For hver ledig stilling er der otte arbejdsløse i jobkøen

ae.dk
  • No tags were found...

For hver ledig stilling er der otte arbejdsløse i jobkøen

Mindre end halvt så mange ledige stillinger i dag som før krisenFor hver ledig stilling er derotte arbejdsløse i jobkøenDe seneste tal for antallet af ledige stillinger og jobannoncer vidner om et jobmarked, hvor detgår trægt med at få skabt nye arbejdspladser. For hver ledig stilling er der otte arbejdsløse, somsammen med personer, der allerede er i job, slås om den ledige stilling. Før krisen var der omkring1½ arbejdsløs pr. ledig stilling. Ser man alene på de nyopslåede stillinger, som er en indikatorfor den aktuelle jobskabelse, er der for hver nyopslået stilling mere end 14 arbejdsløse. Samleter antallet af ledige stillinger i dag kun ca. 40 pct. af, hvad det var, før krisen satte ind, ogjobmulighederne for de 165.700 arbejdsløse er ikke blevet markant forbedret, siden krisen varpå sit højeste.af senioranalytiker Erik Bjørsted 19. september 2012Analysens hovedkonklusionerFor hver ledig stilling er otte arbejdsløse, som slås om den ledige stilling. Ser man på antalletaf nyopslåede stillinger, som er en indikator for den aktuelle jobskabelse, er der for hvernyopslået stilling i Jobnet 14 arbejdsløse, mod 2-3 før krisen.• Samlet er jobudbuddet i Jobnet i dag blot ca. 40 pct. af, hvad det var, før krisen satte ind.Med andre ord er antallet af ledige stillinger blevet mere end halveret under krisen.• I jobportalen Jobindex er antallet af nye jobannoncer også kun lidt over 40 pct. af, hvaddet var før krisen. I Jobindex er der således i dag 11 arbejdsløse for hver ny annonce mod 2før krisen• Antallet af beskæftigede, som i deres nuværende job har været ansat i mindre end tre måneder,er dog vokset de seneste kvartaler, hvilket vidner om en større jobomsætning, menjobomsætningen dækker ikke nødvendigvis over, at der skabes flere job. Jobomsætningenstiger fx også, hvis allerede beskæftigede personer skifter job.• Samtidig er opgørelsen påvirket af unge studerende med korte beskæftigelsesforløb, ligesomjobomsætningen forsat ligger markant under førkrise-niveau.• Samlet er jobskabelsen i dag for lav til for alvor at kunne knække ledighedskurven.KontaktSenioranalytikerErik BjørstedTlf. 33 55 77 15Mobil 27 68 79 50eb@ae.dkKommunikationschefMikkel HarboeTlf. 33 55 77 28Mobil 28 36 87 50mh@ae.dkArbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk


Mindre end halvt så mange ledige stillinger i dag som før krisenFor hver ledig stilling er der otte arbejdsløse i jobkøenFor hver ledig stilling er der otte arbejdsløseDe seneste tal for antallet af ledige stillinger og jobannoncer vidner om et jobmarked, hvor det gårtrægt med at få skabt nye arbejdspladser.Iflg. Jobnets tal var der i august 2012 ca. 20.000 ledige stillinger (sæsonkorrigeret), som de arbejdsløsekunne søge. I forhold til bruttoarbejdsløsheden på 165.700 personer svarer det til, at der i gennemsniter ca. 8 bruttoledige, der konkurrerer om den ledige stilling i Jobnet. Dertil er der et ukendt antalbeskæftigede, der ligeledes ønsker at skifte arbejde.Før krisen satte ind, var der ca. 1½ arbejdsløs pr. ledig stilling i Jobnet. Det fremgår af tabel 1, som viserantallet af arbejdsløse i forhold til den samlede bestand af ledige stillinger.Samlet er antallet af ledige stillinger i Jobnet i løbet af krisen blevet mere end halveret fra 48.600 ledigestillinger i juli 2007 til blot ca. 20.000 ledige stillinger i august 2012.Danmarks Statistiks stikprøveopgørelse over antallet af ledige stillinger tilsiger også, at der i 2. kvartal2012 var ca. 8 bruttoarbejdsløse pr. ledig stilling. Stikprøven fra Danmarks Statistik er en relativ ny opgørelse,som desværre ikke findes længere tilbage end til 1. kvartal 2010, hvorfor niveauet før krisen erukendt.Tabel 1. Arbejdsløse pr. ledig stillingFør krisenI dagJobnet 1½ 8Danmarks Statistik - 8Kilde: AE på baggrund af Jobnet og Danmarks Statistik.Ser man alene på de nyopslåede stillinger, som er en indikator for den aktuelle jobskabelse, er billedet,at der i Jobnet i august 2012 kun blev slået 11.500 nye ledige stillinger op. Det svarer til, at der for hvernyopslået stilling i Jobnet er mere end 14 arbejdsløse, som sammen med beskæftigede, der ønsker atskifte arbejde, konkurrerer om den ledige stilling. Før krisen var der kun 2-3 arbejdsløse pr. nyopslåetstilling – det fremgår af figur 1.Andre statistikker, som fx Jobindex, hvor antallet af nye jobannoncer opgøres, peger også på en megettræg jobskabelse. Antallet af nye jobannoncer i Jobindex er ligeledes blevet mere end halveret i forholdtil før krisen og udgør i dag kun lidt over 40 pct. i forhold til niveauet fra før krisen.I dag er der således ca. 11 arbejdsløse for hver ny jobannonce i Jobindex, mens det før krisen blot var 2arbejdsløse for hver ny jobannonce. Det fremgår også af figur 1. En jobannonce i Jobindex kan dog godtdække over flere stillinger, 1 men begge statistikker peger dog entydigt på et arbejdsmarked, hvor udbuddetaf ledige stillinger er mere end halveret, og hvor der er alt for få job til, at det har været muligtat knække arbejdsløshedskurven.1 Jobindex peger på, at hver jobannonce erfaringsmæssigt svarer til 1½ job. Hvis dette forhold lægges til grund for beregningerne, er der tale omknap 7½ arbejdsløse pr. nyopslået stilling mod ca. 1½ arbejdsløs pr. nyopslået stilling før krisen.2


Mindre end halvt så mange ledige stillinger i dag som før krisenFor hver ledig stilling er der otte arbejdsløse i jobkøenSom det fremgår af figur 1, er der heller ikke blevet markant færre arbejdsløse pr. nyt jobopslag/jobannonce,siden krisen stod på sit højeste. Jobmulighederne er derfor ikke blevet nævneværdigtforbedret, siden krisen var på sit højeste.Figur 1. Antallet af arbejdsløse pr. nyopslået stilling/jobannonceAntalAntal2018161412108642007 08 09 10 11 12Arbejdsløse pr. nyopslået stilling, JobnetArbejdsløse pr. nyopslået jobannonce i Jobindex20181614121086420Anm.: Data er sæsonkorrigeret. En jobannoce i Jobindex er ikke nødvendigvis lig med en stilling. En annonce i Jobindex kan derfor godt dække overflere stillinger. Data fra Jobindex forefindes i skrivende stund frem til og med juli 2012. I Danmarks Statistiks databank findes antallet af nyopslåedestillinger ikke.Kilde: AE på baggrund af Jobnet, Jobindex og Danmarks Statistik.175.700 danskere har fået nyt job – hvor kommer de fra?Iflg. Arbejdskraftundersøgelsen (Eurostats Labor Force Survey) var der i 2. kvartal 175.700 personer,som havde været i beskæftigelse i det nuværende job i mindre end tre måneder (178.200 sæsonkorrigeret).Det fremgår af figur 2.Figur 2. Antallet af beskæftigede, som har været beskæftiget i mindre end tre måneder1.000 pers.2602402202001801601.000 pers.26024022020018016014008 09 10 11 12140Under tre månederSæsonkorrigeretKilde: AE på baggrund af Eurostat.3


Mindre end halvt så mange ledige stillinger i dag som før krisenFor hver ledig stilling er der otte arbejdsløse i jobkøenSom det fremgår af figur 2, så har 175.700 danskere fået nyt job i 2. kvartal 2012, men kommer de fraarbejdsløshed?For det første tæller beskæftigede personer, som skifter job, med i opgørelsen. Det er med andre ordikke nødvendigvis kun arbejdsløse, som får job, men også personer, der allerede har et job og skifter tilet nyt. Selv hvis der blot er tale om, at det kun er beskæftigede, som skifter job, vil jobomsætningenøges. Hvis fx person A og person B bytter job, vil begge personer således tælle med i opgørelsen ogvære med til at øge jobomsætningen, men mængden af job er ikke blevet forøget. Det betyder ligeledes,at man godt kan have en høj jobomsætning, hvor mange finder nyt job hver måned, men hvormængden af job ikke er vokset. Der har da heller ikke været konstateret nogen fremgang i beskæftigelsen,ligesom arbejdsløsheden ikke har flyttet sig nævneværdigt de sidste to år, hvilket også antyder, atselve mængden af job ikke er vokset på trods af en jobomsætning, der umiddelbart er høj.For det andet er antallet af beskæftigede med mindre end tre måneders beskæftigelse faldet markantunder krisen og ligger fortsat langt under førkriseniveau. I 2. kvartal 2012 var der sæsonkorrigeret såledesknap 180.000, som havde været beskæftigede i tre måneder eller mindre, mens det før krisen var240.000. Jobomsætningen er altså faldet i løbet af krisen og er ikke vokset nævneværdigt i forhold til,da krisen var værst i 2009.For det tredje tæller studerende med i opgørelsen, og de kan have ret korte beskæftigelsesforløb, hvilketnaturligvis ligeledes gælder andre unge, som af og til har et arbejde. Det skal i den forbindelsenævnes, at man med definitionerne i Eurostats Labor Force Survey regnes som beskæftiget, hvis manblot har haft én times betalt arbejde i den pågældende referenceuge, man er blevet spurgt til i undersøgelsen.Når det så er sagt, er der selvfølgelig arbejdsløse, som får et arbejde og træder ud af ledighedskøen.Jobåbningerne er imidlertid færre end tidligere, hvorfor det tager længere tid at komme ud af ledighedskøen.Jobbene lader vente på sigDen lave jobskabelse afspejler sig i forventningerne til beskæftigelsen og arbejdsløsheden de kommendeår. I øjeblikket balancerer økonomien på kanten af recession, og i 2013 og 2014 forventer defleste prognoser en vækst i underkanten af 2 pct., hvilket under normale omstændigheder ikke vil giveanledning til en markant fremgang på arbejdsmarkedet.Hvis jobskabelsen ikke kommer op i omdrejninger, risikerer vi derfor en situation, hvor hverken beskæftigelseneller arbejdsløsheden for alvor flytter sig de kommende år. Dermed kan den høje arbejdsløshedbide sig fast, hvilket vil koste samfundet dyrt i form af mindre vækst, mindre velstand samt dårligereoffentlige finanser.4

More magazines by this user
Similar magazines