Workshop 3 En ny tid, en ny vidensproduktion - SCKK

gammel.sckk.dk
  • No tags were found...

Workshop 3 En ny tid, en ny vidensproduktion - SCKK

SCKKELU og Danske Universiteters konference:Efter- og videreuddannelse på universiteterne– status, udfordringer og perspektiver1. april 2008En ny tid, en ny vidensproduktion?Bent Gringer, SCKKbg@sckk.dkELU-konf 01.04.2008 /1Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKKompetencer er andet end faglig viden:Det kan godt være, at man ved og har lært noget.Men det er ikke det samme som, at man kanbruge det i praksis !ELU-konf 01.04.2008 /2Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


Kompetence-i-kontekstknowhow(kunnen)kompetenceerfaringknow what(viden)know why(mening/identitet)


SCKKKompetence, tak!Akademikere forventer, at der kommer kompetenceud af efteruddannelse. Ikke kun viden.Er det en udfordring, som forskningsbaseretefteruddannelse skal – eller med fordel kan – tage op?Buch og Gringer (2001): Kompetence, tak !ELU-konf 01.04.2008 /4Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKNogle udfordringer - derudover...Virksomheder/institutioners behov – eller de ansatte/denlærendes behov?”Ingeniørens største motivation for at bruge tid påkompetenceudvikling er ønsket om at blive bedre til sit job”Fink (2006): Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionenUdækkede behov er ikke lig med hverken efterspørgsel ellermarked.Forskel på videnstransfer og efteruddannelseKan tænkes sammen med forskning – i forskellige former forvidensproduktionELU-konf 01.04.2008 /5Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKUdækkede behov er ikke lig med hverken efterspørgseleller marked- forskningsbaseret efteruddannelse konkurrerer med mangeandre aktiviteter og ikke kun efteruddannelse: Job, karriere,familie, udstationering/forløb i udlandet OG det private kursusoguddannelsesudbud- virksomhederne skal betale, men virksomhederne er ikkeslutbrugerne for efteruddannelse: Det er enkeltpersonerne.Såvel ledere som medarbejdere- der er ikke tradition for at arbejde direkte med slutbrugernesbehov: Deres organisationer, deres virksomheder og deresvirksomheders organisationer udtaler sig for dem – og ofte gørde regning uden vært.ELU-konf 01.04.2008 /6Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKDer forestår et meget stort fagligt udviklingsarbejde- indholdet i efteruddannelsen skal nogle gange ofte rette sigmod ”praksis i et felt” i stedet for transfer af et bestemtvidensmæssigt domæne. En del af den forskningsbaseredeefteruddannelse skal være opdatering og ajourføring indenforet vidensdomæne, en anden del skal være transdisciplinær ogproblem/anvendelsesorienteret- universiteterne er ikke udpræget gearede tiltransdisciplinære og tværinstitutionelle aktiviteter ogsamarbejder, selvom de findes...- der forestår et form-mæssigt udviklingsarbejde – når teorimøder praksis, er der behov for at tage praksis megetalvorligt: Der er behov for at udvikle nye samspil...ELU-konf 01.04.2008 /7Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKModus 1 vidensproduktion• problemer defineres og løses indenfor veletableredediscipliner/fag• viden er a-kontekstuel, der er fri transfer• den centrale institution er universiteterne• vidensproducenterne forfølger alle akademiske karrierer i ethierarkisk system• høj grad af homogenitet• kvalitetskontrollen er intern-videnskabelig• direkte linje fra teoretisk udvikling til anvendelsen – længerenede ad flodenGibbons et al (1994): The New Production of KnowledgeELU-konf 01.04.2008 /8Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKModus 2 vidensproduktion• Modus 2- viden skabes i høj grad i den kontekst, hvor denanvendes.• Modus-2 viden er typisk trandisciplinær• vidensproducenterne er en broget skare, hvad angårkompetencer og erfaringer• finder sted mange steder: I multinationale selskaber,netværks-organiseringer, små hi-tech virksomheder,offentlige institutioner, forsknings- og udviklingslaboratorier• viden står til regnskab i de sociale kontekster, hvor denproduceres og anvendes: Fungerer det ? Kan det betale sig? Er det socialt og etisk forsvarligt ?ELU-konf 01.04.2008 /9Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKEfteruddannelse som en anden slags vidensproduktion?• selvfølgelig er der en masse viden i praksis, som ikke fanges op aftraditionel universitær forskning.• den kan måske fanges op af en anden slags ”forskning” (modus-2)• uddannelsen kan være et refleksionsrum over mødet mellem teoriog praksis• efteruddannelse kan være et mødested mellem modus-1 ogmodus-2• det kræver forskning i og metode til at opsamle praksiserfaringer• det kræver andre samspil bygget op omkring praksis• det kræver netværksopbygning• sådanne aktiviteter kan samtidig generere hurtigt videns-transfer tilog styrke kompetence-”basen” i virksomhederne• sådanne aktiviteter kan give et uvurderligt input til universitærforskning• og deri ligger et væsentligt incitament for forskerne !ELU-konf 01.04.2008 /10Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKMemo’er i ELU-Efteruddannelsesprojektet påStatskundskab/KU- kortere analyserende og diskuterende oplæg (1-2 sider), somindeholder en begrebsmæssig diskussion og en analytiskanvendelse på et konkret område indenfor praktikerens felt- giver en individuel refleksion over forskningen, men giver nok såmeget en mulighed for at udvikle egne lovende ideer påbaggrund af det læste – og bruge disse til at reflektere over deresegen praksis- der afleveres memo før hver kursusgang, og memo’ertilbageleveres kommenterede af underviseren- (niveauet i memo’er kan vurderes efter Biggs SOLO taxonomi)Biggs (2003): Teaching for Quality Learning at University. What the student does- memo’er identificerer emner til fokus-grupperELU-konf 01.04.2008 /11Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKFokusgrupper i ELU-Efteruddannelsesprojektet påStatskundskab/KU- deltagerne interviewes, men der er ikke tale om et klassiskforskningsmæssigt en-vejs fokusgruppe-interview, men om etmøde og en to-vejs relation- formålet er pdes at højne deltagernes refleksion og skabenetværk mellem dem – fokusgruppen skaber et rum forforhandling og meningskabelse = produktion af ny viden- og pdas øge forskernes indsigt i ”ongoing practices” (i reformarbejdei den offentlige sektor) og dennye viden” og meningheromPedersen og Jensen (2007): Knowledge Production on Public Sector Reformin the Interface between Practice and ResearchELU-konf 01.04.2008 /12Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKKEn anden tilgang: Horisontale og vertikale praksisfællesskaber• ønsket om bedre match, transfer eller anvendelse afforskningsmæssig viden i erhvervsliv/offentlig sektor• (modus 1 og modus 2 vidensproduktion – når modus 1 risikererat blive afkoblet)• skellet mellem forskning og uddannelse nedbrydes - begge deleer vidensproduktion• afstanden mellem universitær og praksisrelateretvidensproduktion gøres mindre• ny forsker/lærer rolle - adgang til "nye empiriske fronter”• (nye krav til de studerende !! - et problem vi lader ligge i dennesammenhæng!)• ny og mere netværksorienteret virksomhedsmodel og mulighederfor "transfer" og udvikling af ny viden for virksomhederneELU-konf 01.04.2008 /13Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


• professorer• lektorer• adjunkter• ph.d.-studerende• speciale studerende• 2. dels studerende• 1. dels studerendeLæringgennemdeltagelse ivertikalepraksisfællesskaberBent Gringer (2002): DJØFernes kompetencer og kompetenceudvikling


Læring gennem deltagelse ihorisontale praksis-fællesskaberforskereph.d.-studerendespecialestuderendestuderendekonsulenterpraktikvejlederepraktikanterstudentermedhjælperepolitikerestrategilæggerecheferpraktikeredirektørerkollegerfuldmægtigeBent Gringer (2002): DJØFernes kompetencer og kompetenceudvikling


adjunkterprofessorerlektorerph.d.-studerendespecialestuderendeforskerestuderende1. delsstuderendepraktikvejledereUnderstøtte læringgennem deltagelsepå tværs afkonteksterkonsulenterpraktikanterstudentermedhjælperepolitikerestrategilæggerecheferpraktikeredirektørerkollegerfuldmægtigeBent Gringer (2002): DJØFernes kompetencer og kompetenceudvikling

More magazines by this user
Similar magazines