En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

Det bør bemærkes, at set i et klimaperspektiv er ikke blot CO 2 -emissioner men også andre drivhusgasservæsentlige. Ca. en fjerdedel af Danmarks drivhusgasudledninger, regnet i CO 2 -ækvivalenter, er ikke-energirelaterede ifølge Miljø og økonomi 2009, publiceret af Det ØkonomiskeRåd. Da Holstebro har en relativt stor andel landbrug, kan det derfor formodes, at Holstebrosandel af ikke-energirelateret udledning er større end landsgennemsnittet.VE-ressourcer i kommunenSom led i udarbejdelsen af denne energistrategi for Holstebro kommune, er der foretaget et skønover potentialet for VE i kommunen. Dette er endvidere sammenholdt med det opgjorte forbrug afVE i 2007.Ressourceskønnet er baseret på forskellige antagelser, som præsenteres nærmere i de følgendeafsnit. En samlet oversigt findes i Figur 17. Det ses, at potentialet for VE endnu ikke er fuldt udnyttet,og at der importeres brænde/træflis og affald udefra.Bemærk, at der i ressourceopgørelsen ikke indgår en vurdering af om de forskellige ressourcerkonkurrerer mod hinanden, eller hvorvidt det er økonomisk fornuftigt at udnytte dem. Sådannebetragtninger indgår i scenarieanalysen længere fremme i rapporten. Træpiller og træaffald erikke nærmere behandlet i potentialeopgørelsen.VE ressourcer Potentiale (TJ/år) Forbrug 2007 (TJ) UdnyttelsesgradVind 1.500 508 34%Hydro 8 5 67%Solceller på hustage 140 - 0%Solvarme på hustage med sæsonlagring 460 2 1%Brænde/træflis 410 609 149%Affald (VE andel) 500 1.119 224%Jordvarme 225 1 0%Geotermi a la Viborg 260 - 0%Biogas 470 7 1%Biomasse (halm) 910 554 61%Træpiller og træaffald - 165 -Samlet skøn 4.883 2.806 57%Holstebro bruttoenergiforbrug 20078.484Andel skønnet VE ift bruttoenergiforbrug 2007 58% 33%VE ekskl. geotermi og sol 4.023 2.804Andel VE ekskl. geotermi og sol ift bruttoenergiforbrug 2007 47% 33%Figur 17: Estimeret VE-potentiale og -forbrug i Holstebro.VindkraftHolstebro kommune havde i 2007 en samlet vindkraftproduktionskapacitet på 63 MW fordelt på122 vindmøller. De fleste af disse møller er opstillet i årene 1997−2001. Der er i ”Kommuneplan2009-21” udlagt arealer til yderligere kapacitet, hvoraf fire områder alene kan rumme 42 MW (serammeområder), og Holstebro Kommune arbejder på at opnå en VVM godkendelse af yderligerekapacitet (se perspektivområder). Der er på nuværende tidspunkt ingen planer vedrørende havvindmøller.24

More magazines by this user
Similar magazines