Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 17 -1højspændingsmasters fundament normalt ikke placeres nærmerebanehegnet end 15 m, jf. Nærføringsudvalgets vejledning i behandlingaf nærføringsproblemer “Håndbog om nærføring“.Højspændingsmaster kan dog placeres nærmere banehegnet. I så faldmå elselskabet da i samarbejde med Banedanmark gennemføreberegninger, der kan afgøre, om der skal iagttages ekstraordinæreforholdsregler.Kabler (høj- og lavspændings- samt svagstrømskabler) må genereltkun føres under og parallelt med banen. I de tilfælde hvor det ernødvendigt at føre kabler over køreledningsanlægget, f.eks. ved broer ogkøreledningskonstruktioner der krydser over banen, skal de oplæggesi henhold til afsnit 2.5.5. Rørledninger (vand, gas og lignende) mågenerelt kun føres under og parallelt med banen. Ledningsejeren haransvaret for, at Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser overholdes.Rørledninger af elektrisk ledende materiale, som føres over banen,f.eks. ophængt under en bro eller i egen portal, skal beskyttelsesjordes,jf. afsnit 2.4.I øvrigt gælder Banenorm BN 1-13 “Ledningsanlæg på Banedanmarksarealer“ og Nærføringsudvalgets “Håndbog om nærføring“.2.3.12 TræerI det følgende er angivet de regler, der gælder for bevoksning påbanearealer såvel som på andre offentlige og private arealer, dergrænser op til banearealer. I hvert enkelt tilfælde skal ske en nøjevurdering af risici og bevaringsværdighed. Infrastrukturforvalteren eransvarlig for, at nærværende regler overholdes og afgør ud fra enforstmæssig vurdering, hvilke fældninger og beskæringer, der er nødvendige.PlanlægningNyplantning skal ske i henhold til afstandsreglerne i bilag 2.3.12 side 1 og 2.VedligeholdelseVedligeholdelse af bevoksning nær spændingsførende konstruktionerskal ske efter nedennævnte afstandsregler.Angående træer og bevoksning uden for baneareal, se under afsnittetom naboarealer.AfstandeI det følgende er angivet de afstandsregler, som gælder for bevoksningpå alle arealer.På bilag 2.3.12, side 1 - 4 er skelnet imellem, om bevoksningen har enplacering ud for en køreledningsmast eller mellem masterne. Herudoverkan der forekomme anlægsdele (tovhjul, vekselfelter m.v.), somnødvendiggør yderligere fældning/beskæring.

More magazines by this user
Similar magazines