Generalforsamling 2013 Projekt OPRUST - ADHD: Foreningen

adhd.dk
  • No tags were found...

Generalforsamling 2013 Projekt OPRUST - ADHD: Foreningen

NR. 1 · FEBRUAR 2013Lokalafdelingen StorkøbenhavnGeneralforsamling 2013– ny formand og ny bestyrelseLotte Kaspersennomineret tilÅrets HeltMig og min ADHD– en fortælling om kampe og sejreProjekt OPRUST


Formandens klummeDette er min første klumme i vores lokalblad somformand, en rolle jeg overtog fra Christian Kirkemoved generalforsamlingen den 22. januar. Vi fik sagttak til Christian for det rigtig flotte arbejde, hanhar gjort gennem de sidste 2½ år – og ja, nu stårjeg så her: Med et stærkt bestyrelseshold, en storlokalafdeling med over 1.200 medlemmer! Og engruppe frivillige med stor energi og virkelyst.Vi er i det man kalder ”limbo” for øjeblikket:Onsdagscaféen er ikke helt kommet i gang endnu,unge- og voksengrupperne er på vej ind i nye rammer,og faktisk har bestyrelsen ikke haft mulighedfor at holde konstituerende møde. Men vi ligger ikkepå den lade side: Vi har afholdt både bedsteforældrekursusog kursus om mestringsstrategier, begge delemed success, og vi arbejder på at få styr på det hele.Frivilligt arbejde kommer fra hjertet. Her eringen chefer, der bestemmer, hvad du skal gøre.Til gengæld er der meningsfuldt samvær med ligesindede,gode muligheder for at lære nyt og dukan gøre en forskel for andre mennesker. Har dulyst til at give en hånd med, så send mig en mail påstorkbh@adhd.dkAnders DinsenFormandDirektør for ADHD-foreningen Camilla LouiseLydiksen fortalte om foreningens landsdækkendeaktiviteter.Christian Kirkemo (til venstre) takker af efter noglegode år og byder velkommen til Anders Dinsen.Foto på forsiden:Lotte Kaspersen nomineret til Årets HeltFoto: Anders DinsenADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Spørgsmål til en politikerKommunalpolitikerne har været og er stadig underskarp beskydning, når snakken går om inklusion. IADHD-foreningen er vi positive overfor inklusion,men kritiske når løsningerne ikke er på plads forbørnene. Men kritik kan ikke stå alene, og derforlaver vi nu en serie, hvor vi spørger nogle politikere iStorkøbenhavn om inklusion. I denne første artikelhar vi fat i Trine Græse, der er formand for Børne- ogUndervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune, hvorman har arbejdet med rummelighed og inklusionsiden 2007. Trine Græse er socialdemokrat.Trine, da byrådet satte gang i inklusionstankerne,hvilken rolle spillede da økonomien?Økonomien spillede ikke nogen rolle på det tidspunkt.Da vi startede debatten handlede det ombørnene, og om vi gav dem det rigtige tilbud. Vi varbekymrede for, om de tilbud vi gav børnene altidgav disse børn de mest optimale udviklingsmuligheder.Vi var blevet opmærksomme på, at de børnder blev udskilt fra normalmiljøet ofte fortsatte iudskilte tilbud – også i deres voksenliv. Og vi varogså blevet opmærksomme på, at nogle tilbud ikkesikrede børnene tilstrækkelig udvikling. Børne- ogUndervisningsudvalget var i maj 2007 på studieturtil Firenze, hvor man har lang tids erfaring med inklusion,og hvor vi blev meget inspirerede.Kort efter skete der et voldsomt skred i forbrugetpå det her område. Og derfor blev det i løbet af 2008tvingende nødvendigt også at tale om økonomien.Udviklingen var stik imod det ønske, vi havde omat ekskludere færre, og det slog også bunden ud afvores økonomi.Trine GræseVi havde jo lavet en plan, som vi udsendte i høring.Det gjorde vi, fordi vi gerne ville have debatten.Det har jeg ikke fortrudt, for jeg synes stadig, atdet er bedre at høre alle implicerede, før vi træfferbeslutninger af betydning for vores borgere.Det kom ikke bag på mig, at det havde stor betydninghos forældrene til børn med særlige behov.Det der kom bag på mig er, at der var så mange af”de almindelige” børns forældre, som reageredeså voldsomt på det. De var skræmte over, om detville gå ud over deres børns skolegang. Jeg menerstadig, at det billede, der blev tegnet, var voldsomtoverdrevet. Jeg ved heller ikke i dag, hvem der havdeinteresse i at tegne dette skræmmebillede.Så frygten og økonomien kom desværre til atoverskygge den debat, vi havde ønsket.Nemlig debatten om hvad det betyder for osalle sammen, at vi isolerer mennesker med særligebehov, debatten om hvad det betyder for menneskerat blive sat uden for fællesskabet, og ikke mindstdebatten om hvordan vi bedst hjælper børn medsærlige behov til at kunne blive i fællesskabet.Gladsaxe er en af de kommuner i Storkøbenhavn,der var tidligst ude med inklusion. Synesdu at Gladsaxe ”har styr” på det nu, eller er derstadig et arbejde at gøre?Der er mange følelser i inklusion og i januar Der er stadig et stort arbejde at gøre. Vi er kun kommetet lille skridt på vejen. Vi har i år i Gladsaxe2009 gik rigtig mange mennesker fakkeltog påSøborg Hovedgade. Kom det bag på dig dengang etableret Videncenter for inklusion, hvor vi samlerat emnet betød så meget for så mange? viden, som skal kunne deles med alle medarbejdere >ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9


og forældre der har brug for at vide mere. Man kanlæse mere på www.gladsaxe.dk/inklusion.Hvad tror du fremtiden vil bringe?Har du en vision for, hvordan arbejdet medinklusion foregår om nogle år?Det er mit store ønske, at vi ikke længere taler om”de børn der skal inkluderes”. Vi skal have skabtnogle fællesskaber, der har plads til en langt størremangfoldighed. Der vil være nogle børnegrupper,der har behov for hjælp til at sikre det velfungerendefællesskab, og den hjælp skal der være mulighed forat få. Alt efter hvilken udfordring det drejer sig om,kan hjælpen have forskellige former. Der kan væretilfælde hvor der ganske enkelt skal være flere voksneom gruppen i kortere eller længere tid, men det kanogså dreje sig om efteruddannelse af de voksne derer i gruppen, eller nogle af vores udgående medarbejderefra Videncenter for inklusion kan kommei klassen eller gruppen for at observere udfordringernefor at kunne tilrettelægge den rette støtte tilgruppen. Der skal være en bred vifte af muligheder.Og så arbejder vi på en ny måde med udviklingenaf vores skoler, hvor der arbejdes mere systematiskmed programmer, der indebærer skoleomfattendeudviklingsprojekter.Jeg er overbevist om, at vi arbejder os imod mereinkluderende fællesskaber, med måske en anderledes,men også mere tydelig struktur på skolerne.Men jeg er også overbevist om, at vi stadig vil havebørn, hvor vi ikke er i stand til at sikre deres udviklinginden for folkeskolens rammer. Derfor vil der ogsåstadig være andre tilbud.Tak for dine svar!Om inklusionInklusionsbegrebet harsine rødder i 80’erne –men springer først rigtigud med Salamancaerklæringen i 1994.Hovedpointen i Salamanca erklæringen er:At alle mennesker har ret til og krav på aktivdeltagelse i fællesskab og samfundsliv.De, der har særlige uddannelsesmæssigebehov, skal have adgang til almindelige skoler,som skal være i stand til at imødekomme deresbehov.Almindelige skoler, som har denne inklusiveorientering, er det mest effektive middel til atbekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber,bygge det inklusive samfund og opnåuddannelse for alle.(Uddrag af Salamanca erklæringens art. 2)Rundt om i landet er det meget forskelligt,hvordan man arbejder med inklusion, hver3. kommune har ikke en inklusionsplan ogmange steder er det op til den enkelte skole,hvordan de griber det an. Andre steder er detden enkelte lærer, der står alene med inklusionsarbejdet.Kilde: Jenny BohrDeadline for levering af materiale til blad nr. 2/2013 er den 5. april 2013Venligst send det til blad@adhdstorkbh.dkADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 11


Nyt om voresnetværksgrupperi ADHD-foreningen StorkøbenhavnUnge med ADHDMålgruppe:Unge ml. 14 og 18 år.Mødested:Valdemarsgade 33, kld., 1665 København VTidspunkt:En lørdag om måneden.Kontaktperson:Frede Muxoll, mail: fmuxoll@gmail.comBeskrivelse:Unge med ADHD– Har du ADHD eller ADD?– Er du mellem 14 og 18 år?– Har du lyst til at tale med ligesindede?– Så er ungegruppen måske noget for dig!Mødre med ADHDMålgruppe:Mødre med ADHD.Mødested:Valdemarsgade 33, kld., 1665 København V.Tidspunkt:Mødes en gang om måneden.Kontaktpersoner:Ann C. Ramfeldt, Mail: Ramfeldt@gmail.comDorthe Muxoll, Mail: dorthe_muxoll@hotmail.comBeskrivelse:Mødre med ADHDMulige temaer for gruppen:Gruppen er et frirum, hvor du kan møde og dele– Den betydning ADHD har for ens ungdomsliv erfaringer, bekymringer og udfordringer med andre– De daglige problemer med at skabe struktur og i lignede situation. Vi håber, at du kan få ideer ogoverblikredskaber i forhold til at tackle de hverdagssituationersom opstår. Der er plads til du kan udtrykke– Overgangen til voksenlivet: f.eks. kørekort, atflytte hjemmefra, uddannelseog få luft for alle de følelser og tanker, der opstår i– Venner og familieforhold til at være dig. Vi har en lukket facebookgruppe, hvor igennem vi indkalder og melder osGruppen får støtte fra igangsætter, der hjælper med til møder mm.begreber som tavshedspligt og introduktion til fast Netværk med andre ligestillede giver mulighedmødeform. Indholdet på møderne består skiftevist for at vidensdele og kan være det der gør, at manaf faglige input samt debat af følelser og problemstillingermm., som de unge selv bringer frem. Og skab med andre bevarer fokus på det, der er gavnligtkan fastholdes i en positiv udvikling. At man i fælles-vi arrangerer fælles ture med aktiviteter som f.eks. samt i fællesskab videreudvikler det. I et netværkbowling, minigolf, biograf, – eller hvad der er stemningfor i gruppen. hvor man føler sig tryg.kan man støtte og blive støttet i en mindre gruppe,>ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 13


Voksne med ADHDMålgruppe:Voksne med ADHD.Mødested:Valdemarsgade 33, kld., 1665 København V.Tidspunkt:Afholdes sidste torsdag i hver månedfra kl. 19.00-22.00.Kontaktperson:Frede Muxoll, Mail: fmuxoll@gmail.comBeskrivelse:Voksne med ADHDFormålet er at skabe et fristed og forum, hvor voksneover 18 år med ADHD kan mødes med ligestillede,hvor der er mulighed for at tale med andre, der kenderde vanskeligheder, det er at leve med ADHD. Deter en udfordring, som kræver indsigt, forståelse ogredskaber. I netværksgruppen er der mulighed forat udveksle erfaringer med andre i samme situationog få bud på, hvordan man kan tackle hverdagen.Indholdet på møderne består skiftevis af fagligeinput fra foredragsholdere samt debat af og supervisionpå problemstillinger, som netværksdeltagerneselv bringer frem f.eks. sociale spilleregler, kommunikation,tidsfornemmelse, arbejde, parforhold,konflikthåndtering, adfærd osv. I netværksgruppendrøftes emner efter behov for hver mødegang, menkan også være grundlag for planlægning af andrearrangementer.Aftenerne er for voksne med diagnosen ADHD,dvs. ikke deres forældre, pårørende, hjælpere elleransatte hos kommunen.Hej alle brugere afNetværksgruppen Voksne med ADHD!Som ny tovholder på netværksgruppen vil jeg kortpræsentere mig selv.Mit navn er Frederik Muxoll men har til dagligkaldenavnet Frede. I 2005 fik både min søn og jegkonstateret ADHD, og sønnen fik ydermere diagnosenAspergers syndrom. Jeg har i dag flere årserfaring indenfor ADHD og autismeområdet – bådesom vejleder, foredragsholder og som pædagogiskkonsulent.Jeg glæder mig til at kunne køre denne netværksgruppevidere. Håber at jeg kan leve op til de foregåendetovholderes formidable arbejde.Netværksgruppen Voksne med ADHD mødes torsdagden 28. februar 2013 kl. 19.00.Valdemarsgade 33 kld., 1665 København V.I er alle meget velkomne. Glæder mig virkelig megettil at mødes med jer alle.Emnet første gang jeg er tovholder er:”Hvordan skal gruppen køre fremover.”Med venlig hilsen Frede MuxollDAMPklaveretValdemarsgade 33 Kld., 1665 København VTlf.: 40 89 49 32.Mail: fmuxoll@gmail.comGenerelt:Møderne i netværksgrupperne Mødre med ADHDog Voksne med ADHD er uden børn. Det kosterikke noget at deltage, man skal blot være medlemaf ADHD-foreningen.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 15


Ny gratis guide til forældretil børn med handicapForældre til børn med handicap kan nuhente råd og vejledning i den nye guide”Forældre til et barn med fysisk eller psykiskhandicap”. Guiden udgives af Socialstyrelsenunder Social- og Integrationsministeriet.En ny guide skal give forældre til børn med handicapoverblik over, hvilke muligheder de har forat få støtte og hjælp til de særlige behov og udfordringer,der kan være, når man har et barn med ethandicap. Guiden indeholder blandt andet svarpå spørgsmål som:– Hvor kan man henvende sig for at få rådgivningog vejledning?– Hvad skal man være opmærksom på i forholdtil barnets alder?– Hvor kan man få mere viden om at have et barnmed handicap?GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTEFORÆLDRE TIL ETBARN MED FYSISK ELLERPSYKISK HANDICAPBØRN OG UNGE MED HANDICAPSocial- og integrationsminister Karen Hækkerupsiger:”Det er altid en stor omvæltning at få børn,og hvis man så står med den ekstra udfordring, atbarnet har et handicap, er det vigtigt, at forældrenepå en overskuelig måde kan få råd og vejledning til,hvordan de kan håndtere de særlige udfordringer. Jeghåber, at den nye guide kan give svar på en række afde spørgsmål, som forældrene står med.”Download eller bestil guiden ”Forældre til et barnmed fysisk eller psykisk handicap” via dette link:http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/nyheder/products/foraeldre-til-et-barn-med-fysisk-ellerpsykisk-handicap-guide-til-hjaelp-og-stotteArrangementi ADHD-Foreningen NordsjællandArrangement om unge og ADHD med Søren Dalsgaard10. april 2013Søren vil præsentere den nyeste viden om nogle afde faktorer, som spiller ind på ungdomslivet medADHD og fokusere på de udfordringer, som netopunge med ADHD kæmper med både i forhold tilrisikoadfærd og sociale problemtikker. For hvordanser livet egentlig ud for unge med ADHD og hvad erden nuværende viden omkring kort- og langtidseffekteraf behandlingen for ADHD?Som Ph.d., lektor og centerleder for det nyoprettedeKompetencecenter for ADHD, Børne- ogUngdomspsykiatrisk afdeling i Odense, har SørenDalsgaard gennem årene beskæftiget sig med mangeaspekter omkring både børn, unge og voksne medADHD. Han har forsket en del i emnet og har udgivetflere artikler i både danske og udenlandskefagtidsskrifter.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 17


Maiken Ziebell er sundhedsvejleder og Goran Tufekovic er idrætsfysiolog på OPRUST.Unge pårørende OPRUSTES til livetFællesskab og idræt skal RUSTE ungepårørende til psykisk sårbare, så de fårmere overskud til at klare hverdagen. Deter grundideen i det nye initiativ OPRUST.Af Karina Søby Madsen,Foreningen Det Sociale NetværkDer sker noget med os, når vi bruger vores krop.Når vi klæder om og tager sportstøjet på, og nårvi eksempelvis løber efter en bold og lader svedenløbe, så giver vi ligesom lidt slip på os selv. På voresmasker og parader. Og så er vi oven i købet sammenpå en anden og mere legende måde.Undersøgelser har da også vist, at unge bådemed og uden ADHD har stor gavn af at dyrke sport.Motion er nemlig både godt for kroppen og forsindet, og så forbedres koncentrationsevnen ogsøvnrytmen, hvilket er særligt godt for teenagere,som kan være forstyrrede i deres koncentration ogsøvn. Og desuden kan det være til stor gavn for detsociale liv, siger Goran Tufekovic, der er idrætsfysiologpå initiativet OPRUST – et initiativ, derhenvender sig til unge omkring 15-18 år, som harpsykisk sygdom i familien.>ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 19


Lokalafdelingen StorkøbenhavnKontaktstorkbh@adhd.dkFormand> Anders DinsenMedlemstelefon: 61 31 35 67Privat: 28 18 49 25Espegårdsvej 20A, 2880 BagsværdRegionsrådsmedlem,suppleant i hovedbestyrelsen> Anders DinsenBestyrelsen> Birthe Hartmann> Kristina Gerstenfeld Sandorf> Sara Candia> Lotte Kaspersen> Tina PauliSuppleanter> Ann Barbara Birkmand> Frede MuxollRevisor> Jørgen MartensKursusudvalget> Tina Pauli> Anne Margrethe Pedersen> Ann Barbara Birkmand> Dyrley YoungNetværksgrupper> Voksengruppen> Ungenetværket> Mødre med ADHD> OnsdagscaféenAnnoncetegningLokalbladet · Postboks 274 · 8600 SilkeborgTelefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 23

More magazines by this user
Similar magazines