KHR Arkitekter A/S - projektforslag 85269 - Region Hovedstadens ...

psykiatri.regionh.dk

KHR Arkitekter A/S - projektforslag 85269 - Region Hovedstadens ...

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANSFASE 1 PROJEKTKONKURRENCEFORSLAG 85269


INDHOLD1 OVERORDNET IDÉ............................................................2BYGGEGRUNDBISTRUP ALLEBYGGEFELT A2 ARKITEKTONISK HOVEDGREB........................................3LÆRKEHUS3 ORGANISATION...............................................................5BØGEHUSKUNSTCENTEREGEHUS4 ÆSTETIK..........................................................................12BAKKEHUSENESENGEENHED 4HC /GÆSTE P5 LANDSKAB........................................................................SENGEENHEDBOLIG15PARKENSENGEENHED 3CYKEL PSLUSEANKOMSTHUSINDKØRSELPORTSLUSEFYRREHUSKASTIANIEHUSTOFTEPARKENLABORATORIEBIBLIOTEKKURSUSPLATANHUSUDVIKLINGSAFD.6 FUNKTIONALITET ...........................................................SENGEENHED18MULTIBANEPERSONALEHUSEKSISTERENDE-PARKERINGSENGETSUESENGEENHED 1LINDEGÅRDSPARKENBJERGMARKSHUSDIREKTION7 TEKNIK.............................................................................KONSTRUKTIONER21SLUSEVAREGÅRDOVERDÆKKETSENGEENHED 2BYGGEFELT B(PARKERING)PARKERINGEKSISTERENDE-PARKERINGINSTALLATIONERBRAND8 BÆREDYGTIGHED ..........................................................24BOSERUPVEJ9. BILAG........................................................................VIEWS26INDKØRSELVARER/DRIFTSITUATIONSPLAN 1:1000NAREAL- OG ØKONOMISKEMAENERGIRAMME85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANSBEBYGGELSESPLAN 1:20001


1OVERORDNET IDÉSENGEENHEDERSENGEENHEDERSVØMMEHALOVERDÆKKET MULTIBANEBAKKEHUSENE -VESTFACADER MOD LANDSKABET 1:600VISIONDet ny Retpsykiatri Sct. Hans tager sit udspring i stedets store kvaliteter.Vi ønsker at lave et beskyttende og arkitektonisk afklaret boogbehandlingsmiljø med fokus på at udnytte grundens potentiale tilgavn for både brugerne og omgivelserne.Projektet Bakkehusene tilvejebringer et moderne og humanistisklivssyn, startende ved ankomsten og fællesområderne, ude i de enkeltesengeafsnit og helt inde i den enkelte sengestue/bolig.Lys, luft, materialer og sikkerhed udgør opgavens 4 væsentligstedesign-parametre, således at man på én gang oplever Bakkehusenesom et åbent boligkvarter i dialog med opgivelserne, og samtidigtomgives af et trygt, beskyttende og værdigt hospitalsmiljø.LANDSKABET SOM INSPIRATORLandskabet, som vi ser i området i dag, er resultatet af geologiskeprocesser, som ligger tusindvis af år tilbage i tiden. Istidernesgletchere har formet og bearbejdet jordmasserne, og kyststrækningerneindeholder både bratte skrænter og flader med hævethavbund - de såkaldte litorinaflader - som et synligt tegn på destærke kræfter, der har været på spil.Fladen består af bakkede og bølgede marker med punkter af beplantningog bebyggelse der skaber transparent afgrænsning.Dette bevirker at der er en vekslen mellem korte og lange kik.Karaktergivende for området er også at området fremstår roligt ogenkelt, uden forstyrrende tekniske anlæg og larmende aktiviteter.Det er dette landskab, der har inspireret os, og det landskab vivil give noget tilbage til.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS2


ARKITEKTONISK HOVEGREB218VEJ14AKSEÅBENT LANDUDSIGT106HOVEDGREBVores forslag udspringer af formationen på grundensleraflejringer. Det fremtidige psykiatrianlægplaceres så det i de store træk følger de bløde terrænformeri form af fire overordnede koter.Bygninger og landskab kobles i ét stort landskabsbillede,der i sit organisatoriske greb løsertilgængelighed, maksimal udsigt og respekt foromgivelsernes harmoniske og åbne campusstruktur.AKSEN FORLÆNGES. Det store kig fra aksenmod marker og skov i nordvest forbliver etmarkant vue fra det fremtidige, sikrede parkrum,og man vil opleve anlægget i direkte dialog medomgivelserne, når man står i den øvre del afparken og kigger ud over den lavere del af anlægget.Hovedindgangen ligger midt i denne akse tilglæde for både besøgende og personale.ÅBENT LANDSENGEENHEDERNEDe 4 sengeenheder udlægges demokratisk pågrunden i forhold til frie udsigtsforhold modomgivelserne, men individuelt tilpasset terrænforholdene.Overordnet fremstår bebyggelsensåledes både rolig og varieret, og som en sammenhængendeterrasseret boligbebyggelse.PRIVATSEMIPRIVAT0,5m hævetPRIVATsolcellerOFFENTLIGTUDSIGTINDRE PARKRUMSengeenhedernes ankomst og fællesfunktionerKOBLING TIL LANDSKABETSengeenhederne kobles af en fælles parterreetage,GRØNNE TERRASSERTage behandles som en del af det terrasseredeorienteres mod den indre park og kobles naturligtmed trapper til parterreetagen, der på varieretmåde skaber relation med parken i forhold tilfunktionskrav og udendørs behov.der sammenbinder sengeenhederne, og på forskelligmåde kobler sig til det markante landskab.landskab, og begrønnes med sedum i forskelligebeplantningsprogrammer. Sengestuer er placeret,så indsigt til hinanden ikke er mulig. De sengeenhederder liggerpå de øvre plateauer, vil kigge udover de grønne sedumtage som en del landskabsbilledet.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS3


2XDE 14 PUNKTER1 Ankomstbygningen ligger i aksen OG danner visuel port til den nye indre park.2 Eksisterende beplatningstræk mod vest og i Bistrup allé bevares og udnyttessom kvalificerende elementer i anlægget.3 Anlægget udføres i gule tegl, der skaber sammenhæng til eksis. bebyggelse.Vinduesrammer udføres mørke, i samme tone som de lette facadepartier omkringfællesarealer.4 Tage behandles som plateauer i den landskabelige strategi og udføres sombearbejdede sedumlandskaber.5 Facader udføres med en sammenhængende materialestrategi bestående afrene gule teglmure i varierende forbandter, suppleret af opblødende anodiseredealupartier med integrerede vinduessystemer.6 Bebyggelsen fremstår som en fortættet bebyggelse med mange små ´haver’og pauser i periferien.7 Facader fremstår differentierede, som i campus ’en. Dette opnås bl.a. ved atudforske kombinationen mellem murede partier og lette partier i et naturligtfunktionelt baseret hierarki. De bagvedliggende funktioner udtrykkes derved ifacaden, så anlægget naturligt afspejler sin indre diversitet.8 Anlægget er udformet ortogonalt og med samme retning som de øvrige bygninger.Det koterede landskab fremstår som et opbrydende element, der bådebringer variation og spændstighed ind i anlægget.9 Anlægget kobler sig til aksen i Sankt Hans Øst, som derved bliver symmetriaksenfor det nye anlæg. Herved fremstår udbygningen i hierarkisk samspil meddet eksis. anlæg.10 Bygningerne integreres i det skrånende terræn uden at gå påkompromis medden overordnede ortogonale struktur. Ved at opdele bebyggelsen på 4 plateauer,fremstår anlægget både tilpasset og meget varieret trods sin stramme plan. Terrænetbliver hermed det forløsende element, der sikrer et moderne og attraktivtbo- og behandlingstilbud med god udsigt over landskabet fra alle bygningsenheder.11 Anlægget fortolker ønsket om et opblødende hierarki. Ankomstbygningenrejser sig over terrænet, mens det øvrige anlæg glider ned over bakken og opløsesi skala uden at miste sit præcises udtryk.12 Der er ingen hegn omkring anlægget. Perimeteren er grundlæggende udformetaf bygninger med facader. På de mest vejnære bygningsdele etableres bredepur af taks som sikring for indkig.13 Parkering etableres på terræn, i et grønt anlæg med store træer. Det har væretprioriteret højt at sikre liv på campus’en og at give medarbejderne en smukankomst til deres arbejdsplads samt bevare bygningsanlægget så uspoleretfor trafik som muligt.14 Der tilføres en ny vejadgang med rampe til driftsgården ved Boserupvej ivest. Ellers serviceres anlægget af den eksisterende infrastruktur.SvømmehalVærkstederAnkomstbygningParkenMultihalPersonalehusDriftETAGEPLAN KOTE 14, 1:1000INKL. PARKERINGSAREAL85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANSN4


ANKOMST OG BESØGSHUS KT 14Adgang til Gardarobeog KontorAdgang til sengeenhed 013ORGANISERINGPATIENTFOYER KT 10Adgang til Ankomstog BesøgsfaciliteterAdgang til sengeenhed 03Bordtenneis,træningscykler olig.MULTIHAL KT 10MultihalAdgang til sengeenhed 02Forsyning og teknisk driftKT 10Placeringen af fællesfaciliteter tager udgangspunkt i områdets overordnedepotentialer. Ankomstbygning og Personalehus placeresi forlængelse af aksen Tofteparken med direkte tilknytning til Sct.Hans Øst. Ankomstbygningen er samtidigt en visuel port til den indrePark, hvorfra man kigger videre ud over anlægget og det storelandskab i nordvest.Svømmehal og wellness/ multibane placeres i den vestlige og lavesteende af anlægget med store og ’private’ udsigtspartier ud oversportsbane og Bistrup allé.Strategien for udformning af fællesarealer beror på en analyse af deenkelte funktioners ønskede relationer til omgivelserne, til terrænet,til solens orientering og til den mest rationelle forbindelsesstruktur.Det betyder bl.a. at værkstedsområde ligger med solorienteret udearealog multihal ligger med nordvendte højtsiddende vinduespartier.Forbindelsen er udformet som en parterre, der leder hovedforsyning,transport og mennesker rundt i anlægget. Parterren kobleralle fælles funktioner, som perler på en snor, i en lukket ’ring’ på 315m, og man får på sin vej rundt forskellige oplevelser af landskabet, aflyset og af varierende arkitektoniske indslag. Parterren leder til de 4ovenliggende sengeenheder via lyse trapperum. Derudover tænkesden indrettet med stemningsvariation, fra den flotte høje foyer vedankomstbygningen, forbi den rå og robuste multihal under terræn,via det bløde biblioteksgalleri i bakken med udsigt til begge sider, tildet rolige wellness-område med udsigt over bølgende enge.Forbindelsen ligger konsekvent i kote 10 og sikrer dermed en optimaldaglig drift af anlægget. Alle teknikrum ligger knyttettil gangen og sikrer nem adgang og trygge arbejdsforhold.Kiosk, PatientcafeAdgang til sengeenhed 04VærkstedVÆRKSTEDER KT 10MusikMultireligiøst rumAdgang til wellnessGrillplads,sansehaveTræningskøkkenUndervisningOmklædningSanserummetSvømme- og terapibassinSVØMMEHAL KT 6BiblioteksgangTræningscenterKUNSTAktivitestorvUdsigtspunktOverdækket multibanePARTERRE ETAGE MEDPATIENTRELATEREDE AKTIVITETSTILBUDAdgang til parkenKunstKunsten integreres som en signalskabende og normaliserende strategi.Vi har anlagt en fordelingsvej, der i sig selv er en kunstrute mednedslag i form af lysgårde til placering af skulpturer, og rene vægfladertil integrerede kunstflader som relieffer og grafiske flader/vægpolstringer.Kunsten er robust og retningsangivende (man kender sinvej i anlægget via kunsten). Af hensyn til diversitet og sanselighed arbejdesmed forskellige kunstnere indenfor især figurative skildringer.Varemodtage85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS5


ETAGEPLAN KOTE 18 1:500SENGEENHED 1, BESØGSCENTER OG KONTORERN85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS6


ETAGEPLAN KOTE 10 1:500SENGEENHED 4VÆRKSTEDER, MULTIHAL,DRIFT, SERVICEGANGNAlternativ plan med 400 m2 mulltihal85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS8


NAKTIVITETSRUMAktivitetsrum er samlet i små centre, multihallen med eget og højtsiddendelysindtag, værkstedsområdet med køkken, musik, undervisningog beskyttet udegård, og endeligt fitness/wellness områdeti tilknytning til svømmehal og udendørs træningsarealer. Herved kanmiljøerne behandles med individuelle karakteristika, der underbyggeraktiviteterne maksimalt.ETAGEPLAN KOTE 6 1:500SVØMMEHAL , WELLNESS, FITNESS, MULTIBANEDRIFTMed indkørselsrampe fra Boserupvej placeres varegården i kote 9.50.Området foreslås overdækket med et let tag med sedum, hvorvedområdet vil indgå fuldt integreret i området. Driftsfunktioner placeressamlet under sengenhed 2 med kontorfaciliteter placeret modudsigten i nordvest.PERSONALEHUSKontor- og omklædningsfaciliteter placeres ved Ankomstbygningen.Herved skabes god mulighed for synergi personalegruppen imellem,og der er fra kontorene kort afstand til de enkelte enheder og godtudsyn ud over parken.PLAN 1:500ALTERNATIV ETAGEPLAN UDEN SVØMMEHAL85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS9


KONTORER OG OMKLÆDNINGBESØGSHAVEHOVEDINDGANG KT 14VOGNSLUSEGÆSTEPARKERINGSENGEENHED 3FACADE ØST 1:400ANKOMST BYGNINGANKOMST- OG BESØGSHUSFor patienter fremstår det bygningsmæssige struktur symmetrisk,overskueligt og logisk – med 1 hovedbygning og 2 længer med sengeafsnit.Bygningernes forskellige relation til koterne hjælper til atkunne orientere sig inde i parken.De besøgende vil møde et åbent og sammenhængende ankomst- ogbesøgshus med direkte udsyn ud over parken og videre ud i landskabet.Ankomstbygningen tilknyttes sin egen gårdhave ud modLindegårdsparken. Der etableres forskellige opholdsmulighederfordelt på flere etager, i nicher og på broer, således at besøg kanfungere som en intim aktivitet i det åbne foyerrum.Gæsteboliger udføres som terrasseboliger øverst i anlægget medsikrede uderum med udsigt til fjorden.STUEPLAN 1:400 ANKOMST 1. SAL 1:400 BESØGSCENTER 2. SAL 1:400 BESØGSCENTER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS10


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS RUMLIGILLUSTRATION FRA ANKOMSTOMRÅDE11


ÆSTETIK4Anlægget fremstår homogent, robust og driftsikkert. Det består hovedsagligtaf 3 materialer. De beskyttende gule teglmure, der holderpå og måler terrænet, og skaber beskyttende og smukke facadermod omgivelserne, suppleret af et blødere indre af brunsort anodisereredealufacader /glassystemer. Disse skaber et spil i facaderne,samler vinduespartier og understreger hierarkiet mellem fælles ogprivate faciliteter. Valget af et supplerende materiale er nødvendigtfor at bevare en rimelig facadeøkonomi i ønsket om at vælge teglstenaf god kvalitet. Alle facader fremstår med dette materialevalg matte,rolige og i god kontrast til det grønne, som udgør det 3. væsentligemateriale. Teglmurene foreslås udført i forskellige forbandterog brændingstyper som en supplerende grafiske bearbejdning af defaceterede murformationer. Murene føres videre i parken og holderpå ramper og trapper i de mere stejle områder.Indvendigt anvendes ligeledes enkel og robust materialeholdning,generelt som en kombination af hvide beton/gipsvægge og brandimprægnerede,lakerede træpaneler af nordisk fyr eller eg. Gulve i fællesarealerforeslås udført i polyurethan, der både er robust for vognkørselog fremstår med en hvis blødhed. I sengeafsnit udføres gulveaf gummi eller linoleum. Vægge fremstår generelt lyse, men særligerum som opholdsstuer, bibliotek, kiosk o.l. foreslås foret med træpaneli tråd med beklædning i ankomstbygningen. Træpanelerne vilmed perforering generelt kunne fungere som akustiske dæmpning ifællesområder suppleret af demonterbare sivelofter af træbeton i allefordelingsarealer, spisestuer og aktivitetsrum.EKSEMPEL PÅ SKULTURGÅRD I PARTERRE85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS12


SENGEENHED 1LINDEGÅRDSPARKENSENGEENHED 2DRIFT INDKØRSELOVERDÆKKET VAREGÅRDSYD FACADE MOD BOSERUPVEJ 1:400BESØGSHUSBESØGSBROBESØGSHUSSENGESTUESERVICEVISITATIONSENGEENHEDLINDEGÅRDSPARKENINDGANGSENGEENHEDBIBLIOTEKFORDELINGSGANGTRÆN.KØKKENMULTIRUMVÆRKSTEDVÆRKSTEDPATIENTFOYERFORDELINGSGANGASNIT AA GENNEM SENGEENHEDER 1:400A85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS13


AKTIVITETSTORVOVERDÆKKET MULTIBANEPLAN 1:400FÆLLES UDE- OG INDEAREALER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS14


5LANDSKABSKONCEPTUDNYTTELSE AF TERRÆNETAnlægget knyttes sammen af en landskabstrategi, som understøtteroplevelserne ved at være oppe, midt i eller nede i anlægget. Terrænnetgiver mange kvaliteter fra sig, som medfører, at komposi-SKÆRMENDE PURAF TAKStion mellem bygning og park helt naturligt er rumligt varieret ognuanceret. Dette værdsættes og understøttes i valg af yderligeretiltagi parken. Det er vores vision at den indre park er et stærkt ogsamlende greb for bebyggelsenLANDSKABET FØRES GENNEM BEBYGGELSENGRØNT TRÆKAF STORE TRÆERKote 6Kote 10Kote10Kote 14Løbe/gangstier450m loopAKTIVITETSZONENPARKZONENOPHOLDSZONENDet omgivende landskab inviteres indenfor i bebyggelsen, og forstærkerpatienternes stedslig oplevelse. En gennemgående beplantningaf store parktræer sikrer et sammenhængende grønt flow i områdetsøst-vestgående akse og forbinder det eksisterende landskab,den ny bebyggelse og det eksisterende Campus.TERRÆN OG FLOWDet eksisterende terrænspring udnyttes til at skabe en dramatisk ogmarkant landskabsform, der smyger sig tværs gennem parken og ermed til at definere rummet. Terrænformen skaber tre primære plateauer(kote 6, 10 og 14) i parken. De tre plateauer sammenbindesaf to rampe/trappeanlæg, der naturligt følger terrænformen. Enkeltesteder understøttes terrænet omkring rampen af støttemure, derSKÆRMENDE PURAF TAKSLANDSKABET FØRES GENNEM BYGNINGEN TERRÆN OG FLOW ZONER OG AKTIVITETER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS15


KONTORER KT 18OPHOLDOMKLÆDNING KT 14FORDELINGSGAN G KT 10 FORDELINGSGAN G KT 10BSNIT BB 1:400GENNEM PERSONALEHUS, PARK OG MULTIBANEBsamtidigt skaber læ og ryg til faste bænke . Ramperne sikrer fuld tilgængelighedmellem parkens zoner, aktiviteter og plateauerog skabermed de otte meters terrænspring, hvilket gør den til et seriøsttilbud i forhold til motion og bevægelse.Belægningen på ramperne og parkens stier udføres i lyse overflader,der spiller sammen med bygningsfacaderne. En trappe anlagt i forlængelseaf ramperne, fungerer som et hurtigt alternativ til ramperneog som amfi og scene for mindre arrangementer og events.PARKENS ZONER OG AKTIVITETERI den vestlige del af Parken ligger Aktivitetszonen, med fokus påsport og bevægelse. De overdækkede multibane har robuste banderog udsigt over engene. Multibanen suppleres af et friere motionsområdemed træningsredskaber, bordtennisborde, parkouranlæg ogen indbygget forhindrings- og terrænbane på den skrånende bakkelangs bygningen.Parkzonen udgør den centrale del af rummet. Her understregesparkkarakteren af de store terrænformer, kigget ud i landskabet ogden blomstrende magnolielund, der gør parken indbydende og nærværende.Her er grønne plæner, åbne flader og plads til at sidde igræsset og slappe af under trækronerne.I Parkens østlige kant op mod ankomstbygningen ligger Opholdsplateauet.Her kan grilles og hænges ud. Beplantningen er mere havepræget,med lunde af æble og pæretræer samt fuglekirsebær, derskaber en mere intim og tryg stemning.BEPLANTNINGDen primære beplantning udgøres af otte store parktræer i form afSpidsløn, Sølvløn og Platan. I samspil med bygningernes teglfacaderdanner de en harmonisk og enkel grundstruktur for parkens overordnedeudtryk. De er valgt for deres lyse og lette karakter, markantebladeformer, stammetekstur og strålende høstfarver. Mod vejeetablereres beskytttende pur af taks. De mindre træer er med til atudfylde parken og skabe et varieret, levende udtryk året rundt, idetnogle vil bidrage med blomster i foråret, andre med vilde høstfarveri efteråret eller spiselige frugter. Der anvendes forskellige Magnoliearter, Robinie, Ildløn, Japansk Løn, Korea Kornel, Æbletræer (podningerfra de eksisterende), Paradisæbler, mangeblomstret Fuglekirsebærog Prydpærer.GÅRDHAVERNEDe indre gårdhaver (sikrede og skærmede haver) har fokus på nærvær,tryghed og frodighed, kombineret med overskuelighed, og rumtil aktiviteter. De fungerer som grønne åndehuller, der trækker lysog liv ned og ind i sengeafsnittene. Alle gårdhaverne opbygges affire gennemgående elementer - et mødested, en grøn lomme, enterrasse og et aktivitets spot. Gårdhaven er dagligdagens åndehul,hvor man kan lægge sig i græsset eller hængekøjen under et tag afblomstrende prydtræer såsom Mangeblomstret fuglekirsebær, KoreaKornel, Ildløn og Magnolie. Der er også mulighed for en lille urte-og nyttehave. Terrassen udføres med en granitbelægning der ståri kontrast til det gennemgående gulv af lyse klinker i gårdhaverne.Terrassen og gårdhaven møbleres med faste borde og bænke. Enzone modsat spisestuen udføres med fast udhæng til rygeområde.Gårdhavens aktive element består af en lille grusbelagt zone medplads til aktiviteter som f.eks basket, bordtennis eller bordfodbold.Foruden gårdhaverne er der til hvert sengeafsnit tilknyttet en sikretaktivitetsgård i direkte tilknytning til ankomstcaféen, og godtovervåget af vagtstuerne. Til personalet etableres to delte gårdhaverimellem sengeafsnittene, hvor fokus er på afstressende, grønnerammer med blomstrende træer, stauder og bunddække, der afspejlerårstiderne. Derudover får personalet en fælles stor tagterrasse iPersonalehuset med udsigt til både St. Hans, Parken og omgivelsernemod vest.PARKERINGParkeringen i område B indordner sig det eksisterende Campuslandskabog størstedelen af den eksisterende beplantning mod vejen bevares.Parkeringen lægges som en lang streng langs den nordligeafgrænsning, og brydes periodisk af grønne lommer med træer ogbuske. Der anlægges en ny stiforbindelse langs parkeringen, og deteksisterende stinet udvides og forbindes til aksen og den nye hovedindgang.Området omkring parkeringen tilføjes enkelte nye træer.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS16


6FUNKTIONALITET OG SIKKERHEDORGANISERING AF SENGEENHEDORGANISERING AF SENGEENHEDORGANISERINGORGANISERINGAFAFSENGEAFSNITSENGEENHED ORGANISERING AF SENGEAFSNIT ORGANISERING AF SENGEAFSNITUDERUM I SENGEENHEDENUDERUM I SENGEENHEDENUDERUM I SENGEENHEDENSENGAFSNITSENGAFSNITSENGESTUESENGAFSNITSENGESTUESENGESTUESENGEAFSNITSENGEAFSNITSENGEAFSNITFÆLLES FUNKTIONERUDSIGTFÆLLES FUNKTIONERSKÆRMETFÆLLES FUNKTIONER SKÆRMET SENGESTUESENGESTUEUDSIGT SKÆRMET SENGESTUESKÆRMETUDSIGTSENGESTUEUDSIGTSKÆRMET SENGESTUESKÆRMET SENGESTUEUDSIGTUDSIGTFÆLLES FUNKTIONERFÆLLES FUNKTIONERFÆLLES FUNKTIONERFÆLLES FUNKTIONEROPHOLD FÆLLES FUNKTIONERFÆLLES FUNKTIONERVAGTOPHOLDOPHOLDOPHOLDVAGTVAGTOPHOLDKONTORER/PERS.OPHOLDKONTORER/PERS.KONTORER/PERS.KONTORER/PERS.KONTORER/PERS.KONTORER/PERS.SENGEAFSNIT 1 ASENGEAFSNIT 1 ATEKNIK/SERVICE/DRIFTSENGEAFSNIT TEKNIK/SERVICE/DRIFT1 AOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDTEKNIK/SERVICE/DRIFTOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDOPHOLDSKÆRMET GÅRDGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 AOPHOLDSKÆRMET GÅRDGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 ASKÆRMET GÅRDGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 AAKTIVITETSGÅRDAKTIVITETSGÅRDAKTIVITETSGÅRDSKÆRMETPERSONALEHAVESKÆRMETPERSONALEHAVESKÆRMETPERSONALEHAVESENGEAFSNIT 1 BSENGEAFSNIT 1 BSENGEAFSNIT 1 BGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 BGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 BGÅRDHAVESENGEAFSNIT 1 BORGANISERING AF SENGEAFSNITORGANISERING AF SENGEAFSNITORGANISERING AF SENGEAFSNITSENGEENHEDI de enkelte sengeafsnit har sikkerhed og tryghed haft størst prioritet.Indgangen fra terræn/parterretrappe leder ind i en lille café medadgang til aktivitetshave, aktivitetsrum og kontorer og produktionskøkken.Ved ankomst i den 1. sluse er der med det samme visuelkontakt til sluserne i de respektive sengeafsnit.Hvert sengeafsnit er organiseret omkring sin egen gårdhave medrundgang til gangvandrere. De 3 sengegrupper indgår som udgangspunkti et samlet flow, men kan opdeles med hver sin adgangszonefra fællesområdet. Til hver sengegruppe placeres et samtalerum/opholdsområde i yderhjørnet med udsyn til hhv. park eller omgivelser.De skærmede afsnit indgår som en ’arm’ i forhold til vagtstuen,der herved nemt kan overskue alle sengestuedøre og opholdsarealer.VAGTENVagtstuerne smyger sig som møbler om hjørnerne og sikrer optimaltudsyn til sengeafsnittet. De to vagtstuer kan både se hinanden gennemaktivitetsgården, samt de respektive overvågningsrum v. akutstuerne.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS17


PLAN 1:400SENGEENHED MED FÆLLES AREALER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS18


RUMLIG ILLUSTRATION FRA SENGEENHED85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS19


Ydre perimeterVindue med sikret ventilationsristSiddeniche H 40 cmBrusspejlVaskSiddenicheFast bord(FI)ToiletFast sengebord H 85 cmm.integreret lys (FI)1-SengestueSE.0119 m2Skabe(F1)1-SengestueSE.0119 m212M dørDør placeres i forhold til minimering afhjørner/optimalt udsynPLAN 1:100SENGESTUE MED BADSENGESTUENProjektet tager udgangspunkt i studier fra mock upén. Facaden udformesmed hhv et udsigtsvindue med lav karm og et sidelys vedarbejdsbordet. Vinduesfacaden udformes med at fast møbel, der afsluttessom sengebord for den ellers fritstående seng, der på fleremåder kan placeresmed opsyn fra gangen.Gulve udføres med gummi, vægge fremstår lyse og lofter udføresmed demonterbare loftplader af troldtekt. Sengestuen har en rumhøjdepå 2.70. Badeværelse udføres med integreret sanitet og gulvvarme.Den videre bearbejdning af sengestuen bør bero på dialogmed bygherre.INVENTARProjektet anviser mange måder at indarbejde fast inventar på i bådefællesarealer, sengeafsnit og i sengestuen. Det faste inventar sikreren høj grad af både sikker hed og kvalitet. Generelt foreslås vinduespartierapteret med opholdsmøbler, der både skærmer glasset ogudnytter bygningernes bedste zoner til ophold. Løst inventar vælgesmed udgangspunkt i harmoniske miljøer, gerne med fokus på træ,brandhæmmede tekstiler og hvid/lys polypropylen.RUMLIG ILLUSTRATION FRA SENGESTUE85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS20


TEKNIK7PRINCIPSNIT 1:200MED TEKNISKE INSTALLATIONERKONSTRUKTIONERDer er valgt et forholdsvis tungt hus der vil have en god varme-/kuldeakkumuleringsevneog dermed sikre et optimalt energiforbrugog et stabilt indeklima.Det bærende system sikrer samtidigt et meget fleksibelt hus foreventuelle senere ombygninger, da interne skillevægge ikke harbærende funktioner. Råhuset opføres traditionelt med bærendefacader i bagmurselementer af letbeton og en søjle/dragerkonstruktioni præfabrikeret beton omkring de indre gårdhaver.Tagkonstruktioner og dækkonstruktioner udføres af traditionellehuldækelementer. Over multihallen bæres tage/etageadskillelseraf præfabrikerede konsolbjælker, der spænder fra facade til facadeog med huldækelementer mellem konsolbjælkerne.Fundering og kælder udføres traditionelt med pladsstøbt beton.Fundering udføres i h.t. den geotekniske rapport med en blandingaf direkte fundering og opbygning på komprimerede sandpuder.Tagfladerne danner stabiliserende skiver og kræfter overføres tilfundamenter via bærende bagvægge, trapperum og skakte. Parterre/forbindelsesgangudføres med vandtæt membran og kælderer isoleret.ler.Al teknik er således placeret på samme niveau og i niveau med varetilkørsel.Der vil således være meget nem adgang for almindeligtvedligehold, og gennem ’ringen’ vil der kunne skabes en megetstor sikkerhed i form af redundant forsyning for den enkelte enhed.VENTILATIONVentilationsanlæg placeres decentralt i bebyggelsen og på sammeniveau som VVS-teknik. De enkelte anlæg opbygges til deres specifikkeformål. Alle ventilationsanlæg udføres med en høj energigenvindingsgrad.Luftindtag og afkast føres fra teknikrum til tagfladei de høje dele af sengeenhederne gennem særskilt skaktområde.Indtag og afkast integreres i bebyggelsens tage og facader, såledesat hverken indtag eller afkast stikker op over tagflader. Indtagog afkast placeres med skyldig hensyntagen til afstand for at undgåutilsigtet opblanding af indtagsluft med luft fra udsugning.Fra de enkelte decentrale ventilationsrum føres kanaler op gennemskakte til den enkelte enhed og fordeling sker som for VVSover lofter i gangarealer.SVØMMEBADSTEKNIKUnder svømmehallens gulvniveau placeres de svømmebadstekniskeanlæg i et særligt teknikrum mod nordvest. Dette teknikrumhar af sikkerhedsmæssige årsager ingen indvendig adgang tilsvømmehallen, men alene adgang eksternt.Hermed sikres at levering af kemikalier til svømmebadet kan tilkøresdirekte via brandvejen og servicering kan foregå udefra uden atskulle ind gennem institutionens sluser.ELEl-føringsveje og teknikrumFøringsveje og teknikrumsdisponeringer er udført således, at de erVVS:Parterreetagen med den sluttede forbindelsesgang giver et ideeltog naturligt fordelingssystem til alle former for installationer ogforsyninger.Alle installationer uden for bebyggelsens teknikrum oplægges såde kun er tilgængelige for driftspersonalet.Vand og fjernvarmestikindføres til teknikcentral ved driftsområdet. Fra dette teknikrumføres vand, varme rundt i ringforbindelse i forbindelsesgangen tilde decentrale teknikrum på samme niveau.Fra de decentrale teknikrum føres installationer via skakte rundt ide enkelte enheder som fordelingsledninger under loft i gangareafleksibleog dermed robuste overfor den til alle tider nyeste teknologi.Via ’ringen’ i kote 10 etableres et sammenhængende føringsvejssystemstartende i hovedteknikrummene ved varegården,hvorfra det distribueres vandret ud i komplekset via fordelingsgangenunder bygningerne. I forbindelse med de enkelte afsnit etableresfra de decentralt placerede teknikrum lodrette føringsveje optil enhederne/afsnittene og herfra føres installationerne ud overnedsænkede lofter og i gulve.EL- FORSYNING OG BACKUPNybygningen forsynes fra en ny 10/0,4 kV transformerstation medbackupforsyning via nøddieselgeneratoranlæg, der placeres vedvaregården - altså udenfor Perimeteren. Der monteres to transformereog ditto nøddieselaggregater for dels at klare belastningen,315 m forsyning315 m forsynings- ogog serviceringFORSYNINGSDIAGRAMMED TEKNIKRUM+ SEKUNDÆR FOSYNINGSLEDNINGMED TEKNINKRUMFØRINGSVEJEFØRINGSVEJ I SENGEENHEDENALT FØRING FOREGÅR I GANGAR-EALERNEBRANDBRANDSEKTIONBRANDCELLEFLUGTVEJESIKKER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS21


men vigtigere for at sektionere installationerne med øget forsyningssikkerhedtil følge.Der etableres UPS-forsyning til de kritiske installationer jf. konkurrenceprogrammetog det forventes, at det vil blive udført meddecentrale anlæg for at højne forsyningssikkerheden i de enkelteafsnit.Der etableres et veldisponeret og robust forsyningsnetværk opbyggetmed hovedtavler, fordelingstavler og undertavler somplaceres i egne el-teknikrum adskilt fra den øvrige installation.Krafttavler til teknik (ventilation, varme m.v.) vil blive placeret i detilhørende teknikrum.Kablingen fra undertavlerne til de enkelteafsnit/enheder vil i videst muligt omfang blive ført ud horisontaltsåledes, at tavler er placeret på de niveauer, som de forsyner. Dogvil tavlerne for sengeenhederne blive placeret i forbindelse medfordelingsgangen, og altså niveauet under enhederne.IT OG TILGÆNGELIGHED TIL INTERNETDer udføres to nye hovedkrydsfelter i byggeriet, som modtagernetværksforbindelser fra henholdsvis det eksisterende sygehus(Bygning 146) og fra en ny IT-stikledning/forsyning. De to forbindelserføres frem til hvert sit hovedkrydsfelt, hvorfra der fra hverthovedkrydsfelt føres fiberbackboneforbindelser frem til hvert enesteunderkrydsfelt, og hermed sikres en høj tilgængelighed i netværket.Der skal arbejdes med trådløse anlæg overalt i komplekset i storstil, og det skal spille sammen med de forskellige installationer ogbrugere i enhederne, således at det er muligt at stedbestemte ogstyre det enkelte udstyr. Enhederne skal fungere som applikationsplatforme,hvor de enkelte anlægstyper kan kommunikeresammen og udveksle data, samt interferere med personale ogeventuelt patienter i et nærmere aftalt omfang.DET INTELLIGENTE HUS – STYRING AF INSTALLATIONERNEDer etableres og installeres et fuldt integreret BMS-anlæg (BuildingManagement System) på et computerbaseret styresystem,hvor alle bygningens tekniske anlæg er samlet for optimal overvågningog drift.Det integrerede BMS-anlæg skal indreguleres og integreres for atopnå den højeste energieffektivitet i huset og være med til at sikreet høj niveau for indeklimaet.Funktioner udgør bl.a. styring, regulering og overvågning af deFØRINGSVEJEBRANDtekniske anlæg, overvågning af transportanlæg,BRANDSEKTIONindhentning ogBRANDCELLErapportering af klimadata fra Internettet og egen vejrstation, for-FLUGTVEJEbrugsregistrering og rapportering, sikringsanlæg Brand og Securityog tilslutning til det eksisterende Psykiatrisygehus.I tilgift giver integrationen af anlæggene en række fordele ved encentral registrering af data fra bygningen, herunder brugsmønstreog energiforbrug, som kan anvendes til optimering af udgifter tilenergi; servicefunktioner, såsom rengøring; optimering af D&Vmed tilhørende reduktion af udgifterne. Anlægget vil blive udførtmed program for systematisk vedligehold, som skal kunne aktiverevedligehold ud fra driftsdata som alarmer, driftstimer, servicebehovog er tilslutning/udveksling til andet FM-system mulig.Systemet er endvidere udstyret med overvågning og rapporteringaf energiforbruget og forbrugsmønstret, som kan anvendes til optimeringeraf driften, samt præsentation på vilkårligt placerede informationsskærmetil bygningens brugere. Endvidere kan anlæggetlevere rapporter og data til afregning af forbrug.SMS (SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)Der etableres et netværksbaseret SMS-anlæg med fælles grafiskbrugerflade for de sikringstekniske installationer herunder systemerfor brand, slukning, adgangskontrol, tyverisikring og videoovervågning.Der udføres optimal integration mellem de enkelte anlæg underSMS, så eksempelvis en alarm drejer kameraer og starter optagelserm.v. Brugeroplysninger i ADK-database kan udveksles med andresystemer via XML-struktur. ADK- og AIA-systemerne udføresefter de sidste nye moderne og state-of-the-art løsninger, og medfokus på brugervenlighed, fleksibilitet og ikke mindst sikkerhed,som kan udbygges med biometrisk genkendelse, samt ITV-identifikation,der ligeledes kan anvendes og integreres over i andresystemer, såsom adgang til data på IT-systemet.Brugervenlighed og intuitiv forståelse for anlæggets funktion ogomfang er kilden til minimering af misforstået brug og dermedmaksimering af sikkerheden på sygehuset.BELYSNINGBelysningsanlægget vil være varieret og være tilpasset bygningen,terrænet og de omgivelser, som lyset skal indgå i. Lysets kvalitetSIKKERHEDperimeterPERIMETER2. 2.SIKRINGSLAG sikringslag1. sikringslag1.SIKRINGSLAGadg. kontrol, sluserADK KONTROL (DØR/SLUSE)LAG AF SIKKERHEDFORSYNINGSSLUSEforsyningssluseFRAOVERDÆKKETfra overdækketVAREGÅRDvaregårdPERIMETER OG FORSYNINGsluse SLUSEVOGNPORTvognportog mængde vil være tilpasset rummets funktion og være tilpassetde mennesker, som opholder sig i bygningen, således at et godtoptisk indeklima er til stede.Belysningen i bygningen tilpasser sig til den til hver en tid tilstedeværendetilgang af dagslys, som via dagslysregulering, behovsreguleringved tilstedeværelsesregistrering, dæmpning og integrationi BMS-anlægget tilsammen sikrer et så lavt energiforbrug tilbelysningen som overhovedet muligt.Belysningen udføres endvidere som et fleksibelt anlæg, og det udføresi størst muligt omfang med de nyeste skærpede lavenergilyskilderog efter de nyeste belysningsprincipper. LED-lyskilderne ergodt på vej til at udfase de traditionelle lavenergibelysningskilderog anlægget skal være fleksibelt for anvendelse af fremtidens lyskilder,også næste generation af LED-teknologien.BRANDSIKRINGHelt overordnet skal der udarbejdes en brandstrategirapport, somsikrer, at den ønskede fleksibilitet for byggeriets brandsikkerhedimødekommes ved at tage udgangspunkt i ”Eksempelsamlingenom brandsikring af byggeri”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, mendog suppleret med individuelle løsninger, da husets funktion ogbygningernes brandsikkerhed på en række punkter afviger fra eksempelsamlingen.Disse afvigelser betyder, at der skal arbejdesmed funktionsbaseret dimensionering af brandsikkerheden.PERSONSLUSEpersonsluseperimeterPERIMETER85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS22


BÆREDYGTIGHED8NORDFACADE MOD ALLÉEN 1:400BÆREDYGTIGT KONCEPTProjektet er udført med den grad af kompakthed, det har synesmuligt i forhold til at sikre lys og luftighed til samtlige enheder. Lavenergiklase2015 opnås ved gode u-værdier, udvendige udhæng/solafskærmninger og et balanceret daglys/kunstlys princip samteffektiv ventilation. Anlægget suppleres med ca. 200 m2 solceller,som placeres på taget af personalehuset eller ankomstbygningbag en høj sternkant. Her kan derudover etableres solfangeranlægtil opvarmning af vand til omklædningsafsnittet. Regnvand kanhåndteres via landskabet af grønne tage og lokale forsinkelsesbassineri terrænet.Anlægget er tænkt fleksibelt i sin betonkonstruktion, hvorfor deter muligt at ombygge inden for murene. Anlægget vil i fremtidenkunne huse andre størrelser af sengeafsnit eller helt andre typerboliger (plejehjem, bofællesskaber o.l. ). Grundlæggende er dertænkt i bæredygtige materialer med meget lang levetid, samtenkle, driftssikre detaljer, og derved opnår Bakkehusen et lavt CO2 aftryk. Generelt er bæredygtighed implementeret som en social,økonomisk og energioptimeret strategi, hvor lys, luft, oplevelserog arkitekter er væsentlige parametre, der spiller sammen ogskaber synergi.SIKRING OG SIKKERHEDSikring og sikkerhed er optimeret, da muligheden for nytænkningaf den samlende struktur er åbenbar, da projektet tager udgangspunkti en nedbrydning af eksisterende byggeri og rokering af eksisterendeforhold samt etablering af et nyt bygningskompleks udennogen bygningsmæssige bindinger til eksisterende byggeri.Fokus på sikkerhedsaspektet og dermed etablering af sikre rammerfor patienter og personale skaber rum for fokus på behandlingsindholdeti patientforløbet.Sikringen behandles ud fra de i programmet ønskede kategorier, -fysisk, proceduremæssig, og relation sikkerhed. I forbindelse medopførelsen af det ny psykiatrisygehus vil der være stor fokus på denfysiske sikkerhed, som er den af de ovenstående tre kategorier,som bygningerne og deres udførelse har direkte indvirkning på.Tiltagene for flugtsikringen samt de øvrige sikringsmæssige tiltagvil i videst muligt omfang blive udført som skjulte installationer,men i en balance så det ikke opleves stigmatiserende for patienterne,men således at netop patienterne, de besøgende og personaleter klar over, at de bliver overvåget og beskyttet, hvilket er med tilat skabe en stemning af tryghed, samt hindre uønsket udvekslingog dermed en vej mod målet om at gøre sygehuset stoffrit.Der vil således blive skabt et psykiatrisk sygehus, hvor den fysiskesikkerhed er optimal med hensyn til patienter, pårørende, besøgende,personale og det omgivende samfund.PATIENTPatienternes sikkerhed tilgodeses ved gode og overskuelige overvågningsforholdfor personalet som tilsammen med den fleksiblemulighed for afskærmning i de enkelte sengeafsnit, samt opdelingi sengeenhederne udgør en god kombination.Patienterne har endvidere mulighed for at trække sig tilbage påderes værelse, hvor de i nogle tilfælde vil kunne låse døren. Dørenkan udføres med elektronisk lås som dermed altid giver personaletmulighed for at komme ind på sengestuen/værelset.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS24


OPSYN I SENGEENHED OPSYN I SENGEENHEDOPSYN I SENGEENHEDBOLIGBOLIG BOLIGFLOW I SENGEENHED FLOW I SENGEENHEDFLOW I SENGEENHEDBOLIGBOLIG BOLIGSKÆRM MULIGHEDER SKÆRM I MULIGHEDER SENGEAFSNITTETSKÆRM MULIGHEDER I SENGEAFSNITTET I SENGEAFSNITTETSKÆRM 1 SKÆRM 1 SKÆRM 1SKÆRMET BOLIGSKÆRMET BOLIG SKÆRMET BOLIGSKÆRMET BOLIGSKÆRMET BOLIG SKÆRMET BOLIGSKÆRM 2SKÆRM 2SKÆRM 2VAGTSKÆRMVAGTSKÆRMVAGTSKÆRMVAGTSKÆRMVAGTSKÆRMVAGTSKÆRMSKÆRM 3SKÆRM 4SKÆRM 3SKÆRM 4SKÆRM 3SKÆRM 4SKÆRM 5SKÆRM 5SKÆRM 5FRA PARTERRE/ FRA PARTERRE/ FRA PARTERRE/FORDELINGSGANG FORDELINGSGANG FORDELINGSGANGFRA PARKFRA PARKFRA PARKLigaturpunkter minimeres til et absolut minimum og sikrer, at selvskadeligadfærd og voldelige handlinger mellem patienter og overforpersonale undgås.PÅRØRENDE OG BESØGENDEDe pårørende og besøgende har ikke mulighed for at bevæge sigfrit rundt i patientområderne, men der er indrettet attraktive besøgsområdermed gode udsigtsforhold til park og fjord.Der udføres en højklasset sikring i mødet mellem ”ude og inde”med visitationszoner m.v., samt indretningen af besøgsområdernesom sikrer mod gemmesteder for genstande, samt passendeovervågning og kontrol således at risikoen for at der udvekslesuønskede genstande mellem besøgende og patienterne minimeresmaksimalt.DET OMGIVENDE SAMFUNDSom sikring af det omgivende samfund etableres en Perimetermed overvågning således at patienterne forbliver inde bag ved perimeteren.Samtidig sikres mod nysgerrige blikke og at indsmugling afobjekter og stoffer undgås.Perimeteren vil være udført som en sammenbygning af de flugtsikredebygningsafsnit og enkelte mure. Udefra fremstår anlægget udelukkendesom murede bygninger i 4- 12 m højde. Lette facadepartier og vinduerudføres i plan med mur. Rent installationsteknisk udføres perimeterenmed to sikringslag, hvoraf de konkrete bygningsdele udgør det første lagog andet lag udgøres af et sikringsteknisk anlæg. Perimeteren vil væreovervåget af et diskret og intelligent VMD-anlæg (Video Motion Detektion),som varsler personale, tænder projektører og optager video i depågældende områder omkring Perimeteren, hvis personer trænger indi de virtuelle barrierer, der lægges ind i systemet. Perimeteren brydesendvidere kun tre steder af overvågede og højsikrede sluser, nemlig personslusenved hovedindgangen, vognslusen og vareslusen.PERSONALETPersonalet har et godt overblik over de enkelte sengeafsnit og sengeenheder,og har dermed en god mulighed for at overvåge afsnittet og kandermed hurtigt komme til undsætning, hvis der sker overfald på personalefra patienter eller besøgende.Personalet udstyres med et overfaldsalarmsystem, som hele tiden holderøje med, hvor personalet befinder sig i de pågældende afsnit og udearealerne.Anlægget udføres som et overfaldsalarm- og kaldeanlæg medtovejskommunikation, stemmestyring og stedbestemmelse via visualisering.Det er muligt at følge personalet via overvågningsskærme, som får sineinformationer fra antenner placeret ude i afsnittene og fællesområdet.Ved en alarmering sendes beskeden ud til skærmene og alt personale fårbesked via deres overfaldsalarmsystem, og i sidste ende politi og redningsberedskabm.v. De to sengeafsnit ligger i direkte forbindelse medsikkerhedssluser, og det er dermed muligt for personalet at bringe sig isikkerhed i forbindelse med patienters truende adfærd eller dissideredeoptøjer.85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS25


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS26


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS27


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS28


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS29


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS30


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS31


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS32


85269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS33


PLANCHER 1-485269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS34


PLANCHER 5-885269 NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS35

More magazines by this user
Similar magazines