Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter

byplanlab.dk
  • No tags were found...

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekterSvend Erik Rolandsen, projektchef, COWI


Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter


Kommuneplan 2013 – fire bud på tendenser1. Det politiske engagement i kommuneplanen er under pres2. Økonomisk krise – den politiske jagt på vækst er sat ind3. Udviklingsmuligheder i kommuneplanen skal tydeligere frem4. Løbende dialog med markedet styrker planens indhold


Kommuneplan 2013 – politisk niveauUdfordringer – realisering af projekter i forlængelse af kommuneplanen› Vi er gået fra en højkonjunktur, hvor privat drevet byudvikling var dominerende› …til en dyb krise, hvor offentligt engagement er forudsætning for mangeprojekters igangsætning (udenfor de største byer)› Uden politisk indblik og ejerskab til planens projekter realiseres de næppeUdfordringer - kommunikation› Kommuneplan 2009 var svær at overskue for politikerne› Ønsker fra politikere og direktioner om kortere, mere overskuelige og måske ogmere fysiske kommuneplaner


I hvilken grad bruger politikerne kommuneplanen?


Indenfor hvilke områder bruger du KP'en i dit politiske arbejde?


Den korte og politiske kommuneplanEksempel


…indsatser/projekter på strategisk niveau…Eksempel


…men også meget konkret, fysisk planlægningEksempel


Abstraktionsniveauet i kommuneplanprocessenVisionsniveauTemamøder!PlanstrategiprocesTemamøder -kommuneplanBehandling afkommuneplanforslag iudvalg og byrådSagsbehandlingsniveau


Plads til politisk debat om rammer og lokale, konkrete projekterVisionsniveauStrategiske projekter – store byudviklingsområder,nationalparker mv.Konkrete, lokale projekterog rammer for lokalplanerPlanstrategiprocesTemamøder -kommuneplanBehandling afkommuneplanforslag iudvalg og byrådSagsbehandlingsniveau


Eksempler på metoder1. Bruge sidste temamøde til at vise temakort,som formidler rammernes indhold -anvendelser, etageantal, detailhandel mv.2. "Åben eftermiddag" i planafdelingen, hvorpolitikerne får hjælp til at dykke ned i dekonkrete rammer, som interesserer dem3. Bruge referencefotos til at illustrere, hvilkemuligheder for projekter kommuneplanengiver - mht. nye bebyggelser, vindmøller ogandre store anlæg i det åbne land mv.


Referencefotos som enkelt redskab til at blive konkret


Økonomisk krise – den politiske jagt på vækst er sat ind


Lavkonjunktur gør det svært at stå imod som politiker…


Kommuneplanen som udstillingsvindue fordet kommunen gerne vil fremmeEksempel


Vækstpolitikken ind i kommuneplanen – planenskal vise de konkrete udviklingsmulighederEksempel› Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har fokus på vækst› Kommune med stærke potentialer indenfor bl.a. turisme,metalindustri og energiproduktion i det åbne land› Bred vækstpolitik og –strategi udarbejdet› Udpege "udviklingsmuligheder" i kommuneplanprocessen› De vigtigste udviklingsmuligheder skal udvælges ogkommunikeres klart til mulige investorer og samarbejdspartnere› Man skal være specialist for at gennemskue kommuneplanensmuligheder for investeringer – f.eks. hvilke muligheder der liggeri kommuneplanrammerne


Aalborgs vækstakse viser en prioriteringEksempel


Roskilde viser udviklingsområderEksempel


Tidligere dialog med developere og investorer?PlanstrategiKommuneplanFx. arkitektkonkurrenceLokalplanDialog med politikere, borgere og ildsjæleDialog med developereog investorer


Tidlig involvering af investorer og developereEksempel› Erhvervstopmødet - fælles initiativ fra 8kommuner på Københavns Vestegn› Tidlig inddragelse af erhvervslivet bredt,herunder også developere og investorer› Kommunerne fik tidlig "pejling" på, hvad der varvigtigt for erhvervslivet› For developere og investorer har tidligmarkedsinformation værdi ifht. investeringer


"Markedscheck" tidligt i planprocessenEksempel› Arkitektkonkurrence om Farum Bymidte isamarbejde med Realdania› Forud for konkurrencen blev der lavet enhurtig undersøgelse af mulige funktioner, dervar markedsmæssigt realistiske› Arkitektkonkurrence i to faser› Mellem fase 1 og 2 vurderede mægleren deenkelte forslags funktionsmix, bebyggelsesprocenter,parkeringsløsninger mv.› "Markedschecket" er ikke styrende forplanprocessen – men ét blandt flere parametre


Budskaber fra dialog mellem kommuner og developere› Planlægning er udtryk for politiske prioriteringerud fra den viden, man havde, da planen blev skabt› Forudsætninger ændrer sig, og derfor skalplaner kunne udvikle sig med tiden› Det kræver fleksibilitet fra kommunens side og engensidig dialog om, hvad der kan ændres uden atretning og mål går tabt› Fokusere på at fastholde visionen i kommuneplanenog være fleksibel i forhold til detaljerne2616 AUGUST 2012FREDERIKSBERG KOMMUNEPLAN 2013


Træk udviklingsprojekter ud af kommuneplanprocessen i denkreative og dialogorienterede fase› Planstrategien og kommuneplanendefinerer kommunens vigtigsteudviklingsprojekter› Kommuneplanprocessen egner sigdårligt til komplicerede planprocesserfor større områder› Den kreative og dialogorienteredefase af en udviklingsplantilrettelægges særskilt› Når der er enighed om principper ogplaner sikres disse i kommuneplan (-tillæg) og lokalplaner


Tak for opmærksomheden› Svend Erik Rolandsen› Projektchef, byudvikling› COWI› Mail sero@cowi.dk› Mobil 4176 1982

More magazines by this user
Similar magazines