 4566 45 10, Flintemarken 63 1, th.,2950 Vedbæk.Oplysninger fra januar 2009 af LeneSteinhardt som jeg takker mangegange- for uundværlig hjælp vedudarbejdelsen af dette portræt afRobert Iversen.Perspektiv nr. 16:Det derude: Forvaltning og planlægning af naturen.Det kommende nummer af Perspektiv vil have brugen af GIS ogGeodata i forbindelse med planlægning og forvaltning af naturensom tema. Vi vil gerne have indlæg, der strækker sig fra det heltnære i skala 1:1, hvor folk i felten bruger håndbåret udstyr tilregi strering, til det mere forvaltningsrettede, i forbindelse mednationale systemer og portaler. Vi vil gerne have historier omplanter, dyr, fisk, fugle og hele økosystemer. Vi vil gerne høreom skovene, parkerne, klithederne, markerne, de salte og ferske enge, vandløbene, søerne,fjordene og havene. Vi vil gerne høre fra dem, der samler data ind, dem, der analyserer data,dem, der gerne vil kommunikere med omverdenen, dem, der tænker i baner af infrastrukturfor data om naturen og fra dem, der i kommunerne og i staten forvalter og planlægger naturen.Mulighederne er mangfoldige.Hvis du har en idé til en artikel, så kontakt Perspektivs redaktør Hans Skov-Petersen påhsp@life.ku.dk eller 22 15 65 34.16 geoforum.dk103 • april 2009


Projektledelse inden for geodataBlomInfo A/S er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt ogsøger derfor en ny medarbejder, som er interesserede i at indgå i en spændende arbejdspladsmed såvel danske som internationale projekter.Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af ingeniører, landinspektører,geografer og geologer, har brug for en landinspektør, ingeniør eller lignende, som skalindgå i projektledelse samt eventuelt faglig support og kundekontakt. Vi udvikler ogfremstiller mange slags digitale geodataprodukter, herunder 3D bymodeller, laserscanningsmodeller,ortofotoprodukter, avancerede visualiseringer, luftbårne billedkoncepterm.m.. Der arbejdes på såvel danske som udenlandske opgaver.Vi forestiller os, at den nye medarbejdere skal hjælpe os med projektledelse og optimeringaf teknologien.Ansøgerne bør have kendskab til et eller flere af følgende områder: Kortlægning, fotogrammetrieller 3D visualisering. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mangeaf vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien,Ukraine og Rumænien, hvor arbejdssproget er engelsk. Derudover er der dagligt et tætsamarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien,Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer.Vi anvender den nyeste teknologi indenfor produktion af geodata med brug af højteknologiskedigitale kameraer, luftbåren laserscanning og avanceret software til efterbehandlingog visualisering. Du vil indgå i projektledergruppen, som også medvirkermed udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil blive mulighed for rejser afkortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten.Tiltrædelse snarest.Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på 70 200 226Eller send en ansøgning til:BlomInfo A/SMasnedøgade 202100 København Øeller sb@blominfo.dk / ksn@blominfo.dkgeoforum.dk103 • april 200917


ArrangementerGrundlæggende GIS kursusEndnu ledigepladserDer er endnu ledige pladser på kurset,som afholdes i Odense fra den 25/5til og med 27/5, i alt 3 dage. Kursethenvender sig til medarbejdere, som idet daglige sidder tæt op ad og samarbejdermed kollegaer i egentlige GISfunktioner.Kurset giver et godt overblikover de vigtigste discipliner, som indgåri begrebet GIS.Tidsfrist for tilmelding:Mandag 11. maj 2009Læs mere på www.geoforum.dkKursets undervisere er(set fra venstre):Brian Pilemann Olsen, KMSOle Jacobi, Professor emiritusCarsten Iversen, COWICall for AbstractsInvitation til at holde foredrag vedKortdageDer er nu åbent for indsendelse af abstracts med henblik påmundtlig præsentation ved Kortdage 2009.Der er i år ikke et fast tema for konferencen, så alle indsendteabstracts kan komme i betragtning.Deadline for abstracts er den 1. maj 2009Læs mere og indsend dit abstract elektronisk fra www.kortdage.dk18 geoforum.dk103 • april 2009


GIS ekspert til InformatikSilkeborg Kommune søger en GIS ekspert til Informatik.Søger du en alsidig stilling i et dynamisk miljø, og vildu være med til at udvikle og implementere GIS/ITløsning er? Vil du være en del af en sektion, hvor højthumør og glæde over opnåede resultater er i fokus?Vil du være med til at sikre, at Silkeborg Kommune ermed helt fremme, hvad angår anvendelsen af GIS/IT/web løsning er? Så kan du blive vores kommende medarbejder.KvalifikationerVi forventer, at du har en faglig baggrund inden forGIS, IT, web, kort og geodata, og har en uddannelsesom landinspektør, ingeniør, geograf el.lign. – gernesupple ret med flere års praktisk erfaring. Du skalhave det tekniske område som din hovedinteresse, ogkunne lide at arbejde med systemadministration ogavanceret databehandling.Du har mod på udfordringer, hvor du gennem udadvendt og målrettet arbejde opnår synlige resultater. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret for dermed at være med til at sikre den dagligedrift. Du har desuden kompetencer inden for projektledelse, samarbejde og formidling, så dialogenmed brugerne resulterer i gode løsninger.OpgaverStillingen er en specialistfunktion, der primært omfatter opgaver med udvikling af kommunensGIS og geodata i tæt samarbejde med dine kolleger i sektionen og brugerne. Stillingen vil desudenomfatte projektledelse inden for GIS/IT området. Arbejdsopgaverne er alsidige og ligger inden forfølgende områder:● Analyse, design og kravspecificering af GIS/web systemer● Avanceret databehandling - herunder opbygning af datamodeller og metadata● Brugerorienteret internet- og intranetudvikling● Opbygning og drift af WMS/WFS tjenester● GIS/CAD systemadministration - herunder databasevedligehold og optimering● Dataudveksling - etablere konverteringsmiljøer internt/eksternt● Rådgivning og superbruger support inden for GIS/IT områdetAnsøgningsfrist tirsdag den 14. april 2009, kl. 12.Nærmere oplysninger kan fås ved sektionsleder Flemming F. Christensen, tlf. 8970 1480 og GISkoordinatorJakob F. Kirkegaard, tlf. 8970 1479.Se hele stillingsopslaget på www.geoforum.dk under ledige jobsgeoforum.dk103 • april 200919


Nyt fravirksomhederneNy Atkins kortkomponent påSoftwarebørsenDDO®land 2008 til helelandbrugssektorenDatamodeller til FOT dataVidenskabsministeriets Softwarebørshar netop rundet 50 open source-projekter.Milepælen blev nået af VisKort,som Atkins har udviklet i samarbejdemed IT- og Telestyrelsen.VisKort er en moderne og intuitivkortkomponent baseret på KMS Vis-Stedet, OpenLayers samt GeoServer.VisKort kan let tilpasses og integreresi egne portaler og hjemmesiderog kan vise kortdata fra egne såvelsom eksterne korttjenester. VisKortfrigives som open source-software,og alle har derfor lov til frit at downloade,tilpasse og anvende VisKort ieget IT-miljø. Som alternativ hertil,tilbyder Atkins at drifte en VisKortløsningi et professionelt og stabiltdriftmiljø. Læs mere om VisKort påwww.softwareborsen.dkKontakt Mads Møldrup, 27802688mads.moeldrup@atkinsglobal.comHjemmeside: www.atkins.dkVil du ha’ en nyhedmed i geoforum.dk?Brug denne sektion til atfortælle om nyheder fra dinvirksomhed.Det kan være et nyt produkt,en ny kontrakt, en nymedarbejder, ny...Blot det er en nyhed, er denvelkommen!Hvis du vil have en på min del se,når vi nærmer os deadline,så skriv til Sekretariatet pågeoforum@geoforum.dkAngiv: Virksomhedsnyhed iemnefeltet.COWI har i februar måned 2009indgået aftale med Ministeriet forFødevarer, Landbrug og Fiskeri omanvendelse af DDO®land 2008 i forbindelsemed varetagelse af myndighedsopgaverinden for ministerietsforvaltningsområde. DDO®land 2008skal bl.a. anvendes som grundlagfor myndighedskontrol af dyrkningsarealerog fremstilling af markblokkort.Aftalen omfatter en resampletudgave til 20 cm og 40 cm opløsning.Samtidig har mange landbrugsrådgivereog landmænd købt adgang tilDDO®land 2008, i den mere detaljeredestandardudgave, i 12,5 cmpixels opløsning.Statsligt fællesindkøb afDDO®land 2008COWI har i marts måned 2009 indgåetaftale med Miljøministeriet,Forsvarsministeriet, Vejdirektoratet,Danmarks Miljøportal og Kulturarvsstyrelsenom anvendelse afDDO®land 2008. Aftalen er indgåetpå baggrund af et udbud, som Kort& Matrikelstyrelsen har forestået påvegne af de nævnte institutioner. Aftalenomfatter levering af DDO®land2008 i en resamplet udgave til 20 cmopløsning.DDO®land 2008 på www.eniro.dk og www.krak.dkCOWI har indgået aftale med EniroDanmark om DDO®land 2008, somlanceres 6. april 2009 på to af landetsmest besøgte internetportaler.www.krak.dk og www.eniro.dk.Kontakt: Henning Andersen,hna@cowi.dkFOT Danmark har som et led i projektet”Data ud af FOT” iværksat etprojekt til at fastlægge datamodellertil lagring af FOT data i kommunerneslokale GIS-systemer.Geodata Danmark er valgt som konsulentertil at forestå arbejdet. Datamodellerneudvikles i samarbejdemed landinspektørfirmaet LIFA ogomfatter i første omgang datamodellertil de primære GIS-platforme,som anvendes i kommunerne.Målet for projektet er, at det bliverenkelt og sikkert for kommunensGIS-medarbejdere at indlæse FOTdata. Ved indlæsningen lagres data ien struktur, som er velegnet til dendaglige anvendelse.Kombinationen af erfaringer hosmedarbejdere i Geodata Danmark ogLIFA om kommunernes anvendelse afgeodata udgør et vigtigt fundamenti projektet. Herunder er erfaringerfra anvendelsen af TK data og DSFLigennem en lang årrække.Data fra ”FOT maskinen” distribueresfra FOT-systemet med GML 2.1.2. Enindgående viden om FOT specifikationen,GML-standarden og hvordan,man optimalt udnytter forskellige GISstandardprogrammer, har derfor storbetydning for projektet.Resultaterne af projektet forventes atvære klart i løbet af foråret 2009.Kontakt: Lars Beck eller ThomasMørk Andersen20 geoforum.dk103 • april 2009


LIFA har startet ny planafdeling:LIFA PLAN.AGRAFog hvordan f.eks. en øget nedbørvil fordele sig over landet. Kortkomponentenvil blive udviklet med udgangspunkti VisStedet-komponenten,som er udviklet af Kort & Matrikelstyrelsen.T-Kartor er nu medlem afGeoforum DanmarkAfdelingen favner hele planprocessen,både planfagligt og teknisk. LIFAsplanafdeling består af arkitekter, landskabsforvaltereog landinspektører,der udelukkende arbejder med fysiskplanlægning.Udover procesrådgivning, analysearbejdeog konkret planudarbejdelse,arbejder LIFA Plan.Agraf med udviklingog brug af de digitale værktøjer, somåbner nye muligheder for at formidleog operationalisere fysiske planer.LIFA har udviklet en række værktøjertil at lette den tekniske del af kommunernesfysiske planlægning.KontaktJohnny Christensen, jch@lifa.dkSanne Mikkelsen, srm@lifa.dkTelefon 63136800Hjemmeside: www.lifa.dkUdvikling af kortkomponenttil Klimatilpasnings portalenEnergistyrelsen har efter et mini-udbudunder Statens og KommunernesIndkøbs Service A/S indgået kontraktmed Grontmij | Carl Bro om udviklingaf kortkomponent til Klimatilpasningsportalen.Formålet med kortkomponenten er, atslutbrugerne skal kunne se en grafiskfremstilling af klimatiske tilstande iDanmark på kort og lang sigt. Dengrafiske fremstilling skal anskueliggøre,hvordan klimaet vil udvikle sig,Kortkomponenten skal integreres påportalen og gøre det muligt for brugerneat se og forstå klimaudviklingog klimatilpasning i et nationalt,regionalt og lokalt perspektiv. Kortkomponentenskal samtidig koblestil den viden og de værktøjer og cases,der allerede findes på portalen.En første udgave af kortkomponentenforventes offentliggjort til april,og den endelige og fuldt integreredeversion i løbet af sommeren 2009.Ny version af CBkortDen nye CBkort version 2.5 blevfrigivet i midten af februar. Denindeholder en lang række nye funktionerog forbedringer, blandt andetroteret PDF print, forbedret kortvisningpå skærmen og i print, forbedretsøgefunktion og resultatvisningsamt tekniske forbedringer såsomen “generisk datasourcetype”, hvormedman i CBkort kan få adgangtil stort set alle tilgængelige SOAPbaserede services m.m.Nye medarbejdere i GIS & ITNiels Erik Hansen, GIS senior konsulent.Niels Paulin Wandall, GIS konsulent.Pimin Konstantin Kefaloukos, GISkonsulent.Bo Overgaard tiltræder stillingensom Markedschef pr. 1. april 2009.Læs mere på: www.cbkort.dk ogwww.grontmij-carlbro.dkKontakt: Mette Søholm, 43486034,MetteSoholm@grontmij-carlbro.dkSvenske T-Kartor blev startet tilbage i1985 og har siden vokset sig større ogstørre med aktiviteter indenfor kortproduktionog software over store deleaf kloden.T-Kartor er blevet ERDAS partner iNorden og har ansat Jacob Gadd sommarkedschef i Danmark.Synligheden og kendskabet til ERDAShar tidligere været begrænset i dendanske GIS verden.Det er et anderledes billede end i flereandre vestlige lande. Her betjener enlang række fagområder sig i dag afERDAS programmer.Dette billede skal nu ændres med ER-DAS nye, stærke og tværgående GISprogrammer.ERDAS tilbyder markedets hurtigstebilledserver, ERDAS Image Web Server,til håndtering af store mængder afbilled data.ERDAS Apollo samler, integrerer ogpræsenterer let de fleste eksisterendeGIS datasamlinger uanset datatype frade nuværende platforme.Du kan læse meget mere om ERDASprodukter på www.erdas.com og T-Kartors produkter og ydelser på www.t-kartor.comDu er altid velkommen til at kontakte:Jacob Gadd, jg@t-kartor.seTelefon: +45 2890 2892geoforum.dk103 • april 200921


Varmetabskortlægningfra luftenNyheder fra Bentley SystemsKMS godkender højdemodelScankort er gået sammen med Høje-Taastrup kommune i et nyt og spændendepilotprojekt for at kortlæggevarmetabet fra bygninger ved hjælpaf overflyvninger. Bygningernes varmetabregistreres fra luften med envarmefølsom sensor, som kan måletemperaturforskelle med en nøjagtighedbedre end 0,1 grad.Resultatet kan – i lighed med etortofoto – vises som en 2D-model,hvor varmetabet fra tagene vil fremståmeget tydeligt. I Høje-Taastrupkommune er der gennemført supplerendeflyvninger, således at resultatetkan præsenteres i kommunens3D-bygningsmodel, som Scankortsamtidig etablerer. Man kan såledesse, om varmetabet kommer via tag,ydermure og/eller vinduer.”I Scankort glæder det os meget, atvi kan være med til at introducere enny teknologi, som kan bidrage til klimaindsatseni Danmark. Vi har storeforventninger til termografisk målingsom en metode, der præcist, hurtigtog økonomisk fordelagtigt givergrundlag for at vurdere varmetab iboligmassen”, siger administrerendedirektør Claus Jørgen Nielsen.Varmetabskortlægningen vil blivetilgængelig via Google Earth og detforventes, at resultaterne vil blive formidlettil borgerne i kommunen viaHøje-Taastrup Kommunes hjemme side.Scankort foretager p.t. yderligereoverflyvninger i Danmark og udviklersamtidig produktet, så det bedstmuligt kan indgå som et værktøj forkommuner og andre interesserede.Kontakt Laurids Rolighed Larsen foryderligere oplysninger: LRL@scankort.dk eller tlf: + 45 20 21 52 25.Kender du nogen eller er du én afdem, der uheldigvis har mis tet ditjob pga. krisen?Bentley Systems har iværksat ”BEEmployable”, som indebærer, atBentley tilbyder gratis software ogtræning for alle dem, der har mistetderes job grundet finanskrisen. Detbetyder, at man kan opretholde sinekompetencer eller få nye i fx andrebrancher, hvor man efterfølgende kansøge job.Initiativet indebærer at følgendeer muligt:· Få adgang til Bentley’s V8i softwareportefølje for ikke kommercielt brug· Instruktørledet ”distance learning”for bl.a. at begrænse rejseomkostninger· “OnDemand eLearning” for træningpå egen hånd – sted og tidspunktbestemmer man selv· Omfattende kursusbevisdokumentationfor professionel akkrediteringBentley Systems har MicroStationsom den primære 3D CAD/GIS platformog mere end 150 desktop ogserver applikationer fordelt på 13”Solution tracks”. Læs mere om deforskellige løsninger fra Bentley her:http://www.bentley.com/SolutionsLæs mere her: http://www.bentley.com/en-US/Corporate/News/Quarter+1/Be+Employable.htmellerkontakt Peter Byrn, tlf. 4546 0064,e-mail: peter.byrn@bentley.comKMS har godkendt den digitale terrænmodel(DTM), som BlomInfo ogScankort har leveret til Staten. Kvalitetskontrolaf overflademodellen(DSM’en) er gået i gang og forventesfærdiggjort i løbet af de kommendemåneder.Kvalitetsstemplet på DTM’en eren forudsætning for, at kontrol afDSM’en kan gennemføres.Næsten alle danske kommuner harkøbt højdemodellen og den endeligeleverance er derfor også på vej tilkommunerne.Bliv automatisk orienteretom møder og arrangemen teri Geoforums mødekalender...lige før det sker!Tilmeld dig på voreshuskeservice påwww.geoforum.dk22 geoforum.dk103 • april 2009


Geoforums MødekalenderDATO STED TITEL2009Tirsdag 31. marts København KlimatilpasningsstrategierTirsdag 28. april København Generalforsamling i Geoforum, 2009Tirsdag 26. maj Malmö Malmötur med ØstgruppenInfo følger på www.geoforum.dkKommunernes kort på InternetMan. - ons. 25. - 27. maj Info følger.. Grundlæggende GISTorsdag 11. juni København Seminar med IT-BranchenOns. - fre. 18. - 20. nov. Kolding Kortdage 2009Kongresser og møder 2009DATOTITEL OG STED20091. april Dansk Intergraph Brugerforening holder årsmøde, Vejle18. maj 2nd ERDAS Nordic User Conference, Åhus Sverige26. maj GIS og Geodataseminarer, Hotel Frederik d. II, Slagelse27. maj GIS og Geodataseminarer, COWI, Lyngby28. maj GIS og Geodataseminarer, COWI, Kolding2. juni GIS og Geodataseminarer, COWI, Århus4. juni GIS og Geodataseminarer, Hvide Hus, Aalborg11. juni ESRI Brugerklub Danmark seminar, Fyn15. juni GSDI 11 World Conference, Sponsor and exhibitor prospectus, Rotterdam, Holland24. juni 27th Urban Data Management Symposium, Ljubjana, SlovenienFor detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer se www.geoforum.dk under aktiviteterHer finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR.geoforum.dk103 • april 200923


Geoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 Kbh VCOWI på 3D-verdenskortetEn 3D-bymodel er et godt værktøj for både rådgivning, beslutninger ogkommunikation. Gennem mange store 3D-projekter producerer COWI3D-bymodeller over flere Europæiske byer.På Google kan man f.eks. se en 3D-bymodel over München.Blandt en af de igangværende opgaver er fremstillingen af en detaljeret,digital 3D-bymodel for kantonen Geneve. Modellen indeholder over76.000 bygninger og et areal på mere end 250 km 2 . Udover de mangebygningspolygoner fremstiller vi også en lang række landmarks.Vi forbedrer løbende vores metoder og resultatet er meget detaljerede3D-bymodeller.Kongens LyngbyParallelvej 22800 Kongens LyngbyTlf. 45 97 22 11Fax 45 97 22 12www.cowi.dk/kortOdenseOdensevej 955260 Odense STlf. 63 11 49 00Fax 63 11 49 49SilkeborgPapirfabrikken 288600 SilkeborgTlf. 87 22 57 00Fax 87 22 57 01AalborgThulebakken 349000 AalborgTlf. 99 36 77 00Fax 99 36 77 01

More magazines by this user
Similar magazines