Almindelige forretningsbetingelser - Danske Bank

danskebank.dk

Almindelige forretningsbetingelser - Danske Bank

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnA L M I N D E L I G E F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R– F O R B R U G E R EGælder fra den 1. januar 2011 for både eksisterende og nye kunder.Danske Banks mål er, at du som kunde opleveros som en kompetent og imødekommendesparringpartner, når det gælder din økonomi.Det betyder blandt andet, at du let kan få beskedom dine rettigheder som kunde i forholdtil banken.I de Almindelige forretningsbetingelser kan dulæse om de grundlæggende regler for aftalermellem dig og banken. For nogle typer bankforretningerer der dog mere detaljerede regler.Det kan f.eks. være, hvis du vil leje en boks ellerkøbe værdipapirer. I de tilfælde får du naturligvisde specielle regler udleveret.Har du spørgsmål eller kommentarer, er duvelkommen til at kontakte din afdeling.1 IndledningAlmindelige forretningsbetingelser gælder foralle forretninger mellem dig og banken. Her kandu læse både om dine og bankens rettighederog pligter.For nogle aftaler har banken mere detaljerederegler, der supplerer de Almindelige forretningsbetingelser.Det gælder f.eks. for betalings-og kreditkort, leje af en boks m.v. Disseregler får du, når du indgår den slags aftalermed banken.Har du en aftale på vilkår, der er forskellige fraforretningsbetingelsernes, gælder aftalensvilkår.Banken indgår aftaler og kommunikerer pådansk, medmindre andet fremgår af den konkreteaftale.2 De Almindelige forretningsbetingelser kanændresBanken kan ændre forretningsbetingelsernemed øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne ertil fordel for dig. Ellers vil ændringer ske medtre måneders varsel.Banken annoncerer i dagspressen, når vi ændrerforretningsbetingelserne. Der vil i annoncenvære en henvisning til, hvor på bankenshjemmeside du kan læse de ændrede forretningsbetingelser.3 Fuldmagter m.v.Du kan give en anden person fuldmagt til dinekonti, depoter og bokse. Det sker skriftligt –normalt på bankens fuldmagtsblanket. Vil duændre eller kalde fuldmagten tilbage, skal detogså ske skriftligt.Ændringen/tilbagekaldelsen træder i kraft, nårbanken har modtaget din skriftlige besked.Fuldmagten hører op ved fuldmagtsgivers død,og konti, depoter og bokse bliver spærret, indtilskifteretten har taget stilling til boets behandling.Fælleskonti og -depoter bliver også spærretved en af ejernes død, og en eventuel fuldmagthører op.Fællesbokse bliver derimod ikke spærret, sålænge en af lejerne er i live, ligesom fuldmagterfortsat gælder.Du kan altid få råd og vejledning i banken veddødsfald.Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 1 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København4. Forbehold for dækning og ekspedition afindbetalinger/overførsler fra andre pengeinstitutterI. Dækningsforbehold ved indbetalingerAlle indbetalinger på din konto registreres. Nårdet drejer sig om andre indbetalinger endkontanter (f.eks. en check), tager banken etforbehold for, at vi rent faktisk modtager beløbet.Viser det sig f.eks., at en check er dækningsløs,hæver vi beløbet på din konto igen.Det gælder også check fra kunder i DanskeBank. Fører banken et beløb tilbage, får du besked.Du skal være opmærksom på, at forbeholdetgælder, selvom det ikke er nævnt på kvitteringereller andre meddelelser om indbetalingen.II. Ekspedition af indbetalinger og overførslerfra andre pengeinstitutterNår banken modtager en indbetaling til en konto– f.eks. en overførsel fra et andet pengeinstitutm.v.– placeres pengene altid på den konto,der har det oplyste kontonummer. Det betyder,at banken ikke tager højde for andre oplysningersom f.eks. kontohavers navn.5 Indsættelse og hævning af beløbI. Kontrol af kontoudskrifterDu bør gå dine kontoudskrifter omhyggeligtigennem og kontrollere, om der er bevægelserpå kontoen, som du ikke kan vedkende dig.Er der sådanne bevægelser, skal du hurtigstmuligt kontakte banken.II. Bankens pligt at til føre penge tilbageEr der ved en fejl hævet beløb, som du ikke kangodkende, vil banken naturligvis sætte beløbetind på din konto igen. Hvis det derefter visersig, at der alligevel ikke var tale om en fejl, vil viigen hæve beløbet på din konto og give dig besked.III. Bankens ret til at føre penge tilbageBanken kan tilbageføre beløb, der er sat ind pådin konto ved en åbenbar fejl fra bankens side,f.eks. hvis det samme beløb sættes ind to gange.Det samme gælder, hvis vi – ifølge aftalemed andre danske pengeinstitutter – er forpligtettil at foretage tilbageførsler. Fører bankenet beløb tilbage, får du besked.6 RenteI. Generelt om rentesatserDu kan se rentesatserne for indlån og udlån påskilte i bankens afdelinger og på bankenshjemmeside www.danskebank.dk. Du er ogsåvelkommen til at spørge i banken.II. Ændring af rentesatserHvis du har aftalt en fast rentesats eller andresærlige former for rentevilkår eller rentesatser,vil bankens ret til at ændre dem stådirekte i din aftale med banken.I alle andre tilfælde kan banken ændre rentesatserfor indlåns- og udlånskonti ud fra følgende:A. Uden varselBankens variable rentesatser kan altid ændresuden varsel, når ændringen er til fordel for dig.Banken kan uden varsel sætte de variable rentesatserpå indlån ned og sætte de variablerentesatser på udlån op, hvis1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i indellerudland påvirker det almindelige renteniveaupå en måde, der har betydning forbanken2. der sker anden udvikling i det almindeligerenteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne,på en måde, der harbetydning for banken.Renteændringerne sker i disse tilfælde pågrund af begivenheder, der kommer udefra, ogsom banken ikke har nogen indflydelse på, f.eks.når Nationalbanken ændrer sine rentesatser.B. Med en måneds varselBanken kan med en måneds varsel sætte devariable rentesatser på indlån ned og sætte devariable rentesatser på udlån op, hvis1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a.konkurrencemæssige forhold i ind- og ud-Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 2 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnland, giver grund til ændring for en eller flerekontotyper2. banken – uden sammenhæng med udviklingeni det almindelige renteniveau – ønskerat ændre sin generelle rente- og prisfastsættelseaf forretningsmæssige grunde.Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssigeårsager eller for at udnytte sine ressourcereller kapacitet på en mere hensigtsmæssigmåde.C. Med tre måneders varselBanken kan med tre måneders varsel sætte devariable rentesatser på indlån ned og sætte devariable rentesatser på udlån op, hvis der ersket væsentlige ændringer i forhold til detgrundlag, dine individuelle rentevilkår tidligereblev fastsat på. Det drejer sig her om ændringeri din forretningsmæssige forbindelse medbanken, som f.eks. ændringer i størrelsen ogomfanget af dine indlån, lån eller kreditter.III. Beregning og tilskrivning af renteRentedatoen er den bankdag, hvor en bevægelsepå din konto påvirker beregningen af renten.Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag,juleaftensdag og nytårsaftensdag samt dagenefter Kristi himmelfartsdag er ikke bankdage.A. Rentedato ved indbetalingerVed indbetalinger gælder forskellige regler altefter, om der er tale om indbetaling på en betalingskontoomfattet af lov om betalingstjenestereller en anden type konto.BetalingskontiEn betalingskonto er en konto til betalingstransaktioner.En lønkonto er f.eks. en betalingskonto,mens en børneopsparing ikke er enbetalingskonto.Ved kontantindbetalinger er rentedatoensamme bankdag som indbetalingen. Hvis duf.eks. sætter kontanter ind på en betalingskontotirsdag, er denne tirsdag også rentedatoen.Ved indbetalinger med check i danske kronertrukket på et dansk pengeinstitut er rentedatoenligeledes samme bankdag som indbetalingen.Ved indbetalinger med kort, herunder dankorteller Visa/Dankort, er rentedatoen den bankdag,beløbet modtages af banken.Ved overførsler i danske kroner fra danske pengeinstitutterer rentedatoen den bankdag, beløbetmodtages af banken.Ved overførsler i danske kroner mellem konti iDanske Bank i Danmark, hvor afsender af beløbethar bestemt, hvilken dato beløbet skal indsættespå modtagers konto, f.eks. ved overførsler af løn,overførsler af offentlige ydelser og leverandørbetalinger,er rentedatoen den bankdag, beløbetindsættes på modtagers konto.Ved overførsler i danske kroner mellem egnekonti i Danske Bank i Danmark er overførselsdagenrentedatoen for begge konti.Reglerne om renteberegning ved overførslerfra udlandet, overførsler fra danske pengeinstitutteri anden valuta end danske kroner, indbetalingmed check i anden valuta end danskekroner, samt check trukket på et udenlandskpengeinstitut står i Priser og vilkår for udenlandskeoverførsler til og fra Danmark samtoverførsler i anden valuta end i DKK i Danmark– forbrugere.Andre kontiVed kontantindbetalinger er rentedatoen denførste bankdag efter indbetalingen. Hvis duf.eks. sætter kontanter ind på en konto en onsdag,er torsdagen rentedato.Ved indbetalinger med check i danske kronertrukket på et dansk pengeinstitut er rentedatoenligeledes første bankdag efter indbetalingen.Ved indbetalinger med kort, herunder dankorteller Visa/Dankort, er rentedatoen den førstebankdag efter indbetalingen.Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 3 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnVed overførsler i danske kroner fra danskepengeinstitutter, er rentedatoen den bankdag,beløbet modtages af banken.Ved overførsler i danske kroner mellem konti iDanske Bank i Danmark, hvor afsender af beløbethar bestemt, hvilken dato beløbet skal indsættespå modtagers konto, f.eks. ved overførsler af løn,overførsler af offentlige ydelser og leverandørbetalinger,er rentedatoen den bankdag, beløbetindsættes på modtagers konto.Ved overførsler i danske kroner mellem egnekonti i Danske Bank i Danmark er overførselsdagenrentedatoen for begge konti.Reglerne om renteberegning ved overførslerfra udlandet, overførsler fra danske pengeinstitutteri anden valuta end danske kroner, indbetalingmed check i anden valuta end danskekroner, samt check trukket på et udenlandskpengeinstitut står i Priser og vilkår for udenlandskeoverførsler til og fra Danmark samtoverførsler i anden valuta end i DKK i Danmark– forbrugere.B. Rentedato ved udbetalingNår du hæver på en konto, er rentedatoen densamme bankdag, du hæver beløbet. Hæver duf.eks. en onsdag, er denne onsdag også rentedatoen.Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Når du køber med kort eller hæver penge -f.eks. med dankort i pengeautomater - er rentedatoenden dag, banken modtager transaktionen.Det vil som udgangspunkt være sammedag, som købet eller hævningen er foretaget.Hvis den dag, banken modtager transaktionen,ikke er en bankdag, vil rentedatoen være denførstkommende bankdag.Udsteder du en check, er rentedatoen denbankdag, hvor checken modtages i DanskeBank eller et andet pengeinstitut.Reglerne om renteberegning ved overførsler tiludlandet, overførsler til danske pengeinstitutteri anden valuta end danske kroner og udbetalingmed check i anden valuta end danskekroner står i Priser og vilkår for udenlandskeoverførsler til og fra Danmark samt overførsleri anden valuta end i DKK i Danmark – forbrugere.C. Tilskrivning af renteBanken beregner normalt rente hver dag forden enkelte konto, baseret på antallet af kalenderdage.For indlånskonti tilskriver vi renter engang årligt bagud og for udlån kvartalsvis bagud.I banken kan du få brochuren Beregning ogtilskrivning af rente i Danske Bank - forbrugere,hvor du kan læse mere om reglerne om renteberegning,rentedato og rentetilskrivning, herunderom mindstetilskrivning.Side 4 af 9IV. Overtræks- og restancerenteBanken har ret til at kræve overtræks- ellerrestancerente, hvis du overtrækker din kontoeller kommer i restance.7 BetalingsdagenNår et indbetalingskort benyttes til indbetalingtil en konto i banken, er betalingsdagen dendag, indbetalingskortet stemples af banken,posthuset eller et andet pengeinstitut.Sker en betaling af et indbetalingskort vedoverførsel fra en konto i banken eller i et andetpengeinstitut til en konto i banken, er betalingsdagenden dag, betalingen bogføres påafsenderkontoen.Rettidig betaling, som ikke tilbageføres, ansessom frigørende betaling for afsenderen.8 GebyrI. Generelt om gebyrBanken tager normalt gebyr for ydelser, f.eks.for at gennemføre en omprioriteringssag, senderykkerbreve, veksle valuta m.v.Desuden tager banken gebyr, når vi skal besvarespørgsmål fra offentlige myndigheder, f.eks.skattemyndighederne, som vi har pligt til atsvare.Du kan læse om bankens almindelige gebyrerog satser i en prisbog, der ligger fremme i alleDanske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnbankens afdelinger. Du kan se en række af gebyrernepå bankens hjemmesidewww.danskebank.dk, og du er også velkommentil at spørge i banken.II. Beregning af gebyrEt gebyr beregnes enten somet fast beløben procentsatsen timesatseller som en kombination af de tre.III. Ændring af gebyrNår der tales om gebyrer, er der forskel på”løbende aftaleforhold” og ”enkeltståendeydelser”. ”Enkeltstående ydelser” er f.eks., nårdu veksler valuta i banken. ”Løbende aftaleforhold”er til gengæld en aftale, der normalt vareren vis periode. Det kan f.eks. være en aftale omen konto eller om Danske Netbank.Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned.Banken kan også uden varsel indføre og sættegebyrer op for enkeltstående ydelser. Detsamme gælder for nye løbende aftaleforhold.For eksisterende løbende aftaleforhold kanbanken med tre måneders varsel forhøje degebyrer, som du løbende betaler, hvis1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a.konkurrencemæssige forhold i ind- og udland,giver grund til en ændring af et ellerflere gebyrer2. banken ønsker at ændre sin generelle gebyrstrukturog prisfastsættelse af forretningsmæssigegrunde. Det kan f.eks. væreaf indtjeningsmæssige årsager eller for atudnytte vores ressourcer eller kapacitet påen mere hensigtsmæssig måde3. der er sket væsentlige ændringer i forholdtil det grundlag, dine individuelle gebyrvilkårtidligere blev fastsat på. Det drejer sigher om ændringer i dine egne forhold, somf.eks. ændringer af størrelsen og omfangetaf dine indlån, lån eller kreditter.Hvis banken af forretningsmæssige grundeindfører nye gebyrer i eksisterende løbendeaftaleforhold, sker det med seks månedersvarsel .Der er her tale om gebyrer for ydelser,som vi ikke før har taget gebyr for. Grundenekan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for atudnytte vores ressourcer eller kapacitet på enmere hensigtsmæssig måde.9 Meddelelse om rente- og gebyrændringerBanken annoncerer i dagspressen eller senderet brev, hvis vi ændrer vores rentesatser oggebyrer. Samtidig oplyser vi, hvad årsagen er –eventuelt ved at henvise til et af de ovenståendepunkter i punkt 6. II. (Ændring af rentesatser)eller 8. III. (Ændring af gebyr).Den nye rentesats vil også stå på den førstekontoudskrift eller kontoopgørelse, du får efterændringen. Her skal du være opmærksom på,at vi ikke sender kontoudskrifter for f.eks. kontimed bankbog.Hvis der er tale om rente- eller gebyrændringerpå grund af ændringer i det grundlag, dine individuellerente- eller gebyrvilkår blev fastsat på,vil banken give dig besked i et brev.10 Bankens ret til at få refunderet forskelligeudgifterBanken har ret til at få refunderet følgendebeløb, som banken lægger ud på dine vegne.Det kan f.eks. være skatter og afgifter samtudgifter til kommunikationudgifter, som banken har, hvis du misligholderdine aftaler. Det kan f.eks. være betalingaf forsikringspræmier, der knytter sig tilpantsatte sikkerheder, retsafgifter, juridiskbistand m.v.11 UdlandsforretningerØnsker du, at vi skal udføre forretninger for digi udlandet – herunder overføre penge – vælgervi den udenlandske bank eller lignende.Når vi har valgt den udenlandske bank, påtagervi os naturligvis ansvaret for denne banks soliditet.Vi påtager os også ansvaret for fejl, hvisden udenlandske bank erkender en sådan fejl,eller fejlen er fastslået ved endelig dom.Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 5 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnI andre tilfælde er vi uden ansvar, ligesom voresansvar hører op, når det overførte beløb ersat ind på modtagerens konto.Både banken og du må respektere de udenlandskebankers forretningsbetingelser og deretsregler og sædvaner, der gælder for at gennemføreforretningen.I banken kan du få en detaljeret brochure omudenlandske betalinger til og fra Danmark.12 Bankens adgang til at modregneHar banken et beløb til gode hos dig, som skullevære betalt, kan vi modregne i dit indestående ibanken eller i ethvert andet tilgodehavende,som du har eller får hos banken.Modregning kan også ske i konti med ståendeordrer eller med automatiske betalingsordninger.Det gælder også for budgetkonti.Banken modregner ikke i løn eller ydelser fradet offentlige m.v.– i det omfang disse kun dækkeralmindelige leveomkostninger. Vi modregnerheller ikke i indeståender på konti, der efterlovgivningen eller efter særlig aftale er sikretmod kreditorforfølgning.Du får besked, hvis banken modregner.13 Elektronisk kommunikationBanken kan give dig alle oplysninger i elektroniskform, selv om der i aftaledokumenter,vilkår m.v. bruges ord som ”skriftligt”, ”brev ”,”kontoudskrift” m.v.Som kunde i Danske Bank vil du modtage allebreve og dokumenter fra os elektronisk i DanskeNetpost. Danske Netpost er din personligeelektroniske postmappe, du kan logge på viawww.danskebank.dk/netpost. Vi opbevarerbreve og dokumenter i Danske Netpost imindst 5 år.De typer af breve og dokumenter, som du modtageri Danske Netpost, kan være f.eks. meddelelserom rente- og gebyrændringer, aftaledokumenterog vilkår samt varsling om ændringerheraf. Du vil altså ikke modtage disse breveog dokumenter med almindelig post. Ved ændringaf Almindelige forretningsbetingelser vildu i Danske Netpost få oplysning om, hvor påbankens hjemmeside du kan læse de ændredeforretningsbetingelser.Har du en aftale om at modtage elektroniskpost fra banken i f.eks. Danske Netbank eller e-Boks, vil alle ovennævnte breve og dokumenterblive sendt hertil.Når du modtager de elektroniske breve ogdokumenter, har det samme retsvirkning, somnår du modtager almindelig post. Det betyder,at du skal åbne og kontrollere det, der sendestil dig elektronisk, på samme måde som almindeligpost.Hvis du ikke ønsker at modtage breve og dokumenterfra os elektronisk, kan du aftale detmed os. Vi kan opkræve gebyr for at sendebreve og dokumenter med almindelig post.Vi kan fortsat sende breve og dokumenter medalmindelig post, hvis vi vurderer, at det er denbedste måde at informere dig på. Der kan dogikke opkræves gebyr i disse tilfælde.14 Optagelse af telefonsamtalerBanken forbeholder sig ret til at optage telefonsamtalerfor at kunne fastslå samtalensindhold. Normalt sker det kun ved handel medvaluta og værdipapirer. Optagelserne er kun tilbankens eget brug.15 Kundeforholdets ophørBåde du og banken kan som udgangspunkt nårsom helst opsige kundeforholdet uden varsel,medmindre du har aftalt noget andet med banken.Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 6 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnBanken giver dig normalt et varsel på 7 dageved opsigelse af indlånskonti. Ved udlånskontistår varslet i din aftale med banken.Bankens opsigelse skal være saglig, og begrundelsenvil stå i et opsigelsesbrev.Når kundeforholdet hører op, kan vi opsigegarantier og kautioner, vi har afgivet, og frigøreos fra andre forpligtelser, som vi har indgåetfor dig.Du skal samtidig frigøre os for alle forpligtelser,som vi har indgået på dine vegne, og stillesikkerhed for sådanne forpligtelser, hvis vimener, at det er nødvendigt.16 Bankens erstatningsansvarBanken er erstatningsansvarlig, hvis den pågrund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalteforpligtelser for sent eller mangelfuldt.Selv på de områder, hvor der gælder et strengereansvar, er banken ikke ansvarlig for tab,som skyldesnedbrud i/manglende adgang til it-systemereller beskadigelser af data i disse systemer,der kan henføres til nedennævnte begivenheder,uanset om det er banken selv elleren ekstern leverandør, der står for driftenaf systemernesvigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation,lovindgreb eller forvaltningsakter,naturkatastrofer, krig, oprør,borgerlige uroligheder, sabotage, terror ellerhærværk (herunder computervirus og -hacking)strejke, lockout, boykot eller blokade, uansetom konflikten er rettet mod eller iværksataf banken selv eller dens organisation,og uanset konfliktens årsag. Det gælder også,når konflikten kun rammer dele af bankenandre omstændigheder, som er uden forbankens kontrol.Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvisbanken burde have forudset det forhold,som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået,eller burde have undgået eller overvundetårsagen til tabetlovgivningen under alle omstændighedergør banken ansvarlig for det forhold, som erårsag til tabet.Yderligere information om dit kundeforholdI. Behandlingen af kundeoplysningerBanken modtager naturligvis en række oplysningerom dig og dine konti.I det følgende kan du læse, hvilke oplysningerdet drejer sig om, og hvad vi bruger oplysningernetil.Oplysninger, som banken har om sine kunder –og hvad oplysningerne bruges tilNår du bliver kunde i banken, beder vi om enrække oplysninger, bl.a. navn, adresse og CPRnr.Oplysningerne bruger vi typisk til administrationog for at kunne tilbyde de finansielleserviceydelser, som banken og Danske Bankkoncernenhar og i fremtiden vil få.Når du f.eks. bruger betalingskort, check ogDanske Netbank, modtager vi nogle oplysningerfra bl.a. forretninger og andre pengeinstitutter.Sådanne oplysninger bruger vi til atgennemføre betalingerne fra din konto korrekt.I nogle tilfælde kan banken desuden hente oplysningerfra offentligt tilgængelige kilder ogregistre. Det kan f.eks. være fra Det CentralePersonregister (CPR), hvis du har ændretadresse.Forskellige love kræver, at vi har visse oplysningerom dig, f.eks. navn, adresse og CPR-nr.Men derudover beslutter du selv, om bankenskal registrere de yderligere oplysninger, vi fårfra dig. Disse oplysninger er dog nødvendige forat kunne gennemføre en ordentlig administraAlmindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 7 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavntion af dine konti og give dig en god og forsvarligrådgivning.Hvornår giver banken oplysninger videre?I flere tilfælde har banken pligt til at give oplysningervidere til offentlige myndigheder, f.eks.til skattemyndighederne.I andre tilfælde giver vi oplysninger videre i detomfang, loven tillader det. F.eks. oplyser vi ditnavn og din adresse, når du ønsker at få overførtbeløb til konti i andre pengeinstitutter. Detsker bl.a. for, at beløbsmodtageren kan finde udaf, hvem betalingen kommer fra. Men du skalvide, at bankens ansatte har tavshedspligt ogikke uberettiget videregiver eller udnytter fortroligeoplysninger om dig.Videregivelse af oplysninger inden for DanskeBank-koncernenBanken kan give oplysninger videre, hvis du hargivet dit samtykke.Banken må også give oplysninger videre tilandre selskaber i koncernen efter de regler,der er beskrevet i det følgende. Modtageren ernaturligvis også underlagt tavshedspligt.Sædvanlige kundeoplysningerBanken må umiddelbart kun videregive sædvanligekundeoplysninger til brug for varetagelseaf administrative opgaver.Generelle oplysningerBanken har altid lov til at give generelle oplysningervidere til andre selskaber i DanskeBank-koncernen, som har tavshedspligt. Dogkun, hvor der kan være grund til at give oplysningernevidere, og det i øvrigt ikke striderimod dine interesser. Generelle kundeoplysningerer f.eks. navn og adresse.SamtykkeDisse regler betyder, at vi vil bede om dit samtykketil at give oplysninger videre, ikke kun tilbrug for administration, herunder kreditvurdering,men også til rådgivning og markedsføring.Det er naturligvis helt frivilligt, om du vil give etsådant samtykke. Men det giver koncernenmulighed for at give dig den bedst mulige rådgivning.Du kan altid tilbagekalde samtykket ved at kontakteos.Ønsker du at se, hvad du har givet samtykke til,kan du altid få udleveret en samtykkeoversigtved at kontakte os.Indblik i de oplysninger, som banken har registreretom digDu kan altid kontakte banken for at få at vide,hvilke oplysninger banken har registreret omdig.Hvis bankens oplysninger er forkerteHvis det viser sig, at bankens oplysninger omdig ikke er korrekte, retter banken dem naturligvisøjeblikkeligt. Banken sørger samtidig forat underrette andre, der har modtaget de forkerteoplysninger.Klage over bankens behandling af kundeoplysningerHvis du vil klage over behandlingen af oplysningerom dig, kan det ske tilDanske BankJuridisk AfdelingHolmens Kanal 2 -121092 København Keller tilDatatilsynet,Borgergade 28, 5.1300 København KMail: dt@datatilsynet.dkII. Bekendtgørelse om god skik for finansiellevirksomhederØkonomi- og Erhvervsministeriet har udstedten bekendtgørelse om god skik for finansiellevirksomheder.Vi henviser til denne bekendtgørelse og gøropmærksom på, at banken i nogle tilfælde fårAlmindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 8 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnprovision eller andet vederlag, når banken sælgeren samarbejdspartners produkter, ellernår banken henviser til en anden virksomhed.Det kan f.eks. være tilfældet, når banken formidlerrealkreditlån, investeringsbeviser ogforsikringer eller henviser til en ejendomsmægler.Oplysning om bankens samarbejdspartnerekan du se på skilte i bankens afdelinger og påbankens hjemmeside www.danskebank.dk.Du kan også se bekendtgørelsen om god skikfor finansielle virksomheder på bankens hjemmeside.III. Klagesager og klager til PengeinstitutankenævnetDu skal altid kontakte din afdeling, hvis du eruenig med banken om et forretningsforhold. Duer også velkommen til at ringe til 33 44 00 00,som har åben alle dage. På den måde sikrer vi,at uenigheden ikke beror på en misforståelse.Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds medresultatet, skal du skrive til bankens juridiskeafdeling, der er klageansvarlig i banken.Adressen erDanske BankJuridisk AfdelingHolmens Kanal 2-121092 København KFører en sådan henvendelse ikke til et resultat,der er tilfredsstillende for dig, kan du klage tilPengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2.,Postboks 9029, 1022 København K,www.pengeinstitutankenaevnet.dkDu skal sende klagen til Pengeinstitutankenævnetpå et særligt skema, som du kan få iPengeinstitutankenævnet eller printe fra ovennævntehjemmeside. Det koster i øjeblikket150 kr. at få behandlet en klage i Pengeinstitutankenævnet.Du vil få beløbet tilbage, hvisdu får helt eller delvist medhold, eller hvis dinklage afvises af Pengeinstitutankenævnet, tilbagekaldeseller bortfalder.IV. Garantifonden for indskydere og investorerSom kunde i banken er du gennem Garantifondenfor indskydere og investorer i vidt omfangsikret mod tab, hvis banken rammes afkonkurs eller betalingsstandsning.Garantifonden dækker bl.a. navnenoteredeindskud i pengeinstitutter op til et beløb svarendetil 100.000 euro pr. indskyder. For bl.a.pensionskonti og børneopsparinger dækkesder uden beløbsgrænse.Garantifonden dækker også op til et beløb svarendetil 20.000 euro, hvis du som investorlider tab, fordi et pengeinstitut ikke kan tilbageleveredine værdipapirer, som opbevares, administrereseller forvaltes af pengeinstituttet.Garantifonden for indskydere og investorer harudgivet en brochure, hvor du kan læse mereom, i hvilket omfang du er sikret. Du kan fåbrochuren i alle bankens afdelinger eller påwww.garantifonden.dk.V. TilsynBanken har tilladelse fra og er under tilsyn afFinanstilsynetÅrhusgade 110,2100 København ØTelefon 33 55 82 82www.finanstilsynet.dkBankens tilladelse er registreret i Finanstilsynetunder FT-nr. 3000.Danske Bank A/SHolmens Kanal 2 – 121092 København KTelefon 33 44 00 00Fax 33 44 28 85www.danskebank.dke-mail: danskebank@danskebank.dkAlmindelige forretningsbetingelser – forbrugere2010.04.20Side 9 af 9Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnPRIVATEProvisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnereSamarbejdspartnereDanske Forsikring(Selskab i Topdanmark-koncernen)Danica Pension(Pensionsordninger og forsikringer)Realkredit Danmark(Realkreditlån)home*Danske Bank International S.A. (Luxembourg)Nets(Betalingsservice og elektroniske indbetalingskort)Internationale kort(Visa/Dankort og MasterCard)Deutsche BankBank of AmericaDanske Invest – Denmark**(Alle afdelinger)Danske Invest – Luxembourg**(Alle afdelinger)Danske Invest Hedge – Guernsey**(Bonds og European Equities)Investeringsforeningen Alfred Berg**(Rusland)Investeringsforeningen Carnegie WorldWide (CWW)**(Emerging Growth, Danske Aktier og Globale Aktier, Europa)Sparinvest**(Value Aktier, Cumulus Value og Global Value (EUR))Partners Group Global Value**ING N.V./ING Investment Management Belgium**(Senior Bank Loans Linked Notes, ING (L) Renta Fund, ING(L)Invest, ING (L) Patrimonal, ING International (II))Fidelity**(Fidelity Fast og Fidelity FF)Schroders**(International Selection Fund og Alternative Solutions)Goldman Sachs International**(GS Dow Jones – UBS Enhanced Strategy Portfolio)T. Rowe Price Funds SICAV**(Global high yield bond fund Ah (SEK), A (USD), Ah (EUR), Ah (NOK))Provisioner og anden honoreringHenvisnings- og beholdningsprovisionSalgsprovision og provision af løbende indbetaling,indskud, saldo, præmie og kurtageBeholdningsprovisionHenvisningsprovisionHenvisningsprovisionOmsætningsprovisionOmsætningsprovisionProvision ved overførsel af beløb til udlandetvia denne bankProvision ved overførsel af beløb til udlandetvia denne bankFormidlings- og tegningsprovisionFormidlingsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlingsprovisionFormidlingsprovisionFormidlingsprovisionFormidlingsprovisionFormidlingsprovisionProvisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnere2012.12.05Side 1 af 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70121080


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnPRIVATEProvisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnereJP Morgan**(US Select Equity A Acc – USD/EUR/EUR (Hedge), Japan 50 Equity A (acc) – JPY/EUR, US smaller companies A(acc) – USD, US smaller companies A (dist) – USD)Tiberius**(Commodity Alpha)Investeringsforeningen Maj Invest**(Kontra)Lyxor**(Diversified Hedge Fund – EUR og SEK)FormidlingsprovisionFormidlingsprovisionFormidlings- og tegningsprovisionFormidlingsprovision* Danske Bank modtager provision, hvis en kunde sætter sit hus til salg inden for en periode på ni måneder. Herudover modtager Danske Bank provision, hvis mægleren sælgerhuset inden for ni måneder fra formidlingsaftalen er indgået.** Danske Bank modtager provision fra samarbejdspartnere på investeringsområdet. Se oversigten over provisionernes størrelse på www.danskebank,dk eller spørg i banken.Provisioner, som Danske Bank modtager fra forskellige samarbejdspartnere2012.12.05Side 2 af 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70121080


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnI N F O R M A T I O N O M F O R T R Y D E L S E S R E TGælder fra den 11. juni 2010Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortrydeen aftale om en finansiel tjenesteydelseinden for 14 dage, hvis aftalen eren såkaldt fjernsalgsaftale, f.eks. en aftaleindgået via telefonen/Danske Netbankindgået uden for bankens lokaler, f.eks. på etmøde på din bopæl.I Danske Bank har vi besluttet, at der ikke skalvære forskel på, om aftalen er indgået i dinafdeling eller via telefonen eller netbanken.Derfor har du ret til at fortryde de fleste aftaler,du indgår med banken, inden for 14 dage.Der gælder dog særlige regler for kreditaftalerog individuelle pensionsaftaler – se afsnitteneom henholdsvis Kreditaftaler og Aftaler omindividuelle pensionsaftaler.Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag,du modtager den aftalte ydelse. Det gælder dogkun, hvis du samtidig får de oplysninger, duefter forbrugeraftaleloven har krav på – blandtandet om fortrydelsesretten og om det produkt,du har bestilt. Ellers regnes fristen fraden dag, du modtager oplysningerne. De nævnteoplysninger skal være på skrift eller andetvarigt medie, f.eks. på papir, som elektroniskpost eller i aftaleoversigten i din netbank.Falder fortrydelsesfristens sidste dag på enlørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag,nytårsaftensdag eller fredag efterKristi himmelfartsdag, udløber fristen denfølgende hverdag.Her har du ikke fortrydelsesretDu har ikke fortrydelsesret på aftaler omoptagelse af realkreditlån og handel medrealkreditobligationer, herunder fastkursaftalerværdipapirer eller finansielle tjenesteydelser,hvis værdipapirets eller tjenesteydelsenspris afhænger af udsving på kapitalmarkedet.Der er derfor ikke fortrydelsesret på aftaler omaktier og obligationer, valuta, andele i kollektiveinvesteringsforeninger, futures og optioner,renteaftaler, rente- og valutaswaps m.v. Detgælder også aftaler, hvor du giver bankenfuldmagt til at handle sådanne produkter pådine vegne f.eks. aftale om Flexinvest Fri.Fortrydelsesretten bortfalder inden fristenudløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodninger blevet helt opfyldt af begge parter.Det vil ofte være tilfældet f.eks. med betalingsoverførsler.Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaleropsiges i overensstemmelse med de Almindeligeforretningsbetingelser – forbrugere ogbestemmelserne om opsigelse i de konkreteaftaler.KreditaftalerEfter kreditaftaleloven § 19 kan du inden for enfrist på 14 dage fortryde en aftale om et banklåneller en kredit – uanset hvordan aftalen erindgået med banken.Det gælder også valutalån og fastforrentedebanklån med særlige indfrielsesvilkår, somInformation om fortrydelsesret2011.10.03Side 1 / 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70121080


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnafhænger af udsving på valuta- og/eller kapitalmarkedet.Du kan ikke fortryde aftaler omoptagelse af et realkreditlån – se afsnittetovenfor.Fristen regnes fra den dag, du indgår kreditaftalen.Det gælder dog kun, hvis du samtidig fårde oplysninger, du efter kreditaftaleloven harkrav på. Ellers regnes fristen fra den dag, dumodtager oplysningerne.Aftaler om individuelle pensionsaftalerFor individuelle pensionsordninger – kapitalpensioneller ratepension – gælder fortrydelsesrettenkun i de tilfælde, hvor aftalen er indgåetsom en fjernsalgsaftale, eller hvis aftalener indgået uden for bankens lokaler, f.eks. pådin bopæl eller arbejdsplads.Hvis du indgår en sådan fjernsalgsaftale om enindividuel pensionsordning med banken, kan dufortryde aftalen inden for 30 dage.Her bortfalder fortrydelsesretten for individuellepensionsaftalerFortrydelsesretten bortfalder på individuellepensionsordninger, der inden for fortrydelsesfristen på 30 dage bliver omfattet af en aftaleom værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser,hvis værdipapiret eller tjenesteydelsenspris afhænger af udsving på kapitalmarkedet.Det vil sige, at der ikke er fortrydelsesret påindividuelle pensionsordninger, der tilknyttesPuljeinvestFlexinvestinvesteringer i et individuelt pensionsdepot.Sådan bruges fortrydelsesrettenFortryder du en aftale, skal du blot ringe ellerskrive til din afdeling, inden fristen udløber.Desuden skal du tilbagelevere den ydelse, duhar modtaget.Har du ikke din afdelings telefonnummer, kandu altid ringe på 70 123 456.Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdtfristen, kan du f.eks. sende brevet anbefaletog gemme kvitteringen.Betaling, når du fortryder andre aftaler endkreditaftalerHvis du udnytter fortrydelsesretten, skal dutilbagelevere det, du har modtaget. Banken skalbetale det beløb, du har betalt, tilbage – bortsetfra bankens almindelige ekspeditionsgebyr ogeventuelle etableringsomkostninger.Betaling, når du fortryder en kreditaftaleHvis du fortryder en kreditaftale, skal du betaledet beløb, du har modtaget, tilbage med tillægaf påløbne renter. Beløbet skal betales tilbagehurtigst muligt og senest 30 dage efter, at duhar givet banken besked om, at du vil benyttefortrydelsesretten. Banken har ikke krav påanden kompensation, bortset fra eventuelleomkostninger til offentlige myndigheder, somikke kan refunderes – f.eks. tinglysningsafgift.Information om fortrydelsesret2011.10.03Side 2 /2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70121080

More magazines by this user
Similar magazines