Styrk elevernes informationskompetencer - PowerPoint til kursus for ...

aakb.dk

Styrk elevernes informationskompetencer - PowerPoint til kursus for ...

STYRK ELEVERNESINFORMATIONSKOMPETENCER- Undervisningsmateriale til gymnasielærere


DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkortm.m. Introduktion til informationssøgningsprocesmodelHvornår i processen skal lærere og bibliotekarerinddrages? Præsentation af informationssøgningsredskab til eleverne.Bilag 3 - lærerkursus Introduktion til de udvalgte netbaser. Gennemgang af undervisningsforløb til 1.g elever. Spørgsmål/ kommentarer?2


OM PROJEKTET Kvalificere tilbuddet til gymnasierne mht. udviklingaf informationskompetencer. Øge samarbejdet mellem gymnasierne ogbibliotekerne i forbindelse med de store opgaver igymnasiet.Bilag 3 - lærerkursus Styrke og øge elevernes informationskompetencer.3


KOMPETENCEMÅL PÅ DE 3 ÅRGANGE 1.g = basis informationssøgning.Hvor kan eleven finde hjælp til sin søgning?Give kendskab til få udvalgte netbaser.Grundlæggende forståelse for kildekritik.Hvad er plagiering? 2.g = almen informationssøgning.Kendskab informationssøgning i fysiske og elektroniskematerialer.Forståelse for vurdering af kilders relevans og troværdighed.Redskaber til informationssøgning.Udvidet forståelse for kildekritik og plagiering. 3.g = målrettet informationssøgning.Refleksion over søgninger.Udvidet forståelse for andre søgemuligheder.Vurdering af kilder.4Bilag 3 - lærerkursus


LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit lokale bibliotek og få etlånerkort. Brug Aarhus Kommunes Bibliotekers netmedier via:www.aakb.dk/netmedierFor at få adgang hjemmefra skal du havefolkeregisteradresse i Aarhus Kommune.Alle kan anvende netmedierne på Aarhus KommunesBiblioteker.Lån evt. en vens/kærestes lånerkort, hvis du bor udenforAarhus Kommune.Bilag 3 - lærerkursus Hvor ligger biblioteket? = http://www.aakb.dk/biblioteker Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside www.aakb.dk Skolelogin – så eleven kan bruge skolens baser.5


INFORMATIONSSØGNINGSSKEMA Emnebeskrivelse. Skriv en overskrift/arbejdstitel til dit emne. Giv en kort beskrivelse af, hvad du vil beskæftige digmed i din opgave. Beskrivelsen vil hjælpe dig med ord, du kan anvendei din informationssøgning. Nøgleord/ synonymer. Skriv konkrete nøgleord/synonymer.Bilag 3 - lærerkursus Vælg søgeredskaber. Hvor vil du søge viden? Valg af søgeredskaber afhænger af dit emne. 6


Bilag 3 - lærerkursus7


INFORMATIONSSØGNINGSPROCESFase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5Proces:Valg af fagog emneOrientere digom emnetFinde et fokusfor opgavenGå i dybdenmed dininformationssøgningVurderebehovet formereinformationDit behov forinformationStrategi ellergode rådIdéudvikling.At finde ud af,hvad dumangler afviden i forholdtil dine idéer.Brug denviden duallerede harfraundervisning,erfaringer,familie m.m.Find informationder giver digoverblik overidéer, begreber ogmuligeproblemstillinger.Skab overblik via”hurtige” ogintroducerendeoplysninger.Brug f.eks.:•Leksika•Håndbøger•OpslagsværkerFind ud af hvaddu præcistmanglerinformation om.Find nøgleordder kan væremed til atformulere ditfokus i opgaven.Find informationsom målrettetgår i dybden meddit emne.Lav ensøgestrategi:•Find de mestvelegnedesøgeværktøjer.•Søg på dinenøgleord.•Tænk påalternativesøgeord.Findinformation, sombelyserkonklusionen fraen andensynsvinkel.Se om duallerede harfundet brugbarinformation.Søg ud fra denviden du alleredehar tilegnet dig.Bilag 3 - lærerkursusFølelser knyttettil de enkeltefaser•Angst•Usikkerhed•Optimisme•Frustration•Forvirring•Optimisme•Øget interesse•Lettelse•Tro på egneevner•Øget interesse•Tro på egneevner8


HVAD FINDER DU PÅ BIBLIOTEKET?Hvad har du adgang til via gymnasiet? SkoDa Gymnasiets egen hjemmesideBiblioteksbasen Netbaser 1.g FaktalinkInfomedia Litteratursiden.dk 2.g 3.gGlobal Issues in ContextLibrary Press DisplayStudent Ressources in ContextForfatterwebLiterature Ressource CenterInfomediaNetbøger:EbrarySafari9Bilag 3 - lærerkursusBibliotek.dk


HVAD SKAL ELEVERNE LÆRE I 1.G? Præsentation af undervisningsmateriale. Lidt praktisk.Lånerkort. Hvor kan eleverne informationssøge?Gymnasiets hjemmeside. SkoDa, skoleloginBilag 3 - lærerkursusBibliotekets hjemmeside. Biblioteksbasen Netbaser Faktalink Infomedia Litteratursiden.dk Kildekritik og plagiering.Stol ikke på alt hvad du læser.10


KILDEKRITIK Gymnasiets materialer: Passende fagligeniveauer og troværdige. Folkebibliotekets materialer: Forskellige fagligeniveauer og troværdige. Nettet: Du kan ikke regne med atinformationerne er troværdige. Du skal væreopmærksom på om materialet er for let eller forsvært.Bilag 3 - lærerkursus Hvem siger hvad og hvorfor?11


EKSEMPLER PÅ PLAGIERING Hvis du køber eller låner en opgave og afleverer densom din egen. Hvis du kopiere fra en tekst uden at lavekildehenvisninger.Bilag 3 - lærerkursus Hvis du afleverer en opgave eller dele af en opgave,som du har brugt før. Hvis du omskriver en tekst, der minder for meget omden tekst, som du har omskrevet fra. 12


OPSAMLING Spørgsmål eller kommentarer til materialet? Hvor finder I materialet, som I kan bruge tilundervisningen i 1.g?http://www.aakb.dk/netmedier/netbaser/gymnasierBilag 3 - lærerkursus13

More magazines by this user
Similar magazines