Program 29. august 2012 - debatmøde i Almen Boligforum - Realdania ...

realdaniadebat.dk

Program 29. august 2012 - debatmøde i Almen Boligforum - Realdania ...

Debatmøde i Almen BoligforumOnsdag 29. august 2012Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 MiddelfartVejen til 2050Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Menel- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes tilsparsomt og fleksibelt energiforbrug. Er din organisation klar til udfordringen?Målet er sat, energiaftalen 2012 er på plads. Det er startskuddet til en massiv omstilling af voressamfund til vedvarende energiforbrug, som også Realdanias og Mandag Morgens fremtidsscenariefor et fossilfrit Danmark i 2050 viser:”Om fire årtier bor 9 ud af 10 danskere i byerne. Vores boliger er bundet sammen af et intelligentel-net og forsynes med varme og strøm fra solceller, biomasse og varmepumper. Vi ejer mindre,lejer mere og deler flere af hverdagens praktiske fornødenheder.”Med andre ord: Hvis vores boliger ikke allerede er klar til grøn energi, er tiden kommet til atforberede sig og lægge en velovervejet køreplan for energirenovering.Energieffektive investeringer i boligen er grøn fornuft, praktisk komfort og god økonomi – både nuog om 40 år. Men hvilke overvejelser skal boligorganisationen gøre sig i 2012 for at tagefremsynede beslutninger?Almen Boligforum inviterer til debatmøde om de eksisterende forudsætninger for fremtidssikring afden almene boligmasse. Det handler om de politiske, økonomiske og teknologiske muligheder forat opfylde beboernes behov for energieffektive boliger og boligorganisationens behov for udvikling.Deltag på Hindsgavl Slot ved Middelfart den 29. august og hør specialisternes bud på, hvordanman baner vejen til et grønt, alment 2050.Med venlig hilsenPalle AdamsenFormand for Almen BoligforumSide 1 af 4


Program 29. august 2012Moderator: International direktør Meik Wiking, Mandag Morgen09.3010.00Registrering og morgenmadVelkommenFormand for Almen Boligforum Palle Adamsen byder velkommen.Nyt fra RealdaniaHvad der sker i Realdania lige nu? Vicedirektør Finn Bartholdy informererom projekter og initiativer i støbeskeen.2050 - Der bli’r et yndigt (alment) landMandag Morgen og Realdania Debat har sammen dyrket en kvalificeretprognose for vores samfund i 2050. Det viser, at grønne forandringer er påvej: Om fire årtier er alle bygninger i Danmark koblet på vedvarendeenergisystemer, og landets ældre boliger har gennemgået en massivenergirenovering. Journalist Ida Strand, Mandag Morgen, der er medforfatterpå scenarierapporten, tegner et billede af fremtidens grønne scenarie medden almene sektors briller på.Ikke kul på fyret – men hva’ så?Oliefyret er på vej ud og biomassebaseret fjernvarme er (endnu) ikketilgængelig for alle, så hvordan mener administrerende direktør Lars Aagaardfra Dansk Energi, almene boliger bedst skifter til vedvarende energiforsyning ide næste 38 år? Lars Aagaard deler sine tanker om perspektiverne for nyenergi – kan det tænkes ind i en samlet ejendomsrenovering?Bedre klimaskærme og mere vedvarende energiMålsætningen for Danmark er at blive uafhængig af fossile energikilder ibygningsbestanden, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.Derfor er det nødvendigt at reducere bygningers energiforbrug markant –uden at slippe fokus på mulighederne i vedvarende energi. Vi får et indblik iDansk Byggeris køreplan for at realisere den dobbelte målsætning i denalmene boligsektor.12.00 Grøn frokost à la Hindsgavl13.00 Lidegaards planDen nyligt indgåede energiaftale sætter rammerne for dansk klima- ogenergipolitik frem til 2020 - og retningen helt frem til 2050. Klima-, energi- ogbygningsminister Martin Lidegaard præsenterer regeringens strategi forfremtidens energi.Vis hvorfor det betaler sigEnergirenovering betaler sig bedst, når der alligevel skal gøres noget vedejendommen, fortæller klima- og energimedarbejder Søren Dyck-Madsen fraDet Økologiske Råd. Lav en strategisk energiplanlægning, der er tænkt ind iden omgivende energiforsyning – og vis beboerne hvorfor det betaler sig,også for komfort og indeklima. Søren Dyck-Madsen udpeger virkemidler ogmetoder til at fremme energirenovering i en almen boligorganisation.Side 2 af 4


VillaWatts kloge kvadratmeterFremtidens bolig tilpasser sig forbrugernes vaner og anvender de rigtigestrømkilder på de rigtige tidspunkter. It-entreprenør og stifter Birger Haugefra forsøgsprojektet VillaWatt demonstrerer mulighederne. Hvordan kan denintelligente bolig kommunikere med vores bil, køleskab og varmeapparater -og dermed optimere vores energiforbrug?Energirenovering for milliarder?25 mia. kroner er afsat i Landsbyggefonden til renovering af almene boligerover de næste seks år, men behovet for fremtidssikring er endnu større.Cheføkonom Frans Clemmesen fra Boligselskabernes Landsforening giver sitbud på hvordan Danmarks Almene Boliger kan bidrage til at reducere CO2-udslippet - og varmeregningen.15.30 Tak for i dagFormand for Almen Boligforum Palle Adamsen runder dagen af.Netværk med snacks og et glas.Side 3 af 4


De bidrager til debatten:Ida StrandCand.scient.soc. i PR og journalist på Ugebrevet Mandag Morgen. Tidligere projektchef forMandag Morgen Innovation, med ansvar for større internationale projekter om bæredygtigbyudvikling. Hun leverer løbende analyser til andre medier og holder foredrag om bl.a. turisme ogoplevelsesøkonomi.Lars AagaardAdministrerende direktør i Dansk Energi. Tidligere leder af miljø- og energiafdelingen i DanskIndustri samt kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og i Teknologisk Institut.Michael H. NielsenDirektør i Dansk Byggeri. Michael har i næsten to årtier arbejdet med klima og energipolitik iforhold til byggeerhvervet. Han har desuden deltaget i diverse udviklings- og udvalgsarbejder ombyggeriets energiudfordringer og muligheder.Martin LidegaardKlima-, energi- og bygningsminister og tidligere formand for den grønne tænketank CONCITO.Martin Lidegaard er ansvarlig for regeringens ambitiøse klima- og energiplan, som blandt andetsigter på at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.Søren Dyck-MadsenCivilingeniør, energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.Birger HaugeIT-entreprenør og administrerende direktør for det engelske cleantech-selskab Passivsystems iSkandinavien. I 2009 stiftede han demonstrations- og forsøgsprojektet ”VillaWatt”, hvor han i dager bestyrelsesformand. Birger Hauge er desuden medlem af Klima- og energiministerens SmartGrid ekspertgruppe.Frans ClemmesenCheføkonom i Boligselskabernes Landsforening. Cand.polit. og tidligere økonom iArbejderbevægelsens Erhvervsråd, samt forhenværende cheføkonom i henholdsvis Dansk Energiog den grønne tænketank CONCITO.Meik WikingInternational direktør for ugebrevet Mandag Morgen, hvor han arbejder med strategi ogforretningsudvikling inden for grøn vækst. Meik har blandt andet været involveret i initiativer somGreen Growth Leaders, Nordic Climate Solutions, World Climate Solution, Klimapanelet og fleresærpublikationer om klima og grøn vækst - herunder Copenhagen Beyond Green og Køreplan forKlimarevolutionen.Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines