130111Medlemsstatus - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

130111Medlemsstatus - De Offentlige Tandlæger

Fortolkning af det odontologiske arbejdsområde i relation til sekretariatets tildeling af medlemsstatusI vedtægterne er formuleringen det odontologiske arbejdsområde anvendt som beskrivelse af detkriterium, der anvendes ved tildeling af medlemsstatus.• Arbejder man inden for det odontologiske arbejdsområde har orlov herfra eller er arbejdssøgende,så er man defineret som aktivt medlem.• Arbejder man uden for det odontologiske arbejdsområde eller er arbejdssøgende her, så er mandefineret som passivt medlem.• Er man gået på alderspension og dermed ude af arbejdsmarkedet er man tilsluttet medlem• Er man tandlægestuderende er man studentermedlemFor at skabe sammenhæng mellem medlemsstatus og de medlemsrettigheder og pligter, der følger afdenne status fastlægges følgende fortolkning:• At arbejde indenfor det odontologiske arbejdsområde betyder, at man arbejder helt eller delvist påen offentlig aftale eller overenskomst i stat, region eller kommune eller. Dette betyder at:o Sekretariatet placerer alle medlemmer på den kommunale aftale eller overenskomst medmedlemsstatus aktivo Sekretariatet placerer medlemmer på statslig eller regional aftale eller overenskomst medmedlemsstatus aktiv og varetager, hvis medlemmet ønsker dette, de lokale forhandlinger.• At arbejde uden for det odontologiske arbejdsområde betyder, at tandlægen arbejder uden for etområde, der er dækket af offentlig aftale eller overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Dettebetyder at:o Sekretariatet placerer som udgangspunkt medlemmet med medlemsstatus passivo Hvis medlemmer på individuel kontrakt uden for klinisk praksis ønsker et aktivtmedlemskab bevilliges dette.Dette betyder i praksis:Tandlæger, der helt eller delvist arbejder i kommunerne (den kommunale tandpleje eller i den kommunaleforvaltning f.eks. som sundhedschef, fuldmægtig eller special – / cheflonsulent eller i anden kommunalinstitution), placeres som aktive medlemmer. Kontingentsatsen vil afhænge af evt. dobbeltmedlemskabherunder om de omfattes af den internordiske aftale, hvis de fortsat måtte være medlem aftandlægeforeningen i det nordiske oprindelsesland). Medlemmet vil i tilfælde af ledighed, orlov m.v. kunnesøge om nedsættelse af kontingentet og bevilliges dette administrativt (25 % sats)Tandlæger, der helt eller delvist arbejder i staten (i ministerier og styrelser, i militæret, på universiteterneog SKT eller på anden statslig arbejdsplads), placeres som aktive medlemmer. Kontingentsatsen vil afhængeaf evt. dobbeltmedlemskab herunder om de omfattes af den internordiske aftale, hvis de fortsat måttevære medlem af tandlægeforeningen i det nordiske oprindelsesland). Medlemmet vil i tilfælde af ledighed,orlov m.v. kunne søge om nedsættelse af kontingentet og bevilliges dette administrativt (25 % sats)Tandlæger, der helt eller delvist arbejder i en region ( regionstandplejen, på hospitaler eller på andenregional arbejdsplads), placeres som aktive medlemmer. Kontingentsatsen vil afhænge af evt.dobbeltmedlemskab herunder om de omfattes af den internordiske aftale, hvis de fortsat måtte være


medlem af tandlægeforeningen i det nordiske oprindelsesland). Medlemmet vil i tilfælde af ledighed, orlovm.v. kunne søge om nedsættelse af kontingentet og bevilliges dette administrativt (25 % sats)Tandlæger, der er klinikejere eller assistenter i klinisk praksis uden ansættelsesmæssig tilknytning til denoffentlige sektor, placeres som passive medlemmer. Kontingentsatsen er fast (20 %) og der er ingenreduktionsmuligheder. Klinikejere eller assistenter i klinisk praksis, der tillige har et ansættelsesforhold i detoffentlige, placeres som aktive medlemmer jf. ovenfor.Tandlæger, der er gået på alders- eller invalidepension og ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet,placeres som tilsluttede medlemmer. Er der usikkerhed hos medlemmet, om medlemmet ønsker en fortsattilknytning til arbejdsmarkedet og derfor er jobsøgende, placeres medlemmet som aktivt medlem ogbevilliges kontingentreduktion som ledig (25 % satsen) indtil medlemmet får arbejde eller endeligt opgiverat være jobsøgende.Tandlægestuderende indplaceres som studentermedlemmer indtil studiet afsluttes med kandidatgrad.

More magazines by this user
Similar magazines