Formuepleje Safe A/S Halvårsrapport 2012/2013

formuepleje.dk

Formuepleje Safe A/S Halvårsrapport 2012/2013

Formuepleje Safe A/S:5 års afkastmål: 70%Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.Maks. tab: -15%Maks. formuetab over 3-års perioder med 90%sandsynlighed.5 års afkastmål: 70%Nettoafkast efter skat og omkostninger.Maksimalt tab: -15%Maksimalt formuetab over 3-års perioder med 90%sandsynlighed.Halvårsrapport1. halvår2012//2013


Indhold:04 // Fakta om Formuepleje Safe A/S06 // Overblik07 // Regnskabs- og markedsberetning11 // Ledelsespåtegning12 // Anvendt regnskabspraksis13 // Hoved- og nøgletal14 // Noter til hoved- og nøgletal15 // Egenkapital


04


06Overblik• Finansielle nettoindtægter 319,4 mio. kr.• Portefølje 8.587 mio. kr.• 27% i aktier og 73% i obligationer, kontanterog tilgodehavenderÆndring fra 30/6 - 31/12 2012• Indre værdi 10,4%• Globalt aktieindeks 5,2%• Dansk obligationsindeks 2,6%De største aktiepositioner% af aktiebeh.UDVIKLING I SELSKABETS INDRE VÆRDIsammenlignet med toneangivende aktieindekser - 1/7 2012 - 31/12 20121 Goldman Sachs Group 5,1%2 Moody's Corporation 4,9%3 Berkshire Hathaway 4,6%4 Johnson & Johnson 4,0%5 Vinci 3,5%6 SAP 3,5%7 Microsoft 3,2%8 JP Morgan 3,1%9 Google Inc 2,9%10 Mastercard Inc 2,5%MSCI World(inkl. udbytte)FormueplejeSafe0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%Formuepleje Safe A/S // halvårsrapport 2012/2013


07Regnskabs- og markedsberetningResultatRegnskabsperioden 1. juli – 31. december 2012 gav etoverskud på kr. 269,4 mio. Indre værdi pr. aktie steg i regnskabsperiodenfra kr. 183,94 til kr. 203,05 svarende til enstigning på 10,4%.AktierResultatet af aktieinvesteringerne beløber sig til et overskudpå kr. 168,7 mio. Resultatet kan opdeles i aktieudbytter påkr. 21,9 mio., mens de rene kursreguleringer viser en gevinstpå kr. 138,0 mio. En del af valutarisikoen i amerikanskeaktier har været afdækket via valutaterminsforretninger, ogstrategien har givet en gevinst på kr. 8,8 mio.ObligationerSelskabets obligationsbeholdning har været koncentreretom danske realkreditobligationer. Samlet set gav obligationeret overskud på kr. 146,3 mio. Resultatet kan opdelesi kurs gevinst på kr. 53,9 mio. og renteindtægter på kr. 116,3mio. Derudover har selskabet i perioden anvendt renteswapstil at nedbringe renterisikoen, hvilket gav et underskud påkr. 23,9 mio.FremmedfinansieringFremmedfinansieringen har i perioden medført en gevinst påkr. 4,4 mio. Fremmedfinansieringen har i regnskabsperi odenbestået af EUR. Den direkte renteudgift på låneneudgør kr. 11,9 mio. Valutakursændringer har resulteret i ensamlet gevinst på kr. 15,1 mio. kr. Til styring af valutarisikoener der på lånesiden i regnskabsperioden anvendt valutaterminsforretninger,som samlet set har givet et overskudpå kr. 1,2 mio.OmkostningerSelskabets administrationsomkostninger dækker dels overudgifter til porteføljepleje og fondsforvaltning dels selskabetsøvrige driftsomkostninger. Selskabets samlede administrationsomkostningerblev på kr. 24,0 mio., hvilket i forholdtil den gennemsnitlige portefølje udgør en omkostningsprocentpå 0,54%.Det faste honorar til manager og forvalter beregnes ud fraselskabets egenkapital og udgør 1,75% af egenkapitalen.Manager og forvalter aflønnes herudover med et resultatafhængigthonorar på samlet 10 % af selskabets overskudefter skat og administrationsomkostninger. Før der udløseset resultathonorar, skal den indre værdi pr. 30/6 være højereend det senest fastsatte High Water Mark. High Water Marker defineret som selskabets højeste ultimo værdi ifølge årsrapporternei foregående år. Der betales således først resultathonorar,når den indre værdi er højere end senest, der blevbetalt resultathonorar. Indre værdi pr. 31/12 2012 er203,05. Indre værdi ved seneste afregning af resultatafhængigthonorar var 183,94. Der er derfor, for regnskabsperioden,beregnet et samlet resultatafhængigt honorar påkr. 24,4 mio.Der afregnes hverken fast honorar eller resultathonorar af eneventuel beholdning af egne udstedte aktier eller for investeringeri andre formueplejeselskaber.SkatSelskabet er et skattefrit investeringsselskab. Der betalesalene skat på 15% af danske og udenlandske aktieudbytter.Formuepleje safe A/S // halvårsrapport 2012/2013


08BalancesammensætningKapitalfremskaffelseSelskabets samlede passiver udgør pr. 31. december 2012kr. 8.587 mio. Heraf udgør egenkapitalen kr. 2.868 mio.svarende til en soliditet på 33,4%.På statusdagen er der optaget lån i EUR til en værdi på DKK5.633 mio. Via valutaterminsforretninger er EUR-lånet omlagttil DKK, hvorved der pr. balancedagen således udelukkendeer eksponering i DKK.Øvrige gældsforpligtelser består af periodiseringer og udgørkr. 86 mio. ved regnskabsperiodens udløb.GældSelskabets bankgæld udgør kr. 5.633 mio. Selskabets kapitalfremskaffelsesker som direkte lån eller via securitieslending*. Selskabets lån har normalt en løbetid under ét år,hvorfor lånene karakteriseres som kortfristede.Det vil være muligt at opnå en længere tilsagnsperiode fraselskabets bankforbindelse mod et væsentligt rentetillæg.Selskabet har vurderet, at det vil være for omkostningstungtat sikre et sådant længere tilsagn.*) Securities lending er lån hvor låntager udlåner værdipapirer og til gengældmodtager pantesikkerhed i form af f.eks. kontanter.InvesteringerSelskabets investeringer består af danske realkreditobligationerog en bred aktieportefølje af både danske og udenlandskeaktier. Ved udgangen af december måned 2012 udgjordeselskabets samlede investeringer kr. 8.587 mio.fordelt med kr. 2.273 mio. til aktieinvesteringer, kr. 6.157mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 64mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 93 mio.Egne aktierSelskabets beholdning af egne aktier pr. 31. december2012 udgør 43,50% af selskabets aktiekapital.I henhold til regnskabsreglerne er beholdningen af egne aktierindregnet direkte på egenkapitalen og optræder såledesikke i balancen som aktiv, hvorfor der ikke beregnes honorartil formueforvalter og manager af disse aktier.Management- og forvaltningsaftalerSelskabets aftaler med Formuepleje Management A/S ogFormuepleje A/S, Fondsmæglerselskab om henholdsvis varetagelseaf administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelsersamt formueforvaltning af selskabets midler blev senestopdateret pr. 1. oktober 2012, således at det samledefaste honorar fremover beregnes på baggrund af selskabetsegenkapital og ikke som hidtil på baggrund af hele balancen.Pr. 1. oktober 2012 udgør selskabets faste honorar 1,75%p.a. af egenkapitalen. Den nye måde at beregne honorar på,påvirker ikke selskabets omkostninger væsentligt, sammenholdtmed den hidtidige aftale. Ændringen er gennemført forat sikre maksimal gennemskuelighed omkring aktionærernesomkostninger ved administrationsaftalerne. Resultathonoraretpå 10% af et positivt resultat efter omkostninger og skater fastholdt i de nye administrationsaftaler.Formuepleje Safe A/S // halvårsrapport 2012/2013


09MarkederAktierAndet halvår af 2012 har været gunstig for udviklingen påaktiemarkederne. Den primære baggrund for kursstigningernefindes i den europæiske og amerikanske centralbankstiltag, der blev sat i værk henover sommeren. Specielt reduceringaf risikoen ved den europæiske gældskrise, har trukketmarkederne op. Samlet set steg Formueplejes aktieporteføljermed 8,1%, hvor verdensmarkedet steg med 5,2%.OPKØB AF AMERIKANSKE FINANSAKTIER SAMTKURSUDVIKLINGEN PÅ GLOBALT FINANSVægt (venstre akse)Kursudvikling,30 MXWO FINANS, (højre akse) 3025201510502.1.2012 2.4.2012 2.7.2012 2.10.2012Reducering af den samlede markedsrisiko samt en positivudvikling i de makroøkonomiske indikatorer specielt i USAgjorde, at finansaktierne i særdeleshed lagde sig i front medhensyn til kursstigninger. Formuepleje øgede i slutningen af1. halvår investeringerne i netop amerikanske finansaktierganske betydeligt, der efterfølgende har været den store bidragsyderi det merafkast porteføljen har genereret i 2. halvår.2520151050-5Når der kigges mod 1. halvår 2013 vil der efter vores overbevisningkomme mere fokus på selskabernes indtjeningsevneog herunder udviklingen i specielt omsætningen. Selskabernehar de sidste mange kvartaler skåret kraftigt iomkostningerne for at generere indtjening. Derfor er det nuvigtigt, at der skabes omsætning, så det fremadrettet erdenne, der i højere grad vil trække indtjeningen.ObligationerCentralbankerne har igen været i fokus i 2. halvår, hvor denstørste begivenhed var, at den europæiske centralbankmeldte ud, at de under visse betingelser var klar til at købestatsobligationer fra gældsplagede europæiske lande. Detmindskede risikoen for, at eurosamarbejdet bryder sammenpå kort sigt, og i forlængelse af denne udmelding er markedsrenterneisær i Italien og Spanien faldet markant. Derveder den europæiske gældskrise rykket lidt i baggrunden,men den ligger stadig og ulmer under overfladen, da gældenikke er forsvundet, og opkøb af obligationer ikke løser degrundlæggende problemer i Euroland i form af enorm forskelpå landenes konkurrenceevne. På den anden side af Atlantenhar den amerikanske centralbank også iværksat yderligereopkøb af obligationer for at få mere gang i den amerikanskeøkonomi. Så meget aktive centralbanker har været medvirkendetil at holde markedsrenterne på et lavt niveau.Rentefølsomheden på selskabets obligationsbeholdning hari 2. halvår været meget lav, og afkastet på obligationerne erprimært skabt ved at tjene på renteforskellen mellemrealkreditrenten og den lave finansieringsrente. Lånerentenhar været historisk lav på ca. nul procent inklusiv lånemarginaltil bankerne. Det skyldes dels, at de korte renter ermeget lave, og dels at der er udnyttet en skæv hed på terminsmarkedet,fordi udenlandske investorer har spekuleret iFormuepleje safe A/S // halvårsrapport 2012/2013


10et eurokollaps. Derved er der opnået en ekstra rente besparelsepå lånet uden nogen form for valutakurs risiko, fordilånet reelt fortsat er i danske kroner. Så selvom renten påobligationer er kommet langt ned, er det fortsat interessantat lave lånefinansieret køb af realkreditobliga tioner, da lånerentener faldet næsten tilsvarende.følsomhed overfor ændringer i de korte renter, så der tjenespenge, hvis de korte renter falder, og modsat tabes penge,hvis de korte renter stiger. Til gengæld er følsom hedenoverfor ændringer i de lange renter omvendt, fordi der eranvendt instrumenter, hvor der tjenes penge, hvis de langerenter stiger.FØLSOMHED PÅ OBLIGATIONSBEHOLDNINGEN OVERFORÆNDRINGER I RENTER MED FORSKELLIGE LØBETIDERRentefølsomhed1,251,000,750,500,250-0,25-0,50-0,750-2 år 3-5 år 6-7 år 8-10 år 11-30 årDe mange penge fra centralbankerne vil sandsynligvis holdeisær de korte renter på et lavt niveau i 2013. Til gengæld erder mere usikkerhed med hensyn til de længere renter, somvil stige, hvis der kommer bedring i økonomierne. Centralbankernesudpumpning af penge har medført, at renteniveauerneer kunstigt lave, og derfor er der stigende risikofor, at især de længere renter vil begynde at kravle op. Derforer der forskel på, hvordan følsomheden på obligationsbeholdningener overfor ændringer i henholdsvis de korteog lange renter. Ovenstående graf viser, at der er positivValutaPå valutamarkederne har centralbankerne også sat dagsordenen.I takt med at frygten for et eurokollaps er aftaget,er euroen, og derved danske kroner, steget i kurs overfor denamerikanske dollar. Samtidig har den amerikanske centralbankannonceret yderligere opkøb af obligationer, hvilketer med til at svække dollaren, så samlet set er dollarenfaldet med 3,7% i forhold til den danske krone i 2. halvår.Vi forventer dog, at dollaren vil stige i kurs igen, da vækstmulighederneer markant bedre i USA end i euroland, og enhøjere amerikansk vækst vil medføre en højere dollarkurs.Den største valutaeksponering i selskabet udgøres af dollaren,hvilket skyldes, at godt 50% af aktiebeholdningen erinvesteret i amerikanske aktier. I 2. halvår er der i perioderafdækket noget af dollareksponeringen, men med udsigt tilen højere dollarkurs på længere sigt, er under 10% afdækketved regnskabsperiodens afslutning.Forventninger til fremtidenSelskabets forventninger til den fremtidige udvikling erbaseret på forudsætninger for udviklingen på de finansiellemarkeder, som selskabet investeringsmæssigt bevæger sigindenfor. Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed,hvorfor den faktiske udvikling vil kunne vise sig atafvige fra selskabets forventninger. Det er selskabets vurdering,at det indeværende regnskabsår vil give et positivt ogattraktivt afkast.Formuepleje safe A/S // halvårsrapport 2012/2013


11LedelsespåtegningDirektionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendthalvårsrapporten for Formuepleje Safe A/S for perioden1. juli til 31. december 2012.Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med Delårsbekendtgørelsensamt danske oplysningskrav for børsnoteredeselskaber. Halvårsrapporten er i lighed med selskabetsseneste årsrapport aflagt efter gældende regler forindregning og måling, som angivet i International FinancialReporting Standards (IFRS) som godkendt af EU.Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver etret visende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiellestilling pr. 31. december 2012 samt af resultatetaf selskabets aktiviteter i perioden 1. juli til 31. december2012.Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse et retvisendebillede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiskeforhold, periodens resultat og selskabets finansiellestilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,som selskabet står over for.Halvårsrapporten er ikke revideret.Aarhus, den 27. februar 2013DirektionSøren AstrupBestyrelse Carsten With Thygesen lars Sylvest Børge Obel(formand)Formuepleje safe A/S // halvårsrapport 2012/2013

More magazines by this user
Similar magazines