3046 Hammelstruphus beboelse

3b.dk
  • No tags were found...

3046 Hammelstruphus beboelse

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:427,65 MWh fjernvarme357.198 kr.60,30 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310012497 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTTagkonstruktionen er sadeltag med hanebåndsspær og tagdækning af cementsten.Efter besigtigelsen er etageadskillelsen mod loftsrummet isoleret med 15 cmmineraluld. Det vurderes, at skråvæggene er isolerede tilsvarende.Det vurderes, at det pt. ikke er rentabelt at ændre på skråvæggenes isolering.I forbindelse med en evt. renovering / udskiftning af taget bør isoleringsforholdenesom minimum bringes op til nutidig standard, idet prisen på den energibesparendeforanstaltning kun vil være prisen på merisolering og evt. hævning af spær m.v.FORBEDRINGDet foreslåes, at den nuværende loftsisolering suppleres op til dagens standard påca. 35 cm160.000 kr. 6.600 kr.1,44 ton CO₂Energimærkningsnummer 310012497 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTYdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervæggene er isolerede sandwish-elementer i tegl og beton med en samlettykkelse på ca. 30 cm. Isoleringen skønnes at udgøre de ca. 10 cm.Det skønnes, at det pt. ikke er rentabelt at efterisolere facaderne, hverken udvendigteller specielt indvendigt på grund af ekstraomkostninger til flytning af el og VVSinstallationer, radiatorer samt etablering af nye vindueslysninger m.v.Ved en eventuel. facaderenovering bør en udvendig efterisolering dog overvejes.LETTE YDERVÆGGEDe lette partier ved fordørene vurderes at være ganske tyndt isolerede, omoverhovedet.FORBEDRINGDer foreslåes en udvendig isolering af lette partier ved fordørene. 20.000 kr. 1.500 kr.0,31 ton CO₂KÆLDER YDERVÆGGEKælderydervæggene både over og under terræn vurderes til 30-35 cm massivt betonuden terrænisolering.Det anbefales, at en efterisolering af kælderydervæggene alene udføres udvendigt -eventuelt i forbindelse med en dræning - , idet en efterisolering på varm side kanændre på fugtforholdene i konstruktionerne (væggene), hvilket kan give risiko forgener, mug m.m.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERVinduer og døre i etagerne er med rammer og karme i træ monteret med traditionelleto-lags termoruder med fyldning af atmosfærisk luft - jvf. besigtigelse.I etagerne er der etableret glas-inddækninger på altanerne.FORBEDRING VED RENOVERINGForslaget viser den skønnede økonomi ved en generel udskiftning af de nuværendedøre og vinduer i etagerne til nye elementer med tre-lags lavenergi-termoruder.42.000 kr.9,21 ton CO₂Energimærkningsnummer 310012497 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTOVENLYSIfølge besigtigelse i taglejlighed er der monteret to-lags energi-termoruder itagetagens skråvinduer.GulveInvesteringÅrligbesparelseETAGEADSKILLELSEEtageadskillelserne er betondæk, der mod kælderen vurderes at være med en tyndisolering på 20-30 mm under gulvbelægningen i stueetagen., jvf. byggeskik i 1980.KÆLDERGULVKældergulvet er udført i beton med en skønnet terrænisolering på 5-10 cm Lecanøddereller tilsvarende terrænisolering.Det vurderes, at det pt. ikke er rentabelt at isolere kældergulvet, idet udgiften til denenergibesparende foranstaltning, ikke kan tjene sig hjem i konstruktionernes levetid.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er etableret central, mekanisk udsugning i ejendommen med udsugninger ilejlighedernes køkken- og baderum samt i affaldsskakte.Der er anvendt en projektoplysning på 9.300 m³/h som grundlag for ventilationen.Efter indstillingerne på et omskifter-ur i eltavlen vurderes udsugningen af være i drift06-22 på hverdage og 07-22 i weekenderne.Energimærkningsnummer 310012497 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEEjendommen opvarmes med fjernvarme fra Københavns Energi gennem ettilslutningsanlæg, der er etableret i varmecentralen i kælderen.Tilslutningen er et normalt udført anlæg med isoleret varmeveksler,cirkulationspumpe og automatisk regulering.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGOpvarmningen i etagerne er et et-strenget radiatoranlæg med hovedfordelings-rør ikælderen (nedre fordeling) og stigstrenge i installationskakte. Fordelingsrørene erlejlighederne er under trægulvet.I kælderen er radiatoranlægget udført som et to-strenget anlæg.I kælderen er der en fornuftig rørisolering på hovedrørene på ca. 30-40 mm.Varmetabet fra stigstrengene kommer bygningen til gode uden spild.Cirkulationspumpen er en nyere lavenergipumpe Grundfos UPE med indbyggetautomatisk styring.AUTOMATIKDer vurderes at være termostat-ventiler på alle radiatorer.Tilslutningsanlægget til fjernvarmen er etableret med central styring med udeføler,der løbende afpasser radiatortemperaturen efter svingningerne i udetemperaturenog hvor der er mulighed for natsænkning (som ikke bør benyttes) samt automatisksommerstop.Energimærkningsnummer 310012497 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMTVANDSRØRDet varme brugsvand distribueres i rørledninger i kældergangen og iinstallationsskaktene. Rørisoleringen i kælderen er på 30-40 mm, mens rørene iskaktene skønnes at være tyndt isoleret, ca. 10 mm.Der er etableret cirkulation på det varme brugsvand, således at varmt vand erfremme ved tapstedet kort tid efter åbning. Pumpen på 250 W er i konstant drift. Detanbefales -forsøgsmæssigt - at stille pumpen et trin ned.VARMTVANDSBEHOLDERDet varme brugsvand opvarmes i en i 2000 l Ajva-beholder, der er isoleret med 100mm mineraluld.Energimærkningsnummer 310012497 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagVinduer, døre ovenlys mv.Årlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseVinduerUdskiftning af vinduer og døre ietagerne.65,09 MWh fjernvarme49 kWh el42.000 kr.Energimærkningsnummer 310012497 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONOPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTERHerunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.FjernvarmeVarmeudgifter ................................................................. 280.777 kr. i afregningsperiodenFast afgift ........................................................................ 82.429 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 363.206 kr.Varmeforbrug.................................................................. 437,00 MWh fjernvarme i afregningsperiodenAflæst periode................................................................. 17-02-2011 til 22-02-2012OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUGHer vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kansammenlignes med det beregnede forbrug.Varmeudgifter ................................................................. 279.535 kr. per årFast afgift ........................................................................ 82.429 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 361.964 kr. per årVarmeforbrug.................................................................. 435,07 MWh fjernvarme per årCO2 udledning................................................................. 61,34 ton CO₂ per årKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDet beregnede varmeforbrug på 428 MWh er i god overensstemmelse med det faktiske forbrug på 435MWh.Det beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vistudsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.Beregningsprogrammet regner desuden med en fuld fyringssæson fra 1/9 til 30/4, hvilket ikke altidpraktiseres i virkelighedenANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 642,51 kr. per MWh fjernvarme82.429 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,04 kr. per kWhVand................................................................................. 39,00 kr. per m³Der er anvendt de gældende dagspriser på tidspunktet for energimærkets udarbejdelse.FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310012497 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEHovedbygningAdresse ........................................................................... Damagervej 9BBR nr............................................................................. 101-97145-1Bygningens anvendelse .................................................. 140Opførelses år................................................................... 1981År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 4240 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 4495 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 4495 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 964 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 255 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 828 m²Energimærke .................................................................. CKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENEjendommen er en etageboligblok på 3 etager med udnyttet tagetage og kælder, der er opført i 1981. Derer 56 lejligheder med et boligareal på 4.240 m². Kælderlokaler på ca. 255 m² med opvarmning indgår idet opvarmede areal på 4.495 m².Tagkonstruktionen er sadeltag med tagdækning af cementsten. Ydervæggene er sandwish-elementer itegl og beton. Etageadskillelserne er betondæk. Bygningen opvarmes med fjernvarme.HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:B.K.Consult A/SHerlufsholmvej, 2720 Vanløsewww.bkconsult.dkark@bkconsult.dktlf. 38710455Ved energikonsulentKlaus Lund NielsenEnergimærkningsnummer 310012497 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310012497 17


Energimærkefor Damagervej 92450 København SVEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 8. november 2012 til den 8. november 2022Energimærkningsnummer 310012497

More magazines by this user
Similar magazines