etablering af fase 1, fælles akutafdeling - Regionshospitalet Randers

regionshospitalet.randers.dk
  • No tags were found...

etablering af fase 1, fælles akutafdeling - Regionshospitalet Randers

583 % af alle indlæggelser på Regionshospitalet Randers er pt. akutte. Derved bliverden nye fælles Akutafdeling for mange patienter accessen og det første mødemed hospitalet.Den fremtidige etablering af den nye fælles Akutafdeling på RegionshospitaletRanders følger både Region Midtjyllands og Sundhedsstyrelsens anbefalinger omfunktioner i og organiseringen. Derved vil der i den fuldt udbyggede nye fællesAkutafdeling være både modtagelse, udredning og behandling af både de somatiskeog på sigt modtagelse af psykiatriske patienter. Sidst nævnte varetages i samarbejdemed Psykiatrisk afdeling, Randers.Regionshospitalet Randers etablere en model, hvor den nye fælles Akutafdelingbliver et lille hospital i hospitalet med modtagelsesfaciliteter for både liggende oggående, triage, diagnosticering og behandling med speciallægerne i front, samtsenge-/observationsafsnit, hvor indlagte patienter kan opholde sig i op til 48 timer.Et fleksibelt sengeafsnit uden en egentlig specialeopdeling for både patienter tilobservation og nyopererede patienter, der kan udskrives indenfor de fastlagte første48 timer.2.2 Fysisk etablering af ny fælles akutafdelingForudsætningerne for etableringen af den nye fælles Akutafdeling, vil være attilvejebringe faciliteter til triage, modtagelse/diagnosticering og et fysisk sammenhængendesengeafsnit, samt etablering af en ny skadestue med traumerum inær tilknytning til triagen.Regionshospitalet Randers har i dag en presset bygningsmasse med begrænsetplads til udvidelser indenfor de eksisterende rammer. Hospitalet er bygget op omkringen slank bygningskrop i et etagebyggeri, hvor de nuværende 5 forskelligeakutmodtagelser er spredt fordelt. I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanenfor Regionshospitalet Randers er der gennemført forskellige analyser i forholdtil etableringen af den nye fælles akutafdeling. En samling af de eksisterendeakutafdelinger og tilvejebringelse af de nødvendige faciliteter inden for de eksisterenderammer har ikke været muligt. En sådan løsning vil ikke kunne understøtteden optimering af patientflow, som de kommende akutmodtagelser bygger på,eller give den nye akutafdeling tilfredsstillende arbejdsbetingelser. En etablering ieksisterende rammer vil betyde at funktioner, som i forhold til patientflow krævernærhed, vil blive spredt på tværs af etager og transportcentre.2.3 Udbygningens organisatoriske tilknytningRegionshospitalet Randers etablerede pr. 1. januar 2010 en ny akutafdeling, sompå nuværende tidspunkt omfatter modtagelse af de akutte medicinske patienter ogdet tilhørende sengeafsnit (AB4) med 34 senge.

More magazines by this user
Similar magazines