En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

Analysen er baseret på ”generelle” teknologidata fra bl.a. Energistyrelsens teknologikatalog ogprojektet ”Varmeplan Hovedstaden”. Brændsels-, CO 2 - og elpriser er baseret på Energistyrelsensforudsætninger. Der anvendes 2025-priser. Det er antaget, at elproducerende teknologier kanafsætte el til den vægtede Nord Pool pris i 2025 (se Figur 29). Varmepumper antages at kunnekøbe el til en pris 20% under den vægtede Nord Pool pris ved at tilpasse varmeproduktionen iforhold til de fluktuerende elpriser.Der er indregnet omkostninger til nettab i analysen (på 25%), men ikke investeringsomkostningertil selve fjernvarmenettet, idet etableringen betragtes som sunk cost. Figur 34 sammenfatter denselskabsøkonomiske analyse af de forskellige forsyningsmuligheder. Figuren viser enhedsproduktionsomkostningeri kr./GJ leveret varme an forbruger. Kapitalomkostninger er fordelt på denproducerede energi over anlæggenes forventede levetid. Der er anvendt en rente på 6% i beregningen.Det skal understreges, at der alene er tale om en screening af omkostningerne ved forskelligeforsyningsteknologier. Der er ikke foretaget projektvurderinger af de enkelte forsyningsmuligheder.kr. perGJvarme400300200100Omkostning nettabKapitalomkostningerCO2-og energiafgifterDrift og vedligeholdEltilskudElsalgBrændselSamlet varmeomk.0OmkostningerFortjeneste-100kr./GJ-200Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab SelskabNy naturgasKVMåbjergaffaldMåbjerg -Ny biomassebiomassefyrekraftvarmetTræflisvarmekedelBiogas Geotermi SolvarmeSolvarme m.lagerVarmepumpe(el)Omkostning nettab 57 18 21 36 25 30 30 28 51 44Kapitalomkostninger 32 0 0 67 16 31 61 79 150 27CO2-og energiafgifter 81 61 0 0 0 0 3 0 0 57Drift og vedligehold 12 39 39 37 9 13 27 4 4 2Eltilskud 0 0 -14 -21 0 -50 0 0 0 0Elsalg -104 -45 -45 -65 0 -100 0 0 0 0Brændsel 149 0 84 90 50 196 0 0 0 47Samlet varmeomk. 228 73 85 144 100 120 121 111 206 177Figur 34: Selskabsøkonomiske varmeproduktionsomkostninger (kr./GJ) for relevante teknologier til fremtidig forsyning afHolstebro. Den totale varmeproduktionsomkostning (sum af indtægter og udgifter) er markeret med en sort ruder.Det fremgår, at fra et selskabsøkonomisk perspektiv vil det være mest fordelagtigt med fortsatvarmeforsyning fra Måbjergværket på affald. Omstilles Måbjergværket til biomasse vurderes varmeproduktionsomkostningenat stige til ca. 85 kr./GJ. Træflisvarmekedel, solvarme og geotermier tæt på at være konkurrencedygtige med varmeproduktionspriser på hhv. ca. 100, 110 og 120kr./GJ.40

More magazines by this user
Similar magazines