Forebyggelsesuddannelser, Beredskabsforbundet v/Solveig ... - primo

primodanmark.dk
  • No tags were found...

Forebyggelsesuddannelser, Beredskabsforbundet v/Solveig ... - primo

Frivilliguddannelse i forebyggelse i kommunerne• Uddanne frivillige i det kommunale redningsberedskab,således de bliver i stand til at deltage i kommunensforebyggende kampagnearbejde– 8 timers uddannelse– Evt. suppleret af sidemandsoplæring– Uddannelsen er kommunal med kommunale instruktører– Finansieres via enhedstimebetaling (pulje på 3 mio. kr.)


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse• Formål:• At uddanne borgerne i ulykkesforebyggelse ogberedskab, således de er bevidste om risici,samfundets beredskab og borgerens egnemuligheder for at forebygge, forberede ogafhjælpe ulykker og hændelser, herunderforberede og styrke sit eget og sin hustandsberedskab.


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse• Uddannelsen varer 3 timer og omfatter følgende:– Introduktion– Samfundets beredskab– Borgerens personlige risiko og sårbarhedsvurdering– Borgerens ansvar i forbindelse med forebyggelse,forberedelse og afhjælpning af ulykker ogberedskabsfaglige hændelser– Information om hvor borgeren kan få råd og vejledning omforebyggelse, forberedelse og afhjælpning af ulykker ogberedskabsfaglige hændelser


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse• Befolkningsuddannelse i forebyggelse• Finansieres gennem:– FL-tilskud kr. 300.000– Beredskabsforbundets bevilling kr. 700.000


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelsePilotåret 2011• 10 pilotkommuner (Nordfyn, Holbæk, Halsnæs,Svendborg,Slagelse, Hillerød, Kalundborg, Odsherred, Lejre og Roskilde• 9 ulønnede instruktører– 16 timers instruktørkursus samt supervision på 2 kurser• Kurser fortrinsvis oprettet gennem ekstern telemarketingsfirma– Kundesegment: Andelsboligforeninger, beboerforeninger samtgrundejerforeninger• Kurser er endvidere oprettet gennem Beredskabsforbundets kredse,instruktører og annoncering (sidstnævnte uden målbar effekt)• Afholdt 58 kurser med 517 deltagere• Evaluering af kurset har vist, at 98 % af deltagerne har fundet kursetrelevant og med gode undervisningsmaterialer


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse2012Rådet for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning(FFIH) bestående af:• Beredskabsforbundet (formand og 1 repræsentant)• Beredskabsstyrelsen (2 repræsentanter)• Foreningen for Kommunale Beredskabschefer (2repræsentanter)• Kommunernes Landsforening (1 repræsentant)


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse2012FFIH besluttede, at projektet justeres med øgetfokus på lokal forankring i Beredskabsforbundetsregioner og kredse med henblik på, atbefolkningsuddannelsen på sigt kan udbydeslandsdækkende gennem Beredskabsforbundetskredse gerne i samarbejde med det lokaleberedskab/kommune


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelseKrav/mål til Beredskabsforbundets kredse i 2012:• Indstille 2 forebyggelsesinstruktører• (resultatmål 50 instruktører)• Oprette mindst et befolkningskursus.• (resultatmål 80 kurser)


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse• Motivation af frivillige. Besøg afBeredskabsforbundets konsulent• Afholdt 5 instruktørkurser samt forventet 2kurser i efteråret• Uddannet i alt 93 instruktører (+24)• Pr. 1/9-12 er der anmeldt 9 kurser med 180deltagere• Nu er vores forebyggelsesorganisation påplads.


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelseMålet må nu være, at alle borgere i voreskommuner skal deltage i et gratisbefolkningskursus i forebyggelse.Et ambitiøst mål – men vi kan jo begynde meddet første kursus.


Gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse• SPØRGSMÅL?

More magazines by this user
Similar magazines