VVM Rapport - Billund Kommune

billund.dk

VVM Rapport - Billund Kommune

IKKE-TEKNISK RESUMÉDette afsnit er et resumaf den samlede miljrapport, som indeholder VVM-redegelse (Vurdering af Virkninger pMiljt) for vind mleprojektet og Miljurdering af de udarbejdede forslag til kommuneplantill og lokalplan, som skal muligge opstillingen af vindmler ved Nb.Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport,som indeholder både VVM-redegørelsefor det konkrete vindmølleprojekt og miljøvurderingaf de udarbejdede forslag til kommuneplantillægnr. 5 og lokalplan nr. 242, der skal muliggøreopstilling af vindmøller i området ved Trøllundvej.ProjektetBeskrivelser og vurderinger tager udgangspunkti et projekt bestående af tre 2,0 MWVestas vindmøller med en totalhøjde på 118 mfra fundament til vingespids i topposition. Møllernesnavhøjde er 78 m og rotorens diameterer 80 m.Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alternativ,som beskriver konsekvenserne af ikke atgennemføre projektet.Møllerne opstilles med en indbyrdes afstand på246 meter på en række, som er orienteret franordvest mod sydøst. Der anlægges fem meterbrede tilkørselsveje til møllerne, og ved hver afmøllerne etableres et permanent arbejdsarealpå op til ca. 1.000 m 2 . Herudover skal der opføreset teknik-/kabelskab på op til 30 m 2 i forbindelsemed vindmølleområdets tilslutning til elnettet.Vindmøllerne opstilles i et område medjævne til middelgode vindforhold, og de tre nyemøller vil årligt kunne forsyne ca. 3.750 husstandemed elektricitet i mere end 20 år.I anlægsfasen vil der være øgede aktivitetermed entreprenørmateriel og kørsel med lastbilermv., og dette kan medføre kortvarige forstyrrelsefor nabobeboelserne. I driftsfasen overvågesmøllerne af computerudstyr. Ud over almindeligservice på møllerne, som foregår medperson- og varevogne 2-4 gange årligt, vil derkun undtagelsesvist være behov for kraner ogstørre lastbiler ved reparation af eventuellestørre defekter. Møllernes typegodkendelse ogspecificerede sikkerhedsforanstaltninger sikreroverensstemmelse med gældende sikkerhedskrav,og med en afstand på ca. 500 m til beboelserog ca. 200 m til offentligt befærdede veje,udgør møllerne ingen væsentlig sikkerhedsrisiko.En eksisterende højspændingsledning, sompasserer gennem den nordlige del af møllerækken,vil blive kabellagt over en strækning på ca.220 m omkring mølleområdet.Møllerne har en levetid på 20-30 år, og når driftenindstilles, vil møllerne og de tilhørende anlægblive fjernet og materialerne i videst muligtomfang blive genanvendt. De anvendte arealervil kunne retableres til landbrugsformål.LandskabLandskabet omkring mølleområdet domineresaf bakkeøer, som er morænelandskaber franæstsidste istid, og flodsletter skabt af smeltevandetfra gletschere i den sidste istid. Selvemølleområdet ligger på Hejnsvig Bakkeø tæt påovergangslandskabet mellem bakkeøen ogGrindsted Hedeslette mod nord.Projektarealet ligger i et dyrket landbrugslandskab,og der er ingen særlige landskabelige interesseri eller umiddelbart omkring området.Indenfor selve mølleområdet er landskabetpræget af et jævnt og udramatisk terræn medmange én-rækkede nåletræshegn, som giverlandskabet et meget karaktistisk præg. Modnord og øst er udpeget særligt værdifulde landskaber,og møllerne vil være synlige set fra flerepunkter indenfor disse områder. Mod nord ogsydøst er desuden udpeget særligt værdifuldegeologiske beskyttelsesområder og mod sydvestet større uforstyrret landskab. De mangelæhegn, bevoksninger og plantager omkringmølleområdet nedtoner dog mølleanlæggetsdominans i landskabet, idet de i mange tilfældehelt eller delvist skjuler møllerne set fra de omkringliggendearealer. Påvirkningen i forhold tilde særligt værdifulde landskaber, særligt værdifuldegeologiske beskyttelsesområder og uforstyrredelandskaber vurderes derfor ikke at værevæsentlig. Mølleprojektet vil, ud over etableringaf vejadgang gennem enkelte læhegn, ikkemedføre nogen påvirkning i forhold til beplantningeni området.De nærmeste byer er Hejnsvig og Billund, somligger henholdsvis ca. 2,8 km mod vest og 3,7km mod nordøst. Øvrige byer er Vorbasse, ca.7 km syd for mølleområdet, og Grindsted, somligger ca. 8 km mod nordvest. De nærmestelandsbyer er Skjoldbjerg og Almstok, som liggermellem ca. 3,2 km og 4,6 km mod øst. Mølleområdetvil kun i begrænset omfang være synligtfra boligområder i Hejnsvig, idet erhvervsområderlangs byens østlige grænse og områdetsmange læhegn/bevoksninger vil skærmefor udsigten til mølleanlægget. De nye møller vilvære synlige fra de sydligste dele af Billund,men afstanden og det forhold at udsigten i forvejener præget af højspændingsanlæg og imindre grad de eksisterende møller ved Mejerivejøst for Hejnsvig betyder, at påvirkningen af4

More magazines by this user
Similar magazines