En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

Vurderingen af jordvarmepotentialet tager udgangspunkt i rumvarmebehovet i husholdninger medindividuelle olie- eller naturgasfyr på trods af at der også kan anvendes jordvarme i andre sammenhænge.Det bør i den forbindelse kort nævnes, at varmepumper kan være et attraktivt alternativtil elvarme i sommerhuse (udenfor fjernvarmeområderne), som anvendes udenfor sommersæsonen.Antages en varmepumpevirkningsgrad (COP) på 3,5 og en 75% omlægning af olie- ognaturgasforbruget til jordvarme, bliver resultatet 227 TJ/år og et merforbrug af el på 121 TJ/år.Holstebro population 200756.582 indbyggere… hvis 2,2 indbyggere/husstand 25.719 husstandeTagareal per husstand100 m2Tilslutningsandel 20%Samlet tagareal tilsluttet514.382 m2Solcelleproduktion per tagarealPotentiale (50% af tilsluttet tagareal)Solvarmeproduktion per tagarealPotentiale (50% af tilsluttet tagareal)150 kWh/m2/år39 GWh/år139 TJ/år500 kWh/m2/år129 GWh/år463 TJ/årFigur 20: Estimat af solenergi- og jordvarmepotentialer.Individuelt fyret rumvarmebehov i husholdninger 423 TJ/årVarmepumpe COP 3,5VE-andel af jordvarme302 TJ/årTilslutningsandel 75%VE-andel af jordvarme i 75%227 TJ/årØget elforbrug121 TJ/årBrænde og træflisPotentialet for egen produktion af brænde og træflis er beregnet med udgangspunkt i det samledeskovareal i kommunen inklusive hjælpearealer, hvilket ifølge Figur 21 udgør i alt 10.283 hektar.Hededanmark og Force Technology har i forskellige sammenhænge vurderet potentialet forat udtage træ i form af flis og brænde til energiformål fra de danske skove. En vurdering, som dogikke tager hensyn til lokale forhold i skoven, anslår således, at der på bæredygtig vis kan udtagesop til 40 GJ biomasse per hektar. Gælder dette hele skovarealet i kommunen fås et samlet potentialepå 411 TJ.Hele landet Holstebro Ulfborg-Vemb Vinderup Ny Holstebro KommuneSkovareal i alt 486.235 4.443 3.855 1.985 10.283Hjælpearealer 12.915 119 193 67 379Skovbevokset areal i alt 473.320 4.323 3.662 1.918 9.904Midlertidig ubevokset 4.985 71 31 30 132Løvtræer, areal i alt 174.385 627 379 308 1.313Bøg 79.552 125 67 59 251Eg 43.011 332 224 152 708Ask 12.681 21 2 9 31Ær (Ahorn) 9.444 6 0 4 10Andre løvtræarter 29.698 143 85 85 313Nåletræer i alt 293.950 3.626 3.253 1.580 8.459Rødgran 132.237 1.942 840 810 3.592Sitkagran mv. 34.223 318 393 172 883Nobilis 11.919 121 113 58 291Nordmannsgran 28.173 153 55 68 276Andre ædelgranarter 15.498 193 160 97 449Andre nåletræarter 71.901 900 1.693 375 2.967Figur 21: Hektar skovarealer opgjort på art /Danmarks Statistikbank, Landbrug og Fiskeri, Skovstatistik, SKOV1/.26

More magazines by this user
Similar magazines