3046 Hammelstruphus beboelse

3b.dk
  • No tags were found...

3046 Hammelstruphus beboelse

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTYdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervæggene er isolerede sandwish-elementer i tegl og beton med en samlettykkelse på ca. 30 cm. Isoleringen skønnes at udgøre de ca. 10 cm.Det skønnes, at det pt. ikke er rentabelt at efterisolere facaderne, hverken udvendigteller specielt indvendigt på grund af ekstraomkostninger til flytning af el og VVSinstallationer, radiatorer samt etablering af nye vindueslysninger m.v.Ved en eventuel. facaderenovering bør en udvendig efterisolering dog overvejes.LETTE YDERVÆGGEDe lette partier ved fordørene vurderes at være ganske tyndt isolerede, omoverhovedet.FORBEDRINGDer foreslåes en udvendig isolering af lette partier ved fordørene. 20.000 kr. 1.500 kr.0,31 ton CO₂KÆLDER YDERVÆGGEKælderydervæggene både over og under terræn vurderes til 30-35 cm massivt betonuden terrænisolering.Det anbefales, at en efterisolering af kælderydervæggene alene udføres udvendigt -eventuelt i forbindelse med en dræning - , idet en efterisolering på varm side kanændre på fugtforholdene i konstruktionerne (væggene), hvilket kan give risiko forgener, mug m.m.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERVinduer og døre i etagerne er med rammer og karme i træ monteret med traditionelleto-lags termoruder med fyldning af atmosfærisk luft - jvf. besigtigelse.I etagerne er der etableret glas-inddækninger på altanerne.FORBEDRING VED RENOVERINGForslaget viser den skønnede økonomi ved en generel udskiftning af de nuværendedøre og vinduer i etagerne til nye elementer med tre-lags lavenergi-termoruder.42.000 kr.9,21 ton CO₂Energimærkningsnummer 310012497 6