Nr. 2-2012 - Konservative Folkeparti

konservative.dk
  • No tags were found...

Nr. 2-2012 - Konservative Folkeparti

Det Grønne BladKonservative har saten fast kursLæs side 8-9Maj 2012 • 19. årgang • nummer 2


Konservative i OdenseFilosofhaven 42, 2. sal,5000 Odense CTlf. 23262809E-mail: odense@konservative.dkWeb: konservative.dk/odenseForretningsudvalgFormand: John Wozny, tlf. 29438139, e-mail wozny@nal-net.dkNæstformand: Lasse Bork Schmidt, tlf.40347745, lbs@sustainagri.dkKasserer: Arne Israelsen, tlf. 40370201, e-mail aris@dsa-net.dkSekretær: Jørgen Johnsen, 66126019, plesner.johnsen@gmail.comCaroline Grosmann, tlf. 29901431e-mail caroline.grossmann@yahoo.dkHelge Pasfall, tlf. 66109670,e-mail hep@sde.dkKristian Guldfeldt, tlf. 24614127,e-mail kristianguldfeldt@hotmail.comLars Havelund, tlf. 20662710,e-mail havelund@odense.dkLouis D. Jensen, tlf. 61672275,e-mail ldj@depping.dkSigne Welander Sørensen, e-mailsiwes@faaborgmidtfyn.dkRune Kallager, tlf. 24962490,e-mail rune@kallager.dkLokalforeningerFjordager-Odense ØstHelge Pasfall, tlf. 66109670,e-mail hep@sde.dkOdense Centrum VestPreben Petersen, tlf. 40372322,e-mail ppodense@mail.dkPaarupCaroline Grosmann, tlf. 29901431e-mail caroline.grossmann@yahoo.dkOdense NJørgen Fossar Madsen, tlf. 66188708,e-mail jfm@os.dkKorup-UbberudPeter Wich, tlf. 40827710,e-mail prima@primalift.dk.Odense SydErling Hansen, tlf. 66175351,e-mail jeh@dsa-net.dkBrændekilde-BellingeTroels Fryd, tlf. 23431835e-mail troels.odense@menykaffe.dkByrådsmedlemmerRådmand Steen Møller, tlf. 51481920, e-mail sm@odense.dkGruppeformand Lars Havelund, tlf. 20662710, e-mail havelund@odense.dkPol. ordfører Merete Østerbye, 65963225 / 24817923, mgo@odense.dkMai Henriksen, tlf. 61625084,e-mail mai@odense.dkMark Grossmann, tlf. 29904173,e-mail mgro@Odense.dkPoul W. Falck, tlf. 65943316, mobil22402500, e-mail pfalck@pfalck.dkThomas Sejersen, tlf. 20241416,e-mail sejersen@odense.dkFolketingskandidaterSyd kredsen: Vivi Kier, tlf. 66176532,mobil 20684509, mail vivi@vivikier.dkVest kredsen: Mark Grossmann,tlf. 66162116, mail mgro@Odense.dkØst kredsen: VakantKonservativ Ungdom i OdenseFilosofhaven 42, 2. sal, 5000 OdenseC, tlf/fax 66145995, info@odenseku.dk. www.odenseku.dk. Formand: KristianGuldfeldt, tlf. 24614127, e-mail kristianguldfeldt@hotmail.comKonservative Studerende i OdenseFilosofhaven 42, 2. sal, 5000 OdenseC, tlf/fax 66145995, e-mail odense@dks.dk. www.dks.dk/odense. Formand:Signe Welander Sørensen, e-mail siwes@faaborgmidtfyn.dkÆresmedlemmer i OdenseN. C. Larsen, 66172910, ncl@privat.tele.dkSøren Møller, 65962214, sm@gersbo.dkPartiets hovedbestyrelseJohn Wozny - valgt af storkredsforsamlingenpå FynRegion Syddanmark StorkredsRegionsrådsmedlem Lasse Krull, 40744599, lasse.krull@regionsyddanmark.dkHovedkontoretDet Konservative Folkeparti, Christiansborg1240 København K, Tlf.: 33 37 43 44info@konservative.dk, www.konservative.dkFormandsordet...AfJohn WoznyNye vedtægterNormalt betegnes vedtægter somtørt og kedeligt, men processenfrem til godkendelsen af partietstilrettede vedtægter på Formandsmødet,har været prægetaf stor interesse og følelsesladededebatter. Vedtægterne skalendelig vedtages på Landsrådsmødetsidst i september.Arbejdet med de nye vedtægterhar taget udgangspunkt i følgendemålsætninger:• Medlemmet i centrum –merværdi af medlemskabet• Tydeliggørelse af kompetencerog ansvar• Prioritere ressourcerne til devigtigste opgaver• Optimere medlemsorganisationeni forhold til at vindevalg• Sikre hurtige, solide og konsistentebeslutninger• Forenkling og større frihedBlandt de vigtigste ændringer kannævnes: Nedlæggelse af Formandsmøder,ændret sammensætningaf Hovedbestyrelsen, afskaffelseaf delegeretforsamlingeri Storkreds og Regionsregi ogsidst men ikke mindst ændredeprocedure omkring opstilling affolketingskandidater.Som konsekvens af ønsket omstyrkelse af vores folketingskandidater,indeholder forslaget tomuligheder for opstilling af folketingskandidater:1. Opstillingen foregår i Storkredsen på et opstillingsmøde for alle medlemmerbosat i Storkredsen.2. Opstillingen foretages, somi dag, af Kredsene, dog kanen kandidat opstille i flerekredse.Opstillingen skal ske som nomineretsideordnet opstilling.Storkredsen kan opstille op til firekandidater, plus det antal folketingsmedlemmerder på opstillingstidspunkterer valgt i området.Det vil til det kommendevalg sige 5 på Fyn. Dette vil givemulighed for at samle ressourcerneomkring færre kandidater.Fyns repræsentation i partietsHovedbestyrelse, vil med detfremlagte forslag, blive forøgetidet, der ud over formandenfor storkredsen og et medlemvalgt af storkredsen, vil nu ogsåformændene for de fem størstevælgerforeninger, få sæde ihovedbestyrelsen. Dette vil giveformanden for Odense en direkteplads.Kandidater til byrådsvalget inovember 2013Da dette emne er et tilbagevendendeemne i pressen, føler jegdet er på sin plads her at gentageproceduren for opstilling af spidskandidatog øvrige byrådskandidater.Spidskandidaten vælges på generalforsamlingeni januar 2013,altså om mere end et halvt år.I perioden frem til 31.12.2012kan potentielle kandidater meldesig til Forretningsudvalget, ligeledeskan det nedsatte udvalg,bestående af Rune Kallager, LarsHavelund og John Wozny, opsøgeog opfordre potentielle kandidaterog holde samtaler med disse.Øvrige kandidater kan ligeledesbringes i forslag, ved henvendelsetil formanden frem til den 30.april 2013.Opstillingsmødet for øvrige kandidaterafholdes i maj 2013.Betaler du det rigtige i kontingent?FOF ODENSE - ET RIGERE LIVkurser, foredrag og debatterDet Konservative Vælgerforenings kartotek administreres fra Hovedkontoret i København,som netop har udsendt kontingentopkrævninger til de fleste medlemmer.tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dkDet Grønne BladE-mail dgb@odensekonservative.dkUdgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.Tlf/fax 66110909. www.konservative.dk/odenseØkonomi: Rune Kallager, tlf. 24962490 / Arne Israelsen, tlf. 66171319Fotos: Johnny Blaabjerg Dyg (hvor intet andet er angivet)Næste nummer forventes udgivet i september og deadline hertil er 24. august.Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail dgb@odensekonservative.dk ellertil Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.RedaktionAnsvarshavendeRedaktørRune Kallagerrune@kallager.dkTlf. 24 96 24 90Preben Petersenppodense@mail.dkTlf. 40 37 23 22Vi har ikke kendskab til medlemmernes alder, og opkrævningen bliver derfor ikke automatiskrettet når unge bliver ”almindelige” medlemmer, eller når man bliver pensionistmedlem.Medlemskontingentet for 2012 er:Unge, dvs. studerende eller medlemmer under 25 år:Almindeligt medlemskab:Almindeligt medlemskab/par:Pensionist:Pensionist/par:150 kr.250 kr.450 kr.150 kr.250 kr.Hvis din opkrævning ikke er rigtig, eller hvis du skal skifte fra én gruppe til en anden, så givvenligst besked til odense@konservative.dk eller ring tlf. 23 26 28 09.Du kan også gå ind på MitC og selv rette dine data.Lasse Krulllasse.kp@gmail.comJohn Woznywozny@nal-net.dkJohnny Blaabjerg Dygjohnny@glenten.dkLars Christensenlc261070@hotmail.comLars Havelundhavelund@indbakke.dkMerete Østerbyemgo@odense.dkSteen Møllersm@odense.dk3


Gennembrud på børn og ungeområdet – SSPAf Mark Grossmann, byrådsmedlemUngdomskriminaliteten i Odensehar gennem flere år været etstigende problem. Det har væretvanskeligt, at få et præcist overblikover, hvor stort problemet er,og hvor man skal sætte ind. Detskyldes blandt andet, at man ikkehar haft ordentlige målbare metoder,og at de to forvaltninger,Børn- og Ungeforvaltningen ogSocialforvaltningen, ikke har haftredskaberne til at arbejde sammen.Når den unge fylder 18 årog overgår til Socialforvaltningen,så følger vigtige informationer omden unges baggrund ikke nødvendigvismed.Ingen har dog været i tvivl om, atproblemet med ungdomskriminaliteter voksende, og som både politimandog politiker, er det et afde områder, hvor jeg igennemårene har lagt mange kræfter.SSP - Skole, Socialforvaltning ogPoliti, har nu i et samarbejde pegetpå en række store organisationsændringer,i bestræbelserne påforebyggelse af ungdomskriminaliteti Odense.Politiet går ind i det kriminalpræventivearbejde med en viden om,hvad der rører sig blandt de unge,der er kriminalitetstruede. Det eren vigtig opgave, at kunne råbevagt i gevær, hvis en ung er påvej ud i kriminalitet, eller hvis engruppe unges adfærd er bekymrende.Samtidig er politiets myndigheden anden end kommunens,og kan bruges forebyggende.Kommunen kender den unge fraskolen, fra fritidslivet, fra klubben.Og kommunen kender lokalområdetgennem de samme institutionerNerven i SSP er at viden fra kommuneog politi mødes, og faglighedensupplerer hinanden. Detkan være viden om en ung, mendet kan også være viden om et lokalområde.Især viden på lokalområdet,har været en vigtig politisksag for mig. Geografien kanvise, hvor der er størst belastningaf utilpassede unge, så man kansætte ressourcerne ind i præcisdet område. Det skabte dog frygti Enhedslisten i Trygby-Udvalget,som vurderede, at man glemteyderområderne.Jeg inddrog den bekymring i minovervejelse, og det åbnede dørentil en ny problematik. Jeg vurderede,at man tillod flere forseelser ibelastede postnumre. Dvs. at manså igennem fingre med forseelser,som andre steder i byen, villehave ført til en sanktion. Det erhelt uacceptabelt for mig, at mankan slippe for straf, bare fordi derer mange andre omkring en, derlaver ballade.Dette udløste helt naturligt en fornyetdebat, både i Børn- og Unge-Udvalget, men så sandelig også iTrygby-Udvalget. Jeg ønsker somkonservativ, at der bliver tale omen tydelig reformering af området.Desuden skal området styrkesmed bedre og hyppigere dokumentation,så man kan sikreforankring af ” best practice” i helekommunen. Det var der heldigvisbred tilslutning til i begge udvalg.I TrygBy-udvalget besluttede vi atlægge pres på Socialudvalget, forat få annulleret den skarpe adskillesder er mellem Børn&Unge ogSocialforvaltningen.Dette betyder, at de 0-18 årige ogde 18 – 24 årige går fra at høreunder to forskellige forvaltninger,og i stedet kommer under sammeforvaltning. Det betyder samtidig,at indsatsen kan blive slået sammen,og de unge derved kan følgestæt, og måske endda af densamme sagsbehandler?! Vi forhindrer,at vigtig information går tabt,men forhindrer også, at positivetiltag stoppes, blot fordi den ungefylder 18 år.Det nye SSP skal være med til atstyrke og især sikre en koordineringaf handlinger. Derfor har vi numed et massivt pres, fået etableretet fælles sekretariat, hvorkommune og politi får plads. Desudenkommer der en helt ny bestyrelsebemandet med topcheferfra politiet, Børn- og Ungeforvaltningen,Socialforvaltningen og boligforeningerne.Det betyder, atder hurtigt kan træffes vigtige beslutningerom generelle sanktioneretc.Boligorganisationerne er nye iSSP, og de kommer i det overordnedesamarbejde med ny videnog nye vinkler på ungdomsmiljøeri et lokalområde. Det er et plusfor den generelle/specifikke forebyggelse(ikke den individrettede -der må boligorganisationerne ikkevære med). Men lur mig om jegikke har haft en finger med i inddragelsenaf boligforeningerne.?!Jeg glæder mig over, at denne reformforhåbentligt meget snart serdagens lys. Odense Kommune ogOdense Byråd skylder, at give SSPen saltvandsindsprøjtning.SSP-samarbejdet i Odense er landetsældste af slagsen og har eksistereti 40 år.MENNESKET I CENTRUM• Rengøring i private hjem og efterkommunale bevillinger.• Erfaren og effektiv rengøring medfokus på dine behov.• Tlf. 66 16 46 47Odense BowlinghalTag familie, venner eller kolleger medtil en spændende bowlingdyst!Stedet - hvor rigtigebowlere mødesRengøringRing til John Wozny66 16 81134 5


Thrigesgade nærmer sigFremtidens trafikafviklingAf Steen Møller, By og KulturrådmandOmdannelsen af Thomas B. ThrigesGade fra firesporet motorgadetil en ny og spændende bydelnærmer sig med hastige skridt.I slutningen af februar kunne vi idommerkomiteen afsløre vinderprojektet.Et team bestående af Entasis,Grontmij, SWECO Architects, sbsrådgivning og MOMENTUM Research& Development vandt deninternationale projektkonkurrence.Projektet blev valgt som vinder,fordi det på fornemste vis lever optil vores visioner for den nye bymidte.Da man i sin tid anlagde ThomasB. Thriges Gade var filosofien, atman tilpassede byen til trafikken,hvilket i praksis betød, at man tilpassedebyen til bilerne. Det varbaggrunden for det voldsommegadegennembrud, der efterlodOdenses historiske bymidte amputeretog delt.Meget har heldigvis ændret sig sidendengang, og i dag er vi optagetaf, at byen er til for de mennesker,der bor og arbejder i den - ogikke mindst alle de, vi gerne vilhave til at besøge bymidten.Bæredygtighed er et centralt temai vinderprojektet, og det grønne ertil stede overalt i den nye bymidtemed boliger, butikker, erhvervsliv,cafeer, letbane og med byrummed plads til ophold, leg og udfoldelse– til glæde for både borgereog gæster i Odense.I hele ThomasB. ThrigesGadeslængde kommerder etstort underjordiskparkeringsanlægmed 950parkeringspladser.Dettrygge og lyseparkeringsanlægfår teknologiskbetjening,ogder bliveretablereten catwalk,som sikrer, at det er nemt at finderundt og ud til byens rum.Inden vi forvandler den trafikeredegade til grøn og levende bymidte,foretages der nu forundersøgelseraf gadens historie, som skal giveen viden om de arkæologiske udgravninger.Omdannelsen af gaden forventesat finde sted fra 2014 til 2020.Profil af den omdannede Thrigesgade med letbanen øverst tv, arkaden i midten ligeover p-kælderens catwalk og p-pladserne nederst th.Af Steen Møller, By og KulturrådmandDet helt afgørende er, at det skaldet være nemt at komme ind ogud af bymidten. De, der i daganvender byens veje som affyringsrampertil andre destinationer, skaltil gengæld motiveres til at køreudenom.Vi har et simpelt ønske: En sammenhængendebymidte og en ny,hurtig ringforbindelse uden om.Det komplicerede består i, at trafiki sig selv er en dynamisk størrelse,og når man ”piller” ét sted, får detkonsekvenser mange andre steder.Bymidten bliver i dag i høj gradbrugt som gennemkørselsvej. MenI 2014 står Odins bro over kanalenklar, og det bliver ikke længerenødvendigt at køre gennem byenfor at komme fra den ene ende tilden anden. Nye trafikmidler bliverogså en del af bybilledet. OdenseKommune har netop indledt deførste VVM-undersøgelser for denkommende letbane, som bliver etcentralt element i infrastrukturen ifremtidens Odense. Linjeføringenbetyder, at mange af de vigtigstedestinationer bliver forbundet oginden for fem minutters gåafstandvil letbanen kunne betjene ca.45.000 beboere og ca. 35.000arbejdspladser.gøre det umuligt at køre rundt ibyens centrum. I efteråret stod vifast på penge til de kommende årskrydsombygninger - begge delemed succes. Uden disse tiltag trorvi ikke på, at trafikken ville kunneafvikles i fremtiden, når Thomas B.Thriges Gade er lukket.I starten af marts fulgte vi op medtre nye forslag: Undersøg mulighedenfor at skabe en egentlig sivemulighedi p-kælderen, en secondopinion på kommunens mange trafikplaner,så vi sikrer, at der ikke ernoget, vi har overset, og endelig:En testperiode af gadelukningeni foråret 2014 for at få afprøvetde mange krydsombygninger, viforetager. Skulle der være noget,der slet ikke fungerer, så ville vi fåmuligheden for i en kortere periodeat genåbne Thomas B. ThrigesGade, mens vi udvider kapacitetenaf det øvrige vejnet.Senest har vi foreslået, at vi indtilletbanen begynder at køre i 2020,bruger Thrigesgade til at afvikleden bustrafik, der ellers allerede fra2014 skulle skubbe bilerne ud afFrederiksgade.I den konservative byrådsgruppe vilvi nemlig gerne udfordre de trafikaleløsninger, for at sikre, at de påden ene side fungerer og på denanden side generer odenseanernemindst muligt. Det gjorde vi for etår siden, det gør vi nu – og det vilvi fortsætte med at gøre.Et enkelt af forslagene var voresforligspartnere ikke så vilde med;nemlig ideen om en testperiode.Det har jeg så som rådmand tagetkonsekvensen af og bedt om, at vii stedet sørger for at alle krydsombygningerhar som mål at skabestørst mulige kapacitet.Vi skal i løbet af 2012 og 2013gennemføre i omegnen af 20krydsombygninger, og de førsteer så småt ved at gå igang. I densammenhæng leverer vi megetsnart en helt ny informationspakke,så det bliver nemt for bilister ogandre at orientere sig om, hvad detlige er, vi har gang i.Vi har også igangsat arbejdet medat opdatere Trafik- og Mobilitetsplanen,så vi til efteråret har enny version, der bl.a. indeholder demange konservative ændringer.Men det helt afgørende for bådemig og resten af den konservativebyrådsgruppe er fortsat at det før,under og efter omdannelsen afThrigesgade er en ordentlig trafikafviklingi Odense.Kanalforbindelsen - Odins Bro - er den helt afgørende byggesten i fremtidens trafikafviklingI byrådsgruppen arbejder vi derformålrettet på at sikre den fremtidigetrafikafvikling i forlængelse aflukningen af Thomas B. Thrigesgade.I januar 2011 foreslog vi atåbne Østre Stationsvej og fjernede fire zoner i bymidten, der ville6 7


Konservative har sat en fast kursAf folketingsmedlem Mai HenriksenMåske er jeg som konservativ barekonsekvent umoderne? Ikke sådanat jeg går rundt med fløjsbuksermed svaj og batikbluser i skønforening. Jeg er nok umoderne i enmere overført betydning. Umodernenår jeg mener, at vi skal værneom de fælles værdier, normerog den kultur, som Danmark beståraf. Jeg mener, at det binder ossammen som folk og nation. Hvorvi holder fast i samfundsinstitutionersom kongehuset, forsvaret, familien,folkeskolen og folkekirken.Og når vi åbenlystværner om voresfælles værdier,så er det helt afgørende,at vi gørdet med en åbenhedover for omverdenen.Danmarkmå aldrig blive enosteklokke, hvor vihar nok i os selv,og hvor vi er bangefor verden omkringos.Faktisk er de danskeværdier og voreskultur helt afgørendefor, at visom land kan begåos i en globaliseretverden. Når man ved, hvor mankommer fra, så er det også lettereat vide, hvilken vej man ønskerat gå.et fredens projekt, så blev det etfrihandlens projekt, og nu er mangei tvivl om, hvilket projekt deregentlig er tale om i dag?indrette deres liv: Barsel skal øremærkestil den nybagte far, fremfor at lade familierne selv bestemme,og hvis det familieliv ikke fungerer,så skal man i hvert fald kunneblive skilt med et snuptag.Generelt er Christiansborg gennemsyretaf tanker om, at det ergammeldags og håbløst umoderneat holde fast i de værdier,traditioner og institutioner, somsamfundet bygger på, og det erærgerligt. Når så mange partiervælger at kaste alt arvegods overbord, så ender skibet med at bliveså let lastet, at det vil flyde hidog did.For at blive i sømetaforen, så harvi Konservative sat en klar kursudstukket fra vores politiske kompas:Vi er garanter for, at de danskeværdier og vores nationalekultur bibeholdes i en usikker tidmed finanskrisens rasen i de europæiskelande omkring os.Mange har tittalt om, at vi alleer beboere i denglobale landsby.Men hvis vi opgivervores værdierog traditioner, sårisikerer vi, at enligegyldighed opstår.En ligegyldighedover forvores land og voresomverden, oghvor skyggesidenaf internationaliseringog globaliseringvil være engrågrumset ensretning,hvor ingenrigtig ved,hvor vi kommerfra, og ingen rigtigved, hvor viskal hen. Lados bare tage EUsom eksempel.Hvem kan for eksempelvissige,hvilken retningEU bevæger sigmod i disse år?EU startede somHvorfor er det værd at nævne, atvi skal værne om vores danskekultur, tænker du måske? Og nåja, meget af den offentlige debathar i de seneste måneder handletom regeringens mange løftebrud.Men det er tilsyneladende forbigåetmanges opmærksomhed, atder i dansk politik er sket et værdiskredaf det helt store siden valget.Jeg taler naturligvis om værdirelativismen,som mange partierefterhånden nærer varme følelserfor. En værdirelativisme, hvoralt skal være lige godt (eller ligeskidt), og hvor alt så samtidigkan være lige meget! Det gælder,uanset om det er Liberal Alliancesdundertale for afskaffelse afdansk- og historiekanon i folkeskoleneller SF’s frontalangreb modvores kongehus med forslaget omafskaffelse af såkaldte forældedestatsråd. De Radikale ønsker, atalle flag skal bruges og hejses herhjemmeefter humør, gæster ellerandet forgodtbefindende. OgSocialdemokratiet har for længstmeldt sig i køen med deres indblandingi, hvordan familier skal8 9


Lasse Krull i front igenAf Preben PetersenLasse Krull er – ligesom forud forsidste regionsrådsvalg - valgt somOdenses bud på konservativ spidskandidat.Lasse hvilke aftryk har du og denkonservative gruppe sat på regionsrådetsarbejde indtil nu i dennevalgperiode?- Vi har haft mange aftryk i denneperiode. Først og fremmest erregionen nu med til at støtte opomkring letbanen i Odense - detvar ikke sket uden den konservativeregionsrådsgruppe. Vi har derudoverfået lavet Danmarks mestambitiøse regionale udviklingsplan- det er sket under konservativ ledelse- og vi har fået styrket dækningenmed hensyn til lægebiler ogakutbiler i de tyndt befolkede områder.Også et konservativt fodaftryk.Til lykke med valget Lasse - oghvad skal det så bruges til?- Først og fremmest skal vi nu tilat sammensætte en god opstillingslistemed den rigtige spredningmed hensyn til køn, geografi,alder og erhverv. Vi skal kort sagthave sammensat det hold, der skalgive os et godt regionsrådsvalg inovember 2013. Jeg stiller op som”holdleder” til en ny periode, fordider fortsat er masser af arbejdeat gøre i regionen. Vi skal havesat endnu mere fokus på vækst,iværksætteri og udvikling, en godkollektiv trafik og ikke mindst ensundhedsbehandling, der skal matchede fysiske rammer som vi foreksempel får med det ny OUH iOdense.Konservative går jo principielt indfor at nedlægge regionerne. Hvordanhar du det med det lige nu?- Som konservativ regionsrådspolitikerer man selvfølgelig i det dilemma,at man, samtidig med atman gør sit bedste for at påvirkebeslutningerne, gerne ser regionernehelt nedlagt. Jeg ser gerne,at vi tydeligt fra konservativ sidefår klarlagt, hvad vi vil stille i stedetfor regionerne - men indtil debliver nedlagt, deltager den konservativegruppe seriøst i arbejdet -og påvirker alt det, vi kan. Det trorjeg ærligt talt, at vælgerne forventeraf os.Det er jo en kendt sag, at Konservativeikke står alt for godt i meningsmålingernelige i øjeblikket.Hvad skal der til, for at du og Konservativefår et godt regionsrådsvalg?- Først og fremmest har vi nu engylden mulighed for at vise, at detgør en forskel at stemme konservativtlokalt og regionalt. Jeg er ikkeet øjeblik i tvivl om, at vi med voresfire regionsrådsmedlemmer gør oghar gjort en forskel. Udfordringenfor os er nu at gøre opmærksompå vores resultater - og ikke mindstvores initiativer og holdninger tilden kommende valgperiode.Opstillingsmødet, hvor kandidatlistensammensættes, gennemføresi august.10


Dansk EU-formandskab:Af Bendt Bendtsen, MEP for DetKonservative FolkepartiDanmark har nu haft formandskabeti snart 4 måneder, men der erstor forskel på formandskabsrollenanno 2002 og ditto anno 2012.Det er nu 10 år siden VK regeringensad for bordenden og viblandt andet fik forhandlet denstore EU-udvidelse på plads. Sidenda har vi fået Lissabon traktatender begrænser formandskabetsmagtbeføjelser. Det fremmerkontinuiteten, men hæmmer formandskabetsmulighed for at fremmesærinteresser.Når det er sagt, så har formandskabslandenestadig mulighed forat skubbe til dagsordenen, når desidder for bordenden af forhandlingerne.De bestemmer hvor megettid der sættes af til debat af deforskellige sager og hvornår maner enige - eller ikke bliver enige.De taler på Rådets vegne i Europa-Parlamentet og i de endelige forhandlingermellem Rådet og Europa-Parlamentet,når de to internter blevet enige om deres respektiveholdninger, er det nu Danmarksom formandskabsland der forhandlerpå Rådets vegne.statusrapportDe danske ministre har været endel tilstede i Bruxelles, men genereltsynes jeg at det danske formandskabhar været præget af atde har taget rollen som konsensussøgendemægler til sig.Den nuværende regering er desværrebange for at blive upopulær.Og det hæmmer dem i forhandlingerneog skader i sidste ende danskerne.Formandskabsrollen eren gylden mulighed til at fremmedanske mærkesager og sætte etfingeraftryk på udviklingen af Europaved at skabe bæredygtig, grønvækst.Som formandskabsland kan du ikkedecideret indgå alliancer med ligesindedeparter i EU for at fremmedin egen nationale holdning, menman kan stadigvæk godt trækkedebatten frem ved at ligge sig tættereop af nogle lande end af andre.Her har man ikke været godnok. På klima- og energidagsordenenhar man brugt alt for meget tidpå at gøre Polen tilfreds. Den danskeregering var ikke udelukkendepopulær da vi sad i formandsstolen.Der var flere lande der gerneville have at EU ventede medat udvide. Men vi valgte at skubbedagsordenen frem, og det lykkedesogså at gøre alle lande tilfredse.Det gav resultater, som vi nu kanse tilbage på med stolthed.Der skal gives ros, hvor det hør ogbør sig - formandskabet har væretgod til at fremme den danskedagsorden på transportområdet,hvor der ellers er markante nationaleinteresser.Energi er et af de områder, hvordet danske formandskab er kuldsejlet.Energieffektivitetsdirektivet eren af de danske mærkesager, alleforventede Danmark ville få i hus.Men indtil videre ser det ud til atmodstanderne af Danmarks grønnelinje har held med at få forhandlingerneudskudt til det er Cypern,der er en meget svagere forhandlingsleder,får formandskabsstolen.Hvis sagen lander, bliver direktivethelt udvandet til skade for dengrønne vækst. Man har helt klartikke investeret nok i denne sag tilat nå i mål, og det til skade for teknologiske,grønne danske arbejdspladser.Den danske regering har et vagtformandskabsprogram, som det ersvært at sige noget dårligt om. Deter vel udtryk for man ikke vil meldenoget ud, som nogle kan væreuenige i. ”Et ansvarligt Europa, Etdynamisk Europa, Et grønt Europa,Et sikkert Europa,” er parolen. Detlyder da meget fint. Udmøntningener lige vag.11


Kommunesammenlægning og politisk opbrudAf Lars ChristensenSom bekendt er politik blevet stadigmere personfikseret de sidste50 år. Således også i Odense.Tidligere kunne selv store partierstille op til byrådsvalget udenen egentlig spidskandidat, men desidste tyve år er byrådsvalgene oftestblevet udskreget som ”præsidentvalg.”Valget i 1993 var i udpræget gradslået sådan op. Socialdemokratietstillede med en ny og heltPolitikere skulle man også i 2000 stille optil meget - her er Søren Møller og MereteØsterby til cykelløbFOF ODENSE - ET RIGERE LIVkurser, foredrag og debattertlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dkge før valget stadig efterlyste,hvad en stemme på ham ville blivebrugt til.Da stemmerne var talt op, vistede en flot fremgang til Konservativefra seks til ni mandater, menden røde blok holdt skansen medtilsammen 16 mandater, og selvomSøren Møller forsøgte at ”købe”SF til at støtte sig som borgmester,kunne Anker Boye holdesit indtog på rådhuset. For at føjespot til skade viste det sig, at dervar sket en fejltælling af stemmerne,så det niende mandat flyttedetil Venstre, hvilket gik ud over KUformandLasse Bork Schmidt, somi knapt et døgn troede, han varblevet byrådsmedlem.Søren Møller mente ved byrådsvalgeti 1997, at Odense mereend nogensinde havde brug for et”systemskifte”, fordi den nye borgmester”står for en ny stil og opførersig nærmest som en bykonge”,og han havde da også på forhåndindgået en tæt aftale med SF ogEnhedslisten. Der var dog næppemange, som for alvor troede påskiftet, men i sidste øjeblik var SFved at skabe spænding, da rådmandVilly Larsen luftede, at hanhellere så Søren Møller end JørgenLund som borgmester ved etmagtskifte. Det var dog ren teatertorden,for der blev igen rødtflertal. Konservative var stadigstørste borgerlige parti med seksmandater, men tilbagegangen kostedeblandt andet gruppeformanden,ZOO-direktør Hans Aage Kofoed,pladsen.Det første byrådsvalgi detnye årtusindeblev en nogettam affære.Først og fremmestfordi detblev overskyggetaf et langtstørre ”præsidentvalg”,idetPoul Nyrup lag-uprøvet fagforeningsmand i AnkerBoye, mens Konservative medSøren Møller havde den erfarneog driftssikre, men også pragmatiskekandidat, som måske kunnefravriste socialdemokraterne borgmesterposten.Anker Boye lignededen nye statsminister, Poul NyrupRasmussen, for så vidt som hantalte så meget med uld i mund,at Fyens Stiftstidende et par dadefolketingsvalget samme dagsom amts- og kommunalvalgene.Men også fordi der reelt ikke vartvivl om Anker Boyes genvalg somborgmester, selvom Søren Møllergjorde sit til at så tvivl om borgmesterenstroværdighed og økonomiskeansvarlighed. Samtidigvar det Bendt Bendtsens førstevalg som partileder for Det konservativeFolkeparti, hvilket selvsagtlagde et stort fokus her.Poul Nyrup Rasmussen fik ikkeen statsmandseffekt ud af et valgkort efter 11. september, tværtimodrykkede Anders Fogh Rasmussenind i statsministeriet medBendt Bendtsen som vice-statsminister,men der var ikke en afledteffekt i Odense. Socialdemokratietvandt et mandat til 14 og kunnenu lugte det absolutte flertal,mens Konservative tabte et mandattil fem. Men for dem, der kunnespå, var der noget i luften: ”JanBoyes sensation i amtet”, stod deri Fyens Stiftstidende den 21. november,da det stod klart, at hanblev ny amtsborgmester. Og kortfør valget kunne avisen skrive omde gigantiske planer for fejringenaf H. C. Andersens 200 årsdag i 2005: En kvart milliardskulle der bruges på at fejredet verdensberømte bysbarn.Valget i 2005 fik en helt særligbaggrund, fordi strukturreformenhavde nedlagt amterneog erstattet dem med depolitisk langt svagere regioner.Valget af dem stod derforhelt i skyggen af kommunalvalget,som i Odense blevet ”præsidentvalg” mere endnogensinde, fordi det var lykkedesat få ændret den succesrigeamtsborgmester JanBoyes gentagne ”nej-tak” tilspidskandidatposten til et ja.De Konservative blev udentvivl hjulpet på vej af, at AnkerBoye havde stået i spidsenfor den noget kiksede H.C. Andersen fejring; Tina Turner iParken var det meget synlige bevisherpå. Men ser man referaternefra valgkampen, var der rigeligtandre angrebspunkter: magtfuldkommenhed,utroværdighed oginitiativer, som der ”gik Odensei”, det vil sige ikke blev til nogettrods års snak.Jan Boye havde både som borgmester og rådmand Mai Henriksen som politisk ordførerog Steen Møller som gruppeformand (billedet er fra opstillingsmødet i 2009)Enhedslistens Per Berga hang borgmesterkæden om halsen på Jan Boye i december 2005”Konservativ flodbølge” var overskrifteni avisen dagen efter valget:11 konservative mandaterskyllede ind over byen og efterlodisær Venstre noget forpjusket medkun to mandater. De to spidskandidaterhavde støvsuget listernefor stemmer – næsten 30.000stemmer til Jan Boye og godt18.000 til Anker Boye. Det betødnaturligvis, at flere af de nyvalgtekom i byrådet med ret få stemmer,men også at en af de genvalgte,Merete Østerbye, kunneglæde sig over, at der nu var to ellertre konservative i hvert udvalg.Men det mest sensationelle var,at det med hjælp fra den radikaleErik Simonsen lykkedes at fravristesocialdemokraterne borgmesterpostenfor første gang siden1937.Som det er fremgået af denne artikelserieom Konservatives historiei Odense er byen i udprægetgrad en ”rød” by, forstået på denmåde, at Socialdemokraterne siden1930erne har kunnet besætteborgmesterposten langt hovedpartenaf tiden. Men det er ogsåen by, hvor De Konservative altidhar kunnet hævde en stærk position,ofte i et bredt samarbejde. Også er det trods alt ikke en naturlov,at socialdemokraterne har borgmesterposten.Kilder: Fyens Stiftstidende. DetGrønne Blad.Hermed er serien om Konservativeshistorie i Odense afsluttet idenne omgang. Tak til historikerLars Christensen!12 13


Et spørgsmål om kvalifikationerAf gruppeformand Lars Havelundkvalificeret til at være spidskandidati 2013, så er det nemlig heltforkert. Kort efter at Steen Mølleraf gruppen var valgt som ny rådmand,sagde vi helt præcist, at derikke var nogen i byrådsgruppen, derså sig selv som kommende spidskandidat,og at vælgerforeningenderfor burde søge bredt efter denbedst egnede til at stå i spidsen forpartiet i Odense i 2013.så jævnligt over, hvordan avisenden ene dag kan skrive én ting ideres artikler vores parti og så stikmodsat i deres analyse/leder få dagesenere. Men avisen må skrivedet den vil, så længe vi ikke tillæggesholdninger, vi ikke har.Efter Jan Boyes alt for tidlige død,er vælgerforeningen i gang medat finde en ny frontfigur i Odense.Selvom byrådsvalget først afholdesom 1½ år, er det er et emne somFyens Stiftstidende skriver om fleregange om måneden.Flere partimedlemmer har spurgtmig, hvorfor avisen skriver, at byrådsgruppenpå forhånd har afskåretsig fra, at en ny spidskandidatskal findes blandt de eksisterendebyrådsmedlemmer. Svaret er,at det ikke altid er helt korrekt, detsom der står i aviserne.Når avisen refererer os for, at derikke er nogen fra gruppen, der erMen det er bestemt ikke det sammesom at vi mener, at ingen afbyrådsgruppens medlemmer kanløfte opgaven. Dén detalje burdeavisen få styr på.Som gruppeformand for byrådsgruppenundrer jeg mig i øvrigt og-Det ændrer dog ikke på, at derførst skal vælges spidskandidat tiljanuar. I respekt for både partimedlemmerog vælgerne, skal arbejdetmed at finde en ny spidskandidatgøres ordentligt. Det må selv FyensStiftstidende respektere.Gruppeformand Lars Havelund eret af de tre medlemmer, FU harudpeget til kandidatudvalget.Besøg iOdense ZooTag med Konservative i Odense Zootirsdag den 19. juni kl. 19.00Konservative besøger Odense Zoo, øen største attraktion med 400.000 årlige gæster, hvor vi bliver vist rundt af direktørHenrik Lehmann Andersen. Bagefter er der lejlighed til at høre mere om Zoo’s spændende fremtidsplaner. GruppeformandLars Havelund giver kort politisk orientering undervejs i mødet.Pris inkl. kaffe/kage 50 kr. Tilmelding til 23 26 28 09 eller odense@konservative.dk senest 15. juni.14


Siden sidst...Siden sidst... Siden sidstogså dansk presses og konservatismensomskiftelige historie i Danmark.Bogen bliver anmeldt i næste nummer.Mai på bjergtoppenMens de fleste brugte vinterferienpå afslapning eller skiløb, var det enanderledes hård kost, folketings- ogbyrådsmedlem Mai Henriksen bød sigselv, da hun sammen med kærestenChristopher brugte februar på at bestigeAfrikas højeste bjerg Kilimanjaro.Wozny genvalgt til HBPå storkredsforsamlingen i slutningenaf marts blev formanden forKonservative i Odense John Woznygenvalgt som medlem af partietshovedbestyrelse. På samme møde varder genvalg af storkredsformand NielsSteenfeldt og politiske indlæg af regionsrådsmedlemLasse Krull og folketingsmeldemMai Henriksen.Jarlov i Cafe ChristmasDet konservative håb Rasmus Jarlov,der pt. er medlem af KøbenhavnsBorgerrepræsentation besøgte i begyndelsenaf april vælgerforeningensmånedlige cafemøde.Ny bog af Lars ChristensenI anledning Den KonservativePresseforenings 125 år, har foreningenudgivet en bog om sin historie.Formand for foreningen er det tidligerefolketingsmedlem Niels JørgenLangkilde, og bogen er skrevet afhistoriker og redaktionsmedlem LarsChristensen. Bogen ”Det skarptslebnesværd” beretter om foreningens, menSteen Møller og ConnieHedegaard gav HCA-priserRådmand Steen Møller overrakteprisen til sognepræst Kathrine Lilleørved årets H. C. Andersen prisuddeling,mens EU-kommissær ConnieHedegaard tog sig af prisen til polskeTeatr Polski Bydgoszcz. Prisuddelingenblev traditionen tro holdt på OdenseTeater på digterens fødselsdag 2. april.Mark på ChristiansborgTrods et flot valg lykkedes det sombekendt ikke Mark Grossmann at sikrepladsen på Christiansborg i første forsøg.I slutningen af marts deltog Markdog i folketingsgruppens aftengruppemødesom speciel inviteret gæst.Barfoed på FynPartiformanden nåede i marts til Fynpå sin Danmarksturne. Mange odenseanerevar med på mødet, hvor LarsBarfoed orienterede om de mangetiltag, der er taget for at bringe partietud af den nuværende krise. Oplæggetblev fulgt op af en god debat.Stor interesse for TBTMange medlemmer var mødt frem,da rådmand Steen Møller 1. martsgennemgik planerne for Thomas B.Thrigesgade på et medlemsmøde påOdense Slot.Vivi KIer ny formandOfferrådgivningen i Odense fik nyformand, da tidligere folketings- ogbyrådsmedlem Vivi Kier i april blevvalgt til at efterfølge Kirsten Yde.Rådmand åbnede DMSteen Møller stod for åbningstalenda 800 gymnaster fra helelandet dystede om medaljer vedDanmarksmesterskaberne i Grand Prixgymnastik. En sportsgren, han ikkeer helt ubekendt med, da hans egnedøtre selv deltog i mesterskaberne.Sejersen i New YorkI midten af marts fik byrådsmedlemThomas Sejersen lejlighed tilat besøge New York sammen meden faglig delegation fra Social ogArbejdsmarkedsforvaltningen. Thomas,der jo kom ind i udvalget i oktober, fikdermed lejlighed til at få de sammeindtryk som det øvrige udvalg fik påsidste års studietur.Poul Falck på energimesseByrådsmedlem Poul Falck fik enekstraopgave på kommunens energimessei slutningen af marts. Hanskulle nemlig foredrage om sine egneerfaringer med solceller hjemme påKalørgaarden.15


Konservative arrangementerTirsdag den 5. juni, kl. 12.00-14.00Grundlovsmøde i EventyrhavenGrundlovstalerne er folketingsmedlem Mai Henriksen, rådmandSteen Møller, Chefredaktør Per Westergård, FyensStiftstidende og KU-fmd. Kristian Guldfeldt. Se nedenfor.Tirsdag den 5. juni, kl. 14.30Grundlovsmøde i Svanninge BakkeGrundlovstalerne er Direktør for Odense Teater MichaelMansdotter, folketingsmedlem Mai Henriksen og partiformandLars Barfoed. Der er mulighed for køb af øl og vandsamt kaffe og kage. Du kan nå mødet i Odense først!Lørdag den 23. juni, kl. 19.30Skt. Hans Fest i Skt. KlemensKonservative arrangerer Skt. Hansfestlighederne, hvor LasseKrull er årets båltaler. Se mere nedenfor.Mandag den 3. september, kl. 17.00-19.00Besøg på Odense Havn/KanalforbindelsenVi besøger det nye flotte havnekontor, hvor havnedirektørCarsten Aa fortæller os om Odense Havn. Rådmand SteenMøller fortæller om Odins Bro, den nye Kanalforbindelse,som vi kan se fra havnekontoret. Tilmelding til 23 26 2809 eller odense@konservative.dk.Tirsdag den 19. juni, kl. 19.00Besøg i Odense ZooVi besøger Odense Zoo, hvor vi bliver vist rundt af direktørHenrik Lehmann Andersen. Bagefter er der lejlighed til athøre mere om Zoo’s spændende fremtidsplaner. Pris inkl.kaffe/kage 50 kr. Tilmelding til 23 26 28 09 eller odense@konservative.dksenest 15. juni.Grundlovsmødei EventyrhavenVelkommen til Grundlovsmødetirsdag den 5. juni kl. 12.00 - 14.00i Eventyrhaven bag DomkirkenKom og hør:Folketingsmedlem Mai HenriksenRådmand Steen MøllerChefredaktør Per Westergaard, Fyens StiftstidendeKU-formand Kristian GuldfeldtTag madkurven med - øl og vand kan købes!Alle er velkomne. På gensyn.Lørdag-søndag den 29.-30. septemberPartilandsrådDet Konservative Folkeparti holder Signe Cold i år landsråd i HerningKongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning. Hovedkontoretfremsender særskilt e-mailinvitation til alle medlemmerTirsdag den 8. maj kl. 16.00-18.00inden sommerferien.”Den røde rubin”InformationsboksenFisketorvet, Odense CSteen MøllerPer WestergårdSvend HeegardOnThomår ovløbetDanmDennB. ThOdenbutikbyhavDerfopå FisklareSvenPer Wved dbegræKom,Max.GraKuTilmeDøreni denCaféFyendebaSkt. Hansbål i Skt. KlemensLørdag den 23. juni, kl. 19.30Festpladsen: Svenstrupskoven, ved ÅstienAdgang fra Skt. Klemensvej, mellem nr. 71 og 73Festtaler: Regionsrådsmedlem Lasse KrullHekseparadeÅrets Skt. Hans bål arrangeres for 44. gang af Konservative i Odense Syd.Vores tradition med hekseparade for børnene gentages naturligvis i år.Pladsen åbnes kl. 19.30 og kl. 20.45 bedømmes heksene og der uddeles præmier.Båltalen følger umiddelbart efter og bålet tændes.Der er mulighed for at købe øl og vand på pladsen.

More magazines by this user
Similar magazines