Kulturen i Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Kulturen i Region Midtjylland

Kultureni Region MidtjyllandRegion Midtjylland


De grafiske værker er udført af billedkunstner Steen Rasmussen2


Kulturen i Region MidtjyllandRegion Midtjylland ser kulturen som en drivkraft for udvikling, nytænkning og livskvalitet,og det er med stolthed vi nu kan præsentere regionens kulturpolitik, som regionsrådetvedtog i 2008. Kulturpolitikkens omdrejningspunkter er udvikling, netværk og internationaltsamarbejde, og vi håber, at den bliver startskuddet til et godt og frugtbart samarbejde påtværs af fag og geografi i hele regionen.Bent HansenRegionsrådsformandUdviklingRegion Midtjylland vil arbejde for, at kulturens nyskabende potentiale – i kunst, videnskab,formidling osv. – realiseres og indgår som en integreret del af regionens erhvervs- ogudviklingspolitik. Samtidig ser regionen kulturområdet som et værksted, hvor der i sig selvskabes ny viden, nye kompetencer, nye erfaringer, nye produkter og nye udviklingsværktøjer.NetværkFor at styrke regionens stærke kulturfaglige potentiale vil Region Midtjylland medvirke til atdanne udviklingsorienterede netværk mellem aktørerne på kulturområdet.Region Midtjylland vil endvidere arbejde for, at de kulturfaglige netværk medvirker til atudvikle regionens sammenhængskraft og identitet, og at der sker en udveksling mellemsmå og store institutioner og virksomheder overalt i regionen.Sammen med kommunerne vil Region Midtjylland arbejde for at skabe rammer og betingelser,der kan styrke vækstlaget samt tiltrække og fastholde udøvende kunstnere og kreativeaktører og virksomheder i regionen.Internationalt arbejde og udsynVia et internationalt engagement vil Region Midtjylland arbejde for, at der bringes nyinspiration og nye idéer på kulturområdet, samtidig med at internationale samarbejdspartnereskendskab til dansk kultur styrkes.3


Tilskud til kulturenKulturmidlerne deles i to:• Kulturudviklingsmidlerne• KulturpuljenDer gives tilskud efter følgende retningslinjer:1. Projekter og aktiviteter, der modtager støtte skal have regionalbetydning.2. Projekter og aktiviteter skal som hovedregel rumme en selvstændigoplevelsesmæssig og/eller formidlingsmæssig værdi.Der gives ikke tilskud til rene forskningsprojekter, forundersøgelser,evalueringsprojekter mm.3. I forhold til produktion af viden opererer Region Midtjylland medet princip, der gør indhøstet viden og erfaring tilgængelig foralle. Der gives således ikke tilskud til udviklingsprojekter, dersigter imod at give enkelte institutioner eller aktører en fortrinsstillingfrem for andre i regionen.4. Som hovedregel skal der være kommunal eller anden medfinansieringtil aktiviteterne.KulturudviklingsmidlerneKulturudviklingsmidlerne kan anvendes i forhold til særlige strategiskeindsatsområder. Regionsrådet ønsker at støtte følgendeprojekttyper:5. Projekter og aktiviteter, der skaber viden og/eller udvikler nye”værktøjer” og metoder inden for et eller flere kunstneriske ellerkulturfaglige arbejdsområder.6. Projekter og aktiviteter, der anvender allerede eksisterendeviden på nye områder og/eller på nye måder.7. Projekter og aktiviteter, der etablerer udviklingsorienteredenetværk.8. Projekter og aktiviteter, der formidler ny viden inden for fagligeog tværfaglige netværk.9. Tidsbegrænsede projekter, der sigter mod at etablere ogforankre nye, regionalt orienterede formidlings- og oplevelsestilbud.Der kan ikke ansøges om tilskud fra kulturudviklingsmidlerne.5


Region Midtjylland er i princippet selv initiativtager til de strategiskesatsninger, som kulturudviklingsmidlerne er beregnet på, ogregionsrådet kan i eget regi vælge et tema eller et emne at arbejdemed.I praksis kan projekter sættes i værk i form af udbud til en bredkreds af aktører. Men eksterne parter, både netværk og enkelteaktører, kan desuden indsende forslag til særlige temaer ellersatsningsområder.75% af kulturbudgettet afsættes til kulturudviklingsmidlerne.KulturpuljenKulturpuljen anvendes til kulturansøgninger.Fra kulturpuljen kan der ligesom til kulturudviklingsmidlerne givestilskud til udviklingsprojekter og netværk (se pkt. 5-9).Derudover vil der af kulturpuljen kunne gives tilskud til følgende:10. Projekter, der bidrager til at synliggøre særlige regionaleressourcer og styrkepositioner.11. Projekter, der medvirker til at fremme kendskabet til regionensnatur- og kulturarv.12. Projekter, der bidrager til at synliggøre regionens kulturlivnationalt og internationalt.13. Projekter, der styrker internationalt samarbejde.14. Projekter, der styrker talentudvikling i regionen.Ansøgninger til Kulturpuljen behandles af Regionsrådet to gangeom året.25% af kulturmidlerne afsættes til kulturpuljen.7


Om Region MidtjyllandRegion Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og enrække sociale institutioner i regionen. Den står i spidsen for et regionaltsamarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne,som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgtepolitikere, der sammen udgør regionsrådet.Region Midtjylland som arbejdspladsDer er ca. 25.000 fuldtidsstillinger i regionen.Ca. 19.800 på hospitalerne, ca. 5.000 på depsykiatriske og sociale institutioner og ca. 700 iadministrationen.Hver måned bliver ca. 300 stillinger slået op.Find dem på www.rm.dk/job.Læs mere om Region Midtjyllands kulturpolitikDenne folder fortæller om hovedlinjerne iRegionens kulturpolitik. Du kan læse RegionMidtjyllands kulturpolitik i sin fulde længde påwww.kultur.rm.dkVil du søge om kulturtilskud?Kontakt:Regional MidtjyllandRegional UdviklingSkottenborg 26, Postboks 218800 ViborgTelefon 8728 5000Du kan finde kontaktpersoner, direkte telefonnumreog mailadresser på: www.kultur.rm.dkLedere og medarbejdere i Region Midtjyllandtager udgangspunkt i de tre værdier:dialog, dygtighed og dristighed.Det er de tre værdier, frem for faste regler, derskal »guide« det daglige arbejde og væregennemgående i den indsats, regionensmedarbejdere leverer. Værdierne er fællesretningslinjer, der giver plads og rummerforventninger til, at den enkelte medarbejdertager ansvar og bruger sin faglighed.Du kan finde adresseoplysninger på samtligehospitaler, institutioner mv. under RegionMidtjylland på hjemmesidenwww.regionmidtjylland.dk.Kontakt tilRegion MidtjyllandRegionshuset iRegion Midtjyllandligger på adresser iViborg, Holstebro,Horsens og Århus.Regionshuset ViborgSkottenborg 26Postboks 218800 ViborgTlf: 8728 5000Regionshuset HolstebroLægårdvej 127500 HolstebroTlf: 8728 5007Regionshuset Horsens Regionshuset ÅrhusPå regionens hjemmesideEmil Møllers Gade 41 Olof Palmes Allé 15www.regionmidtjylland.dk8700 Horsens8200 Århus Nkan du møde alle 41 medlemmer af regionsrådetTlf: 8728 5005Tlf: 8728 5003og se, hvilke udvalg de sidder i, og hvilke bestyrelserde er medlemmer af. På hjemmesiden kan duogså se regionsrådsmøderne live samt findedagsordner og referater.Grafisk Service · 4400-09-032Region MidtjyllandRegionshuset Viborg, Skottenborg 26Postboks 21, 8800 ViborgTlf: 8728 5000

More magazines by this user
Similar magazines