Download tolkeområdets Strategi 2020 som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download tolkeområdets Strategi 2020 som pdf - Center for døve

Strategi 2020, Tolkebooking1. StatusTolkebooking har i dag lokalafdelinger i hhv. Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København. Der leveredesi 2011 knapt 88.000 timer, fordelt således: Aalborg: 5.500 Aarhus: 11.000 Fredericia: 18.000 Odense: 10.500 København: 43.000Der var i 2011 121 fuldtidsværk, fordelt på Aalborg: 9 Aarhus: 19 Fredericia: 23 Odense: 12 København: 58Der leveres tolkebistand til uddannelse, arbejdspladser, sundhedssektoren, øvrige myndigheder, kommunersamt Den nationale Tolkemyndighed, i følgende forhold: Uddannelsesopgaver: 54.000 timer Jobcenter: 17.000 timer Den nationale Tolkemyndighed: 8.500 timer Hospital: 3000 timer Kommuner: 3000 timer Øvrige opgaver: 2000 timer Øvrige myndighedsområder: 500 timerUddannelsesopgaver udgjorde i 2011 således godt 60% af vores samlede opgavemængde.Side 1 af 12


2. Forventninger til fremtid – opgavemængde, sammensætning oggeografisk fordelingVores overvejelser i det følgende bygger i høj grad på Capacents undersøgelse af tolkebehovet, gennemført forUndervisningsministeriet i 2010 i forbindelse med evaluering af behovet for tegnsprogstolkeuddannelsen.Denne undersøgelse konkluderer et fald i tolkebehovet, og dermed behovet for uddannelse af tegnsprogstolke,og der citeres herfra i kursiv:”Dette scenarie tager udgangspunkt i den situation, hvor CI-opererede generationer fra og med ca. år 2000 ikkefår et tolkebehov af betydeligt omfang. Indtil videre står det kun klart, at de ikke vokser op med tegnsprog sommodersmål, og at tolkebehovet og karakteren af denne vil ændre sig relativt dramatisk som konsekvens heraf.Så godt som alle kilder vurderer, at andre støttende tolke-former – skrivetolkning og tegnstøttet kommunikation iforskellige former - kan komme på tale i et ukendt, men dog væsentligt mindre omfang end nu.“Samlet behovsvurderingEn samlet vurdering hvor skrivetolkning, nye særlige tolkebehov til CI opererede og en generelefterspørgselsstigning er medtaget, medfører følgende samlede uddannelsesbehov: Fra i dag og frem til 2018 erdet samlede uddannelsesbehov på ca. 20 tolke om året. Fra omkring 2018 til 2028 daler dette årligeuddannelsesbehov til ca. 10 tolke om året og stiger så lidt igen til ca. 15 om året fra 2028 til 2038. Profilerne pådisse tolke ændres over de kommende år mere i retning af skrivetolkning og forskellige variationer af tegnstøttetkommunikation, hvor tegnsproget vil udgøre et fundamentalt vigtigt lingvistisk udgangspunkt.Da tolkning på arbejdsmarkedet dækker en gruppe brugere i alderen op til 65-70 år, er brugergruppen i 2028 herudskiftet med ca. 1/5. Derfor forventes et fald på ca. 1/5 af den samlede andel anno 2008. Denne andel er faldetmed yderligere ca. 1/5 i 2038. De samme forhold gør sig gældende mht. efteruddannelse. Møder i forbindelsemed egne børn forventes at slå gradvist igennem jf. den gennemsnitlige fødealder på ca. 28 år for kvinder tilbørnene går ud af skolen. Det vurderes til en langsom udfasning. I år 2028 er situationen imidlertid en nogetanden på SU-området. På dette tidspunkt vil alle tolkebrugerne i den aldersgruppe, som er dominerende påuddannelsesinstitutionerne nemlig være fra årgange efter år 2000. Dette forstærkes af, at kun en megetbeskeden del af tegnsprogsbrugerne i dag, ca. 2 %, tager en mellemlang eller en lang videregåendeuddannelse. Der må dog forventes at være en lille gruppe tolkebrugere her i 2028, hvorfor andelen er sat på 2%. I 2038 er andelen vurderet til 0 %.De øvrige områder forventes at blive påvirket med ca. 1/6 hvert tiende år efterhånden som de ældregenerationer udskiftes med yngre.Det fremgår, at det samlede tolkebehov ikke vil falde før omkring år 2018, hvor et beskedent fald på 4 % vilsætte ind. Frem til år 2028 vil behovet være faldet til ca. 33 % og være halveret i år 2038. Dette vel at mærke påbaggrund af det scenarie som forudser, at de CI opererede vil kunne klare sig uden tolkning.Side 2 af 12


Tolkning til personer med behov udover tegnsprogstolkningIfølge tolkeleverandørerne oplever man allerede nu et stigende behov for tolke til brugere, som af forskelligeårsager har andre vanskeligheder end hørehandicappet og dette behov forventes at være stigende. Det kanvære personer med anden etnisk baggrund end dansk uden dansk tegnsprog, brugere med andre handicapudover hørehandicappet, døvblevne, døvblindblevne og CI-brugere uden tegnsprog etc. Det angives af alleinformanter som væsentligt, at tolkene bevarer deres rolle og identitet som tolk og ikke overtager plejeopgavereller en rolle som personlig assistent. Samtidig er det nødvendigt, at tolkene uddannes til også at tolke for dennegruppe, som kan have behov for en anden form for tolketilgang end almindelige tegnsprogsbrugere.Det kræver, at de studerende bliver mere reflekterede i forhold til at tolke, så de kan tilpasse sig forskelligebrugergrupper. Dvs. viden om, hvordan man formidler til og forstår de forskellige brugergrupper og evnen til ataflæse en bruger og dennes situation og til derefter at tilpasse sprogkoden til brugeren. Det kan også betyde etbehov for at udvide etikbegrebet, som ifølge ansatte på uddannelsen har været snævert fokuseret på dentraditionelle tolkerolle.Tabel 10Tolkebehov nuog iFremtidenAndel af samlettolkning. 20082018 2028 2038OmrådeSundhed 12 % 12 % 11 % 10 %Arbejde 14 % 14 % 11 % 8 %Efteruddannelse 13 % 13 % 10 % 7 %Møder mv. i 5 % 5 % 5 % 3 %forbindelse medegne børnUddannelse (SU 24 % 20 % 2 % 0 %berettiget)Anden1 % 1 % 1 % 1 %uddannelseRetsområdet 2 % 2 % 2 % 2 %Møder med 6 % 6 % 5 % 5 %offentligemyndighederØkonomisk 3 % 3 % 3 % 2 %rådgivningPrivate 6 % 6 % 5% 4 %begivenhederAndre5 % 5 % 4 % 3 %fritidsaktiviteterKirkelige 2 % 2 % 2 % 2 %begivenhederKultur 2 % 2 % 2 % 2 %Andet4 % 4 % 4 % 3 %tolkebehovI alt 100 % 96 % p 67 % p 52 pSide 3 af 12


3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelseVi ser allerede nu, at antallet af ansøgninger om tolk til ungdomsuddannelser falder. Vi har således tilefterårssemestret 2012 kun forventning om få ungdomsuddannelser, men til gengæld flere på videregåendeuddannelse. Det betyder naturligvis også, at vi ikke skal forvente at det nuværende antal unge påvidereuddannelse kan fastholdes, idet der ikke tilgår samme antal på de kvalificerende ungdomsuddannelser.Vi forventer i tiden indtil 2020 at mærke fald i efterspørgslen af tegnsprogstolketimer til uddannelsestolkning,men måske med en lidt større procentdel, end Capacent forventer, i årene indtil 2018, og herefter har vi ingendata, der peger i anden retning, end Capacents forventning om en nedskrivning fra 24% af det samlede timetal,til 2% af det samlede timetal indtil 2028. Samtidig forventer Capacent at det samlede timetal i 2028 vil værereduceret til 67% af timetallet i 2008.Et bud på situationen i år 2020 kunne derfor måske være, at uddannelsesområdet i alt er faldet med 10%, menda vi allerede nu ser et fald i antallet af i unge på ungdomsuddannelser frygter vi nok, at tallet vil være større.Eftersom vi leverer ca. 54.000 timer til uddannelsesområdet , må vi forvente, at vi i år 2020 leverer ca. 5400timer færre til dette område.8 år senere, i 2028, skal vi ifølge Capacent forvente en samlet nedskrivning med 33%, hvilket, hvis vi beholdervores nuværende markedsandel, vil betyde et fald på ca. 30.000 timer.Omregnet til stillinger vil det, med en forventning om 750 årlige timer produceret pr. medarbejder, betyde enreduktion på 40 medarbejdere.4. Markedsandele – forskydninger?Vi har i de seneste år haft en leverandøraftale med Uddannelsesstyrelsen, efter hvilken der har været toleverandører til området. Der er dog i år indgået aftale med få, mindre firmaer om leverance til enkelteuddannelser, som ingen af de to hovedleverandører har kunnet dække.DNTM retter sig i høj grad mod mange leverandører, og der konkurreres skarpt på pris. En ulempe for kunderved mange leverandører kunne være at skulle kontakte mange forskellige firmaer, men med opbyggelse af enportal som DNTMs, hvor man kun henvender sig ét sted, er denne ulempe elimineret.Vi ved, at Uddannelsesstyrelsen vil gå i fælles udbud med DNTM i 2013, hvorfor vi må forvente, at der bliverflere udbydere også på dette område. Der er dog ikke nogen betydelig kapacitet i øvrige firmaer, eftersom derganske vist er tale om mange, men meget små firmaer.Jobcentrene har endnu ikke fælles aftaler, men vi har set tilløb til udbud også på dette område, og må forvente,at der også kan blive tale om andre vilkår her.Hvis vi skal tabe betydelige markedsandele skal der derfor være tale om, at der opstår flere, mindre firmaer,måske også firmaer af en vis størrelse.Der er en tilskyndelse til oprettelse af sådanne firmaer, både blandt tegnsprogstolke, som kan se eget firma somden bedste mulighed for at sikre sig en andel af en vigende efterspørgsel, men også blandt døve.Der er en del, veluddannede, arbejdsløse døve, som kan se et tolkefirma som en god mulighed for at sikre sigbeskæftigelse, og vi ser endvidere, at unge døve etablerer sig som selvstændige i et firma, og som en del afkonstruktioner etablerer et tolkefirma, som leverer tolk til eget behov.Men vi ser samtidig, at en stor gruppe tegnsprogstolke sætter pris på de muligheder, der er som medarbejder iet større firma, f.eks. gode arbejdsvilkår og gode muligheder for kollegial sparring og efteruddannelse, og vi vilderfor i det følgende gå ud fra den antagelse, at vi er i stand til at bevare vores nuværende markedsandel, evt.med supplement af øvrige opgaver.Side 4 af 12


5. Øvrige opgaver Skrivetolkning.Vi påbegynder netop nu forsøg med efteruddannelse af tegnsprogstolke til også at kunne mestre skrivetolkning,ligesom vi aktuelt overvejer ansættelse af skrivetolke. Teksttolkning.Vi afventer i disse dage svar på en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om et projekt tilefteruddannelse af tegnsprogstolke til at kunne fungere som teksttolke. Vi ser et behov, både påuddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet, for støtte til døve, som har svært ved at formulere og udfoldederes faglige viden på dansk. Dette kan betyde, at det kan være svært at gennemføre relevant uddannelse, ellerat fastholde job, og vi ønsker med dette projekt at afdække omfanget af det konkrete behov, samt kvalificere ostil at løse det. Undervisningsopgaver.Vi har adskillige medarbejdere med kompetencer som undervisere, og vi byder på de udbud, som DNTM af og tiludsender, om undervisning i tegnsprog på arbejdspladser. Vi har dog svært ved at nå ned på det prisniveau,som mindre firmaer kan tilbyde.Vi har også regelmæssigt aftaler med kommuner om undervisning i tegnsprog af mindre grupper, og forestilleros, at dette behov vil vokse. Efterhånden som børneområdet reduceres/forsvinder vil der opstå et stort behov forlokal støtte, når der af og til fødes at døvt barn, som enten af den ene eller anden grund ikke kan opereres, ellersom ikke får forventet udbytte af operationen. Her mener vi, at det er vores styrke at vi er landsdækkende, og endel af CFD som helhed, hvor vi i sådanne situationer vil kunne indgå i lokale projekter i samarbejde med øvrigeafdelinger i CFD, ikke mindst Konsulentafdelingen og Kompetencecentret. Støttefunktioner.Der har i mange år været forsøg på mere glidende overgange mellem tegnsprogstolkning og øvrigestøttefunktioner, f.eks. på døvblindeområdet, og som også Capacent peger på kan der blive tale om en øgningaf dette område. Vi tror på, at vi skal være klar til at udvide den traditionelle tolkerolle, men bevare fokus påvores værdier og mission, således at vi bevæger os ind på områder, hvor vi enten har eller kan oparbejdekvalifikationer, således at vores tilbud bedst muligt løser det aktuelle behov.6. Værdi og missionMålet for vores virksomhed er at levere service efter kundebehov, samtidig med at vi bevarer et godtarbejdsmiljø med henblik på at fastholde tegnsprogstolke.Vi vil fastholde flg. værdier:Vi er en non-profit virksomhed.• Vi leverer tolketimer til kostpriser, når tolketimer produceres ifølge de aftaler, vi indgårmed SL, arbejdsmiljøhensyn, stadig faglig udvikling samt det serviceniveau, somforventes af vores kunder og betalere.• Vi ser en udfordring i konkurrencen med små firmaer, som ikke har samme udgifter tilsikring af arbejdsmiljø, arbejdsvilkår eller faglig udvikling, og som derfor kan tilbydelavere priser end vi kan, men vi er til gengæld stærke på leveringssikkerhed i helelandet. Vi ser også en udfordring i at udvide vores portefølje med øvrige opgaver, fordi edel af disse opgaver i dag leveres af faggrupper med lavere/ingen uddannelse ogdermed lavere aflønning.Side 5 af 12


Lokal tilknytning.• Det er vigtigt for medarbejdere at der er mulighed for at kunne mødes lokalt medkolleger, samt at have adgang til IT-faciliteter som konferenceudstyr samt øvrigekontorfaciliteter.• Det er vigtigt for nogle kunder, at der kan aftales møde lokalt med en medarbejder fratolkebooking.• Et enkelt af vores lokalkontorer er i dag ”ubemandet”, således at det fungere somarbejdsplads for et par stabsmedarbejdere, og som mødested for de lokaletegnsprogstolke, men der er ikke administrativ bemanding. Vi forestiller os, at det iperioden indtil 2020 vil blive situationen på flere kontorer, således at disse fremstår som”workstations”, det vil sige kontorfaciliteter med adgang for tegnsprogstolkene tilvideokonferenceudstyr og andre kontorfaciliteter, men uden administrativ bemanding oguden fast kundeservice.Det er derfor af stor betydning at vi kan bevare kontorfællesskab medKonsulentafdelingen, således at det bliver både økonomisk overkommeligt at bevaredisse workstations, men også således at vi kan bevare tegnsprogsfaglige miljøer.• Ved evt. behov for ændring i lokalkontorers beliggenhed er det derfor vigtigt atKonsulentområdet og Tolkeområdet samarbejder om at finde den bedste løsning, evt.indgår separate lejemål med mulighed for opsigelse af det ene, hvis pladsreduktionbliver aktuelt.Godt arbejdsmiljø.• Udfordringerne med hensyn til fleksibilitet i såvel opgavetyper som tilrettelæggelse afarbejdstiden bliver stadigt større, og vi vil bevare fokus på tolkenes arbejdsmiljø,således at forandringer kan rummes i et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.• Der er hos en del tolke bekymring for fremtiden, og vi lægger vægt på transparens iinformation og strategier, således at tolkene har de bedst mulige vilkår for at planlæggederes fremtid.• Enkelte tolke er allerede i gang med videreuddannelsesplaner, og vi gær vores bedstefor at imødekomme sådanne planer, dels gennem f.eks. uddannelse over bruttoløntræk,og dels ved praktisk tilrettelæggelse af den enkeltes opgaver, således atvidereuddannelse er mulig.Høj kvalitet i tolkning og service.• Konkurrence på priser betyder stadigt arbejde med omkostningsminimering, men vi harskærpet opmærksomhed på, at kvaliteten af tolkning og service er tilpasset brugerneskrav.• Med vigende opgavetal kan det blive svært at fylde tegnsprogstolkenes kalender opmed tolketimer, og vi har derfor i flere år arbejdet på at så mange administrativeopgaver som muligt skal kunne løses af tegnsprogstolke. Dermed vil vi sikre at kunnefastholde så mange tegnsprogstolke som muligt i fuld beskæftigelse, og vi har gennemårene sikret os understøttelse af IT-systemer, således at opgaver kan løses uanset hvorman opholder sig i eventuelle mellemtimer.Side 6 af 12


God tilgængelighed.• Det skal være let for kunder og betalere at komme i kontakt med Tolkebooking, og vi vilarbejde på at fastholde/udvide nuværende åbningstider, men med servicering fraenkelte kontorer.• Der kan således i årene indtil 2020 blive tale om, at f.eks. telefonpasning koncentrerespå enkelte kontorer, med henblik på minimering af omkostningen ved langeåbningstider. Vi er i dag i stand til at omstille de mest anvendte kontaktmuligheder,telefon, e-mail og SMS og kan derfor servicere vores kunder uanset hvor i landet enhenvendelse besvares.Etik.• Det er vigtigt, at tolkebrugere oplever en god etik og iagttagelse af f.eks. tavshedspligtog seriøsitet omkring afvikling af den enkelte tolkeopgave.• Det er vigtigt, at betalere oplever en akkurat og ansvarlig behandling af afgivnebevillinger. Høj seriøsitet og anseelse.• Vi ønsker at være en seriøs og anset samarbejdspartner og videnscenter formyndigheder, institutioner og offentlige forvaltninger.• Vi oplever ofte at blive kontaktet af myndigheder med ønske om rådgivning inden forområdet, og vi vil bevare vores status som højt kvalificeret og objektivsamarbejdspartner. Vi ser det i denne forbindelse som en force at vi er en non-profitvirksomhed, fordi myndigheder stoler på at vores rådgivning ikke er farvet af egneinteresser.Vi vil opnå: Bedre ressourcetilgængelighed for vores kunder.• Vi har ikke haft den forventede succes med online booking af tolketimer, hvilketbetyder, at flaskehalsproblemer stadig opstår. Vi vil arbejde på at online bookingudbredes, og overvejer strategier herfor, bl.a.:• Henvisning til www.tolkebooking.dk på telefonsvarere samt mailunderskrift• Indarbejdelse af forventning om online booking ved prisfastsættelse vedtilbudsafgivelse• Tilkøb af nødvendige brugertyper til systemet, som gør det muligt for offentligemyndigheder at bestille tolk online• Vi vil oprette Tolkebooking profil på Facebook, således at vi kan meddele kundersærligt travle og særligt gunstige tidspunkter for tolkebestillinger.Bedre kommunikation og profilering internt og eksternt.• Vi vil med baggrund i referater fra LMU oprette nyhedsbrev til medarbejdere, hvorreferatet er bearbejdet med henblik på lettilgængelighed, også for medarbejdere,der ikke deltager i møderne.• Vi vil arbejde med professionalisering af alle materialer og udsendte beskeder,således at vi for medarbejderne fremstår med en skarp og professionel profil.• Vi vil fortsat arbejde med annoncering i brugerorganisationernes blade ogtidsskrifter. Målet for annoncerne er at profilere udvalgte værdier, således atbrugernes viden om hvad Tolkebooking står for udbredes og nuanceres. Vi har i desenere år gennemført annoncekampagner med temaerne ”Webbooking” ,Side 7 af 12


”Tolkebooking som fyrtårn – profilering af værdier” og ”Arbejdsmiljø fortegnsprogstolke”, som er den løbende kampagne nu. Næste kampagne vil fokuserepå ”IT – nye muligheder”, og vil rette sig mod profilering af vores videotolketilbudsamt webbooking.Professionalisering af medarbejdere og ledelse.• Vi ønsker at fortsætte en strategi, hvor den enkelte tegnsprogstolk får større ogbedre kendskab til den samlede opgaveløsning, herunder oplæring i administrativerutiner samt forståelse af de udbud/afgivne tilbud, som danner rammerne for voresopgavevaretagelse.• Vi ønsker at medarbejderne udvider deres kompetenceområder, således at vi bliveri stand til at løfte nye opgaver.• Vi ønsker at ledelsens kendskab til relevante systemer udvides, således at faciliteteri systemerne udnyttes til gavn for den daglige ledelse.• Vi ønsker at udvikle ledelseskompetencer, ved deltagelse i CFD’s interne kurser,udvalgte, relevante kurser samt evt. Masteruddannelse på enkeltfagsniveau.Bedre vidensdeling.• Vi ønsker at styrke samarbejdet på landsplan, således at lokale udviklingsprojekterog øvrige tiltag bliver tilgængelige i hele landet, f.eks. ved brug af Intranet.• Vi ønsker at udvide brug af konferenceudstyr, således at der kan afholdeshyppigere, korte møder mellem medarbejdere på tværs af kontorer.Side 8 af 12


7. Ny organisationsplanTolkebooking gennemfører pr. 1. maj 2012 en ny organisationsplan, som skal sikre at vi er rustet til den fremtid,der er beskrevet ovenfor.Vi har lagt vægt på en regional opdeling i to regioner, Øst og Vest, som hver ledes af et ledelsesteam beståendeaf en regionsleder og en afdelingsleder. Baggrunden herfor er bl.a. at sikre, at vi kan bevare så mangelokalkontorer som muligt, dog ikke alle med fysisk tilstedeværende leder eller administration.OmrådechefStabsfunktionAdministrativstabsmedarbejderGrafisk stabsmedarbejderRegionsledelse VestRegionslederAfdelingslederRegionsledelse ØstRegionslederAfdelingslederSide 9 af 12


8. Videotolkning Teknik.Det har været langt vanskeligere end ventet at få de tekniske løsninger til at virke, men vi er nu teknisk set klar tilat åbne for videotolkning. Kvalifikationer.Vi har heldigvis flere tolke ansatte, som i tidligere projekter og tidligere ansættelser har skaffet sig erfaring medvideotolkning. Kompetencecentret er klar med et efteruddannelsestilbud, og vi afventer definition af prøvekravfra UCC, som iflg. Krav fra DNTM skal varetage prøveafholdelse. Betaling.Vi vil i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen etabler en daglig åbningstid, hvor Styrelsen betaler for en del aftimerne, og hvor resten af timerne forventes dækket af indkomne opgaver. Vi løber jo hermed en vis risiko, menmener at det er vigtigt at vi får etableret os på dette marked, og må nøje følge forbrugsmønstret, således atåbningstiden er tilpasset behovet. Perspektiver.Vi forventer, at en del af de timer, vi i dag løser med fysisk tolk, samt opgaver, der i dag ikke bliver løst, enten pågrund af geografi eller pludseligt, opstået behov, fremtidigt vil blive løst ved videotolkning. I dag har nogle ungepå erhvervsuddannelser kun tolk en time om dagen, hvilket betyder, at de skal samle de spørgsmål, der eropstået i løbet af dagen eller den foregående dag til den tid, hvor tolken er til stede. Vi mener, at disse unge vilfå et betydeligt bedre tilbud med mulighed for at ringe tolken op hele dagen, efterhånden som spørgsmål dukkerop. Vi er dog klar over, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at være fysisk tilstede ved f.eks.maskineri eller andet udstyr for at kunne gennemføre en tilfredsstillende tolke, men mener samtidigt, at der ermange situationer, hvor videotolkning kan være et godt supplement til unge under uddannelse.På arbejdspladserne ser vi det som en god mulighed for at klare korte spørgsmål eller korte møder, efterhåndensom de opstår, ligesom vi i sociale sammenhænge ser gode muligheder for at dække kortere opgaver.Vi oplever ofte ubalance i ressourcer og efterspørgsel, således at der f.eks. på ét kontor kan være periodiskoverskud af tilgængelige personaletimer, mens der på et andet kontor kan være underskud. Traditionelt har viløst denne situation ved at transportere tolke mellem områderne, men ser med videotolkning en mulighed for atvaretage disse opgaver på de kontorer, hvor der ressourcerne er til stede. Det kræver naturligvis, at så mangetolke som muligt kvalificeres til at løse denne opgave, hvorfor vi ser det som en stor fordel at Kompetencecentrethar kunnet tilbyde udvikling af efteruddannelsestilbud.Vi forventer hermed at kunne opnå en mere økonomisk udligning af ubalance i ressourcer, ligesom vi læggervægt på, at vi på denne måde kan skabe mere trygge ansættelsesvilkår for tolke på specielt de småprovinskontorer, som er særligt udsatte for periodiske udsving i opgavetilgang.Side 10 af 12


9. KompetenceudviklingSom beskrevet under værdier og mission lægger vi vægt på udvikling af de kompetencer, som skal sikre at vi errustet til den sammensætning af opgaver, vi forventer over de kommende år. Vi forventer, at en del afkompetenceudviklingen vil ske i samarbejde med Kompetencecentret, som har vist sig i stand til at tilbyde kurserfor tegnsprogstolke på højt, fagligt niveau.Vi skal også være klar til at kunne sende tolke på eksterne uddannelsestilbud, både for fortsat at løfte voresgenerelle kompetencer, men ikke mindst for at kunne indgå i løsning af nye opgaver, f.eks. skrivetolkning ellerøvrige støttefunktioner, og vi vil derfor øge vores budgetterede midler til kompetenceudvikling i budget 2013 med100%, således at der afsættes 4000 kr. årligt pr. fuldtidsværk til kompetenceudvikling.Det er nødvendigt at vi er klar til at eksperimentere og tage chancer, og vi må derfor afsætte flere midler hertil.Vi har heldigvis en god bredde i tegnsprogstolkenes kompetencer, og vi skal derfor også videreudvikle kollegialsparring på tværs af kontorerne. Hertil er det videokonferenceudstyr, der nu er tilgængeligt på alle kontorer, envæsentlig faktor, idet der uden transportomkostninger kan gennemføres oplæring af medarbejdere, der lokaltskal løse opgaver, hvor der er erfaring med lignende opgaver på andre kontorer.10. PersonaleDet er vores mål at fastholde så mange tegnsprogstolke som muligt i fuld beskæftigelse, men vi ser også, at dermåske kan blive gode muligheder for deltidsansættelse af tegnsprogstolke, der søger ind på andre fagområder.Indtil nu har kun meget få tegnsprogstolke været interesserede i deltidsansættelse, men vi forventer, at detteantal øges, i takt med at tegnsprogstolke eventuelt søger nye muligheder.Endvidere vil vi arbejde på, at medarbejdere, der evt. forlader os for fuldtidsstillinger i andre fag får lyst til fortsatat arbejde som timelønnede tegnsprogstolke. Der er i dag kun få muligheder for at oparbejde et korps aftimelønnede medarbejdere, der kan træde til i spidsbelastninger, fordi tolke, der ikke har opnået fastbeskæftigelse, typisk har åbnet eget firma eller forladt faget. Men vi ser en god mulighed i at fastholdeeventuelle fratrædende medarbejdere i nye ansættelsesformer.Side 11 af 12


11. Tværfagligt samarbejdeVi ser, at vi går en forandringstid i møde, hvor nuværende, specialiserede tilbud til f.eks. børn og unge døve pågrund af vigende tilgang forsvinder, og vi tænker, at nødvendige, individuelle tilbud derfor i højere grad måskræddersys.Tolkebooking vil lægge vægt på at udvikle det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper, således at vi kanbidrage til at udvikle og understøtte fremtidige, individuelle tilbud, når specialiserede tilbud ikke længere ertilgængelige eller af anden årsag ikke imødekommer det individuelle behov.Vi ser desuden, at Tolkebooking med en bred vifte af kompetencer i tolkefaggruppen, i et tværfagligt samarbejdevil være i stand til at udvikle og kvalificere nye tilbud til særlige grupper, ligesom vi i vores kompetenceudviklingvil have øje for nye behov og dermed udvide bredden af kompetencer, således at nye behov i brugergruppenkan imødekommes.12. PerspektiverI årene fra 2020 og frem skal vi iflg. Capacents undersøgelse ruste os til et mere betydeligt fald i tolketimer.Samtidig risikerer vi tolkemangel, fordi dette perspektiv dels kan påvirke unges lyst til at vælgetolkeuddannelsen, og også kan påvirke nuværende tolkes lyst til at afsøge deres muligheder i nye fagområder.Vi vil derfor lægge stor vægt på at kunne tilbyde gode arbejdsvilkår og gode muligheder for udvikling for voresnuværende tolkestab, for at undgå en situation, hvor flere end vi kan undvære søger væk fra tolkefaget.Samtidig har vi også et ansvar for at bistå medarbejdere, der ønsker at sikre sig andre muligheder, og vi vilderfor tilbyde stor fleksibilitet i ansættelsesgrad og tilpasning af arbejdstider.Fremtidigt kan vi forvente større, logistiske udfordringer, når uddannelsestolkningerne, som ligger dagligt med etganske stabilt timetal, bliver afløst af mere spredte opgaver på arbejdspladser, sundhedsområdet, øvrigemyndigheder samt i sociale sammenhænge. Der vil være behov for stor fleksibilitet fra såvel Tolkebooking sommedarbejdere, og det er vigtigt, at den overenskomst, som vi nu skal påbegynde udformning af, tager højde fordenne situation, ligesom vi som tidligere nævnt skal intensivere vores bestræbelser på at øvrige opgaver, såvelintern administration som eksterne opgaver kan tilpasses til tolkenes mellemtider.Vores IT-understøttelse bliver af største betydning, fordi vi vil blive mere afhængige af at kunne løse opgaverder, hvor ressourcen er tilgængelig.Vi ser derfor frem til en periode med forandringer, som vi skal kunne rumme for at sikre døve borgere den bedstmulige dækning af behov for tegnsprogstolkning, og dermed er det af største betydning, at vi sikrertegnsprogstolkenes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, således at så mange som muligt ønsker at blive i faget, entenhelt eller delvist.Side 12 af 12

More magazines by this user
Similar magazines