Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 19 -12.3.13 ArealerVed arealer forstås i det følgende - veje, stier, pladser, haver, bebyggedeområder og almindeligt terræn.AfstandeLedninger ophænges således, at afstandskravene i bilag 2.3.13, side9 og 10 overholdes. Ledninger må kun undtagelsesvis ophænges overnaboarealer, og der skal da ske særlig tinglysning af retten hertil. Underhensyntagen til køreledningsanlæggets normale konstruktion betyderdette, at der ved arealafståelser i almindelighed ikke må etableresoffentlige/private arealer nærmere banen end grænserne angiver i bilag2.3.13, side 12 og 13.De ovenfor opstillede afstandskrav omfatter ikke de på disse arealerplacerede huse, antenner m.m., her gælder særlige regler.I særlige tilfælde kan der, når banen ligger i udgravning, dispenseres fraafstandskravene.Afstandene kan dog ikke gøres mindre end:- 3,0 m fra beskyttelseshegn til nærmeste 1650 V spændingsførendekonstruktion.- 2,0 m fra beskyttelseshegn til passerende strømaftager.Beskyttelseshegn ved køreledningsanlægHegnet skal være minimum 1,80 m højt, og maskestørrelsen må maksimaltvære 1200 mm 2 .På beskyttelseshegn anbringes et advarselsskilt mod farlig spændingi hver ende og minimum et for hver 10 m. Se skilt i bilag 2.5.3.Arealafståelse og deklarationPå arealer, som grænser op til spor, som elektrificeres, tinglyses servitutvedrørende rådighedsindskrænkning, se bilag 2.3.13, side 1 - 8.For at undgå risikoen for evt. at skulle generhverve eller servitutbelæggeet tidligere Banedanmark areal i forbindelse med elektrificeringen, skalder på arealer langs banen, som afstås, tinglyses servitutten bilag2.3.13, side 5 (udgave c). Når køreledningsanlægget er detailprojekteret,vil det i visse tilfælde være muligt at reducere rådighedsindskrænkningerne.Af hensyn til den fremtidige placering af køreledningsmaster bør dernormalt ikke afstås arealer nærmere sporets midte end 4,0 m.Ved udlejning af arealer, skal der i lejekontrakten indgå tilsvarendebestemmelser som i bilag 2.3.13, side 5 (udgave c).

More magazines by this user
Similar magazines