Under Overfladen 1 årgang 2012

annabang.dk

Under Overfladen 1 årgang 2012

Nr 1 årgang 2012


Forside foto er fraSommertogtet sidste årTaget i Arendal den sidsteaften. Taget af Lasse Tvede.Bladet:Dette nummer af Bladet erogså redigeret og skrevet afSvend Åge, da Birthe ikkelængere havde tiden.Bestyrelsen vil i denforbindelse gerne takkeBirthe for det arbejde hunhar lavet gemmen tiden.Vi søger derfor i klubbenefter en ny redaktør tilklubbladet.Der er ikke fastlagt hvormange blade der skaludkomme i løbet af året,men 2-3 vil være dejligt, dadet gerne skal give etretvisende billede af hvadder foregår i klubben.som eks. så afholdes derhvert år fastelavn i havnen.Hvor der slåes katten aftønden.I år var det Freddy som blevKattekonge og Erik blevKattedronning..Dette nummer vil indeholdeForsideSide 2 indholdsfortegnelseSide 3 GeneralforsamlingenSide 4 UddannelsesturSide 5 UddannelsesturSide 6 UddannelsesturSide 7 Kølhaling Ogpræstentation af de nyedykkereSide 8 NitroxklubbenSide 9 SommertogtSide 10 SommertogtSide 11 SommertogtSide 12 Værftet ogklubbaften ?Side 13 HjemmesidenSide 14 SvømmehallenSide 15 DiversnightSide 16 Bestyrelsen


Generalforsamlingafholdes påværftet d. 15/22013 kl. 1900Dagsorden1. Valg af dirigent.2. Formandens beretning.3. Uddannelsesudvalgetsberetning.4. Fremlæggelse afregnskab.5. Behandling af indkomneforslag.6. Fastsættelse afkontingentets størrelse.7. Valg af bestyrelse:a) Formand ( ikkepå valg )b) Næstformandc) Sekretær ( ikkepå valg )d) Kasserere) Juniorlederf) 2Bestyrelsesmedlemmerg) 2 Suppleanterh) 2 Revisoreri) 1revisorsuppleant.8. Valg af udvalg:9. Eventuelt.a) Sikkerhedsudvalgb) Uddannelsesudvalgc) Ungdomsudvalgd) Blad oghjemmesidee) Fest ogforsyningsudvalg• Regnskab for 2012 kanses på Anna Bang fra d.11-2-11• Stemmeret har allemedlemmer over 16 år( seniorer ) jf. vedtægter§7 afsnit 4.• Alle forslag der ønskesbehandlet pågeneralforsamlingen,SKAL være forelagtbestyrelsen skriftligt,senest 10 dage indengeneralforsamlingenafholdes.• Eftergeneralforsamlingen erFSK vært ved pizza og 2øl/vand pr. medlem• Love og vedtægter kanlæses på hjemmesiden:www.annabang.dk


Uddanelsestur:Turen i år, var atter henlagttil Smøgen.Valget af netop Smøgen,som har været hjemsted forturen i de seneste år, er atder altid kan findes læ.Der skal ikke bruges såmegen tid på, at sejle rundtmellem de forskelligedykkersteder.Der er så godt nok lidtlængere at sejle på vej fremog tilbage.Vi starter som regel ud medet dyk i Hollænder vigen. Etfint dyk til max. 18 m. sådanlige for at komme i gang.På dette dyk skal elevenbevise, at der er kontrol overafbalanceringen, da vi godtkan komme på mere end de18 m.St.Buskjær. Et virkeligt flotdyk, hvor vi kommer udover dybder på 40 m, menstadig skal holde os på de18m.Ved st.Buskjær lavede viogså vores natdyk,det var som altid en godoplevelse,dog var sigten tilde sidste hold ikke så godmen de klarede det alligevel.Næste morgen var dersuperfint vejr, så vibesluttede at forsøge med etdybde dyk på Thetis.Næste dyk var i ravinen vedThetis er en trawler som stårret på bunden på godt 30m.


Sigten var denne dag rigtiggod, vi skulle ikke langt nedaf tovet, før hun dukkedeop. Et flot syn som hun stodhelt klædt i søanemoner.Dyk nr. 2 denne dag, blev etdyk i "hulerne" Et dyk somjeg selv ikke før havde haftfornøjelsen af. Jeg må sige,det tog vejret fra mig, at sesamspillet mellem fisk ogsollyset kom ind gennemsprækkerne, Det var FLOTog turen ud langsklippekanten, var nu hellerikke dårlig, og det på trodsaf at min makker på dettedyk ( Freddy) var ved atskræmme livet af mig, dahan forstyrrede en skrubbe,som jeg ikke havde set, denkom så farende op i hovedetaf mig.Dag nr.4 på turen, blæste deten del, vi sejlede ind i Saxenvig. Et sted som jeg ikkekendte i forvejen. Vi smedanker og nogle af os villedykke. Men det første dykvar en tur ud overmudderbunden, ikke nogetat råbe hurra over. især medtanke på det foregående dyksom alle havde været rigtiggode,Men vi havde dagummibåden med, så vifandt et par klipper, somefter kortet kunne se godeud. Der skulle vi så dykke,der var ikke de store dybder,men dykket blev alligevelret godt og en god afslutningpå denne tur, rent dykkermæssig.


Vi manglede jo turenshøjdepunkt, gallamiddagenat de øvrige deltagere påturen, også fik tid til et parhyggedyk.Turen hjem forløb også fint,vinden var af den rigtigeretning.Der var også tid til lidtafslapning på skærgården,hvor vi havde fortøjret vedbroen på Nordre Buskjær.Der var kun 3 elever med,men det gjorde ikke turendårligere.At holdet var så lille, gjorde


Kølhaling:Nye dykkereDer blev også i år kølhalet ipåsken og ugen derefter.Fremmødet var fint, især ide første dage.Resultatet blev også retgodt,Anna Bang blev skrabet helti bund, på den ene side ogalle huller blev fyldt op medbeton.Der blev malet i lukafet oggjort grundigt rent.De nye dykkereFreddy Andersen, enerfaren søulk.Vi fik også monteret sejligen, hvilket har hjulpetkolossalt på stabiliteten nårvi er på tur.( jeg har ikke været søsygsiden de kom på ) :-)Jeppe Vestergård, somhører til den nye generation.


NitroxklubbenJesper Thode, som forudenat være ny dykker også er nySkipper på Anna Bang.Nyt gammelt medlemDet er besluttet at, derindføres kontingent formedlemmer af Nitroxklubben.Der er et indmeldelsesgebyrpå 500 Kr. og et årligt gebyrpå 300 Kr. og så er der ikkenogen betaling for brugen afnitrox.Jørgen Vestergård, som udover at være far til Jeppe, såer Jørgen også begyndt atdykke igen.Jørgen som til daglig erlods, skal også til at væreskipper på Anna Bang, derskal bare lige lidt sejladsmed hende til.Dette er nødvendigt for, atdække de faktiske udgifter,som er forbundet med athave anlægget.Der vil inden længe bliveoprettet et nyt kursus fordem som gerne vil dykkemed Nitrox ( følg med påhjemmesiden ).


SommertogtSommertogtet i år, gik tilArendal og omegn igen.Vi dykkede på OfotfjordSom er et vrag, der ligger på24 m. vraget er delt i 2stykker som står ret påbunden.Dette er et fint dyk at starteud med, da det ikke ligger sådybt, og vi havde et parstykker med som ikke havdedykket så meget på detsidste.Vi havde 2 dyk på dettevrag.Derefter havde vi etnaturdyk på Lille torungenog det var jo selvfølgelig etfint dyk :-) på 21 mom Mandagen dykkede vipå et vrag i havnen iArendal, en slæbebåd somligger på 27 m et godt dyktaget i betragtning at det er ihavnen.Næste dag var det Cambodiasom er et vrag der ligger på33 m, vraget er megetnedbrudt, men der er stadigmange detaljer tilbage. Etfint dyk.Der fra sejlede vi til en lillevig. hvor vi dykkede påNjord, som er et gammelttrævrag med kobbernagler,ikke turens bedste dyk.Tirsdag var det Sterling somstod for tur. Sterling er et


stort vrag. Vi startede medsende et hold ned, de kunneintet se, hvorefter vi villesejle igen, men havde satankeret fast på vraget.Der blev sendt et hold nedfor at befri ankeret, de havdefin sigte, så vi gav vragetendnu en chance.Denne gang havde næstenalle et fint dyk, dog ikkeKurt og Undertegnede somikke så noget som helst.Den er meget velbevaret ogligge på 50m. men kandykkes op 39m. hvilketgiver en bundtid på 10minutter.På Mosel er der visse tingsom "skal ses" dybhavsbomberne og ammunitionensamt et kig ind i styrehuset.Efter Mosel sejlede vi ind iskærgården og fandt læ fornatten, der dykkede vi etnaturdyk på 18 m. som ikkevar turens højdepunkt.Onsdag blev det dagen hvorder stod Mosel påkalenderen :-) Mosel er entrawler som er ombygget tilkrigsskib.Torsdag blev det igen MoselSå vi kunne nå at se det viikke havde set dagen før :-)


VærftetDet er jo nok ikke nogennyhed at vi rent faktisk ermedejere af værftet.Der bliver lavet mangeforskellige ting dernede,ikke kun kølhaling.Lokalerne er ved at blive sati stand, der bliver lagt fliserpå beddingen og broenbliver løbende renoveret.KlubaftenVi forsøgte for nogle årsiden, at få etableret enklubaften, men den gangblev det ikke nogen succes.Nu rumler den igen, skal vihave en klubaften ? Og igivet fald, hvor ofte ?Skal det være i vinterhalvåret eller omsommeren ? Måske enddahele året ?Der bliver afholdt en delmøder om driften, har dulyst, til at deltage i noget afdet som forgår, så kontaktbestyrelsen.Det er en debat på forum, påhjemmesiden, hvor du kangive dit besyv med.


HjemmesideVi har som bekendt enhjemmeside, som jeg igennem efterhånden en delår har vedligeholdt.Thode og de ture som jeghar deltaget på, står der nuJesper Thode ved osv.Dette er et interessant job,men da jeg ikke er så god tilalt det bagved liggende, skerder af og til fejl. De fleste afdem, ser i ikke, da jeg fårdem rettet.Sidst det gik galt, gik det sågalt, at jeg ikke kunne rettedet. Jeg havde fået slettethele databasen med alleprofilerne :-(Og hvad betyder det, så fordig ? Jo du skal gå ind påwww.annabang.dk ogoprette en ny profil.Alle data i arkivet om hvemder var med på diverse turer,er heller ikke længereretvisende, da det er sammested de oplysninger kommerfra. Så hvor profil nr 5 førvar mig eks. er det nu JesperVi er så i samme forbindelse, ramt af at Iphone og Ipadhar udsendt en nyopdatering, som gør at dissebrugere ikke længere kan sevores side. Dette bliver derarbejdet på i øjeblikket, medhjælp fra en med forstand pådisse ting.Har du selv evner i denforbindelse, vil vi ibestyrelsen, gerne hører fradig. Eller har du lyst til atovertage jobbet, med atvedligeholde siden er duogså velkommen til atkontakte bestyrelsen.


SvømmehalstiderI år har vi fået beskårenvores tider i svømmehallen,således at vi har ½ bassinsammen medungdomsskolen, på følgendetider.Tirsdag 20.00 - 21.00Torsdag 19.00 - 21.00Og når der står 21.00betyder det, vi skal være udeaf omklædningsrummetkl. 21.00JulefrokostI år har bestyrelsen vedtaget,at vi afholder julefrokost engang i februar ( for at undgåjule travlheden )Følg med påwww.annabang.dkDatoen vil senere bliveudsendt via hjemmesiden.Divers NightDivers Night er en norskopfindelse, opfundet afTone Svee Dahl somkommer fra Frederiksstad,hun fik den idé at lokkedykkere i vandet til et natdyk, ved hjælp af kage.


ikke rekorden fra 2009 hvorder var 2749 dykkere på 218lokaliteter i vandet kl. 2009Dette bredte sig til resten afNorge.Sverige og Danmark varhurtigt med på den også.Her i klubben har vi deltagetsiden 2008 i 2007 var der 2af vores medlemmer somville deltage, men de måttekøre til Skagen for at dykke,hvilket de gjorde.I de første år var det idecember måned, men detblev for koldt så det blevændret.Divers Night var i år rykketfrem til November måned.1. torsdag i november kl.årstallet.I år deltog vi igen og dennegang slog vi vores egenrekord, da vi var 9 dykkere ivandet.Der var i hele verden 2322dykkere i vandet kl. 2012på 186 lokaliteter, så vi slogVi prøver igen 7 november2013 kl 2013Dykket i år var ikke noget atråbe HURRA for, sigten var10 cm.Men pølserne var gode.Glædelig JUL ogGodt NYTÅRønskes i alle samtjeres familier fraBestyrelsen


BestyrelsenFormandErik PedersenSvenstrupvej 5259830 TårsMobil. 30 75 58 14NæstformandBent SørensenSkrågaden 49300 SæbyMobil. 40886255KassereKaj PedersenØrtoftvej 449300 SæbyMobil 20617246SekretærSvend Åge JørgensenVandværksvej 49970 StrandbyMobil. 26 57 00 78JuniorlederMichael MoernerMysundevej 6 St 1609900 FrederikshavnMobil 22769943BestyrelsesmedlemBrett YanzØstervænget 4 Astrup9800 HjørringMobil 42 30 07 45BestyrelsesmedlemKurt LykkeDanmarksgade 29700 BrønderslevMobil: 212821091. SupleantFinn SørensenPræstegårdsvej 19, Gærum9900 FrederikshavnMobil. 61 65 35 252. SupleantJesper GaardboSøndergade 44 2tv.9900 FrederikshavnMobil 21 48 32 14

More magazines by this user
Similar magazines